Теория государства и права

Ана
лізуючи чинну Конституцію України з позиції пропорційності регламентованих у ній дозволів і заборон, необхідно підкреслити, що майже третина статей Основного Закону закріплює права та свободи людини і лише у чотирьох статтях встановлені обов'язки. Ця особливість свідчить про гуманістичне спрямування діючої Конституції України. Та ще важливіше те, що текст майже всіх цих статей досить повно відповідає всесвітньовизнаним міжнародним "стандартам" прав і свобод людини, які встановлені Хартією прав людини (складається з трьох міжнародних актів: Загальної декларації прав людини 1948 p., Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права, обидва датовані 1966р.) й іншими міжнародними актами. На жаль, цього не можна сказати про всю систему законодавства України.
Аналізуючи чинну Конституцію України з позиції пропорційності регламентованих у ній дозволів і заборон, необхідно підкреслити, що майже третина статей Основного Закону закріплює права та свободи людини і лише у чотирьох статтях встановлені обов'язки. Ця особливість свідчить про гуманістичне спрямування діючої Конституції України. Та ще важливіше те, що текст майже всіх цих статей досить повно відповідає всесвітньовизнаним міжнародним "стандартам" прав і свобод людини, які встановлені Хартією прав людини (складається з трьох міжнародних актів: Загальної декларації прав людини 1948 p., Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права, обидва датовані 1966р.) й іншими міжнародними актами. На жаль, цього не можна сказати про всю систему законодавства України.
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Конституція України, її основні риси, місце і роль у системі нормативно правових актів України - Теория государства и права
 3. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 4. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 5. § 1. Поняття основних принципів трудового права України - Трудовое право
 6. § І. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація - Трудовое право
 7. Список використаної літератури - Теория государства и права
 8. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 9. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 10. 2.1. Предмет і метод адміністративного права - Административное право
 11. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 12. § 1. Функції правової деонтології - Правовая деонтология
 13. § 1. Правові засади національної екологічної безпеки - Экологическое право
 14. § 2. Органи загальної компетенції, їхні спеціалізовані структури та повноваження у сфері забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 15. § 1. Правосуддя, його ознаки та принципи - Правоохранительные органы
 16. § 1. Загальна характеристика та основні завдання нотаріату - Правоохранительные органы
 17. § 3. Ознаки судової влади - Правоохранительные органы
 18. - Конституционное право
 19. § 6. Значення керівних роз´яснень Верховного Суду України для однакового застосування судами чинного законодавства про працю - Трудовое право
 20. 1.1. Загальне поняття управління та його види - Административное право

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001