Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Плюралізм у праві
Поняття «плюралізм» (від лат. pluralis - множинний) -філософська позиція, згідно з якою існує багато незалежних і фактично не взаємопов'язаних початків і видів буття, основ і форм знання, а все існуюче складається з кількох або

багатьох самостійних, рівнозначних духовних сутностей, які не зводяться до єдиного начала. Термін «плюралізм» запропонував німецький філософ X. Вольф у 1712 р. Плюралізм виступає у двох основних формах:

1) дуалізм, згідно з яким існують два початки: ідеальне і матеріальне;

2) поліїзм, де початок не один, а їх багато.

У пізнанні теорії плюралізм обстоює множинність істини.

Він заперечує єдину, визначальну основу суспільства, розглядає історію як потік випадкових подій, тобто відмовляється від аналізу об'єктивних законів розвитку людства.

Плюралізм же права відображає плюралізм прав та понять, причому кожне з конкуруючих між собою вчень претендує на істинність саме в своїй версії, свого розуміння права.

«Багатогранність» права як складного суспільно-політичного феномена є загальною рисою всіх сучасних концепцій права. Право «розчиняється» в системі соціального регулювання і розглядається як система, складовими якої є справедливість, гуманізм та система цінностей на протиставлення закону. І єдину можливість існування у правовому полі дає саме концепція правового плюралізму.

У світі існує змагання різних культур та систем цінностей, різних філософських поглядів та систем права, в ході якого вони намагаються довести свої переваги і зникають, якщо не можуть цього зробити. Вчені-прихильники плюралізму вважають: «Будь-яка система, вступаючи у боротьбу з іншою, в обов'язковому порядку враховує її досвід, розширюючи тим самим горизонт власного досвіду. Адже найцінніші пізнавальні ідеї виникли саме при зіткненні та взаємодії систем».

У сучасності плюралізм представлений як методологічна орієнтація в ряді концепцій: теорії факторів, теорії політичного плюралізму, так званої плюралістичної демократії. Плюралістична демократія - це концепція, згідно

98

99

якою політична влада в сучасній державі перетворилась на «колективну владу» багатьох організацій.

Повертаючись до права, слід підкреслити, що незважаючи на протилежність щодо підходів до історичної форми права, основою їх було уявлення про право як явище, що виражає відповідно до першої з названих концепцій -історичні традиції, а відповідно до другої - природні права людини. Кожна з цих теорій розглядає право, як виразник моралі, справедливості, а закон - як закріплення волі держави. Порушена ще в працях стоїків, софістів, Платона, Аристотеля теорія відмінності «закону» і «права» знайшла розвиток у багатьох сучасних концепціях права.

Засновником концепції соціологічного права був Є. Ерліх. Право коріниться не в законах, а в самому суспільстві. Джерело його слід шукати у поведінці людей, які реалізують право. З цих позицій він висунув ідею «живого права спільнот», котра віддавала перевагу судовій та адміністративній правотворчості. Соціологічна концепція сучасності представлена Гарвардською школою (Р.

Паунд) і «реалістами» (Д. Френк). Гарвардська школа права вивчає право в тісному зв'язку і взаємодії з суспільством, використовуючи історію, психологію, етику. Право оголошено головним інструментом соціального компромісу і розуміється як правопорядок, протиставлений праву в законі.

Психологічна теорія права виникла в XIX ст., а найбільшого поширення досягла на початку XX ст. її засновником в Україні та Росії є Л. Петражицький, а у Західній Європі - Г. Тард. Представники психологічної школи перетворюють право на психологічний процес, вважаючи джерелом права переживання та емоції людини. Л. Петражицький відкидав будь-які спроби обгрунтувати взаємозв'язок людських емоцій та об'єктивного світу, що призвело до висновку про незалежність права щодо політики, економіки та держави.

Засновником інтегративної юриспруденції є Д. Холл. Він спробував поєднати окремі елементи теорії природного

100

права, позитивізму, соціологічної школи права, створивши тим самим нову школу. Так, із позитивного права запозичене вчення про юридичні терміни, з природного права - вчення про моральну цінність права, з соціологічної юриспруденції - умови виникнення і розуміння права, процес його функціонування.

Усі наведені точки зору, характерні для різних правових шкіл, є свідченням того, яка складна природа права. Поділяючи зміст одних теорій і відхиляючи інші, слід і в останніх бачити раціональне зерно. Отже, можна стверджувати, що сучасна правова наука характеризується плюралізмом концепцій права, причому зміст права становлять не лише норми правових актів, судова правотворчість, а й мораль, традиції, звичаї, етикет, правосвідомість різних правових груп.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Плюралізм у праві - Теория государства и права
 3. § 4. Професійна культура юриста - Правовая деонтология
 4. Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право (у запитаннях та відповідях). Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2000.- 336 с. - Международное право, европейское право
 5. БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999 - Юридические документы
 6. Шпаргалки по міжнародному праву - Шпаргалки по праву
 7. Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с - Хозяйственное право
 8. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 9. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с. - Гражданское право
 10. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с. - Гражданское право
 11. Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” - Семейное право
 12. § 3. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права України - Трудовое право
 13. § 4. Метод правового регулювання трудових відносин - Трудовое право
 14. § 5. Функції трудового права України - Трудовое право
 15. § 6. Відмежування трудового права від суміжних галузей права - Трудовое право
 16. § 1. Поняття основних принципів трудового права України - Трудовое право
 17. § 3. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю - Трудовое право
 18. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право
 19. § 5. Локальні правові норми - Трудовое право
 20. § 6. Значення керівних роз´яснень Верховного Суду України для однакового застосування судами чинного законодавства про працю - Трудовое право

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001