Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Соціальні норми: загальне поняття і види. Відмінність норми права від інших соціальних норм
Соціальні норми - це загальні правила поведінки людей у суспільстві, що зумовлені об'єктивними закономірностями і є результатом свідомо-вольової діяльності певної частини чи всього суспільства, що забезпечуються різноманітними засобами соціального впливу.
Залежно від способу їхнього утворення і забезпечення соціальні норми класифікуються на:

S правові норми;

S норми моралі;

•S корпоративні норми (громадських організацій,

політичних партій, інших об'єднань громадян); S звичаї; S традиції;

119

•S релігійні норми;

•S технічні норми.

Правові норми - це загальнообов'язкові, формально визначені в нормативно-правових актах правила поведінки, що встановлені (санкціоновані) державою, охороняються, захищаються і гарантуються нею.

Моральні норми - правила, що оцінюють і регулюють поведінку людей під кутом зору категорій добра і зла, справедливого і несправедливого, гуманного і негуманного тощо та забезпечуються, перш за все, внутрішньою переконаністю та силою громадської думки.

Корпоративні норми - правила поведінки, що встановлюються й забезпечуються політичними партіями, громадськими організаціями та іншими громадськими об'єднаннями людей і містяться у статутах.

Звичаї та традиції - правила поведінки, що історично склались і увійшли у звичку людей.

Щоб показати, що право є особливим видом соціальних норм, слід порівняти ознаки правових та інших соціальних норм. Правові норми:

Інші соціальні норми:

Виникають разом із виникненням держави;

Існують у будь якому суспільстві;

Встановлюються

чи санкціонуються державою;

Встановлюються чи санкціонуються іншими суб'єктами;

Виражають волю домінуючої частини суспільства;

Виражають волю різних частин суспільства;

Утворюють внутрішньо погоджену цілісну, єдину структуру, тобто систему;

Можуть не бути внутрішньо погодженими , не мати властивостей системи;

Існують лише як одна (єдина) система норм у суспільстві:

Існують у вигляді кількох відносно самостійних систем нормативного регулювання;

Формують правила поведінки у вигляді прав і обов'язків

Виражаються не тільки через права, а й через загальні принципи, цілі, гасла;

Мають цілком визначені форми зовнішнього виразу;

Можуть виражатись у будь-яких, не завжди фіксованих формах;

продовження табл.

Мають точно визначені межі дії, чинності;

Не завжди мають точно визначені межі дії;

Забезпечуються, крім інших засобів, державним примусом.

Забезпечуються тільки звичкою, внутрішнім переконанням, моральним, громадським впливом та іншими поза державними засобами.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Соціальні норми: загальне поняття і види. Відмінність норми права від інших соціальних норм - Теория государства и права
 3. § 1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці - Трудовое право
 4. Відмінність державної влади від влади первісного однорідного суспільства - Теория государства и права
 5. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 6. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 7. Адвокатура України - Адвокатское право
 8. 4.1. Методи державного управління - Административное право
 9. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 10. § 1. Функції правової деонтології - Правовая деонтология
 11. § 3. Культурологія права у юридичній деонтології - Правовая деонтология
 12. § 4. Професійна культура юриста - Правовая деонтология
 13. § 3. Формування та значення деонтологічної правосвідомості юриста - Правовая деонтология
 14. § 1. Поняття моралі та моральної культури - Правовая деонтология
 15. Міжнародне право:2. Поняття і види міжнародних організацій - Международное право, европейское право
 16. Міжнародне право:9. Консульські представництва - Международное право, европейское право
 17. §1. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ДРІБНИМ ХУЛІГАНСТВОМ - Административное право
 18. 1.1. Об’єктивні ознаки - Курсовые работы по праву
 19. - Конституционное право
 20. Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма «Консум», 1998. - 480 с. - Трудовое право

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001