Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Поняття, предмет і структура теорії держави і права
Теорія держави і права - це наука, яка ознайомлює з основами правознавства, вона є фактично «ключем» до юриспруденції.
Ця наука щодо інших галузевих наук виступає як узагальнююча: галузеві науки спрямовані на дослідження суспільних відносин у рамках галузей права, а теорія держави і права - це наука про основні та загальні закономірності виникнення, розвитку й функціонування держави і права. Тобто, це є система знань, за допомогою яких люди осягають сутність держави і права.

Будь-яку науку можна розглядати як дослідницьку діяльність і як результат цієї діяльності (знання про предмет дослідження). Предмет дослідження теорії держави і права становлять основні й загальні закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави і права, їхня суть, призначення і розвиток, а також система основних понять юриспруденції. Що стосується закономірностей, то вони за своїм характером є фундаментальними, 22

системоутворюючими в існуванні держави і права, що притаманні різним державам, різним галузям права, різним системам права. Зокрема, такі поняття, як «правова держава», «громадянське суспільство», «населення», «територія», «публічно-політична влада», «норми права», «закони» - загальні, основоположні ознаки будь-якої держави і права, тобто без цих ознак держави і права не буває і не може бути.

При цьому теорія держави і права як наука вивчає державу і право в загальному й у цілому.

Наприклад, дають відповідь на питання, що таке держава в цілому і конкретно: демократична, тоталітарна, феодальна, соціальна, національна держава тощо. Одночасно вивчення держави і права відбувається в їхньому діалектичному взаємозв'язку. Тобто розкриваються питання про співвідношення держави і права, про зв'язок норм права з державою в особі його правотворчих, правозастосовчих органів, про правову державу тощо. Отже, необхідно підкреслити, що теорія держави і права є світоглядною, фундаментальною, методологічною наукою. Теорія держави і права має також певну структуру: першу частину становить методологія теорії держави і права (наука про основні методи дослідження суспільних, державно-правових явищ); друга частина - теорія держави; третя частина - теорія права.
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Поняття, предмет і структура теорії держави і права - Теория государства и права
 3. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 4. Кримінальне право України. Загал, частина: Підруч. для студентів юрид. вузів - Уголовное право
 5. Загальна характеристика правознавства як юридичної науки: поняття, предмет, функції та структура - Теория государства и права
 6. Норми права: поняття, ознаки та їх класифікація - Теория государства и права
 7. Особливості розвитку англо-американської правової системи - Теория государства и права
 8. Система законодавства: поняття, структура. Співвідношення системи права і системи законодавства - Теория государства и права
 9. Список використаної літератури - Теория государства и права
 10. Розділ 7. Держава як суб´єкт міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 11. 2.1. Предмет і метод адміністративного права - Административное право
 12. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 13. 6.1. Поняття адміністративного процесу - Административное право
 14. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 15. § 1. Об´єктивні причини виникнення правової деонтології. Характерні ознаки правової деонтології. Становлення системи деонтологічних знань - Правовая деонтология
 16. § 3. Культурологія права у юридичній деонтології - Правовая деонтология
 17. § 1. Поняття моралі та моральної культури - Правовая деонтология
 18. § 4. Службовий етикет юриста - Правовая деонтология
 19. § 1. Формування юриста як професіонала - Правовая деонтология
 20. § 4. Промова державного обвинувача - Риторика

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001