Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Система законодавства: поняття, структура. Співвідношення системи права і системи законодавства
Система законодавства - система всіх упорядкованих певним чином нормативно-правових актів певної держави, насамперед законів, що є формою існування правових норм, засобом надання їм об'єктивності, визначеності, загальності. На відміну від системи права, система законодавства характеризує її форму, зовнішній вираз, тобто це внутрішня структура законодавства, що складається з

156

взаємопов'язаних нормативно-правових актів у тій чи іншій сфері суспільного життя.

Вона формується шляхом видання та систематизації правових актів.

Система законодавства має, як і система права, певну структуру, яка визначається інтересами держави, необхідністю правового регулювання, певними узгодженістю і єдністю між інститутами права.

Система законодавства має два основних види:

> галузевий (тобто за предметом правового регулювання), обумовлений конкретними суспільними відносинами. Цей вид ще називають горизонтальною системою законодавства;

> ієрархічний (субординаційний), який відображає ієрархію державної влади та нормативно-правових актів за їхньою юридичною силою. На чолі цієї системи перебуває Конституція, далі - закони, потім - інші підзаконні акти. Таку систему законодавства також називають вертикальною.

У залежності від об'єкта правового регулювання може складатися комплексна система законодавства, наприклад, природоохоронне законодавство, екологічне законодавство тощо.

Співвідношення системи права і системи законодавства

Право і законодавство взаємопов'язані, але не тотожні явища. Систему права потрібно відрізняти від системи законодавства. Вони співвідносяться як зміст і форма його виразу.

У систему права входять такі його форми як нормативно-правовий акт, правовий звичай, правовий прецедент, нормативно-правові договори, крім того, міжнародно-правові акти, норми релігійного та традиційного права.

Система законодавства виражає правові норми, правові інститути, підгалузі і галузі права, а також принципи права. Крім того, за своїм обсягом законодавство включає також правові поняття, завдання, цілі та мотиви прийняття нормативно-правових актів, декларації, преамбули, програмні положення, механізм реалізації нормативних актів і норм права.

Законодавство не співпадає з галузями,

157

•&:•

ft

підгапузями і правовими інститутами: закони можуть регламентувати різні галузі права.

Взагалі, поняття «законодавство» в теорії і практиці можна застосовувати у двох значеннях: вузькому і широкому. У вузькому значенні під законодавством розуміють тільки закони, у широкому - крім законів, ще підзаконні нормативно-правові акти. Вживання цього терміна у широкому значенні було зумовлено практикою, потребами застосування нормативно-правових актів та великою кількістю підзаконних нормативно-правових актів, що конкретизували закони.

Можна сформулювати ряд ознак, за якими потрібно відрізняти систему законодавства від системи права: Система права

Система законодавства

Первинним елементом є норма;

Первинним елементом є стаття нормативного акту:

Виступає в якості змісту;

Виступає в якості форми;

Має тільки горизонтальну (галузеву) структуру;

Буває і горизонтальна, і вертикальна, і комплексна:

Виражається, крім нормативних актів, в юридичних звичаях, нормативних договорах, юридичних прецедентах;

Не охоплює всієї різноманітності нормативності, проте, крім норм, включає інші елементи: преамбули, назви розділів, глав, статей тощо;

Слугує вихідною базою для системи законодавства.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Система законодавства: поняття, структура. Співвідношення системи права і системи законодавства - Теория государства и права
 3. Шпаргалки по міжнародному праву - Шпаргалки по праву
 4. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 5. § 1. Історія виникнення колективних договорів і етапи їх розвитку в Україні - Трудовое право
 6. Список використаної літератури - Теория государства и права
 7. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 8. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 9. 2.4. Співвідношення адміністративного права з іншими правовими галузями - Административное право
 10. 4.1. Методи державного управління - Административное право
 11. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 12. 6.1. Поняття адміністративного процесу - Административное право
 13. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 14. § 4. Службовий етикет юриста - Правовая деонтология
 15. § 8. Красномовство в Біблії - Риторика
 16. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 17. § 1. Право екологічної безпеки — комплексна галузь права - Экологическое право
 18. § 3. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 19. Нормативно-правові акти - Хозяйственное право
 20. §2. Предмет, методи та система цивільного та торгового права зарубіжних країн - Гражданское право

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001