Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Правові форми діяльності державу їхні види
Право і держава виникають одночасно, і вони взаємозалежні. Держава залежить від права у своїй організації, побудові, структурі, у здійсненні функцій. При аналізі функцій держави виділяють правові форми і не правові.

Правова форма діяльності держави - це організаційна форма дій державних органів, її посадових осіб, що полягають у вчиненні, на основі права, юридичних актів, у результаті чого для суб'єктів правовідносин виникають юридичне значимі результати.

Деталізуючи відповідь на це питання, необхідно провести класифікацію правових форм діяльності держави. У юридичній науці виділяють такі види правових форм:

S установча діяльність - утворення, вдосконалення, ліквідація державних органів та організацій;

S правотворча діяльність - встановлення (санкціонування), зміна, скасування формальнообов'язкових правил поведінки загального характеру, тобто правових (юридичних) норм.

S правозаспюсовча діяльність - діяльність держави, яка пов'язана з реалізацією юридичних норм;

•S правоохоронна діяльність - контроль суб'єктів правовідносин за дотриманням норм права та застосування до них заходів примусу.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Правові форми діяльності державу їхні види - Теория государства и права
 3. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 4. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 5. 8.2. Методи прихованого, побічного протекціонізму - Таможенное право
 6. § 1. Правові засади національної екологічної безпеки - Экологическое право
 7. § 2. Правове регулювання транснаціональної екологічної безпеки - Экологическое право
 8. § 3. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 9. § 2. Функціонально-процедурне забезпечення реалізації права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 10. § 4. Спеціально-правові гарантії захисту права людини та населення на екологічну безпеку - Экологическое право
 11. § 2. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - Хозяйственное право
 12. § 3. Завдання, права та обов´язки суб´єкта господарського права - Хозяйственное право
 13. § 3. Правовий режим вільних економічних зон - Хозяйственное право
 14. §3. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн - Гражданское право
 15. § 5. Особливості окремих видів купівлі-продажу - Гражданское право
 16. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. Юрінком Інтер, 1999. — 736 с. - Административное право
 17. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 18. Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с - Хозяйственное право
 19. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с. - Гражданское право
 20. Міжнародне право: підручник - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001