Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Види юридичної відповідальності
На основі різних підстав юридична відповідальність розподіляється на види. Наприклад, за органами, які накладають відповідальність, розрізняють:

•S відповідальність, яку накладають органи державної

влади; S відповідальність, яку покладають на правопорушника

судові й інші органи юрисдикції; S відповідальність, до якої правопорушник притягується

адміністративними органами (органами державного

управління).

Не слід змішувати види юридичної відповідальності з порядком, формою її здійснення (відповідальність у судовому порядку, адміністративному та ін.).

Один і той самий вид юридичної відповідальності може здійснюватись у різних формах. Наприклад, цивільно-правова відповідальність реалізується у судовому, адміністративному порядку, через органи громадськості. Проте кримінальна відповідальність реалізується тільки в судовому порядку.

Залежно від того, до якої галузі належить юридична відповідальність, який вид правопорушення вчинено

191

(злочин, проступок), виділяються: конституційна, адміністративна, цивільна, дисциплінарна, матеріальна, кримінальна відповідальність. (Нині дискутують щодо можливості виділення й інших видів юридичної відповідальності: екологічної, процесуальної, фінансової тощо).

Якщо характеризувати кожен з цих видів юридичної відповідальності, то необхідно сказати, що конституційна відповідальність настає у випадку вчинення Президентом державної зради або іншого злочину, а також у випадках порушення обов'язків народними депутатами та ін. У багатьох випадках вона поєднується з іншими видами юридичної відповідальності.

Адміністративна відповідальність накладається за адміністративні правопорушення (тобто проступки) і полягає в застосуванні органами виконавчої влади заходів адміністративного впливу до винних осіб, які не підпорядковані їм по службі.

Цивільна, або цивільно-правова відповідальність - це встановлена законом негативна реакція держави на цивільне правопорушення, що виявляється в позбавленні певних цивільних прав чи накладенні нееквівалентних обов'язків майнового характеру. Виникає така відповідальність унаслідок порушення майнових і особистих немайнових прав громадян і організацій, в основному за невиконання договірних зобов'язань, за заподіяння шкоди.

Унаслідок порушення дисципліни (трудової, військової тощо) настає дисциплінарна відповідальність.

Розрізняють три види дисциплінарної відповідальності: у зв'язку з порушенням правил внутрішнього розпорядку; у порядку підлеглості; відповідно до дисциплінарних статутів і положень, які діють у деяких сферах (оборони, внутрішніх справ, залізничного, водного і повітряного транспорту). Дисциплінарна відповідальність здійснюється у формі накладення адміністрацією підприємств і установ, інших організацій дисциплінарних стягнень. Для дисциплінарної відповідальності характерне те, що вона має місце у

192

відношеннях підлеглості особи, яка вчинила проступок, органу, який застосував захід дисциплінарного впливу.

Матеріальна відповідальність дещо пов'язана з дисциплінарною, адже ці види юридичної відповідальності настають у зв'язку з трудовими відносинами. Матеріальна відповідальність працівників - це обов'язок повністю або частково відшкодувати матеріальні збитки, заподіяні з їхньої вині підприємству, де вони працюють.

Кримінальна відповідальність - це обов'язок особи, яка вчинила злочин, усвідомити свої суспільне небезпечні дії, та обов'язок піддатися кримінальному покаранню, стерпіти його юридичні наслідки.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Види юридичної відповідальності - Теория государства и права
 3. §3. Види цивільно-правових відносин - Гражданское право
 4. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 5. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 6. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с. - Гражданское право
 7. § 7. Контроль за виконанням колективного договору і види відповідальності за невиконання його зобов´язань - Трудовое право
 8. § 2. Підстави і умови матеріальної відповідальності за трудовим правом - Трудовое право
 9. Правовий статус особи: поняття, види. Конституційне закріплення прав людини в Україні - Теория государства и права
 10. Правозастосовчі акти: поняття, види, їхня відмінність від нормативно-правових актів. Вимоги до оформлення правозастосовчих актів - Теория государства и права
 11. Правопорушення: поняття, ознаки, види - Теория государства и права
 12. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 13. Розділ 7. Держава як суб´єкт міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 14. Розділ 11. Шлюбно-сімейні відносини - Международное право, европейское право
 15. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право
 16. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 17. § 2. Походження адвокатури - Адвокатское право
 18. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 19. § 5. Адвокатура в юридичному механізмі захисту прав людини - Адвокатское право
 20. Адвокатура США - Адвокатское право

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001