Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Поняття, ознаки і види правомірної поведінки
Правомірна поведінка - це така поведінка, яка не суперечить юридичним нормам або основним принципам права певної держави, тобто це соціально-корисна діяльність в інтересах більшості суспільства.

Здійснюючи правомірну поведінку, суб'єкт вступає у сферу дії права і виявляє свій вибір між різними варіантами вчинків (правових і неправових).

Вибір правового варіанта забезпечує йому низку переваг: інші суб'єкти зобов'язані сприяти його діям або не втручатися в них; у випадку невиконання ними своїх обов'язків держава в правовій формі примусу забезпечує відновлення порушеного права і виконання зобов'язаним суб'єктом відповідних обов'язків. Таким чином, правомірна поведінка як юридичний факт тягне за собою не просто виникнення правовідносин, а певну дію засобів правового регулювання і механізму держави, спрямовану на гарантування, захист і охорону правової форми реалізації інтересів суб'єкта і суспільства. Ця дія права і держави є лише одним із засобів їхньої реакції на правомірну поведінку. До інших слід віднести пряме стимулювання і заохочення з боку держави правомірних вчинків. Це стосується як використання суб'єктивних прав, так і виконання обов'язків.

Правомірна поведінка повинна бути в сфері правового регулювання і відповідати приписам правових норм. Соціальна цінність правомірної поведінки полягає в тому, що вона становить органічну частку цивілізованої поведінки, що включає толерантність, чесність, вимогливість до себе.

Правомірна поведінка буває таких видів:

> за сферою суспільних відносин - економічна, політична, соціальна тощо;

> за суб'єктами - діяльність державних органів, громадських об'єднань, соціальних спільнот, громадян;

> за суб'єктивною стороною (ставленням особи до своїх діянь) - принципова (особа внутрішньо переконана у

183

необхідності виконувати приписи законодавства), звичайна (звичка здійснювати правові норми без роздумів), конформіська (пристосувальна- пасивне виконання приписів, щоб не відрізнятися від інших суб'єктів), маргінальна (від.

лат. край, кордон - здійснювана через страх перед застосуванням заходів державного примусу);

> за об 'єктивною стороною, тобто формою виявлення -діяльність, бездіяльність;

> за формою зовнішнього прояву - фізична, словесна, письмова;

> за характером правових приписів - необхідна та можлива;

> за ставленням держави до неї - схвалювальна, заохочувальна, допустима;

> за фіксацією в законодавчих актах - врегульована законодавством і неврегульована законодавством.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Поняття, ознаки і види правомірної поведінки - Теория государства и права
 3. § 1. Функції правової деонтології - Правовая деонтология
 4. § 3. Формування та значення деонтологічної правосвідомості юриста - Правовая деонтология
 5. § 4. Службовий етикет юриста - Правовая деонтология
 6. §2. Поняття і види угод - Гражданское право
 7. §4. ОСНОВНІ МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ - Административное право
 8. § І. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація - Трудовое право
 9. Публічна політична влада. Основні ознаки влади. Спільність і відмінність політичної і державної влади - Теория государства и права
 10. Соціальні норми: загальне поняття і види. Відмінність норми права від інших соціальних норм - Теория государства и права
 11. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, види. Тенденції розвитку законодавства в Україні - Теория государства и права
 12. Юридичні факти: поняття, види та їхня роль у правовідносинах - Теория государства и права
 13. Правопорушення: поняття, ознаки, види - Теория государства и права
 14. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 15. ДОДАТКИ - Адвокатское право
 16. 1.1. Загальне поняття управління та його види - Административное право
 17. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 18. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 19. 4.1. Методи державного управління - Административное право
 20. 4.2. Адміністративний примус - Административное право

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001