Теория государства и права

Нап
риклад, під час стихійного лиха, війни).

Функції держави не є сталими, вони постійно змінюються через об'єктивні вимоги часу і діалектичне розвиваються, виникають нові, непотрібні - зникають; основні стають неосновними, тимчасові трансформуються на постійні тощо.

Функції сучасної Української держави

Сучасна Українська держава має досить багато функцій, котрі виконує як у самій державі, так і за її кордонами. Внутрішні - це напрямки і сторони діяльності держави, в яких конкретизується її внутрішня політика щодо економічних, ідеологічних, екологічних, культурних та інших сторін життя громадянського суспільства.

Розрізняють наступні види внутрішніх функцій Української держави залежно від сфери суспільного життя:

s у гуманітарній сфері:

1) гуманітарна (забезпечення, охорона і захист основних прав людини);

47

2) екологічна (забезпечення екологічної безпеки особи, захист навколишнього природного середовища);

3) оціальна (соціальний захист особи, охорона і відновлення здоров'я, соціальне забезпечення);

4) культурно-виховна (організація освіти, виховання, підтримка і розвиток науки, культури);

*/ в економічній сфері:

1) господарсько-стимулююча (створення умов для розвитку виробництва, захист різних форм власності);

2) господарсько-організаційна (програмування і організація виробництва на державних підприємствах, розпорядження об'єктами державної власності, забезпечення права громадян на підприємницьку діяльність);

3) науково-організаторська (організація та стимулювання наукових досліджень); s у політичній сфері:

1) демократизаторська функція (створення демократичних умов, інститутів для вільного виявлення і врахування інтересів різних соціальних груп суспільства, зокрема для діяльності різноманітних політичних партій та інших громадських об'єднань, також створення умов для існування легальної опозиції);

2) національно-забезпечувальна функція (забезпечення умов для збереження і розвитку національної самобутності корінної та всіх інших націй);

3) охоронна функція (охорона і захист державно-конституційного ладу, громадського миру, законності та правопорядку, прав і свобод громадян).

Зовнішні функції Української держави мають таку ж класифікацію:

•s у гуманітарній сфері:

1) участь у міжнародному забезпеченні та захисті прав людини;

48

2) допомога населенню інших країн (у разі стихійного лиха, кризових ситуацій тощо);

3) участь у захисті природного середовища;

4) участь у міжнародному культурному співробітництві; s в економічній сфері:

1) участь у створенні світової економічної системи на основі міжнародного розподілу та інтеграції виробництва і праці;

2) участь у розв'язанні господарських та наукових проблем (енергетичної, дослідження і освоєння космосу тощо); s у політичній сфері:

1) організація, підтримка і розвиток міждержавних договірних відносин на основі загальновизнаних принципів міжнародного права;

2) оборона країни від зовнішнього нападу, анексії;

3) участь у забезпеченні ненасильницького миру в усіх регіонах планети;

4) участь у боротьбі з порушеннями міжнародного правопорядку (в тому числі з використанням військових засобів).

Наприклад, під час стихійного лиха, війни).

Функції держави не є сталими, вони постійно змінюються через об'єктивні вимоги часу і діалектичне розвиваються, виникають нові, непотрібні - зникають; основні стають неосновними, тимчасові трансформуються на постійні тощо.

Функції сучасної Української держави

Сучасна Українська держава має досить багато функцій, котрі виконує як у самій державі, так і за її кордонами. Внутрішні - це напрямки і сторони діяльності держави, в яких конкретизується її внутрішня політика щодо економічних, ідеологічних, екологічних, культурних та інших сторін життя громадянського суспільства.

Розрізняють наступні види внутрішніх функцій Української держави залежно від сфери суспільного життя:

s у гуманітарній сфері:

1) гуманітарна (забезпечення, охорона і захист основних прав людини);

47

2) екологічна (забезпечення екологічної безпеки особи, захист навколишнього природного середовища);

3) оціальна (соціальний захист особи, охорона і відновлення здоров'я, соціальне забезпечення);

4) культурно-виховна (організація освіти, виховання, підтримка і розвиток науки, культури);

*/ в економічній сфері:

1) господарсько-стимулююча (створення умов для розвитку виробництва, захист різних форм власності);

2) господарсько-організаційна (програмування і організація виробництва на державних підприємствах, розпорядження об'єктами державної власності, забезпечення права громадян на підприємницьку діяльність);

3) науково-організаторська (організація та стимулювання наукових досліджень); s у політичній сфері:

1) демократизаторська функція (створення демократичних умов, інститутів для вільного виявлення і врахування інтересів різних соціальних груп суспільства, зокрема для діяльності різноманітних політичних партій та інших громадських об'єднань, також створення умов для існування легальної опозиції);

2) національно-забезпечувальна функція (забезпечення умов для збереження і розвитку національної самобутності корінної та всіх інших націй);

3) охоронна функція (охорона і захист державно-конституційного ладу, громадського миру, законності та правопорядку, прав і свобод громадян).

Зовнішні функції Української держави мають таку ж класифікацію:

•s у гуманітарній сфері:

1) участь у міжнародному забезпеченні та захисті прав людини;

48

2) допомога населенню інших країн (у разі стихійного лиха, кризових ситуацій тощо);

3) участь у захисті природного середовища;

4) участь у міжнародному культурному співробітництві; s в економічній сфері:

1) участь у створенні світової економічної системи на основі міжнародного розподілу та інтеграції виробництва і праці;

2) участь у розв'язанні господарських та наукових проблем (енергетичної, дослідження і освоєння космосу тощо); s у політичній сфері:

1) організація, підтримка і розвиток міждержавних договірних відносин на основі загальновизнаних принципів міжнародного права;

2) оборона країни від зовнішнього нападу, анексії;

3) участь у забезпеченні ненасильницького миру в усіх регіонах планети;

4) участь у боротьбі з порушеннями міжнародного правопорядку (в тому числі з використанням військових засобів).

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Поняття функцій держави, їхня класифікація. Функції сучасної Української держави - Теория государства и права
 3. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 4. Методологія, функції теорії держави і права. Роль цієї науки у підготовці юриста - Теория государства и права
 5. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 6. § 1. Функції правової деонтології - Правовая деонтология
 7. § 4. Службовий етикет юриста - Правовая деонтология
 8. 8.2. Методи прихованого, побічного протекціонізму - Таможенное право
 9. III. МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН - Теория государства и права
 10. IV. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ НАРОДУ УКРАЇНИ - Теория государства и права
 11. РОЗДІЛ II ДОСТУП ДО УРЯДОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ПРАВА ТА ОБМЕЖЕННЯ Гарольд РЕЛЕЯ - Теория государства и права
 12. Міжнародне право:6. Глава і персонал дипломатичного представництва - Международное право, европейское право
 13. §3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ - Административное право
 14. Тема 15. Становлення незалежної України - История государства и права
 15. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 16. Список використаної літератури - Теория государства и права
 17. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 18. Розділ 7. Держава як суб´єкт міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 19. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 20. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001