Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Систематизація законодавства: поняття, мета, форми та значимість для юридичної практики
Систематизація законодавства - це діяльність із впорядкування і зведення нормативно-правових актів (або їхніх елементів) у цілісний комплекс.
Систематизацію законодавства здійснюють з метою полегшення встановлення й усунення дефектів, внесення коректив у законодавство; підвищення ефективності законодавства; забезпечення зручності користування ним, полегшення відшукання юридичної 158

норми, яка підлягає застосуванню чи реалізації; сприяння вивченню законодавства, а також його дослідженню.

Формами систематизації законодавства є:

> інкорпорація - це спосіб систематизації законодавства, який полягає в об'єднанні за певним критерієм групи нормативно-правових актів в одному збірнику, не вносячи ніяких змін у зміст норм права цих актів;

> консолідація - це поєднання багатьох нормативно-правових актів з одного питання різних епох і зведення їх в один акт, а також пристосування їх до нових економічних і політичних відносин. Зміст правовідносин при консолідації не змінюється;

> кодифікація - це спосіб систематизації законодавства, який полягає у змістовній переробці й узгодженості певної, пов'язаної спільним предметом регулювання, групи юридичних норм та об'єднанні їх в єдиному нормативно-правовому акті. Отже, така систематизація завжди має офіційний (правотворчий) характер;

> звід законів - це такий вид систематизації, який поєднує в собі всі види систематизації, а також процес прийняття нових актів.

> Інкорпорація буває:

> за юридичним значенням: а) офіційна (підготовка і видання правотворчими органами або уповноваженими за їх рішенням організаціями збірників чинних нормативно-правових актів); неофіційна (підготовка і видання збірників нормативно-правових актів неправомочними органами держави або будь-якими іншими організаціями чи особами);

> за обсягом: а) загальна (генеральна); б) галузева; в) міжгалузева; г) спеціальна (за окремими інститутами однієї галузі законодавства);

> за критеріями об'єднання нормативно-правових актів: а) предметна; б) хронологічна; в) суб'єктна (залежно від органу, яким видано інкорпоровані акти) та ін.

Існує також кілька видів кодифікації:

> за обсягом: а) галузева; б) міжгалузева; в) спеціальна;

159

> за формою вираження: а) основи законодавства; б) кодекс; в) статут; г) закон; д) положення та ін.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Систематизація законодавства: поняття, мета, форми та значимість для юридичної практики - Теория государства и права
 3. § 4. Службовий етикет юриста - Правовая деонтология
 4. Список використаної літератури - Теория государства и права
 5. Адвокатура США - Адвокатское право
 6. Методологія, функції теорії держави і права. Роль цієї науки у підготовці юриста - Теория государства и права
 7. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 8. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 9. § 2. Принципи утворення адвокатури - Адвокатское право
 10. 4.1. Методи державного управління - Административное право
 11. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 12. 10.1 - Поняття підприємницької діяльності та її суб´єкти - Административное право
 13. § 5. Інформаційна культура юриста - Правовая деонтология
 14. § 3. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 15. § 4. Правова організація єдиної системи запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації - Экологическое право
 16. § 1. Поняття і предмет цивільного права як науки - Гражданское право
 17. § 3. Основні системно-структурні характеристики юридичного складу злочину - Уголовное право
 18. § 1. Поняття та види обставин, що виключають суспільну небезпечність чи протиправність діяння - Уголовное право
 19. § 1, Загальна характеристика умовного незастосування покарання - Уголовное право
 20. Міжнародне право:4. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001