Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Громадянське суспільство: поняття, загальні риси, його роль у розвитку людини
Відомо, що держава і право породжуються суспільством, відтворюють його рівень розвитку та відносини, що в ньому склалися.
Для характеристики сучасного суспільства, в межах якого може розвиватися демократична правова держава, в останній період широко вживають термін «громадянське суспільство». Проблему формування громадянського суспільства ставлять як передумову становлення демократії, обмеження всепроникаючої ролі держави. Перед цивілізацією постає питання оптимального поєднання інтересів індивіда і держави, індивіда та колективу, колективу і держави, індивіда і громадських організацій як основи їхнього нормального розвитку. Розв'язання цієї проблеми вбачається у побудові громадянського суспільства.

Отже, громадянське суспільство - це суспільство громадян із високим рівнем економічної, соціальної, політичної культури і моральних властивостей, яке спільно з державою утворює розвинені правові відносини;

71

суспільство рівноправних громадян, яке не залежить від держави, але взаємодіє з нею заради спільного блага. Воно є механізмом соціальної взаємодії, що складається зі сфери особистого, різноманітних об'єднань, суспільних рухів і публічної комунікації.

Підсумовуючи сказане, можна сформулювати наступне визначення.

Громадянське суспільство - це спільність вільних, рівноправних людей, які проживають на визначеній території, об'єднаних системою суспільних відносин, що служать основою реалізації їхніх загальних і особистих інтересів, забезпечених державою.

Для громадянського суспільства характерні такі основні ознаки:

s визнання людини, її прав і свобод найвищою

суспільною цінністю; s пріоритет суспільства над державою, котра існує

насамперед як регулятор суспільних відносин і

гарант здійснення прав особи; ^ рівноправність і захищеність усіх форм власності,

насамперед приватної; ^ подолання відчуження людини від засобів

виробництва, знарядь праці та результатів своєї

трудової діяльності; ^ забезпечення економічної свободи громадян та їхніх

об'єднань; • наявність плюралізму в усіх сферах матеріального і

духовного життя; s надійна й ефективна система соціального захисту

кожної людини; s ідеологічна і політична свобода особистості,

наявність демократичних інститутів і механізмів, які

забезпечують кожній людині можливість активного

впливу на державну політику.

Громадянське суспільство за сучасною теорією держави є основним компонентом розвитку цивілізації, культури, добробуту людей.

72

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Громадянське суспільство: поняття, загальні риси, його роль у розвитку людини - Теория государства и права
 3. Тема 1. Основні характеристики Конституції України як Основного Закону нашої держави - Конституционное право
 4. § І. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація - Трудовое право
 5. Методологія, функції теорії держави і права. Роль цієї науки у підготовці юриста - Теория государства и права
 6. 1.1. Загальне поняття управління та його види - Административное право
 7. 2.1. Предмет і метод адміністративного права - Административное право
 8. 11.1. Поняття і система способів забезпечення законності - Административное право
 9. § 1. Функції правової деонтології - Правовая деонтология
 10. § 2. Культурологія деонтологічної правосвідомості юриста - Правовая деонтология
 11. § 4. Службовий етикет юриста - Правовая деонтология
 12. І. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПРАВОВА ДЕРЖАВА: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВПЛИВУ - Теория государства и права
 13. II. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ - Теория государства и права
 14. Тема 12. Радянська Україна – реалізована - История государства и права
 15. Тема 15. Становлення незалежної України - История государства и права
 16. § 3. Ознаки судової влади - Правоохранительные органы
 17. - Конституционное право
 18. § 2. Конституція України як основне джерело трудового права - Трудовое право
 19. § 2. Громадяни як суб´єкти трудового права України - Трудовое право
 20. Багатоманітність підходів у визначені держави. Поняття держави та її основні ознаки - Теория государства и права

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001