Таможенное право

Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с.
Додаток 2 Словник термінів

Агент — особа, котра за дорученням іншої особи (принципала) за певну винагороду та за рахунок принципала виконує визначені дії від його або від свого імені.

Агентські операції — посередницькі дії агента, що здійснюються на основі агентських угод.

Агентська угода (договір) — угода, укладена принципалом з агентом про здійснення останнім за рахунок принципала дій від його або свого імені. В такому разі право власності на об'єкт договірних відносин до агента не переходить.

Адвалерне мито — мито, що стягується в разі здійснення процедури митного оформлення товару у вільний обіг та обраховується у відсотковому відношенні від митної вартості партії товару.

Акредитив — форма розрахунків, за якою контрагент зовнішньоторговельної угоди має можливість отримати, на умовах зазначених у акредитивному дорученні, на свою користь платіж за товар негайно після митного оформлення та відвантаження.

Алгоритм — правило дій, послідовність проведення аналізу або проведення обчислення. Алгоритм може також визначати спосіб пошуку необхідного показника для оцінки результату будь-якого процесу.

Альтернатива — один з можливих варіантів поведінки (у тому числі управлінські рішення, економічні напрямки), що порівнюється з іншими можливими варіантами з метою вибору оптимального (найкращого способу поведінки).

Акциз — мито, що стягується в разі здійснення процедури митного оформлення випуску імпортованих товарів на внутрішній споживчий ринок. Перелік товарів, які обкладаються даним видом мита, визначається окремим державним актом.

Амортизація — поступова втрата обладнанням у процесі експлуатації своєї вартості з одночасним переносом її на продукцію, виготовлену з його допомогою.

Антидемпінгове мито — мито, що сплачується в разі здійснення процедури митного оформлення імпортованого товару та випуску його у вільний обіг на внутрішній національний ринок. Застосовується з метою підвищення вартості імпортованого товару та захисту аналогічних та подібних товарів вітчизняного виробництва.

13*

387

С. Терещенко Основи митного законодавства України

Арбітражний суд — постійно діючий офіційний третейський суд, що розглядає суперечки контрагентів зовнішньоекономічного договору (контракту) стосовно виконання сторонами обумовлених угодою зобов'язань.

Б

Базисна ціна — ціна, попередньо погоджена покупцем та продавцем - майбутніми сторонами зовнішньоторговельного договору (контракту), яка є основою для визначення контрактної ціни товару в залежності від сорту, якості тощо та може коригуватися знижками.

Базисна умова поставки — визнане в міжнародній комерційній практиці правило, що застосовується в разі укладення зовнішньоторговельного договору (контракту) та визначає взаємні обов'язки покупця та продавця стосовно поставки товарів, що є об'єктом купівлі-продажу. Сукупність правил утворюють Правила інтерпретації комерційних термінів «Інкотермс» за редакцією 1990 року.

Банківська гарантія — фінансова гарантія, яку надає банк за свого клієнта на підставі укладення гарантійного договору, де зазначаються умови надання фінансових гарантій банком в рахунок зобов'язань клієнта цього банку.

Бартер — натуральний товарообмін, у разі якого здійснюється обмін одного товару на інший без грошових розрахунків. Співвідношення такого обміну узгоджується у відповід-* ному договорі (контракті).

Бартерна (товарообмінна) операція у галузі зовнішньоекономічної діяльності — один з видів експортно-імпортних операцій, оформлених бартерним договором або договором зі змішаною формою оплати між суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним суб'єктом господарської діяльності, яким часткову оплату експортних (імпортних) поставок передбачено в натуральній формі. Такий договір передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, роботами, послугами у будь-якому поєднанні, що не супроводжується рухом коштів у готівковій або безготівковій формі.

Безпека харчових продуктів — відсутність токсичної, канцерогенної, мутагенної, алергенної та іншої несприятливої для організму людини дії харчових продуктів у разі їх споживання у загальноприйнятих кількостях, межі яких установлюються Міністерством охорони здоров'я України.

Додаток 2 Словник термінів

Безпосереднє відвантаження - відвантаження товару, що є об'єктом зовнішньоторговельної угоди, безпосередньо з країни-виробника до країни, що надає цьому товару тарифні преференції.

Безпосередня закупівля - укладення імпортером-покупцем зовнішньоторговельної угоди з продавцем, зареєстрованим у країні, що розвивається. На таку угоду поширюється тарифний преференційний режим.

Брутто — маса товару з урахуванням ваги пакувального матеріалу.

Біржова ціна — ціна, що утворюється на товарній біржі за результатами проведення торгів.

Бонусна знижка (за обіг) — знижка, що надається постійним покупцям на основі спеціальної домовленості, зазначеної у зовнішньоторговельному договорі (контракті). Розмір знижки визначається у залежності від досягнутого за певний час обігу-

В

Валюта — грошова одиниця певної країни, що використовується для вимірювання величини вартості товарів.

Валюта платежу — валюта, в якій на підставі згоди сторін здійснюються платежі за зовнішньоторговельними операціями, про що робиться відповідний запис у торговельному договорі (контракті).

Валюта контракту (договору, угоди) — валюта, в якій здійснено оцінку вартості товару за зовнішньоторговельним контрактом. Переважно вона збігається з валютою платежу за договором (контрактом). У разі незбігу доцільно зазначити порядок перерахунку даних валют (валютне застереження).

Валюта ціни — грошова одиниця, в якій зазначено вартість товару в зовнішньоторговельному договорі (контракті). В такому разі доцільний збіг валют контракту та ціни.

Валютні обмеження — сукупність державних нормативних правил стосовно законодавчого та адміністративного регулювання порядку обмежень операцій з національною та іноземною валютами.

Валютне застереження — умови зовнішньоторговельного договору (контракту) узгоджені контрагентами для страхування від ризику падіння курсу валюти платежу від моменту укладення договору до моменту його оплати.

388

389

С. Терещенко Основи митного законодавства України

Валютне регулювання — регулювання державою міжнародних валютних розрахунків, контролю за валютними операціями, впливу на курс національної валюти, зміни структури та обмеження імпорту, стимулювання експорту тощо.

Валютний ризик — можливість валютних втрат як наслідок зміни курсу валюти ціни до валюти платежу за час між укладенням зовнішньоторговельного договору (контракту) та здійсненням за ним розрахунку.

Вантажна митна декларація (ВМД) — документ, який подається до митниці експортером чи імпортером та являє собою заяву про наміри оформити товар у той чи інший митний режим. ВМД подається для здійснення процедур митного оформлення товару та містить всі основні дані стосовно партії товару, що підлягає оформленню, та основні відомості стосовно зовнішньоторговельного договору (контракту),

Вексель — цінний папір, який засвідчує грошове зобов'язання боржника сплатити у встановлений строк і в певному порядку визначену у векселі суму власникові векселя.

Верифікація — перевірка та підтвердження достовірності документів.

Г

Гарантійний строк — період часу, протягом якого продавець (товаровиробник) гарантує відповідність товару вимогам зовнішньоекономічного договору (контракту).

Генеральна угода по тарифах і торгівлі (ГАТТ) - ухвалена в 1948 році багатостороння міжнародна угода спрямована на усунення дискримінації у зовнішній торгівлі та надання учасникам угоди режиму найбільшого сприяння у торгівлі.

Готова продукція — продукція (товар), яку вироблено з використанням давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для проведення розрахунків за її переробку) і визначено як кінцеву в зовнішньоекономічному контракті між замовником і виконавцем.

Давальницька сировина — сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для використання у виробленні готової продукції з наступним пове-

390

Додаток 2 Словник термінів

рненням усієї продукції або її частини до країни власника (чи реалізацією в країні виконавця замовником або за його дорученням виконавцем) або вивезення до іншої країни.

Готову продукцію може бути реалізовано в Україні, якщо давальницьку сировину, з використанням якої вироблено цю продукцію, ввезено іноземним замовником на митну територію України чи закуплено іноземним за-, мовником за іноземну валюту в Україні. Право власності на імпортовану давальницьку сировину та вироблену з неї готову продукцію належить іноземному замовнику.

Декларування — заявления митним органам у відповідності до вимог національного законодавства відомостей про кожну товарну партію, що є об'єктом експортної чи імпортної операції, та сплата усіх належних митних платежів.

Демпінг — продаж товарів на зовнішньому ринку за штучно зниженими цінами (нижчими ніж середні роздрібні ціни або собівартість виробництва) з метою проникнення на зовнішній ринок, усунення конкурентів, просування певних товарів.

Дилер — особа (фізична чи юридична), яка закуповує товар з подальшим його перепродажем за свій рахунок та від свого імені.

Дилерська знижка — знижка, що надається товаровиробником своїм постійним покупцям або посередникам збуту певного товару. Розмір знижки має дорівнювати сумі власних витрат дилера з продажу та сервісного обслуговування товару, та, крім того, забезпечувати певну суму прибутку, яка зумовлюється зовнішньоторговельною угодою.

Дистриб'ютор — особа (фізична чи юридична), яка на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту) закуповує товар та реалізує його у визначеному цим договором (контрактом) регіоні. Товаровиробник може мати дистриб'ю-тора-посередника, який здійснює всі операції від свого імені та за свій рахунок, і додатково виконує маркетингові операції, здійснює установку, наладку та сервісне обслуговування проданого товару.

Довідкова ціна — середній рівень цін за фактично укладеними угодами у певний період часу. Використовується як опора під час проведення переговорів між майбутніми контрагентами зовнішньоторговельної угоди.

Договір (контракт) зовнішньоекономічнвй — матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, якщо інше

391

С. Терещенко Основи митного законодавства України

не встановлено законом або міжнародним договором України, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоеокноміч-ній діяльності.

Договір консигнації — угода щодо реалізації товарів, відповідно до якої одна сторона (консигнатор) зобов'язується за дорученням другої сторони (консигнанта) протягом визначеного часу (терміну угоди консигнації) за обумовлену винагороду продати з консигнаційного складу від свого імені товари, які належать консигнанту.

Договір кореспондентський — угода між банками в межах однієї країни або з іноземними банками, на виконання якої банки виконують доручення іншого банку щодо здійснення платежів та розрахунків.

Е

Експорт — вивіз за кордон товарів, проданих іноземним покупцям для реалізації на внутрішньому ринку країни покупця або перепродажу у треті країни (реекспорт).

Експортна квота — встановлений державою обсяг продажу на експорт певних товарів. Обсяг квоти враховує міжнародні зобов'язання країни-експортера.

Експортний контроль — система державних заходів стосовно регулювання експорту зброї, боєприпасів, сировини та технологій подвійного призначення.

Експортні кредити — прихована експортна субсидія, що є методом фінансової зовнішньоторговельної політики та спрямована на фінансове стимулювання державного розвитку експорту вітчизняними підприємствами.

Експортна ліцензія — дозвіл державного органу (МЗЕЗіТ України) на вивезення за кордон товарів, що підпадають під державне регулювання.

Експортне мито — мито, що стягується митними органами до або на момент здійснення процедур митного оформлення вивозу товарів за кордон.

Експертна оцінка — кількісна та якісна оцінка процесів, що аналізуються експертом. Сукупність оцінок, здійснених різними експертами, дозволяє прогнозувати процеси, що не підлягають безпосередньому виміру або обліку.

Ембарго — заборона експорту чи імпорту до будь-якої країни товарів, валюти, послуг (заборона зовнішньоекономічної

Додаток 2 Словник термінів

діяльності з визначеною країною). Засіб економічного та політичного впливу.

Ефективність імпорту — вигідність імпорту, яка оцінюється співвідношенням вартості імпортованого товару, реалізованого на внутрішньому ринку за внутрішніми цінами, до їх вартості у зовнішньоторговельних цінах.

Ефективність експорту — вигідність експорту, яка оцінюється співвідношенням вартості експортованого товару, до його вартості на внутрішньому ринку.

З

Закон попиту та пропозиції — економічний закон, що відображає взаємопов'язаність кількості товарів та послуг, які хоче придбати споживач, і обсяг товарів та послуг, які у даний час пропонує товаровиробник (продавець).

Застереження — спеціальні умови, визначені у зовнішньоторговельному договорі (контракті), згідно з якими контрагенти угоди узгоджують свої можливі дії у разі непередбачених, але вірогідних обставин. Такі застереження можуть стосуватися контрактних цін, курсів валют та ін.

Захисні застереження — певні умови зовнішньоторговельного договору (контракту), спрямовані на зниження негативного впливу факторів ризику в ході виконання договірних зобов'язань. Захисні застереження узгоджуються контрагентами угоди та полягають у можливості перегляду окремих зобов'язань (див. Валютне застереження).

Звичайна ціна — ціна продажу товарів (робіт, послуг) продавцем, яка включає суму нарахованих (сплачених) відсотків, вартість іноземної валюти, яка може бути отримана у разі їх продажу особам, які не пов'язані з продавцем при звичайних умовах ведення господарської діяльності. Може застосовуватись у разі проведення товарообмінних операцій у галузі зовнішньої торгівлі.

Знак товарний — знак, що дає можливість відрізняти подібні товари, вироблені різними товаровиробниками.

Знижка — одна з умов зовнішньоторговельної угоди, що визначає розмір можливого зменшення базисної ціни товару.

Знижка оптова — знижка, яка залежить від обсягу придбаної партії товару.

Знижка сезонна — зниження ціни товару в період його несезонного продажу.

392

14

393

С. Терещенко Основи митного законодавства України

Зовнішня торгівля — торгівля між різними країнами, що передбачає перехід права власності на товари та послуги від одного нерезидента до іншого.

Зовнішньоекономічна політика — система заходів держави, спрямованих на досягнення економікою даної країни певних переваг на світовому ринку та на захист внутрішнього ринку від конкуренції імпортних товарів.

Зустрічна закупівля — зовнішньоторговельні операції, коли продавець укладає угоду з покупцем про купівлю товарів покупця протягом визначеного угодою терміну.

Зустрічна торгівля — товарообмін між країнами, що не передбачає рух коштів. Основними її формами е бартерні угоди, угоди на зустрічну закупівлю, компенсаційні та клірингові угоди.

І

Імпорт — ввіз із-за кордону товарів, технологій, капіталів та послуг для реалізації на внутрішньому споживчому ринку.

Імпортер — фізична або юридична особа, яка реалізує угоди з ввезення товарів у свою країну.

Імпортна квота — показник, що визначає обсяги можливого імпорту тих чи інших товарів. Використовується як засіб нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі.

Імпортна ліцензія — дозвільний документ, що видається уповноваженою державною структурою для ввезення з-за кордону визначеного в ліцензії товару.

Імпортне мито — податок, що сплачується в разі ввезення товарів із-за кордону.

Індикативна ціна — ціна на товар, яка відповідає ціні, що склалась чи складається на відповідний товар на ринку експорту чи імпорту на момент здійснення експортної (імпортної) операції з урахуванням умов поставки та умов проведення розрахунків, визначених згідно з законодавством.

Інкасо — вид банківської операції, що здійснюється банком за дорученням свого клієнта та за його рахунок на підставі наданих документів (рахунків, відвантажувальних та страхових документів).

Інкасове доручення — платіжна вимога, що надається банку клієнтом для стягнення з третьої особи коштів у безспір-ному порядку на користь клієнта.

394

Додаток 2 Словник термінів

«Інкотермс» — збірник міжнародних комерційних термінів та їх тлумачення, укладений на підставі міжнародної торговельної практики.

Калькуляція — бухгалтерський розрахунок витрат у грошовій формі на виробництво одиниці виробу.

Карго - вантаж, що перевозиться на судні, або страхування вантажів у разі транспортування.

Квота - система обмежень обсягів експорту чи імпорту визначених товарів, що застосовується на певний строк.

Квота глобальна - встановлюється на товари певної групи беа зазначення певних країн.

Квота експортна/імпортна - граничні обсяги товарів, які можна експортувати чи імпортувати.

Квота індивідуальна - встановлюється на товари певної групи, експортованих до певної країни, або з якої вони можуть імпортуватись.

Квота сезонна - поширюється на певні сільськогосподарські товари та забезпечує регулювання імпорту цих товарів у певні сезони року.

Квота тарифна - поєднання кількісного обмеження та митно-тарифних засобів. Дає дозвіл на імпорт певного обсягу товару за мінімальними ставками мита. До решти імпортованого товару застосовуються ставки мита на загальних підставах.

Квотування - кількісні обмеження експорту чи імпорту визначених товарів, що застосовуються державою як заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Кліринг - система безготівкових розрахунків за товари та послуги, що базується на зарахуванні взаємних вимог і зобов'язань.

Клірингова угода - зовнішньоторговельна угода, що передбачає вартісний баланс експортних та імпортних поставок.

Ковзка ціна - ціна, що узгоджується у торговельній угоді, на товар з довгим терміном виготовлення. Комісіонер - особа-посередник, що виконує комісійні послуги.

Комісія - угода, згідно з якою одна сторона - комісіонер бере на себе зобов'язання перед іншою стороною - комітентом

14*

395

С. Терещенко Основи митного законодавства України __

укласти з третьою стороною угоду від свого імені, але на користь та за рахунок комітента.

Комерційні документи - документи, що засвідчують вартісну, якісну та кількісну характеристику товару.

Комерційний рахунок - документ, що засвідчує вимогу продавця до покупця про сплату зазначеної в ньому суми за відвантажений товар.

Комітент - особа, яка видала доручення на виконання посередницьких дій з укладання угоди за його рахунок.

Компенсаційна угода - угода, побудована на компенсації експорту товарів імпортом інших товарів.

Коносамент (транспортна накладна) — документ, який видає перевізник вантажу відправнику, що засвідчує отримання вантажу для перевезення та містить зобов'язання доставити його у призначений пункт отримувачеві.

Консигнант - власник товару, що передається для продажу за кордоном посереднику-консигнатору.

Консигнатор - посередник, що здійснює продаж за кордоном товару консигнанта від свого імені та за винагороду.

Консигнація - посередницька угода, що здійснюється шляхом передачі консигнантом власного товару консигнатору для його продажу. Право власності на товар до моменту його продажу лишається за консигнантом.

Контракт (договір) - матеріально оформлене юридичне зобов'язання сторін угоди, що визначає їх взаємні обов'язки та відповідальність за їх виконання.

Кон'юнктура ринку - економічна ситуація, що склалась на певному ринку (за товаром або територією), і характеризується попитом та пропозицією, коливаннями цін, обсягами продаж.

Контрагенти - сторони торговельної угоди.

Кредит - позика у грошовій або товарній формі на певний строк з умовою повернення та сплати відсотка за користування нею.

Лізинг — особливий вид оренди машин, обладнання, устаткування виробничого призначення.

Лізинговий договір (контракт) - угода між орендодавцем та орендатором, за якою об'єкт оренди за відповідну плату передається у тимчасове користування.

396

Додаток 2 Словник термінів

Ліцензія - дозвіл, виданий уповноваженим державним органом, на здійснення експортно-імпортних операцій, ввезення та вивезення товарів у певних обсягах. Є документом нетарифного регулювання зовнішньоторговельної діяльності.

Ліцензія автоматична - державний дозвіл, що надається експортеру чи імпортеру автоматично, на підставі заяви.

Ліцензія генеральна — державний дозвіл на експорт чи імпорт певного товару у визначений термін без обмеження кількості.

Ліцензія глобальна - державний дозвіл на експорт чи імпорт товару у визначений термін без обмежень за кількістю чи вартістю та без визначення країни експорту чи імпорту.

Ліцензія разова — державний дозвіл на визначений термін конкретному підприємству на експорт чи імпорт певної кількості певного товару.

м

Марка товарна - найменування, знак, символ, малюнок, що дозволяють виділити товар даного виробника та відрізнити його від аналогічних товарів інших виробників.

Митна вартість - ціна, яка фактично сплачена або підлягає сплаті за товари на момент перетину митного кордону України. Митна вартість використовується в разі нарахування мита, митних зборів та інших видів митних платежів, а також для встановлення вартості товарів для інших митних цілей.

Митна декларація - заява особи митному органу за встановленою формою відомостей про транспортні засоби і товари, які переміщуються через митний кордон країни, або щодо зміни митного режиму стосовно транспортних засобів і товарів.

Митні збори - додаткові платежі, крім митного тарифу, які стягуються митними органами в разі здійснення оформлення експорту, імпорту, транзиту.

Митне оформлення - процедура переміщення транспортних засобів, товарів в умовах відповідного митного режиму ті виконання митним органом процедур митного контролю із справлянням мита, податків, митних та інших зборів і заповненням відповідних документів.

Митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються митними органами з метою забезпечення дотримання відповід-

397

С. Терещенко Основи митного законодавства України

них законодавчих та нормативно-правових актів з митної справи.

Митний режим - сукупність встановлених законодавством правових положень, що визначають порядок переміщення через митний кордон транспортних засобів і товарів, та застосування до них митних процедур залежно від мети переміщення.

Митні операції — операції, пов'язані зі здійсненням митного контролю щодо правомірності переміщення транспортних засобів і товарів через митний 'кордон, митного оформлення цих товарів, а також стягнення мита, митних зборів та інших митних платежів.

Митні пільги - переваги у вигляді зниження або відміни мита та обмежень, що надаються окремим юридичним та фізичним особам.

Митниця - державна служба, що контролює ввезення та вивезення товарів через кордон та має повноваження щодо стягнення мита, митних зборів, інших платежів.

Митниця відправлення - митниця країни відправлення вантажу.

Митний тариф - перелік товарів, з яких стягується мито із зазначенням ставок мита на одиницю даного товару.

Монополія - виключне право на здійснення певного виду діяльності, що надається окремим особам, групі осіб або державі.

Монопольна ціна - особливий вид цін, що утворюються не з огляду на попит і пропозиції, а під впливом монопольного становища товару (виробника) на певному ринку.

Додаток 2 Словник термінів

лізничні, річкові та морські транспортні накладні (див. Коносамент).

Нетарифно регулювання зовнішньої торгівлі - комплекс національних адміністративних заходів, що регулюють експортні та імпортні операції.

Нерезидент - юридична або фізична особа, з постійним місцем перебування в іншій країні.

Нетто - чиста вага товару без урахування ваги пакувального матеріалу.

Номенклатура - систематизований перелік найменувань, матеріалів, товарів та послуг.

і

Оберт зовнішньоторговельний - обсяг зовнішньоторговельної діяльності країни, групи країн, який дорівнює загальному обсягу експорту та імпорту за рік або фіксований період часу.

Обмеження нетарнфні - законодавче обмеження на ввіз чи вивіз певних товарів із країни або в країну.

Обмеження тарифні - система митних тарифів, що ускладнює імпорт або експорт певних товарів.

Оферта - письмова або усна пропозиція однієї особи (оферента) іншій (акцептанту) укласти угоду.

Оферти* ціна - ціна, за якою продавець пропонує для продажу свої товари або послуги.

Накладная

товарна - документ, згідно з яким здійснюється передача товару, матеріальних цінностей, зазначається вид товару, його кількість, вартість одиниці, загальна вартість;

транспортна - основний документ, що засвідчує укладення договору перевезення між перевізником та вантажовідправником.

Містить найменування та адресу відправника та отримувача вантажу, перелік пунктів відвантаження, перевантаження та призначення, найменування вантажу, кількість місць, обсяг, маркування. У залежності від виду транспорту використовуються авіаційні, автомобільні, за-

Пеня - санкція у вигляді грошового штрафу за несвоєчасне виконання фінансових зобов'язань.

Переказ - спосіб перерахування коштів через кредитні заклади та підприємства зв'язку.

Посередник - юридична чи фізична особа, яка за дорученням зацікавленої сторони, сприяє узгодженню договірних умов та укладенню договорів (контрактів) між покупцем та продавцем.

Преференційне мито - пільгове мито, що утворює особливі сприятливі умови для однієї або декількох країн у разі імпорту всіх або окремих груп імпортованих товарів.

398

399

G. Терещенко Основи митного законодавства України

Преференційний режим - особливий пільговий режим здійснення зовнішньоекономічних зв'язків, що надається однією країною іншій.

Преференція - перевага, пільги у вигляді знижок і ставок імпортного мита, звільнень від сплати мита, що можуть надаватись країною на умовах взаємності або в односторонньому порядку.

Принципал - особа, від імені якої діє посередник.

Продовольча сировина - продукція рослинного, тваринного, мінерального, синтетичного та біотехнологічного походження, що використовується для виробництва харчових продуктів.

Пропозиція - бажання власника товару запропонувати до продажу свої товари. Обсяг пропозиції характеризується кількістю, якістю товару та ціновими показниками. V контрактній практиці пропозиція - це заява про намір укласти торговельний договір (див. оферта).

Протекціонізм - державна економічна політика, спрямована на стимулювання вітчизняного товаровиробника та обмеження проникнення імпортних товарів на внутрішній споживчий ринок.

Рахунок комерційний - основний розрахунковий документ, що містить вимоги продавця про сплату зазначеної у ньому суми платежу за поставлений покупцеві товар.

Рахунок-проформа - документ, що містить дані про ціну одиниці товару та вартості партії товару, але не містить вимог про її сплату.

Рахунок-фактура - комерційний рахунок, що містить суму, обов'язкову до сплати.

Режим найбільшого сприяння — умови економічних, торговельних відносин між країнами, які передбачають надання переваг та пільг у вигляді зниження ставок мита, податків, зборів, відміни обмежень, заборон, пріоритетного імпорту товарів в країну.

Резидент - юридична або фізична особа, яка постійно знаходиться або зареєстрована в даній країні.

Реімпорт - зворотне ввезення до країни раніше вивезених за кордон вітчизняних товарів, за умови їх зворотного ввезення у незмінному стані.

400

Додаток 2 Словник термінів

Реекспорт - зворотне вивезення раніше ввезених до країни товарів, за умови їх вивезення у незмінному стані.

Рейтинг - короткотермінова оренда майна без права його подальшого викупу орендарем.

Рівноважна ціна - ціна товару, що утворилася на ринку в разі рівноваги попиту та пропозиції на даний товар.

Ризик - небезпека збитків у зв'язку з випадковим виникненням непередбачених обставин або змінами умов економічної діяльності.

Роздрібні ціни - ціни, за якими товари реалізуються безпосередньо споживачеві.

Рекламація - заява покупця або продавця (постачальника), яка містить претензію у зв'язку з надходженням товару неналежної якості або порушенням умов договору (контракту) однією з сторін угоди.

с

Санкції - заходи примусового впливу на порушників порядку та правил ведення господарської та фінансової діяльності, в тому числі у зовнішньоекономічних відносинах. Санкції можуть застосовуватись державними органами, фінансовими та податковими закладами, банками у вигляді штрафів, заборон або обмежень зовнішньоекономічних операцій тощо.

Світові ціни — ціни на товари головних продавців, покупців або основних центрів міжнародної торгівлі, що утворюються в процесі значних та регулярних операцій з купівлі-про-дажу товарів на світовому ринку.

Собівартість продукції - грошовий вираз витрат товаровиробника на виробництво і реалізацію продукції, що вміщують суми матеріальних затрат, амортизацію основних засобів, заробітну плату працівників, витрати на виробництво тощо.

Сезонні ціни - ціни, що залежать від пори року, сезону та можуть установлюватись на сільськогосподарську продукцію, одяг, взуття тощо.

Сертифікат походження товару - документ, що видається відповідними повноважними органами (торговельно-промисловими палатами) країни експорту та засвідчує походження товару з певної країни.

Сертифікат якості - документ, що засвідчує якість фактично поставленого за зовнішньоекономічним договором (контра-

401

С. Терещенко Основи митного законодавства України

Додаток 2 Словник термінів

ктом) товару. Видається відповідними державними структурами країни експорту (виробника).

Субсидія - грошова або натуральна допомога, яка надається, переважно, державою юридичним та фізичним особам за рахунок держбюджету.

Субсидія внутрішня - засіб державного стимулювання вітчизняного виробника товарів, що надходять на внутрішній споживчий ринок.

Субсидія експортна - засіб державного стимулювання вітчизняного експортера для продажу товарів на зовнішній ринок за цінами, нижчими від внутрішніх, що забезпечує їм цінову конкурентоспроможність та стимулює розвиток експортної стратегії та тактики.

Сукупна пропозиція - визначає загальну кількість товарів та послуг, яка може бути запропонована за різних рівнів цін.

Сукупний попит - обсяг попиту на товари та послуги в країні, що визначається як загальний попит споживачів та залежить від купівельної спроможності населення.

Супутні матеріали - матеріали, що використовуються у процесі виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, пакування та маркування харчових продуктів і безпосередньо контактують з цими продуктами, але самі непридатні для споживання.

Страхування комерційного ризику - вид страхування з метою зменшення ризику в разі здійснення зовнішньоторговельних угод.

Т

Товар - об'єкт купівлі-продажу, ринкових відносин між продавцем та покупцем.

Товарно-транспортна накладна - документ, що засвідчує укладення договору про перевезення товару відповідним видом транспорту.

Товарний знак - марка або її частина, забезпечені правовим захистом. Товарний знак захищає виняткові права продавця та використання марочної назви та/або марочного знаку (емблеми).

Товарна марка - ім'я, термін, знак, символ, малюнок або їх сукупність, призначені для ідентифікації товарів або послуг одного продавця або групи продавців та вирізнення їх з-поміж товарів та послуг конкурентів.

402

Товаросупроводжувальиі документи - документи, що супроводжують партію товару від товаровідправника до товароот-римувача та містять всі потрібні відомості про товар та умови зовнішньоторговельного договору (контракту), на підставі яких здійснюється прийом товару.

Торговельна країна - країна, на території якої зареєстровано юридичну або фізичну особу, з якою вітчизняна особа уклала зовнішньоторговельний договір (контракт).

Транзит - переміщення товарів під митним контролем через територію країни без їх використання між двома або в межах одного пункту на митному кордоні.

Транспортний документ - документ, відповідно до якого здійснюється міжнородне перевезення товарів.

Умови зовнішньоекономічного договору (контракту) - умови узгоджені контрагентами угоди до укладення договору. Вносяться до тексту договору (контракту), регулюють відносини сторін у разі виконання договору (контракту) та встановлюють взаємні вимоги, права, обов'язки.

Умови платежу — умови, що визначають обсяг, форми, строки, місце платежу на виконання вимог зовнішньоекономічного договору (контракту).

Умови поставок - умови щодо способів транспортування, форми передачі та оплати поставлених товарів, способів страхування, строків поставок, відповідальність за збереження товару.

Фактор — агент з широкими повноваженнями щодо продажу товару, який він продає від власного імені, хоча право власності на цей товар до нього не перейшло.

Факторингова операція - передача експортером товару права за борговими зобов'язаннями імпортера банку (як фактору). Вона здійснюється на підставі факторингової угоди.

Фактура — рахунок, виписаний продавцем на ім'я покупця, який засвідчує вартість товару та його кількість.

Фактурна вартість — зазначається у рахунку-фактурі та визначає вартість товару без урахування витрат, пов'язаних з його доставкою.

403

С. Терещенко Основи митного законодавства України

Фінансування експорту - кредитування експортних поставок, що здійснюється наданням позики покупцеві продавцем або банком, що його забезпечує.

Фітосанітарний контроль - контроль експорту та імпорту товарів рослинного походження.

Форфейтингова операція - купівля банком у експортера товару боргових вимог до імпортера. Передача вимог боргу здійснюється на підставі форфейтингової угоди.

Хайринг - середньоспискова оренда обладнання.

Характер угоди - зміст зовнішньоторговельної операції з урахуванням виду і форми оплати та переходу права власності на товар. Застосовується для укладення класифікатора угод, що використовується в разі заповнення вантажної митної декларації.

Харчовий продукт - будь-який продукт, що у натуральному вигляді чи після відповідної обробки вживається людиною в їжу або для пиття.

Додаток 2 Словник термінів

Ціна ковзка - ціна на вироби а довгим терміном виготовлення, розраховується в залежності від витрат виробництва за час виготовлення виробу.

Ціна монопольна - ціна вища за фактурну. Встановлюється монопольними продавцями на світових товарних ринках.

Ціна номінальна - ціна, що публікується у прейскурантах, довідниках і т.ін.

Ціна оптова - ціна товару, яка встановлюється в залежності від обсягу партії товару, запропонованої до продажу.

Ціна попиту - ціна, що складається при такому стані попиту та пропозиції, коли укладається ринок покупця, який і визначає ціну.

Ціна пропозиції - зазначається у оферті (офіційна пропозиція продавця) та складається при такому стані попиту та пропозиції, коли укладається ринок продавця.

Ціна роздрібна - ціна за одиницю товару у роздрібній торгівлі.

Ціна фактурна - ціна, що зазначена у фактурі-рахунку на поставлений товар.

Цесія - передача іншим особам своїх зобов'язань (боргу).

Ціна - грошовий вираз вартості товару. Відображає його споживчі властивості, купівельну спроможність грошової одиниці.

Ціна базисна - визначає вартість товару певного сорту, якості, хімічного складу. Пов'язана з умовами поставки товару і може включати, крім вартості товару, вартість страхування, транспортування, складування та інших витрат, пов'язаних з його доставкою до певного географічного пункту (базисного пункту).

Ціна біржова - визначається як підсумок проведення торгів на товарних біржах по певному товару.

Ціна демпінгова - експортна ціна, нижча за ціну того самого товару на внутрішньому ринку,

Ціна довідкова - відображає середній рівень цін за фактично укладеними угодами у певний період часу і використовується як опорна в разі проведення переговорів за конкретною угодою.

Ціна договірна, контрактна - ціна, зафіксована у договорі купівлі-продажу та узгоджена контрагентами угоди.

404

Штрафні санкції - примусові заходи щодо стягнення платежів за порушення договірних (контрактних) зобов'язань.

Штрих-код - комбінація вертикальних смуг та цифр, що представляють товар у закодованому вигляді. Склад коду: перші дві цифри визначають країну-виробника, наступні п'ять -код підприємства, далі п'ять цифр визначають товар, а остання призначена для автоматизованої обробки інформації коду.

Якість - сукупність технікоекономічних, експлуатаційних, соціальних та інших властивостей товару, що забезпечує його здатність задовольнити потреби споживачів.

Якість харчового продукту - сукупність властивостей, що визначає його здатність забезпечити організм людини.

40

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с. - Таможенное право
 2. Додаток 2 Словник термінів - Таможенное право
 3. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 4. Таможенное право Учебники по праву
 5. Список використаної літератури - Теория государства и права
 6. Розділ 8. Право власності - Международное право, европейское право
 7. 17.2. Ідентифікаційні ознаки письма - Кримминалистика
 8. Додаток І Загальні методичні рекомендації до семінарських занять - Правовая деонтология
 9. § 2. Логіка та емоції в промові - Риторика
 10. § 3. Елементи художності та літературні прийоми в мові оратора Поняття про художній образ - Риторика
 11. § 5. Типи промов - Риторика
 12. Передмова - Таможенное право
 13. 4.4. Класифікація засобів ; нетарифного регулювання - Таможенное право
 14. 9.2. Основні вимоги до змісту зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу товарів - Таможенное право
 15. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 16. Зразок позовної заяви про заміну товару неналежної якості на аналогічний належної якості - Юридические документы
 17. Зразок позовної заяви про визнання авторства (співавторства) - Юридические документы
 18. Зразок позовної заяви про захист честі, гідності та ділової репутації громадянина - Юридические документы
 19. § 2. Судова система України - Правоохранительные органы
 20. 9.2. ПОНЯТТЯ МИТА ТА ЙОГО ВИДИ - Таможенное право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Жорин Ф. Л.. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. 2001