Таможенное право

Без
перечно, техніка і технологія правового регулювання окремих питань можливо змінюватиметься залежно від політико-

економічного орієнтування держави, ставлення до організації митної справи в державі в цілому або в окремому її регіоні та стану економіки України і міжнародної торгівлі. В окремих лекціях зосереджується увага на тому, що нумерація та зміст окремих статей Митного кодексу України як правового акту, що регулює відносини у галузі митної справи, буде змінюватися, але принципові правові положення при цьому залишатимуться незмінними.

Митна справа є однією із суттєвих ознак державності, тому, виходячи із політичних та економічних цілей, Закон України «Про митну справу в Україні» прийнято 25 червня 1991 p., Митний кодекс України — 12 грудня 1991 p., а Закон України «Про Єдиний митний тариф» — 5 лютого 1992 p., тобто в переліку найперших законів молодої суверенної держави. Разом з тим, майже з перших кроків практичної реалізації правових положень вказаних законів, що значною мірою ще віддзеркалювали підхід до митної справи держави із монопольним ставленням до зовнішньоекономічної діяльності, стала зрозумілою необхідність докорінної зміни більшості правових інститутів і положень, що регулюють сучасну митну справу.

Проект нового Митного кодексу, який за обсягом майже у 3,5 раза перевищує діючий, внесено на розгляд Верховної Ради України ще у 1997 р. Постановою Верховної Ради України від 16 грудня 1998 p. № 318-XIV він прийнятий у першому читанні.

Станом на 2001 р. Держмитслужбою України підготовлено і передано на розгляд Верховної Ради України черговий варіант проекту нового Митного кодексу України. Очікується, що основний митний закон буде прийнято Верховною Радою України найближчим часом.

Повільне просування прийняття основного закону митної діяльності негативно впливає на процес розробки необхідних навчальних посібників.

Враховуючи ситуацію, автор посібника використовував нові підходи до вирішення правових питань, не посилаючись на конкретні статті проекту нового Митного кодексу України. Такий підхід дозволить студентам після оволодіння загальними правовими засадами регулювання митної справи в перспективі користуватися будь-якими змінами в митному законодавстві.

Незважаючи на створення ще у 1997 р. Академії Державної митної служби України, фундаментального навчального посібника ще не має. Для підготовки митників використовуються посібники, розроблені Хмельницьким та Одеським навчальними центрами підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників митних установ України, а також праці вчених Російської Федерації.

Запропонований кафедрою правового регулювання економіки юридичного факультету КНЕУ навчальний посібник враховує

положення наявних навчально-методичних джерел та нові підходи правового регулювання митної справи. Разом з тим автор звертає увагу на те, що динаміка митної справи, зміни в її законодавчому забезпеченні, наявні та майбутні проблеми теорії митного права — все це створює об'єктивну потребу в розробці більш детального навчального посібника, базового підручника для підготовки юристів і фахівців з питань митної справи.

У навчальному посібнику перевага надається висвітленню основних правових аспектів затверджених керівництвом Київського національного економічного університету програмних тем з курсу «Правові основи митної справи в Україні». Аспекти техніки і технології здійснення митних процедур розкриваються в загальному вигляді. Правознавці або ті, хто має безпосереднє відношення до митної справи, повинні будуть додатково звернутися до відомчих нормативних актів, технологічних схем (інструкцій) виконання конкретних митних дій (операцій), процедур і наявної навчально-методичної літератури з митної справи.

Безперечно, техніка і технологія правового регулювання окремих питань можливо змінюватиметься залежно від політико-

економічного орієнтування держави, ставлення до організації митної справи в державі в цілому або в окремому її регіоні та стану економіки України і міжнародної торгівлі. В окремих лекціях зосереджується увага на тому, що нумерація та зміст окремих статей Митного кодексу України як правового акту, що регулює відносини у галузі митної справи, буде змінюватися, але принципові правові положення при цьому залишатимуться незмінними.

Митна справа є однією із суттєвих ознак державності, тому, виходячи із політичних та економічних цілей, Закон України «Про митну справу в Україні» прийнято 25 червня 1991 p., Митний кодекс України — 12 грудня 1991 p., а Закон України «Про Єдиний митний тариф» — 5 лютого 1992 p., тобто в переліку найперших законів молодої суверенної держави. Разом з тим, майже з перших кроків практичної реалізації правових положень вказаних законів, що значною мірою ще віддзеркалювали підхід до митної справи держави із монопольним ставленням до зовнішньоекономічної діяльності, стала зрозумілою необхідність докорінної зміни більшості правових інститутів і положень, що регулюють сучасну митну справу.

Проект нового Митного кодексу, який за обсягом майже у 3,5 раза перевищує діючий, внесено на розгляд Верховної Ради України ще у 1997 р. Постановою Верховної Ради України від 16 грудня 1998 p. № 318-XIV він прийнятий у першому читанні.

Станом на 2001 р. Держмитслужбою України підготовлено і передано на розгляд Верховної Ради України черговий варіант проекту нового Митного кодексу України. Очікується, що основний митний закон буде прийнято Верховною Радою України найближчим часом.

Повільне просування прийняття основного закону митної діяльності негативно впливає на процес розробки необхідних навчальних посібників.

Враховуючи ситуацію, автор посібника використовував нові підходи до вирішення правових питань, не посилаючись на конкретні статті проекту нового Митного кодексу України. Такий підхід дозволить студентам після оволодіння загальними правовими засадами регулювання митної справи в перспективі користуватися будь-якими змінами в митному законодавстві.

Незважаючи на створення ще у 1997 р. Академії Державної митної служби України, фундаментального навчального посібника ще не має. Для підготовки митників використовуються посібники, розроблені Хмельницьким та Одеським навчальними центрами підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників митних установ України, а також праці вчених Російської Федерації.

Запропонований кафедрою правового регулювання економіки юридичного факультету КНЕУ навчальний посібник враховує

положення наявних навчально-методичних джерел та нові підходи правового регулювання митної справи. Разом з тим автор звертає увагу на те, що динаміка митної справи, зміни в її законодавчому забезпеченні, наявні та майбутні проблеми теорії митного права — все це створює об'єктивну потребу в розробці більш детального навчального посібника, базового підручника для підготовки юристів і фахівців з питань митної справи.

У навчальному посібнику перевага надається висвітленню основних правових аспектів затверджених керівництвом Київського національного економічного університету програмних тем з курсу «Правові основи митної справи в Україні». Аспекти техніки і технології здійснення митних процедур розкриваються в загальному вигляді. Правознавці або ті, хто має безпосереднє відношення до митної справи, повинні будуть додатково звернутися до відомчих нормативних актів, технологічних схем (інструкцій) виконання конкретних митних дій (операцій), процедур і наявної навчально-методичної літератури з митної справи.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Конституционное право Учебники по праву
 2. Курсовые работы по праву Учебники по праву
 3. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 4. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 5. Мельник М. Л, Хавронюк М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2002.- 576 с. - Правоохранительные органы
 6. Риторика загальна та судова: Навч. посіб. / С.Д. Абрамович, В.В. Молдован, М.Ю. Чикарькова — К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с. - Риторика
 7. Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с. - Семейное право
 8. КОHСТИТУЦИЯ ЯПОHИИ - Конституционное право
 9. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 10. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с. - Гражданское право
 11. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. — К.: ІСДО, 1994. — 112 с. - Теория государства и права
 12. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ - Теория государства и права
 13. Уголовный процесс. Учебник для вузов. А. С. Кобликова. — М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999. — 384 с. - Уголовный процесс
 14. Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с. - Таможенное право
 15. 1.1. Законодательство Российской Федерации, регулирующее предпринимательскую деятельность - Хозяйственное право
 16. 1.2.2. Опубликование и вступление в силу нормативных актов - Хозяйственное право
 17. 7.1.4. Порядок исполнения обязательств - Хозяйственное право
 18. § 1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці - Трудовое право
 19. § 5. Функції трудового права України - Трудовое право
 20. § 2. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин - Трудовое право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Терещенко С.. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл.. 2001