Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Принципи права: поняття, види та їхня роль у регулюванні суспільних відносин
Принципи права - це провідні засади, ідеї права, які в конкретному вигляді характеризують його зміст, визначають спрямованість правового регулювання. Вони

107

зумовлені об'єктивними закономірностями існування і розвитку людини та суспільства.

Принципи права можна класифікувати на такі види: 1.

Загальнолюдські принципи - це державні юридичні ідеали, які зумовлені певним рівнем всесвітнього розвитку, цивілізації, втілюють найкращі прогресивні здобутки правової історії людства і вказані в нормативно-правових документах. До цих принципів належать такі:

S в юридичному праві мусять бути закріплені та захищені основні права людини, міра свободи людей та інших об'єднань;

S юридична рівність однойменних суб'єктів перед державою і законом;

S взаємопов'язаність юридичних прав та обов'язків;

S функціонування в суспільному житті загально-дозвільних принципів, презумпції невинності особи тощо.

2. Типологічні принципи - такі засади й ідеї, які притаманні всім правовим системам певного історичного типу;

3. Конкретно-історичні принципи права - засади, що відображають специфіку прав певної країни в реальних соціальних умовах;

4. Галузеві й міжгалузеві принципи права - засади, що охоплюють одну або кілька галузей права певної держави. До них належать: принцип диспозтивності - у цивільному праві; принцип імперативності -у кримінальному праві.

Існує й інша класифікація: загальносоціальні та спеціально-соціальні (юридичні).

На думку деяких вчених (В. О. Коткжа) сьогодні загальносоціальні принципи проходять певну зміну, переорієнтацію; до них можна віднести: пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими (груповими); верховенство громадянського суспільства над державою; верховенство правових законів над політичною і фізичною силою держави; різноманітність і рівноправність різних форм власності; свободи підприємницької діяльності;

108

пріоритету прав і свобод людини над правами держави або рівноправність прав і обов'язків держави й особи.

До спеціально-юридичних принципів належать: принцип розподілу влади на законодавчу, виконавчу, судову; відповідальність держави перед людиною та суспільством і навпаки, людини перед державою; верховенство права й Конституції перед всіма законами та підзаконними актами; принцип законності; принцип демократизму; принцип справедливості; принцип гуманізму; загально-дозвільні принципи - громадяни здійснюють свої права за принципом "громадянам дозволено робити все, що не заборонено законом", а держава - "дозволено лише те, що визначене законом".

Серед основних принципів виділяють правові презумпції і аксіоми.

Правові аксіоми - це такі ідеї, положення, які сприймаються без доведення.

Правові презумпції - це такі правові ідеї, які припускають їх істинність без доведення, іншими словами це припущення.

Аксіоми:

Закон, який встановлює чи посилює кримінальну відповідальність, зворотної сили не має;

Незнання закону не звільняє від вини;

Всяка діяльність, яка не заборонена законом, дозволена;

Презумпція:

Ніхто не може бути визнаним винним у здійснені злочину, а також притягнутий до кримінальної відповідальності інакше як за вироком суду;

Не може бути два покарання за одне й те ж правопорушення;

Нехай буде заслухана й інша сторона при здійсненні правосуддя.

Знання принципів, аксіом, презумпцій дають можливість краще орієнтуватись у законодавстві, справедливо вирішувати справи, особливо застосовуючи аналогію права.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Принципи права: поняття, види та їхня роль у регулюванні суспільних відносин - Теория государства и права
 3. Підзаконні нормативно´Правові акти України: поняття, види, їх значимість у правовому регулюванні - Теория государства и права
 4. § І. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація - Трудовое право
 5. Список використаної літератури - Теория государства и права
 6. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 7. § 1. Об´єктивні причини виникнення правової деонтології. Характерні ознаки правової деонтології. Становлення системи деонтологічних знань - Правовая деонтология
 8. § 1. Функції правової деонтології - Правовая деонтология
 9. § 3. Культурологія права у юридичній деонтології - Правовая деонтология
 10. § 4. Професійна культура юриста - Правовая деонтология
 11. § 3. Формування та значення деонтологічної правосвідомості юриста - Правовая деонтология
 12. § 4. Службовий етикет юриста - Правовая деонтология
 13. § 3. Екологічний ризик у системі правовідносин екологічної безпеки - Экологическое право
 14. § 3. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 15. Міжнародне право:1. Міжнародне право в період збройних конфліктів — галузь міжнародного права - Международное право, европейское право
 16. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 17. § 5. Функції трудового права України - Трудовое право
 18. § 7. Система трудового права України - Трудовое право
 19. § 6. Значення керівних роз´яснень Верховного Суду України для однакового застосування судами чинного законодавства про працю - Трудовое право
 20. § І. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України - Трудовое право

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001