Таможенное право

Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ

ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ІАпексеев С. С. Государство и право: Учеб. — М., 1993. ЪАлехш А. П., Кармолщкип А. А. Административное право Российской Федерации:Учеб. для ВУЗов. — М., 1997. Ъ Деркач Л. В. Українська митниця: вчора, сьогодні, завтра.—К., 1998.

bJfymauep Н. Н. Очерк по истории таможенной политики. — М., 1903.

5.Основи митної справи: Тези лекцій / За ред. О. Т.

Корнійчука.— Хмельницький, 1996.

б.Сандровский К. К. Таможенное право в Украине (Национальное и международное). — К., 2000. 7-Таможенное право: Учеб. / Отв. ред. А. Ф. Ноздрачев. — М., 1998.

8.Таможенное право: Учеб. / Отв. ред. и рук. авт. кол. Б. Н. Габрачидзе. — М., 1995.

Ъ.Терещенко С., Науменко В. Основи митного законодавства в У країні Г Теорія та практика: Навч. посібник. — К., 1999.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ - Административное право
 4. Список використаної та рекомендованої літератури - Правоохранительные органы
 5. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 6. Правоохранительные органы Учебники по праву
 7. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 8. Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право (у запитаннях та відповідях). Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2000.- 336 с. - Международное право, европейское право
 9. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 10. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 11. Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с - Хозяйственное право
 12. Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник /За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, Еспада, 2000. - 368с. - Административное право
 13. Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с. - Таможенное право
 14. Список використаної літератури - Теория государства и права
 15. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ - Международное право, европейское право
 16. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРА ТУРИ - Кримминалистика
 17. Додаток І Загальні методичні рекомендації до семінарських занять - Правовая деонтология
 18. Додаток 2 Як написати і оформити реферат - Правовая деонтология
 19. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ - Правовая деонтология
 20. § 2. Академічне красномовство - Риторика

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Терещенко С.. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл.. 2001