Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Механізм і апарат держави: поняття, структура
Кожна держава для повноцінного здійснення своїх завдань і реалізації функцій повинна створювати різноманітні організації, які в юридичній науці називаються механізмом держави.

Механізм держави - це система державних організацій, що складаються з державних органів, державних підприємств і державних установ, які здійснюють її завдання і реалізують її функції. Конкретний орган держави -це особа чи група осіб, організованих у встановленому законом порядку, які виступають від імені держави і тому наділені державно-владними повноваженнями.

Сукупність усіх органів держави утворює державний апарат.

Механізм держави - це цілісна ієрархічна структура державних органів, закладів, підприємств, за допомогою яких здійснюють державне управління суспільством і захист його основних інтересів. До механізму держави належать органи законодавчої, виконавчої і судової влади, контрольно-наглядові органи, збройні загони людей (армія, флот, поліція, спеціальні війська), установи примусу (тюрми, колонії), спеціальний пропагандистський апарат (засоби масової інформації- преса, радіо, телебачення).

Механізм держави має певні характерні ознаки',

1) він складається з особливої групи людей, яка відокремилась із суспільства і займається, головним чином, управлінням суспільством;

2) структурний елемент механізму держави, державні органи підпорядковані один одному й утворюють специфічну структуру - апарат держави; кожний орган наділений владними, обов'язковими для всіх повноваженнями. Виступаючи від власного імені, органи держави діють як органи державного володарювання;

64

3) наявність можливості реалізації функцій і завдань держави організаційними, фінансовими, матеріальними засобами примусу;

4) наявність у державних органів, підприємств і установ своїх повноважень як правової основи їхньої діяльності.

Державний механізм, який створюється для здійснення функцій держави, можна назвати «державною владою» або «публічною владою».

На основі вищесказаного можна визначити структуру механізму держави:

•S державні органи;

•S підприємства;

•S установи.

Державні органи - це частина організацій держави, що наділені владними повноваженнями для управління суспільством з метою виконання функцій і завдань держави. Орган держави - це структурно організований державою чи безпосередньо народом колектив державних службовців або один державний службовець, який наділений владними повноваженнями та необхідними матеріальними засобами для виконання певних завдань і функцій держави, має визначену структуру і здійснює державно-організаторські, розпорядчі, судові та інші функції, відповідно до свого призначення.

Отже, апарат держави - це частина механізму держави, яка об'єднує всі органи держави і здійснює її функції та завдання.

Згідно із Законом України «Про підприємство», підприємства й установи є основною організаційною ланкою народного господарства.

Підприємства - це самостійні господарюючі суб'єкти, котрі мають самостійний баланс та права юридичної особи і здійснюють виробничу, науково-дослідницьку, комерційну діяльність для отримання відповідного прибутку.

Державні установи - це такі державні організації, які здійснюють безпосередню практичну діяльність для

65

виконання функцій держави в різних сферах: економічній, соціальній, культурній, охоронній, керуючись при цьому статутом, наділені правами юридичної особи і мають визначену характерну їм організаційну структуру та специфічні повноваження.

На відміну від державного апарату, підприємства створюють матеріальні цінності, задовольняють суспільні інтереси, здійснюють інші економічні функції (заводи, фабрики, хлібопекарні, комбінати).

Для державних установ характерна невиробнича діяльність у сфері охорони здоров'я, наукових досліджень, освітньо-культурної, навчально-виховної діяльності (школи, лікарні, музеї, театри). Державні підприємства й установи не можуть бути прирівняні до державних органів тому, що вони не є носіями державної влади.
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Механізм і апарат держави: поняття, структура - Теория государства и права
 3. Багатоманітність підходів у визначені держави. Поняття держави та її основні ознаки - Теория государства и права
 4. Органи держави: поняття, ознаки, види. Правове закріплення їхньої діяльності - Теория государства и права
 5. Політична система суспільства: поняття, структура - Теория государства и права
 6. Список використаної літератури - Теория государства и права
 7. 1.1. Загальне поняття управління та його види - Административное право
 8. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 9. 3.4. Державні службовці - Административное право
 10. 3.6. Об´єднання громадян - Административное право
 11. 4.4. Правові акти державного управління - Административное право
 12. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 13. 11.1. Поняття і система способів забезпечення законності - Административное право
 14. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 15. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 16. РОЗДІЛ II ДОСТУП ДО УРЯДОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ПРАВА ТА ОБМЕЖЕННЯ Гарольд РЕЛЕЯ - Теория государства и права
 17. §3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ - Административное право
 18. Тема 15. Становлення незалежної України - История государства и права
 19. § 8. Конституційний Суд України - Правоохранительные органы
 20. 9.1. ЄДИНИЙ МИТНИЙ ТАРИФ І ЙОГО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ - Таможенное право

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001