Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Правова система суспільства: поняття, склад, фактори їх формування і розвитку.
Поняття "правова система" розроблене у правовій науці на початку 80-х років XX ст.
за аналогією "політична система", "економічна система", що були вироблені економічною теорією. Цим терміном прийнято відображати комплексну юридичну характеристику життя певного суспільства. За сутністю і обсягом він не є тотожним із системою права. Остання входить до складу правової системи.

Правова (юридична) система суспільства - це система всіх юридичних явищ (система права, система законодавства, правовідносини, правосвідомість, правова культура тощо), що існують у певній державі або у групі однотипних держав.

Професор О. Ф. Скакун визначає правову систему як комплекс взаємопов'язаних і узгоджених засобів, призначених для регулювання суспільних відносин, а також юридичних явищ, що виникли у результаті такого регулювання (правові норми, правові принципи, правосвідомість, законодавство, правовідносини, юридичні установи, юри-

139

138

дична техніка, правова культура, стан законності та її деформація, правопорядок тощо). По-іншому, правова система - це обумовлена об'єктивними закономірностями розвитку суспільства цілісна система юридичних явищ, постійно діючих у результаті репродукування і використання людьми та їх спільнотами (насамперед державою) для досягнення свої цілей.

Правова система має важливе значення для оцінки права, стану законодавства, юридичної діяльності кожної держави.

До правової системи входять:

> найрізноманітніші правові акти (юридичні норми, незалежно від форми зовнішнього прояву, а також акти тлумачення та застосування цих норм). Крім цього, сюди ж можна віднести законодавчу та правотворчу діяльність відповідних компетентних суб'єктів;

> різні види і прояви правосвідомості, правової культури;

> режим законності та правопорядку і їхня деформація (будь-яка правомірна чи неправомірна поведінка.

Отже, "Правова система" має узагальнюючу назву всіх правових явищ.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Правова система суспільства: поняття, склад, фактори їх формування і розвитку. - Теория государства и права
 3. § 3. Екологічний ризик у системі правовідносин екологічної безпеки - Экологическое право
 4. §1. Загальні поняття права приватної власності громадян - Гражданское право
 5. § 3. Предмет злочину - Уголовное право
 6. І. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПРАВОВА ДЕРЖАВА: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВПЛИВУ - Теория государства и права
 7. 9.1. ЄДИНИЙ МИТНИЙ ТАРИФ І ЙОГО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ - Таможенное право
 8. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 9. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 10. § 5. Адвокатура в юридичному механізмі захисту прав людини - Адвокатское право
 11. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 12. 4.2. Адміністративний примус - Административное право
 13. 4.3. Форми державного управління - Административное право
 14. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 15. 9.1. Управління охороною здоров´я - Административное право
 16. 11.1. Поняття і система способів забезпечення законності - Административное право
 17. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 18. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 19. § 5. Інформаційна культура юриста - Правовая деонтология
 20. § 4. Службовий етикет юриста - Правовая деонтология

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001