Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Загальна характеристика

правознавства як юридичної науки: поняття, предмет, функції та структура

Правознавство - це галузь спеціальних суспільних знань, у межах і за допомогою яких здійснюється теоретико-прикладне освоєння державно-правової дійсності.
Предметом правознавства, звідси, є вивчення державно-правової дійсності, а саме: закономірностей права, нормативно-юридичного змісту правової норми, юридичної техніки, засобів і прийомів правової роботи тощо. Конкретніше зміст правознавства розкривається у функціях цієї науки. Функції правознавства - це основні напрямки його впливу на соціальні явища, насамперед на право і державу, на суспільні відносини, на формування й розвиток особи, громадянського суспільства1. До основних функцій правознавства належать:

^ теоретико-пізнавальна функція - виявлення, фіксація і обгрунтування невідомих раніше державно-правових явищ, відкриття, формулювання принципів, напрямків розвитку, закономірностей, тенденцій існуючих державно-правових інститутів тощо;

^ методологічна функція - використання підходів, положень юридичної науки, принципів, способів дослідження державно-правових явищ як наукового «інструментарію» для подальшого розвитку юриспруденції та інших наук;

' Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. - К., 1994. 14

V ідеологічна функція - формування правової ідеології (правова ідеологія - це сукупність науково обгрунтованих правових поглядів), розвиток правової, політичної, моральної свідомості, підвищення загальної та правової культури суб'єктів;

S практично-прикладна функція - спрямування юридичної практики, вироблення пропозицій щодо вдосконалення державно-правових інститутів, сприяння формуванню державної політики, роз'ясненню державно-політичних рішень, розвитку правового виховання.

Правознавство як юридична наука має певну систему, структуру і поділяється на три групи:

s загальнотеоретичні юридичні науки - теорія держави і права; юридична деонтологія; історія держави і права України; історія держави і права зарубіжних країн; філософія права; соціологія права; історія політичних і правових вчень; історія політичної та правової думки в Україні та ін.;

^ галузеві і міжгалузеві базові юридичні науки -конституційне право, цивільне, кримінальне, фінансове, господарське, земельне, житлове, трудове, адміністративне, сімейне, екологічне, цивільно-процесуальне, кримінально-процесуальне, арбітражно-процесуальне, виправно-трудове (виконавче), соціально-забезпечувальне, міжнародне тощо;

s спеціально-прикладні юридичні науки - загальні науки у поєднанні з юриспруденцією утворюють цілком нові науки: судову медицину, криміналістику, кримінологію, судову психіатрію, трасологію, судову бухгалтерію, судову статистику, правову психологію тощо.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Загальна характеристика правознавства як юридичної науки: поняття, предмет, функції та структура - Теория государства и права
 3. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 4. 4.3. Форми державного управління - Административное право
 5. 1.3. Система криміналістики - Кримминалистика
 6. § 1. Об´єктивні причини виникнення правової деонтології. Характерні ознаки правової деонтології. Становлення системи деонтологічних знань - Правовая деонтология
 7. § 3. Екологічний ризик у системі правовідносин екологічної безпеки - Экологическое право
 8. 3. Інноваційні правовідносини - Хозяйственное право
 9. 2.1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ МИТНОГО ПРАВА, ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ - Таможенное право
 10. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 11. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 12. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с. - Гражданское право
 13. Методологія, функції теорії держави і права. Роль цієї науки у підготовці юриста - Теория государства и права
 14. Список використаної літератури - Теория государства и права
 15. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 16. Розділ 7. Держава як суб´єкт міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 17. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 18. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 19. Адвокатура України - Адвокатское право
 20. 2.1. Предмет і метод адміністративного права - Административное право

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001