Таможенное право

Дер
жавний митний комітет України відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє економічний, правовий й організаційний механізм реалізації митної політики України і забезпечує його практичне застосування;

',— 213

2) готує проекти нормативних актів про митну справу;

3) розробляє та здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення контролю за додержанням законодавства про митну справу та оподаткування при здійсненні експортно-імпортних операцій;

4) забезпечує застосування засобів митного регулювання, включаючи митно-тарифний механізм, додержання ліцензійно-дозвільного порядку ввезення і вивезення товарів та інших предметів;

5) забезпечує своєчасне і повне внесення до республіканського бюджету митних платежів та інших сум, що надходять в результаті діяльності митних органів і підлягають зарахуванню до цього бюджету;

6) організовує і веде митну статистику України, забезпечує її повноту, а також подання даних цієї статистики Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, іншим державним органам України;

7) створює умови розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, у тому числі шляхом створення, розширення мережі пунктів пропуску на державному кордоні України об'єктів митної інфраструктури;

8) розробляє пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України у галузі митної справи та в діяльності міжнародних організацій з цих питань, встановлення зв'язків з митними та іншими компетентними органами зарубіжних країн, бере участь у діяльності міжнародних організацій;

9) розробляє та впроваджує самостійно або у взаємодії з правоохоронними органами заходи щодо запобігання та припинення контрабанди, порушень митних правил і вимог законодавства про податки, а також щодо сприяння боротьбі з міжнародним тероризмом і незаконним втручанням у діяльність міжнародної цивільної авіації, визначення переліку посадових осіб, які здійснюють дізнання в справах про контрабанду;

10) забезпечує застосування при експортно-імпортних операціях особливих видів мита, сприяння у здійсненні заходів до захисту прав споживачів товарів, що ввозяться в Україну, та прав на інтелектуальну власність;

11) здійснює контроль за додержанням посадовими особами митних органів України законності при провадженні справ про контрабанду й порушення митних правил і законодавства про податки, розглядає скарги і протести на постанови митниць у справах про такі порушення, забезпечує своєчасне прийняття рішень по зверненнях підприємств, установ, організацій та грома-

дян з питань діяльності митних органів, вживає заходів до усунення причин порушення прав підприємств, установ, організацій та громадян;

12) розробляє і подає пропозиції про укладання міжнародних договорів України щодо митної справи, включаючи питання номенклатури Єдиного митного тарифу України і правил його застосування, та про приєднання України до таких міжнародних договорів, проводить переговори по їх укладанню, бере участь у розробці проектів міжнародних договорів України в частині, що стосується митної справи;

13) здійснює фінансування заходів, спрямованих на розвиток митної справи;

14) координує і забезпечує діяльність установ митної системи, створює, реорганізує та ліквідує митниці та підвідомчі йому підприємства та організації.

5.

Державний митний комітет України при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з міністерствами, іншими центральними і місцевими органами державної влади та управління, підприємствами, установами й організаціями усіх форм власності.

6. Державний митний комітет України має права, передбачені Законом України «Про митну справу в Україні», іншими законодавчими актами.

7. Державний митний комітет України в межах своїх повноважень видає на основі й на виконання чинного законодавства накази та інструкції, організує і перевіряє їх виконання, а в необхідних випадках разом з іншими органами державного та господарського управління видає спільні акти.

8. Державний митний комітет України очолює голова.

Голова Державного митного кемітету України має заступників, яких за його поданням призначає Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між заступниками голови провадиться головою Комітету.

Голова Комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань і здійснення ним своїх функцій.

9. Для погодженого вирішення питань державного управління в галузі митної справи у Державному митному комітеті України створюється колегія у складі голови Комітету, заступників голови за посадою, а також інших керівних працівників Комітету.

До складу колегії можуть входити керівники інших органів державного управління та представники громадських об'єднань.

214

215

Члени колегії Комітету затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням голови Комітету.

Засідання колегії проводяться за необхідністю, але не рідше двох разів на квартал. Рішення колегії приймаються більшістю присутніх на засіданні членів колегії і проводяться в життя, як правило, наказами голови Комітету.

10. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників центрального апарату Державного митного комітету України затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Структура центрального апарату Комітету затверджується Ві-це-прем'єр-міністром України.

Штатний розпис центрального апарату і положення про його структурні підрозділи затверджуються головою Комітету.

11. Державний митний комітет України є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку з зображенням Державного герба України і з своїм найменуванням.

11 грудня 1991 року

Державний митний комітет України відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє економічний, правовий й організаційний механізм реалізації митної політики України і забезпечує його практичне застосування;

',— 213

2) готує проекти нормативних актів про митну справу;

3) розробляє та здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення контролю за додержанням законодавства про митну справу та оподаткування при здійсненні експортно-імпортних операцій;

4) забезпечує застосування засобів митного регулювання, включаючи митно-тарифний механізм, додержання ліцензійно-дозвільного порядку ввезення і вивезення товарів та інших предметів;

5) забезпечує своєчасне і повне внесення до республіканського бюджету митних платежів та інших сум, що надходять в результаті діяльності митних органів і підлягають зарахуванню до цього бюджету;

6) організовує і веде митну статистику України, забезпечує її повноту, а також подання даних цієї статистики Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, іншим державним органам України;

7) створює умови розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, у тому числі шляхом створення, розширення мережі пунктів пропуску на державному кордоні України об'єктів митної інфраструктури;

8) розробляє пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України у галузі митної справи та в діяльності міжнародних організацій з цих питань, встановлення зв'язків з митними та іншими компетентними органами зарубіжних країн, бере участь у діяльності міжнародних організацій;

9) розробляє та впроваджує самостійно або у взаємодії з правоохоронними органами заходи щодо запобігання та припинення контрабанди, порушень митних правил і вимог законодавства про податки, а також щодо сприяння боротьбі з міжнародним тероризмом і незаконним втручанням у діяльність міжнародної цивільної авіації, визначення переліку посадових осіб, які здійснюють дізнання в справах про контрабанду;

10) забезпечує застосування при експортно-імпортних операціях особливих видів мита, сприяння у здійсненні заходів до захисту прав споживачів товарів, що ввозяться в Україну, та прав на інтелектуальну власність;

11) здійснює контроль за додержанням посадовими особами митних органів України законності при провадженні справ про контрабанду й порушення митних правил і законодавства про податки, розглядає скарги і протести на постанови митниць у справах про такі порушення, забезпечує своєчасне прийняття рішень по зверненнях підприємств, установ, організацій та грома-

дян з питань діяльності митних органів, вживає заходів до усунення причин порушення прав підприємств, установ, організацій та громадян;

12) розробляє і подає пропозиції про укладання міжнародних договорів України щодо митної справи, включаючи питання номенклатури Єдиного митного тарифу України і правил його застосування, та про приєднання України до таких міжнародних договорів, проводить переговори по їх укладанню, бере участь у розробці проектів міжнародних договорів України в частині, що стосується митної справи;

13) здійснює фінансування заходів, спрямованих на розвиток митної справи;

14) координує і забезпечує діяльність установ митної системи, створює, реорганізує та ліквідує митниці та підвідомчі йому підприємства та організації.

5.

Державний митний комітет України при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з міністерствами, іншими центральними і місцевими органами державної влади та управління, підприємствами, установами й організаціями усіх форм власності.

6. Державний митний комітет України має права, передбачені Законом України «Про митну справу в Україні», іншими законодавчими актами.

7. Державний митний комітет України в межах своїх повноважень видає на основі й на виконання чинного законодавства накази та інструкції, організує і перевіряє їх виконання, а в необхідних випадках разом з іншими органами державного та господарського управління видає спільні акти.

8. Державний митний комітет України очолює голова.

Голова Державного митного кемітету України має заступників, яких за його поданням призначає Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між заступниками голови провадиться головою Комітету.

Голова Комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань і здійснення ним своїх функцій.

9. Для погодженого вирішення питань державного управління в галузі митної справи у Державному митному комітеті України створюється колегія у складі голови Комітету, заступників голови за посадою, а також інших керівних працівників Комітету.

До складу колегії можуть входити керівники інших органів державного управління та представники громадських об'єднань.

214

215

Члени колегії Комітету затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням голови Комітету.

Засідання колегії проводяться за необхідністю, але не рідше двох разів на квартал. Рішення колегії приймаються більшістю присутніх на засіданні членів колегії і проводяться в життя, як правило, наказами голови Комітету.

10. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників центрального апарату Державного митного комітету України затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Структура центрального апарату Комітету затверджується Ві-це-прем'єр-міністром України.

Штатний розпис центрального апарату і положення про його структурні підрозділи затверджуються головою Комітету.

11. Державний митний комітет України є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку з зображенням Державного герба України і з своїм найменуванням.

11 грудня 1991 року

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про утворення Державного митного комітету України - Таможенное право
 2. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 3. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право
 4. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 5. 8.2. Управління безпекою - Административное право
 6. 8.2. Методи прихованого, побічного протекціонізму - Таможенное право
 7. 8.3. Національні методи стимулювання експорту - Таможенное право
 8. § 3. Державний нагляд і контроль як гарантії права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 9. 1.2. МИТНА СПРАВА В УКРАЇНІ В 1917—1991 pp. - Таможенное право
 10. 7.2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН ТОВАРІВ ДЛЯ СУБ´ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - Таможенное право
 11. § 4. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини - Трудовое право
 12. § 6. Порядок укладення колективного договору і його зміст - Трудовое право
 13. § 4. Поняття працевлаштування та його правові форми - Трудовое право
 14. § 3. Загальний порядок прийняття на роботу - Трудовое право
 15. § 4. Види трудового договору - Трудовое право
 16. § 8. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу - Трудовое право
 17. §11. Порядок звільнення з роботи - Трудовое право
 18. § 3. Режим роботи і облік робочого часу - Трудовое право
 19. § 6. Порядок виплати заробітної плати. Обчисчлення середнього заробітку - Трудовое право
 20. § 2. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії - Трудовое право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Терещенко С.. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл.. 2001