Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Поняття суб'єктивного та об'єктивного юридичного, публічного і приватного права
Однією з необхідних передумов здійснення та захисту прав людини є їхнє закріплення державою у формально визначених і загальнообов'язкових правилах поведінки -юридичних нормах. Права людини, забезпечені саме такими нормами, відображаються поняттям «суб'єктивне право».

104

Сама ж система таких норм відображається у понятті «об'єктивне право».

Об'єктивне право - це система загальнообов'язкових правил поведінки, які встановлені державою і визначають волю домінуючої частини населення в соціально-неоднорідному суспільстві, спрямовані на регулювання суспільних відносин і забезпечуються державою. Тобто, це комплекс норм, що регулюють суспільні відносини і становлять об'єктивований результат волевиявлення право-творчих органів, а також сукупність правил поведінки, застосування яких при регуляції суспільних відносин санкціонує держава.

Отже, об'єктивне право - це, по суті, загальнообов'язкові правила поведінки, які не залежать від індивідуальної свідомості людини, встановлюються поза нею.

Суб'єктивне юридичне право людини - це забезпечена державою і закріплена в юридичних нормах можливість певної її поведінки, що спрямована на здійснення певних прав. Володілець суб'єктивного права має можливість своїми діями самостійно проявити себе в своїй визначеній поведінці, вимагати відповідної поведінки від інших осіб та звертатися у відповідні компетентні органи держави у зв'язку з необхідністю захистити порушене право шляхом застосування заходів державного примусу. Суб'єктивне право є тому, що характеризує певні можливості, які належать конкретній особі (суб'єкту) та залежать від нього, його свідомості хоча б щодо їх використання.

Щодо взаємозв'язку суб'єктивного й об'єктивного права, то слід підкреслити, що суб'єктивне право виникає на основі норм об'єктивного права і ними передбачене.

Однією з особливостей права в усіх країнах романо-германської правової системи є поділ його на публічне і приватне. Цей поділ має майже загальний характер. Суть його полягає у тому, що до публічного права відносять ті галузі й інститути, які визначають статус та порядок діяльності органів держави і відносини індивіда з державою, а до приватного - галузі й інститути, що регулюють взаємо-

105

відносини індивідів. Такий поділ права на публічне і приватне протягом тривалого часу розглядали у рамках вчення, що трактувало його як «природний порядок», домінантний щодо держави. Стверджували, що прерогатива створення і забезпечення функціонування публічного права належить державі, а приватного - юридичним інституціям і закладам громадянського суспільства. Саме тому римські юристи, які здебільшого не належали до державних структур, концентрували увагу на приватному праві. Вже пізніше поступово почали вивчати створені англо-американською правовою системою норми публічного права. Цей процес посилився після визнання у більшості країн Західної Європи доктрини, про існування невід'ємних прав людини. Ось тоді і виникла необхідність реалізувати на практиці таку державу, в якій вищі представницькі органи стали виборними, виконавчі - дієвими, а судові органи - незалежними.

У підсистемі публічного права домінують імперативні (категоричні) норми, котрі не можуть змінити учасники правовідносин. Підсистема приватного права у своєму складі містить здебільшого диспозитивні норми, і тільки в тій частині, в якій їх не змінили учасники відносин. Що стосується структури цих двох підсистем, то вони мають такий вигляд: Галузі: підсистеми публічного права

Галузі: підсистеми приватного права

•S Конституційне; S Кримінальне; S Адміністративне; S Міжнародне публічне; •/ Фінансове; S Основні інститути трудового права; S Процесуальні галузі тощо.

•S Цивільне; S Сімейне; •S Торгове; S Міжнародне приватне, окремі інститути трудового права (в цілому трудове право має змішаний характер) тощо.

Різні галузі права в окремих державах мають неоднаковий ступінь розробки і кодифікації.

Більша частина приватного права кодифікована, чого не можна сказати про публічне право. Особливо це стосується адміністративного права. Щоправда, адміністративне право не кодифіковане у більшості країн. 106

Свою специфіку у формування публічного права привніс принцип поділу влад, згідно з яким влада не може бути безмежною, безконтрольною, всепоглинаючою. Тому юристи романо-германської правової системи схиляються до того, що зазначений принцип і загалом публічне право можуть діяти тільки за умови високого рівня громадянської свідомості. Тут доречним буде додати, що повагу до права набагато простіше прищепити приватним особам, ніж державі, яка сама є носієм влади.

Реалізація цього права можлива лише за умови, що суспільна думка вимагає від керівників і адміністрації їх підпорядкування дисципліні та контролю.

У сфері приватного права особливо чітко простежується теоретична одноманітність правових систем країн. Це підтверджується тим, що в основу формування приватного права покладено римське право. До того ж, у багатьох країнах регламентація відносин ґрунтувалася на канонічному праві.

У всіх країнах романо-германської правової системи правову норму оцінюють і аналізують однаково, незважаючи на те, що існує багато дефініцій та визначень.

Згідно з доктриною, що склалася у країнах цієї системи, правова норма не повинна створюватися суддями. Вона виникає пізніше у результаті теоретичних роздумів, що грунтуються на вивченні практики і принципах справедливості, моральності, врахування інтересів та гармонії правової системи з усіма іншими соціальними системами. Така роль права відповідає традиції, згідно з якою воно розглядається як модель соціальної організації.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Поняття суб´єктивного та об´єктивного юридичного, публічного і приватного права - Теория государства и права
 3. Розділ 1. Поняття міжнародного приватного права (предмет і система) - Международное право, европейское право
 4. Розділ 7. Держава як суб´єкт міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 5. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 6. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 7. § 1. Функції правової деонтології - Правовая деонтология
 8. §2. Предмет, методи та система цивільного та торгового права зарубіжних країн - Гражданское право
 9. § 3. Організаційно-правові форми діяльності юридичних осіб - Гражданское право
 10. § 1. Поняття права державної власності - Гражданское право
 11. І. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПРАВОВА ДЕРЖАВА: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВПЛИВУ - Теория государства и права
 12. Міжнародне право:1. Поняття і властивості суб´єкта міжнародного права - Международное право, европейское право
 13. § 1. Цивільний процесуальний порядок (форма) захисту майнових і особистих немайнових прав та охоронюваних законом інтересів громадян і організацій - Гражданский процесс
 14. § 3. Принципи, закріплені Конституцією України - Гражданский процесс
 15. § 5. Участь сторін у цивільному процесі іноземних держав - Гражданский процесс
 16. § 8. Конституційний Суд України - Правоохранительные органы
 17. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с. - Гражданское право
 18. § І. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація - Трудовое право
 19. Список використаної літератури - Теория государства и права
 20. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001