Таможенное право

Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Питання Державної митної служби України

1. Затвердити Положення про Державну митну службу України (додасться).

ПОЛОЖЕННЯ про Державну митну службу України

Президент України

Л.КУЧМА

220

1. Державна митна служба України (Держмитслужба України) є м. Київ

24 серпня 2000 року

№1022/2000центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері митної справи. Діяльність Держмитслужби України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

2. Держмитслужба України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

Держмитслужба України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції про вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень Держмитслужба України організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

3. Основними завданнями Держмитслужби України є:

забезпечення реалізації державної політики у сфері митної справи;

захист економічних інтересів України;

контроль за додержанням законодавства України про митну справу;

використання засобів митно-тарйфного та позатарифного регулювання при переміщенні через митний кордон України товарів та інших предметів;

удосконалення митного контролю, митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України;

здійснення разом з Національним банком України комплексного контролю за валютними операціями;

здійснення разом з іншими уповноваженими центральними органами виконавчої влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку;

221

боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил; розвиток міжнародного співробітництва у сфері митної справи.

4. Держмитслужба України відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує та контролює діяльність митних органів;

2) забезпечує своєчасне і повне внесення до державного бюджету коштів від податків, зборів (обов'язкових платежів), справляння яких згідно із законодавством покладено на митні органи;

3) вживає разом з іншими органами виконавчої влади заходи, спрямовані на недопущення незаконного вивезення за кордон цінностей, що становлять культурне або історичне надбання українського народу;

4) сприяє у межах своєї компетенції здійсненню заходів щодо захисту прав споживачів товарів, які ввозяться в Україну, а також прав інтелектуальної власності у процесі зовнішньоекономічної діяльності;

5) розробляє та здійснює самостійно або у взаємодії з іншими органами виконавчої влади заходи щодо запобігання контрабанді, порушенню митних правил та їх припинення;

6) організовує та контролює відповідно до законодавства проведення митними органами дізнання у справах про контрабанду та здійснення ними провадження у справах про порушення митних правил;

7) веде митну статистику;

8) веде разом з іншими уповноваженими органами виконавчої влади Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності;

9) здійснює верифікацію (встановлення достовірності) сертифікатів про походження товарів з України;

10) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у системі митних органів України, додержання посадовими особами митних органів України вимог законодавства щодо порядку використання та збереження інформації з обмеженим доступом;

11) реалізовує у межах своєї компетенції державну кадрову політику;

12) бере участь у підготовці проектів програм розвитку митної справи, соціального захисту її працівників;

13) створює, реорганізовує та ліквідовує в установленому порядку регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації, установи і навчальні заклади;

222 -—

14) організовує реконструкцію та спорудження пунктів пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення;

15) здійснює відповідно до законодавства України функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління;

16) забезпечує гласність у діяльності митних органів, здійснює в установленому законодавством порядку інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян з питань митного законодавства;

17) бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України;

18) виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

5. Держмитслужба України має право:

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України;

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також громадян інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

6. Держмитслужба України під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав.

7. Держмитслужба України здійснює свої повноваження безпосередньо та через регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації.

8. Держмитслужба України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Держмитслужба України в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

—. 223

Нормативно-правові акти Держмитслужби України підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Держмитслужби України є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також громадянами.

9.

Держмитслужбу України очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України в установленому законодавством порядку.

Голова має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства. Заступники виконують за дорученням Голови окремі його функції, заміщують Голову в разі його відсутності або неможливості здійснювати свої повноваження.

Голова здійснює керівництво Держмитслужбою України, розподіляє обов'язки між заступниками, визначає ступінь відповідальності заступників Голови та керівників структурних підрозділів Держмитслужби України.

Голова Держмитслужби України в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад працівників центрального апарату Держмитслужби України, керівників регіональних митниць та їх структурних підрозділів, митниць, спеціалізованих митних управлінь і організацій, установ та навчальних закладів.

Голова несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держмитслужбу завдань і виконання ним своїх функцій.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держмитслужби України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у Держмитслужбі України утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), заступників Голови за посадою, інших працівників Держмитслужби України.

Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Голови.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держмитслужби України.

11. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій з основних напрямів діяльності митних органів, обговорення найважливіших програм та інших питань у Держмитслужбі України може утворюватися наукова рада з учених та висококваліфікованих спеціалістів.

224

Склад ради та положення про неї затверджує Голова.

12. Гранична чисельність працівників центрального апарату Держмитслужби України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Штатний розпис, кошторис видатків Держмитслужби України затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.

Структуру центрального апарату Держмитслужби України та положення про її структурні підрозділи затверджує Голова.

13. Держмитслужба України є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Адміністрації Президента України В. ЛИТВИН

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 2. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 3. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 4. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 5. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 6. Літератра - Таможенное право
 7. § 3. Державний нагляд і контроль як гарантії права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 8. 1.3. СТАНОВЛЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ СУВЕРЕННОЇ УКРАЇНИ - Таможенное право
 9. 2.5. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОЇ СПРАВИ - Таможенное право
 10. 7.2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН ТОВАРІВ ДЛЯ СУБ´ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - Таможенное право
 11. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Державну митну службу України - Таможенное право
 12. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Питання Державної митної служби України - Таможенное право
 13. Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с. - Таможенное право
 14. § 3. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини - Трудовое право
 15. § 4. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини - Трудовое право
 16. § 3. Підстави виникнення трудових правовідносин - Трудовое право
 17. Список використаної літератури - Теория государства и права
 18. Розділ 8. Право власності - Международное право, европейское право
 19. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 20. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Терещенко С.. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл.. 2001