Теория государства и права

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Вступ
Основною метою правової науки в сучасних умовах є підготовка висококваліфікованих спеціалістів-юристів, які на основі здобутих знань, умінь і навичок здатні вирішувати основні завдання повсякденної практичної правової роботи. Підготовка юристів забезпечується вивченням комплексу правових дисциплін, передбачених навчальним планом. Найважливіші з них, у тому числі теорія держави і права, винесені на державний іспит.

У вищих навчальних закладах курс теорії держави і права, як загально-теоретична дисципліна, традиційно вивчають на початку та на завершальній стадії навчального процесу у вигляді спецкурсів.

Вивчення теорії держави і права має важливе значення для підготовки юристів високої кваліфікації.

Як наука, теорія держави і права ставить за мету: озброїти студентів знаннями про сутність держави і права, висвітлити причини виникнення та закономірності розвитку цих інститутів. Без основного курсу теорії держави і права неможливе засвоєння галузевих юридичних дисциплін. Спецкурси сприяють якіснішому оволодінню знаннями з окремих тем, що мають практичне значення. Розуміння цих питань допомагає правильній орієнтації у політиці при вирішенні проблем державної і юридичної практики, розширює світогляд студентів-юристів.

Будучи фундаментальною, загальнотеоретичною наукою, теорія держави і права є базовою навчальною дисципліною юридичних закладів, яка допомагає підготувати спеціалістів-

4

правників для органів юстиції, судів, прокуратури, органів внутрішніх справ, юридичних служб, приватних підприємств та громадських організацій.

Глибоке вивчення теорії держави і права допоможе студентам виробити вміння тлумачити і застосовувати нормативні акти, юридичне грамотно оцінювати юридичні факти. Теорія держави і права підвищує професійний рівень юристів, допомагає орієнтуватись у правовій літературі, сприяє зростанню вміння мислити правовими категоріями, стимулює до встановлення режиму законності у діяльності державних органів, громадських організацій, посадових осіб.

Вищезазначене свідчить про те, що теорія держави і права має не тільки теоретичне, а й практичне значення. Тому чіткі, всебічні знання її положень повинні грунтовно засвоїти студенти-юристи.

Зміни у розвитку юридичної науки потребують докорінного концептуального переосмислення процесу розвитку держави і права України.

Програма загальної теорії держави і права виходить з основного завдання цього курсу в нинішніх умовах: сприяти забезпеченню підготовки правників високої кваліфікації, готових і здатних брати участь у розбудові суверенної, правової, демократичної держави України.

Це завдання може бути виконане в значній мірі шляхом засвоєння студентами-юристами найбільш загальних і основних закономірностей виникнення, структури, функціонування і розвитку держави і права, які, як відомо, саме і становлять предмет даної науки.

Державний іспит з теорії держави і права є однією з форм завершального контролю рівня знань випускниками загальнотеоретичних положень про державу і право.

Урахування саме цих закономірностей та використання кращих гуманістичних і демократичних державно-правових здобутків людської цивілізації - неодмінна умова побудови в Україні такої держави, яка б могла зайняти гідне місце в європейській, зрештою у світовій співдружності держав, і формування такої правової системи, яка б перебувала на

рівні широковизнаних сучасних міжнародних стандартів щодо прав людини, прав націй і народів.

Мета цього навчального посібника - надати допомогу тим, хто готується до здачі державного іспиту з теорії держави і права; сприяти у вивченні матеріалу винесеного, на курсовий іспит з цього предмета та підготовці до здачі вступного іспиту абітурієнтами зі спеціальності «Правознавство».

Грунтовніше опанування матеріалом передбачає детальне вивчення рекомендованих джерел.

Під час підготовки навчального посібника використані наукові праці відомих вчених: С.С. Алексеева, О.Ф. Виш-невського, Ю.М. Оборотова, Т.В. Кашаніної, Д.А. Керимова, М.І.Козюбри, A.M. Колодія, С.О. Комарова, В.В. Копєй-чикова, В.О. Котюка, В.В. Лазарева, А.В. Малька, М.М. Мар-ченка, М.І. Матузова, B.C. Нерсесянца, П.П. Недбайла, П.М. Рабіновича, О.Ф. Скакун, Л.І. Спірідонова, О.В. Сурі-лова, В.Н. Хропанюка, Ю.С. Шемшученка, В.Н. Дмитрука, О.Ф. Черданцева, В.О. Четверніна та ін.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Конституционное право Учебники по праву
 2. Курсовые работы по праву Учебники по праву
 3. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 4. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 5. Мельник М. Л, Хавронюк М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2002.- 576 с. - Правоохранительные органы
 6. Риторика загальна та судова: Навч. посіб. / С.Д. Абрамович, В.В. Молдован, М.Ю. Чикарькова — К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с. - Риторика
 7. Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с. - Семейное право
 8. КОHСТИТУЦИЯ ЯПОHИИ - Конституционное право
 9. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 10. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с. - Гражданское право
 11. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. — К.: ІСДО, 1994. — 112 с. - Теория государства и права
 12. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ - Теория государства и права
 13. Уголовный процесс. Учебник для вузов. А. С. Кобликова. — М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999. — 384 с. - Уголовный процесс
 14. Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с. - Таможенное право
 15. 1.1. Законодательство Российской Федерации, регулирующее предпринимательскую деятельность - Хозяйственное право
 16. 1.2.2. Опубликование и вступление в силу нормативных актов - Хозяйственное право
 17. 7.1.4. Порядок исполнения обязательств - Хозяйственное право
 18. § 1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці - Трудовое право
 19. § 5. Функції трудового права України - Трудовое право
 20. § 2. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин - Трудовое право

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. n/a. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ. 1997
  5. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  6. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  7. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001