Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Правова держава: поняття, ознаки
Правова держава - держава, підпорядкована праву, в якій дії її органів влади і службових осіб здійснюються на засадах конституційності й законності, а також підконтрольні незалежним судам.
Це держава реальних прав людини, вона є засобом, інструментом забезпечення таких прав.

Сучасні вітчизняні й закордонні концепції правової держави сходяться на тому, що правовою можна вважати тільки ту державу, яка в своїх відносинах з громадянами погодилася з таким ступенем самообмеження, за якого загальне благо і благо кожної окремої особи утворює гармонійне ціле. При цьому зв'язаність держави «суб'єктивними інтересами» не повинна вступати в протиріччя з правом законодавчої влади і підконтрольного їй уряду в здійсненні «об'єктивних інтересів».

Правовою є держава, яка функціонує на засадах верховенства права й закону і де реально забезпечуються права і свободи людини та громадянина. У ширшому аспекті тільки цим зміст даного поняття не обмежується. Детальніше він розкритий у загальних ознаках правової держави: 1. Закріплення основних прав та свобод людини в законах і Конституції держави;

6. Високе становище (значення) у суспільному житті судових органів;

2.

Панування законів, які виражають волю всього або більшості населення;

7. Врегулювання відносин між особою і державою на основі загально дозвільних принципів;

3. Чіткий розподіл повноважень держави між певними системами її органів (поділ влади на: законодавчу виконавчу і судову);

8. Юридична захищеність особи (створення юридичних засобів, які б захищали, охороняли основні права людини);

4. Взаємовідповідальність особи і держави;

9. Незалежність судової влади від інших гілок влади;

5. Високий рівень правової культури та правосвідомості всіх правових суб'єктів, наявність юридичних знань;

1 0. Неухильне і загальне виконання законів та підзаконних актів усіма учасниками суспільного життя і в першу чергу -державними органами.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Правова держава: поняття, ознаки - Теория государства и права
 3. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 4. Шпаргалки по міжнародному праву - Шпаргалки по праву
 5. Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с - Хозяйственное право
 6. Кримінальне право України. Загал, частина: Підруч. для студентів юрид. вузів - Уголовное право
 7. Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” - Семейное право
 8. § 1. Поняття основних принципів трудового права України - Трудовое право
 9. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право
 10. § І. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація - Трудовое право
 11. § 1. Поняття трудових правовідносин - Трудовое право
 12. § 2. Умови виникнення трудових правовідносин - Трудовое право
 13. § І. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України - Трудовое право
 14. § 1. Поняття робочого часу за трудовим правом - Трудовое право
 15. § 1. Поняття трудових спорів та їх класифікація - Трудовое право
 16. Поняття, предмет і структура теорії держави і права - Теория государства и права
 17. Методологія, функції теорії держави і права. Роль цієї науки у підготовці юриста - Теория государства и права
 18. Багатоманітність підходів у визначені держави. Поняття держави та її основні ознаки - Теория государства и права
 19. Публічна політична влада. Основні ознаки влади. Спільність і відмінність політичної і державної влади - Теория государства и права
 20. Поняття функцій держави, їхня класифікація. Функції сучасної Української держави - Теория государства и права

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001