Теория государства и права

Док
ладніше сутність юридичної особи розкривається у таких її властивостях та ознаках як:

> організаційна єдність, самостійність, цілісність підприємства, установи, організації;

> наявність відокремленого майна, яке належить їм на праві власності або на праві оперативного управління;

> власний рахунок у банку;

> наявність статуту про статус і діяльність особи;

> офіційна реєстрація організації в органах влади і дозвіл займатися тією діяльністю, що передбачена в статуті (або юридичний акт про створення державних установ);

> правоздатність і дієздатність такої особи, можливість виступати від свого імені і нести юридичну відповідальність (правоздатність громадських організацій визначається метою і завданнями створення організації);

> офіційна назва і печатка організації і установи.

Юридичні особи можуть мати також свою символіку, товарні знаки тощо. 180

Що стосується органів держави та посадових осіб, то вони володіють спеціальною правосуб'єктністю, яка проявляється в їхній компетенції як сукупності владних повноважень. Рішення державних органів та посадових осіб обов'язкові для всіх суб'єктів права, яким вони адресовані.

Докладніше сутність юридичної особи розкривається у таких її властивостях та ознаках як:

> організаційна єдність, самостійність, цілісність підприємства, установи, організації;

> наявність відокремленого майна, яке належить їм на праві власності або на праві оперативного управління;

> власний рахунок у банку;

> наявність статуту про статус і діяльність особи;

> офіційна реєстрація організації в органах влади і дозвіл займатися тією діяльністю, що передбачена в статуті (або юридичний акт про створення державних установ);

> правоздатність і дієздатність такої особи, можливість виступати від свого імені і нести юридичну відповідальність (правоздатність громадських організацій визначається метою і завданнями створення організації);

> офіційна назва і печатка організації і установи.

Юридичні особи можуть мати також свою символіку, товарні знаки тощо. 180

Що стосується органів держави та посадових осіб, то вони володіють спеціальною правосуб'єктністю, яка проявляється в їхній компетенції як сукупності владних повноважень. Рішення державних органів та посадових осіб обов'язкові для всіх суб'єктів права, яким вони адресовані.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Державні організації, органи, громадські об´єднання як суб´єкти правовідносин. Поняття юридичної особи - Теория государства и права
 3. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 4. 6.1. Поняття адміністративного процесу - Административное право
 5. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 6. § 1. Функції правової деонтології - Правовая деонтология
 7. §1, Поняття та ознаки юридичної особи - Гражданское право
 8. §3. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб - Гражданское право
 9. § 7. Договір дарування - Гражданское право
 10. § 3. Установчі договори - Гражданское право
 11. § 8. Конституційний Суд України - Правоохранительные органы
 12. - Конституционное право
 13. § 1. Поняття суб´єкта трудового права України - Трудовое право
 14. § 8. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу - Трудовое право
 15. Характеристика елементів правовідносин (суб´єкти, об´єкти та зміст правовідносин) - Теория государства и права
 16. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 17. Розділ 8. Право власності - Международное право, европейское право
 18. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 19. 2.1. Предмет і метод адміністративного права - Административное право
 20. 3.6. Об´єднання громадян - Административное право

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001