Таможенное право

Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с.
Методичні

рекомендації

до курсу

«Основи митного

законодавства»

Нестабільність законодавчої бази, постійне нарощування пакета нормативних документів Держмитслужби України створює певні труднощі у викладанні митної справи у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах.

Незалежність нашої держави пов'язана з опануванням вітчизняними товаровиробниками зовнішніх торговельних ринків, але на шляху просування товарів на зовнішні та внутрішні ринки подвійним бар'єром постає митне законодавство країн експорту та імпорту. Курс «Основи митного законодавства» має ознайомити студентів з принципами державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, засобами та методами тарифного та нетарифного регулювання, основними видами комерційних угод. Навчальний матеріал викладається на підставі аналізу різних поглядів на аспекти здійснення зовнішньоторговельної діяльності, що існують нині.

Особлива увага приділяється митному законодавству України, оцінці його впливу на впровадження тарифного та нетарифного регулювання

362

С. Терещенко Основи митного законодавства України

ЗЕД, ефективності здійснення окремих договорів (контрактів).

Матеріали з цієї дисципліни базуються на матеріалах даної роботи та навчального посібника С.Терещенка та В.Науменка «Основи митного законодавства в Україні: теорія та практика».

Дані методичні рекомендації можуть стати в пригоді викладачам вищих та середніх навчальних закладів, а також студентам у роботі над рефератами та дипломними роботами, теми яких пов'язані з митним регулюванням зовнішньоекономічної діяльності.

Методичні рекомендації містять теми лекцій, їх зміст, список рекомендованої літератури, контрольні питання для самоперевірки, тематику контрольних робіт та планів семінарських занять.

Тематика лекцій

Лекція 1. Вступна ознайомча лекція

Мета та завдання курсу. Характеристика лекційного матеріалу. Основні етапи становлення митної служби України. Місце митної служби у державній системі управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Література: [17,186].

. Методичні вказівки.

Курс знайомить з основами державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Однією з головних функцій незалежної української держави є захист суверенітету, територіальної цілісності та економічних інтересів країни. З утворенням державних кордонів було створено митні кордони держави, а бар'єром на шляху контрабанди та незаконного ввезення-вивезення товарів та інших предметів стала митна служба України.

Законодавчу базу напрацьовує Верховна Рада України. Постанови Кабінету Міністрів — основа нормативної бази митної системи. Безпосередньо митною справою займаються митні органи України.

Питання для самоперевірки.

1. Мета викладання курсу «Основи митного законодавства».

364

Додаток 1 Методичні рекомендації...

Функції незалежної держави, що сприяли створенню митної системи України.

Основні етапи створення митної системи України.

Місце митної системи у державній системі управлін ня зовнішньоекономічною діяльністю.

Лекція 2. Структура та завдання митної служби України

Структура митної служби України. Підпорядкованість митних органів. Структура управління митною справою. Завдання центрального апарату митної служби, регіональних митниць, митниць.

Література: [19,186].

Методичні вказівки.

Структура митної служби України формується разом з іншими державними структурами. Основні завдання митної служби сформульовано у Митному кодексі України. Безпосереднє управління всіма структурами здійснює центральний апарат митної служби. Регіональні митниці керують підпорядкованими митницями, а також безпосередньо виконують процедури митного оформлення.

За місцем розташування та колом завдань митниці поділяються на внутрішні та прикордонні. Структура кожної митниці залежить від покладених на неї завдань та місця розташування.

Питання для самоперевірки.

Основні складові структури митної служби України.

Основні завдання митної служби.

Завдання, покладеш на центральний апарат митної служби, його основні складові.

Структура управління митною справою, завдання ре гіональних митниць та митниць.

Особливості структури митниць в залежності від міс ця розташування.

Лекція 3. Державне регулювання

зовнішньоекономічної діяльності

Зовнішньоекономічна політика, її мета та спрямованість. Правове регулювання. Протекціонізм та лібералізація — основні форми реалізації зовнішньоторговельної по-

365

С. Терещенко Основи митного законодавства України

літики. Інструменти реалізації торговельної політики держави. Тарифні та нетарифні засоби регулювання. Література: [15-23,186].

Методичні вказівки.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюється шляхом впровадження певної торговельної політики, що являє собою систему заходів, спрямованих на досягнення економікою даної країни певних переваг на світовому ринку та, одночасно, на захист внутрішнього ринку від конкуренції імпортних товарів. Мета зовнішньоторговельної політики — утворити позитивне сальдо зовнішньої торгівлі та забезпечити додаткове надходження коштів для розвитку національної економіки. Тарифні та нетарифні засоби регулювання — основні інструменти зовнішньоторговельної політики держави — займають одне з чільних місць у системі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Питання для самоперевірки.

Структура та взаємопов'язаність особливостей форм та інструментів реалізації зовнішньоекономічної політики держави.

Основні принципи ЗЕД.

Політика протекціонізму та її вплив на національного товаровиробника.

Вплив політики лібералізації на планування зовніш ньоекономічної політики вітчизняних товаровиробників.

Основні інструменти реалізації зовнішньоторговель ної політики держави.

Лекція 4. Тарифне регулювання зовнішньої торгівлі. Види мита

Вплив тарифної політики на здійснення зовнішньоторговельних операцій. Лібералізація та протекціонізм, їх прояви у системі тарифного регулювання. Види мита, їх характеристика за способом стягнення, укладення, нарахування, характером застосування, походженням, типом.

Література: [14,16,17,18,19,20].

Методичні вказівки.

Тарифне регулювання державної зовнішньоторговельної політики е головним інструментом впливу на торговельні

зве

I

Додаток 1 Методичні рекомендації...

відносини різних країн. Комплексність впливу проявляється у потребі визначення митної вартості товару, його коду за товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності та країни походження. Види мита можна систематизувати за ступенем впливу на зовнішню торгівлю, що дозволяє оцінити додатковий вплив ринкових факторів, таких як співвідношення курсу валют, процентні ставки за позики, наявність на ринку товарів субститутів. Деякі види мита та його ставки можуть сприяти експортерам. Решта забезпечує недосяжність внутрішнього ринку для імпортних товарів.

Питання для самоперевірки.

Вплив тарифного регулювання на реалізацію держав ної політики лібералізації, протекціонізму.

Характеристика видів мита за напрямками їхнього впливу.

Особливості адвалерного, специфічного та комбінова ного видів мита.

Характеристика мита за характером застосування.

Різниця між автономним та конвенційним, конвен ційним та преференційним видами мита.

Лекція 5. Митна вартість

та методи її визначення

Митна вартість як база нарахування мита. Кодекс про митну вартість ГАТТ. Принципи визначення митної вартості у країнах СНД. Методи визначення митної вартості. Складові, що впливають на визначення митної вартості.

Література: [19, 20, 21, 24, 25, 26].

Методичні вказівки.

Митна вартість визначається щодо товарів, до яких застосовуються адвалерні або комбіновані види мита. Кодекс про митну вартість ГАТТ визначає митну вартість товару як ціну, реально сплачену, або яка підлягає сплаті за товар у разі його продажу до країни імпортера з виконанням певних умов.

Основи митних законодавств держав-учасниць СНД регламентують принципи визначення митної вартості та країни походження товару, методи визначення митної вартості за ціною угоди, за цінами ідентичних та подібних товарів, на основі віднімання та додавання вартості, резервний метод.

367

С. Терещенко Основи митного законодавства України

Впливовими факторами на визначення митної вартості є обраний метод визначення митної вартості, сума додаткових витрат, фізичні характеристики товару та його репутація на ринку споживання. Окрім того, існує певний вплив країни походження товару.

Урахування методів визначення митної вартості товару в країнах імпорту дозволить оцінити можливі вхідні митні бар'єри, утворені національним законодавством з метою захисту вітчизняного ринку від проникнення товарів іноземного виробництва.

Питання для самоперевірки.

Принципи, що їх покладено в основу Кодексу про мит ну вартість ГАТТ.

Методи визначення митної вартості, що застосовують ся країнами СНД.

Характеристика методів визначення митної вартості за ціною угоди, за цінами на ідентичні та подібні товари, ві дніманням та додаванням вартості, за резервним методом.

Фактори, що впливають на визначення митної вартості.

Лекція 6. Класифікація товарів

для митного оформлення

Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності. Структура товарної номенклатури. Принципи побудови. Правила кодування товарів. Вплив визначеного коду товару недієвість митно-тарифного інструменту держави.

Література: [27, 28].

Методичні вказівки.

Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності являє собою зведену класифікацію та коди товарів, що суттєво сприяють уніфікації комерційних, статистичних та митних документів. Товарну номенклатуру розроблено на базі Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС) та Комбінованої тарифно-статистичної номенклатури Європейської економічної співдружності. Рівні класифікації товарів розподілено на розділи, групи, підгрупи, товарні позиції, підпозиції, субпозиції за принципами послідовності та ступенем обробки товарів, матеріалами, з яких вони вироблені та їх призначенням у світовій торгівлі.

368

Додаток 1 Методичні рекомендації...

Шість основних правил класифікації товарів та примітки до розділів, груп, субпозицій дозволяють однозначно визначати коди товарів, пред'явлених митним органам. Система товарної номенклатури, що побудована на базі ГС, визначає систему кодифікації товарів, за якою перші дві цифри коду визначають товарну групу, наступні чотири - товарну позицію, п'ята та шоста — субпозицію, решта (з сьомої по дев'яту цифри) утворюють під субпозицію. Питання для самоперевірки.

Структура побудови товарної номенклатури.

Рівні класифікації товарів за товарною номенклату рою.

Принципи побудови структури номенклатури.

Правила класифікації товарів.

Зміст правил [1,2(а), 2(6), 3(а), 3(6), 3(в), 4,5(а), 5(6), 6].

Зміст коду товару.

Лекція 7. Визначення країни походження товару

Міжнародні правила визначення країни походження товарів. Товари повністю вироблені в даній країні. Критерії «достатньої переробки», «безпосередньої закупівлі», «безпосереднього відвантаження». Сертифікати форми А, СТ-1.

Література: [19, 21,26].

Методичні вказівки.

Правила визначення країни походження товарів відіграють суттєву роль у застосуванні державних митно-тарифних засобів регулювання зовнішньої торгівлі. Міжнародні правила визначають критерії достатньої обробки чи переробки, а крім того визначають перелік товарів, що безпосередньо вважаються виробленими у даній країні. Виконання вимог «безпосередньої закупівлі» та «безпосереднього відвантаження» суттєво впливає на застосування ставок мита країни імпорту. У рамках Загальної системи преференцій сертифікат форми А є документом, що засвідчує походження товару з тієї чи іншої країни та видається тільки країною-виробником цього товару.

Країни СНД засвідчують походження товарів шляхом оформлення країною-виробником товару сертифіката форми СТ-1.

369

С. Терещенко Основи митного законодавства України

Питання для самоперевірки.

Визначення критеріїв достатньої обробки, переробки.

Що означають вимоги «безпосередньої закупівлі» та «безпосереднього відвантаження»?

Характеристика змісту сертифікатів форми А, СТ-1.

Вплив наявності сертифікатів форми А, СТ-1 на засто сування ставок мита в разі митного оформлення імпортова них товарів.

Комплексність впливу на застосування митно-тариф них заходів держави наявності при партії вантажу відпові дного сертифіката походження, виконання вимог «безпосе редньої закупівлі», «безпосереднього відвантаження».

Лекція 8. Нетарифне регулювання

зовнішньоекономічної діяльності — комплекс державних засобів та методів регулювання зовнішньої торгівлі. Узагальнена класифікація засобів та методів нетарифного регулювання Нетарифне регулювання як інструмент адміністративного регулювання торгівлі. Варіанти класифікації засобів та методів. Узагальнена класифікація методів та засобів нетарифного регулювання за напрямками їхнього впливу. Література: [4,16,17,18,19, 20, 29, ЗО, 31,186].

Методичні вказівки.

Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - це комплекс державних адміністративних засобів та методів регулювання зовнішньої торгівлі. Наявність цих методів вимагає їх чіткої класифікації за напрямками їхнього впливу на зовнішню торгівлю. Розгляд варіантів класифікації засобів та методів, пропонованих фахівцями менеджменту, економістами та представниками митних систем дозволяє виявити спільні положення. До узагальненої класифікації засобів нетарифного регулювання входять кількісні обмеження, засоби побічного протекціонізму та стимулювання експорту, обмеження митного оформлення, а також обмеження цінами та розрахунками за імпорт.

Побудована система дозволяє оцінити адміністративні бар'єри на шляху імпортних товарів, визначити методи стимулювання експорту товарів вітчизняного виробництва.

370

I

Додаток 1 Методичні рекомендації...

Питання для самоперевірки.

Вплив засобів та методів нетарифного регулювання на стимулювання експорту товарів вітчизняного виробництва та стримування проникнення імпортних товарів на внутрі шній ринок.

Загальна характеристика засобів нетарифного регулю вання.

Методи кількісного обмеження як засобу нетарифного регулювання.

Технічні бар'єри, внутрішні податки, політика держа вної закупівлі як методи регулювання зовнішньої торгівлі.

Вплив методів стимулювання експорту як засобу нета рифного регулювання.

Характеристика методів обмеження митного оформлення.

Лекція 9. Класифікація

зовнішньоторговельних угод

Основні види комерційних операцій. Угоди кушвлі-про-дажу. Узагальнена класифікація угод зустрічної торгівлі. Класифікація лізингових угод.

Література: [18,29,31, 32,33, 36,37,186]. Методичні вказівки.

Зовнішньоторговельні угоди відіграють значну роль у експортно-імпортних операціях. Загальну класифікацію комерційних операцій може бути здійснено з урахуванням права власності на товар, що є об'єктом зовнішньоекономічної операції, та повноважень і зобов'язань сторін комерційної угоди.

Угоди купівлі-продажу товарів найбільш врегульовані в міжнародній торговельній практиці. Принципи цього виду угоди закладено в Конвенції Організації Об'єднаних Націй про договори купівлі-продажу.

Угоди зустрічної торгівлі це, переважно, дві експортні угоди: з країни експортера та з країни імпортера. Види угод зустрічної торгівлі регулюються відповідним національним законодавством.

Запропонована узагальнена класифікація угод зустрічної торгівлі представляє всю сукупність угод даного виду.

Орендні (лізингові) угоди регулюються Оттавською Конвенцією про міжнародний фінансовий лізинг. Окрім того міжнародна торговельна практика в залежності від реалі-

371

С. Терещенко Основи митного законодавства України

Додаток 1 Методичні рекомендації...

зації самої угоди має певні різновиди. До них можна віднести зворотний лізинг, угоди з повною виплатою, ливе-ридж-лізинг, чистий лізинг, сублізинг тощо.

Питання для самоперевірки.

Характеристика основних комерційних операцій.

Основні особливості здійснення угод купівлі-продажу.

Характеристика угод зустрічної торгівлі.

Особливості здійснення орендних (лізингових) угод у зовнішній торгівлі.

Стисла характеристика різновидів лізингових угод.

Лекція 10. Посередницькі угоди у світовій зовнішньоторговельній практиці

Мета укладення посередницьких угод, їх класифікація. Визначення угод як посередницьких. Посередники за обсягом повноважень та місцем на зовнішньому ринку. Класифікація посередницьких угод за повноваженнями посередників.

Література: [14,17,18, 29, 31, 32,40,186].

Методичні рекомендації.

Посередницькі угоди в світовій зовнішньоторговельній практиці укладаються з метою підвищення економічної ефективності експортно-імпортних операцій та просування товарів на певні іноземні ринки (транспортування, страхування, зберігання, пошук покупців, тощо). Посередницькі угоди мають певні особливості стосовно об'єкта зовнішньоторговельної операції - товару, а саме: посередник зобов'язаний виконувати певві дії з товаром, право власності на який до нього не переходить.

Класифікувати посередників на ринках збуту можна здійснити в залежності від обсягів їхніх повноважень. Посередницькі угоди укладаються з урахуванням особливостей національних законодавств країн контрагентів.

Узагальнена класифікація посередницьких угод базується на ставленні та обов'язках посередника стосовно товару, який є об'єктом зовнішньоторговельної операції та складається з операцій з перепродажу товару, комісії, агентських, брокерських та експедиційних.

Питання для самоперевірки.

1. Місце посередницьких угод у зовнішньоторговельних стосунках.

372

Відмінності посередницьких угод від торговельних угод.

Класифікація посередників у залежності від обсягів їхніх повноважень на ринках збуту.

Характеристика посередницьких угод за повноважен нями посередників стосовно об'єкта зовнішньоторговель ної угоди - товару.

Лекція 11. Вплив міжнародних умов поставок

на здійснення зовнішньоторговельних операцій

Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів за редакцією 1990 року («Інкотермс-90»). Умови поставки. Умови поставки груп Б, F, С, D. Розподіл основних витрат згідно з Правилами «Інкотермс-90». Вплив умов поставки на визначення митної вартості товару.

Література: [29,31,41,42].

Методичні рекомендації.

Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів («Інкотермс-90») узагальнюють та систематизують умови поставки товару від продавця до покупця та визначають моменти переходу ризику випадкової втрати або пошкодження товару.

Чотири групи умов поставки дозволяють контрагентам торговельної угоди визначитись щодо виду транспорту, витрат на транспортування, страхування, тощо яких зазнала певна сторона. Група Е умов поставки значить, що покупець несе витрати з доставки товару. Група F об'єднує умови поставки щодо виконання продавцем обов'язків з доставки товару перевізникові у визначене місце. Група С свідчить що, продавець сам укладає договір перевезення. Група D зобов'язує продавця доставити товар у зазначене місце та нести всі витрати, пов'язані з цим.

Слід зазначити, що верховенствують умови поставки, обрані контрагентами у зовнішньоторговельному договорі (контракті). Вони можуть відрізнятися від зазначених у Правилах.

Питання для самоперевірки.

1. Характеристика Правил інтерпретації комерційних термінів за редакцією 1990 року.

373

С. Терещенко Основи митного законодавства України

Характеристика кожної з груп умов поставки.

Витрати покупця та продавця за умовами груп Е, F, С, D.

4. Особливості застосування різних видів транспорту в залежності від умов поставки.

Лекція 12. Особливості тарифного регулювання в Україні. Види мита. Митна вартість

Законодавчі акти тарифного регулювання. Види мита, особливості їх застосування. Митна вартість. Методи визначення митної вартості.

Література: [43-50, 63-78,143,144,186, 228]. Методичні вказівки.

Митний тариф є центральним інструментом державного регулювання зовнішньоторговельних відносин в Україні, з допомогою якого регулюється економічний клімат в країні, захищається внутрішній ринок від імпорту товарів та стимулюється експортний потенціал вітчизняних товаровиробників. Єдиний митний тариф - це систематизований звід ставок мита, які застосовуються до товарів, що є об'єктом експортно-імпортних операцій. Види мита, що законодавче закріплені в Україні, застосовуються в залежності від здійснення експортних чи імпортних операцій. Окрім того, визначено порядок застосування ставок мита в залежності від країни походження товару та критерії визначення країни походження.

Нарахування мита на товари провадиться на базі їх митної вартості, яка є ціною, що фактично сплачена або підлягає сплаті за товар на момент перетину митного кордону України. Методи визначення митної вартості дозволяють митним органам, у разі потреби, здійснювати відповідні обрахунки.

Питання для самоперевірки.

Основні законодавчі акти, що забезпечують тарифне регулювання в Україні.

Характеристика видів мита.

Особливості застосування тих чи інших видів мита.

Визначення поняття «митна вартість».

Методи визначення митної вартості.

Порядок застосування методів визначення митної вар тості.

374

Додаток І Методичні рекомендації...

7. Проблеми застосування методів визначення митної вартості.

Лекція 13. Визначення коду товару.

Вплив визначення країни походження на застосування засобів тарифного регулювання в Україні

Етапи визначення коду товару. Правила кодування товару. Ставки мита. Угоди про вільну торгівлю. Режим найбільшого сприяння. Умови звільнення від сплати мита.

Література: [21, 22, 27,28,43, 53, 59,60,63-78,186].

Методичні рекомендації.

Процедуру визначення коду товару, який є основою визначення митної вартості, можна розділити на три взаємопов'язаних етапи, що дозволяють провести її з мінімальною помилкою. Основні Правила кодування товару за ТН ЗЕД застосовуються на кожному з етапів.

Національне законодавство України базується на міжнародних документах, що регулюють визначення країни походження товару. Як документ, що засвідчує походження товару застосовуються сертифікати форми А, СТ-1, EUR-1,2.

Угоди України з іншими країнами про вільну торгівлю дозволяють митним органам звільняти певні товари від обкладення ввізним митом.

У залежності від обставин до імпортованих в Україну товарів можуть застосовуватися повні або пільгові ставки мита. В разі виконання умов «безпосереднього відвантаження», «безпосередньої закупівлі» та наявності сертифіката походження можливо звільнення від сплати ввізного (імпортного) мита.

Питання для самоперевірки.

Необхідність та етапи визначення коду товару.

Послідовність застосування основних Правил визначе ння коду товару.

Види ставок мита, що можуть застосовуватись до імпо ртних товарів.

Характеристика умов звільнення від сплати ввізного мита імпортованих в Україну товарів.

Режим найбільшого сприяння стосовно товарів з пев них країн. Визначення ставок мита.

375

С. Терещенко Основи митного законодавства України

Додаток 1 Методичні рекомендації...

Лекція 14,15. Економічний зміст тарифу.

Алгоритм обрахування ефективності зміни ставок мита

Сукупний попит та сукупна пропозиція. Ефективність застосування митно-тарифних методів. Вплив специфічного та адвалерного видів мита на вартість одиниці товару. Алгоритм оцінки ефективності зміни ставок мита.

Література: [20, 41, 79, 80, 81,186].

Методичні рекомендації.

Митний тариф за своїм економічним змістом та характером дії належить до вартісних регуляторів зовнішньої торгівлі. В Україні застосовуються адвалерні, специфічні або комбіновані ставки мита. Імпортне мито дозволяє формувати оптимальну структуру надходження імпорту, виконує функції механізму його ціноутворення.

Сукупний попит та сукупна пропозиція — дві економічні категорії, що дозволяють оцінювати, за певними показниками ринки виробництва та споживання товарів. Оцінити ефективність митно-тарифних методів регулювання можна, якщо на одному графіку побудувати криві сукупного попиту та сукупної пропозиції. У такому разі можна визначити рівноважний рівень цін та рівноважний обсяг виробництва. Застосування цього графіка дозволить оцінити вплив специфічного та адвалерного видів мита на вартість одиниці товару.

Розглянутий алгоритм оцінки ефективності зміни ставок мита дозволяє оцінити адекватність «відгуку» надходжень до бюджету у разі збільшення чи зменшення величини ставок.

Питання для самоперевірки.

Економічний зміст митного тарифу, його вплив на ці нові показники імпортного товару та товарів вітчизняного виробництва.

Суть кривих сукупного попиту та сукупної пропозиції.

Вплив адвалерного та специфічного мита на вартість та кількість імпортованого товару.

Зміст алгоритму оцінки ефективності.

Застосування митними органами результатів оцінки ефективності.

376

Лекції 16, 17, 18. Особливості нетарифного

регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Нетарифне регулювання - комплекс адміністративних заходів держави. Класифікація засобів та методів нетарифного регулювання. Кількісні обмеження. Методи прихованого протекціонізму. Технічні бар'єри. Внутрішні податки. Національні методи стимулювання експорту. Обмеження митного оформлення. Правове забезпечення. Обмеження за цінами та режимом розрахунків за імпорт.

Література: [43, 45, 58, 59, 84-93, 97-130, 156-157, 164, 171-173,181-189,196,197, 202-217].

Методичні рекомендації.

Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється низкою законодавчих, державних та відомчих документів, застосування яких передбачено статтею 18 Митного кодексу. Заходи нетарифного регулювання можна класифікувати за різними показниками, але найдоцільніше — за впливом на стимулювання експортного потенціалу та обмеженням надходження імпортних товарів на внутрішній споживчий ринок. Як засоби нетарифного регулювання згідно з вимогами українського законодавства розглядаються кількісні обмеження, засоби побічного протекціонізму, стимулювання експорту, обмеження митного оформлення, правове забезпечення, обмеження за цінами та режимом розрахунків за імпорт.

Методи кількісних обмежень визначають обсяги та номенклатуру товарів, що їх можна експортувати чи імпортувати. В Україні застосовується квотування та ліцензування. Окрім того, на виконання вимог міжнародних договорів, застосовується метод добровільного обмеження експорту.

Побічний, прихований протекціонізм утворюється методами технічних бар'єрів та системою внутрішніх податків в Україні. До технічних бар'єрів можна зарахувати держста-ндарти, сертифікацію якості товару, вимоги до пакування та маркування, санітарно-гігієнічні вимоги, системи фіто-санітарного, ветеринарного, гемологічного контролю, охорони навколишнього середовища, контролю за переміщенням наркотиків, лікарських засобів та імунобіологічних

377

С. Терещенко Основи митного законодавства України

препаратів, нової медичної техніки, державні заходи регулювання експорту та імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів тощо.

Одним із методів прихованого протекціонізму щодо вітчизняного товаровиробника є система внутрішніх податків. Вона застосовується як до товарів імпортних, так і вітчизняного виробництва. Ця система зобов'язує імпортера сплатити низку внутрішніх податків безпосередньо на момент митного оформлення, а за товари вітчизняного виробництва ці податки сплачуються під час роздрібного продажу.

До національних методів стимулювання експорту належать субсидії та експортне кредитування.

Субсидіювання вітчизняного товаровиробника сприяє конкурентоспроможності національних товарів на зовнішніх ринках збуту. Субсидії можуть надаватись у вигляді звільнень від сплати або зменшення сум певних податків. Надання кредитів в Україні регулюється документами Національного банку, якими окреслено основні правові аспекти надання, повернення та використання кредитів. Державними документами також визначено, що крім пільгового кредитування експорту можливе надання низки митних пільг, створення сприятливих умов страхування експортних операцій та збуту товарів на зовнішніх ринках.

Слід зазначити, що застосування демпінгових цін - це, в першу чергу, прагнення товаровиробника або експортера розширити проникнення своїх товарів на зовнішні ринки. Такі прагнення обмежуються застосуванням антидемпінгових заходів країною імпорту, але міжнародні домовленості дозволяють в певних межах застосовувати демпінгові ціни, що може лягти в основу цінової експортної політики.

Обмеження проведення процедур митного оформлення мають комплексний вплив на всі засоби нетарифного регулювання та, за умови уважного розгляду, можуть бути віднесені до методів прихованого протекціонізму та стимулювання експорту.

Правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності здійснюється законодавчими актами, а також дво- та багатосторонніми угодами, що наближають законодавство України до всесвітньої торговельної практики.

Обмеження за цінами та режимом розрахунків за імпорт як методи нетарифного регулювання зовнішньоторговель-

378

Додаток 1 Методичні рекомендації»

них операцій суб'єктів ЗЕД України забезпечують державне регулювання цін на імпортні товари, підтримують вітчизняного товаровиробника та забезпечують вітчизняних експортерів надійним механізмом валютних розрахунків за експортними операціями.

Питання для самоперевірки.

Загальна характеристика засобів нетарифного регулю вання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Вплив засобів нетарифного регулювання на імпорт то варів.

Класифікація засобів та методів нетарифного регулю вання.

Методи кількісних обмежень.

Державні та законодавчі акти, що затверджують мето ди кількісних обмежень.

Сенс методів прихованого протекціонізму, їхня стисла характеристика.

Стисла характеристика технічних бар'єрів, як сукуп ності методів нетарифного регулювання.

Внутрішня податкова система України як метод при хованого протекціонізму.

Вплив національних методів стимулювання експорту на зовнішньоекономічну діяльність українських товарови робників.

Характеристика обмежень митного оформлення як комплексу методів нетарифного регулювання.

Вплив пакета державних документів, що забезпечують існування правового поля зовнішньоекономічної діяльності.

Методи нетарифного регулювання, які полягають в обмеженнях за цінами та режимом розрахунків за імпорт.

Засоби та методи нетарифного регулювання за їхнім впливом на імпорт та експорт товарів.

Лекція 19. Вимоги законодавства України стосовно укладення зовнішньоторговельних договорів (контрактів). Визначення характеру угоди

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Основні види зовнішньоторговельних договорів (контрактів). Посередницькі угоди. Визначення терміну «характер угоди».

37»

С. Терещенко Основи митного законодавства України

Література: [32, 33, 40, 44, 45, 143. 186, 196, 197, 208, 221, 222, 226, 227].

Методичні вказівки.

Здійснення зовнішньоторговельних операцій починається з укладення торговельних договорів (контрактів), перелік та зміст яких закріплено відповідними державними актами України. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» окремими статтями визначає перелік можливих до укладення торговельних та посередницьких договорів (контрактів). До основних торговельних договорів, законодавче закріплених в Україні, належать договори купі-влі-продажу, бартерні, переробки давальницької сировини, лізингові. Як посередницькі договори законодавством України визначено договори транспортно-експедиційні, агентські, доручення, комісії, консигнаційні, перевезення, кредитні, розрахункові тощо.

Визначається характер зовнішньоторговельної угоди за змістом зовнішньоторговельної операції з урахуванням виду і форми оплати та переходу права власності на товар.

Питання для самоперевірки.

1. Основні законодавчі акти України, що регулюють ук ладення та зміст зовнішньоторговельних договорів (контра ктів). .

2. Характеристика зовнішньоторговельних договорів (контрактів).

Посередницькі договори, назви та зміст яких яаконо- давчо закріплено в Україні.

Зміст терміну «характер угоди».

Класифікація законодавче закріплених видів угод за їхнім ставленням до об'єкта зовнішньоторговельного дого вору (контракту) — товару.

Лекція 20, 21. Зовнішньоторговельні договори (контракти). Законодавство України стосовно змісту бартерних договорів та договорів купівлі-продажу

Зміст зовнішньоторговельних договорів (контрактів) купівлі-продажу, бартеру. Найважливіші регулюючі законодавчі акти. Розділи договорів (контрактів). Види цін. Осно-

380

Додаток 1 Методичні рекомендації...

вні види знижок. Порядок здійснення розрахунків. Особливості змісту бартерних договорів (контрактів).

Література: [ 32,45,138,173,186,191,202-206, 209, 219, 221,222,223].

Методичні рекомендації.

Зовнішньоторговельні договори (контракти) купівлі-продажу та щодо здійснення бартерних операцій регламентуються в Україні низкою законодавчих та відомчих актів. Ці документи містять певні рекомендації стосовно змісту договорів (контрактів), дотримання яких має знизити ступінь ризику невиконання договірних зобов'язань іноземним контрагентом угоди. Розділи договорів (контрактів) розподілені з метою відокремити та закцентувати увагу суб'єктів ЗЕД на змістовно закінчених положеннях зовнішньоторговельних угод. Основні розділи договору (контракту): «Преамбула», «Предмет договору», «Опис товару», «Умови поставки», «Ціна та загальна вартість товару», «Умови платежів», «Упаковка та маркування», «Санкції та рекламації», «Перелік форс-мажорних обставин». Досить складним є розділ, що визначає цінову політику угоди, а також можливість застосування цінових знижок на товари, що є об'єктом торговельної угоди. Здійснення розрахунків за зовнішньоторговельними договорами (контрактами) може передбачати кредитування однією стороною угоди іншої. Контрагенти можуть використовувати різні форми розрахунків, а саме: попередню оплату (фінансове кредитування), акредитивну та інкасову форми.

Бартерні договори належать до договорів зустрічної торгівлі, але їх укладення та виконання в Україні має певні особливості, які стосуються термінів виконання, обмежень за певними групами товарів та можливості, в разі виконання певних умов, їх трансформування в угоди купівлі-продажу.

Національні вимоги стосовно угод купівлі-продажу та бартеру спрямовані на захист вітчизняних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Питання для самоперевірки.

Схема здійснення договору (контракту) купівлі-прода жу у зовнішньоекономічній діяльності.

Відмінність бартерної угоди від решти договорів зуст річної торгівлі у зовнішньоекономічній діяльності.

381

С. Терещенко Основи митного законодавства України

Стисла характеристика законодавчих та нормативних документів, що регулюють бартерні договори (контракти) та контракти купівлі-продажу в зовнішньоекономічній діяльності.

Основні розділи зовнішньоторговельної угоди.

Стисла характеристика головних розділів зовнішньо торговельних договорів (контрактів) купівлі-продажу, бар терних.

Найголовніші щодо здійснення митного оформлення розділи зовнішньоторговельних договорів (контрактів).

Форми розрахунків, які можна використовувати за до говорами (контрактами) купівлі-продажу.

Схема здійснення акредитивної форми розрахунків. Різновиди акредитивів.

Схема здійснення інкасової форми розрахунків.

Особливості змісту бартерних договорів у зовніш ньоекономічній діяльності.

Терміни виконання угод купівлі-продажу та бартер них угод.

Види цін, що можуть застосовуватись у зовнішньото рговельних договорах.

Відмінності та особливості договорів (контрактів) ку півлі-продажу та бартерних.

Лекція 22. Особливості договорів

(контрактів) про переробку

давальницької сировини

у зовнішньоекономічних відносинах

Давальницька сировина. Готова продукція. Замовник. Виконавець. Схеми здійснення операцій з давальницькою сировиною. Розрахунки за переробку. Особливості змісту договорів (контрактів).

Література: [179,138,186, 229 ].

Методичні рекомендації.

Договори та схеми операцій з переробки давальницької сировини є найскладнішими за їх практичною реалізацією. Українське законодавство регламентує здійснення таких операцій. Особливість угод про переробку давальницької сировини полягає у наявності низки додатків до договору (контракту), що дозволяють відслідкувати весь про-

Додаток 1 Методичні рекомендації...

цес виготовлення готової продукції та обрахувати її вартість.

Законодавче закріплені форми розрахунків за переробку давальницької сировини дозволяють відокремити ці угоди від договорів зустрічної торгівлі. Розрахунки можуть здійснюватись у грошовому або товарному (давальницькою сировиною) вигляді. Крім того, можливе певне поєднання попередніх двох форм розрахунків.

Схеми здійснення операцій з давальницькою сировиною знаходять своє відображення у змісті зовнішньоекономічних договорів та окреслюють можливі особливості щодо ввезення чи вивезення давальницької сировини, розпорядження готовою продукцією, вивозу готової продукції до третіх країн тощо.

Договори (контракти) про переробку давальницької сировини визначають обов'язки сторін угоди, форму розрахунків, саму сировину та готову продукцію з неї, технічні та якісні характеристики сировини та готової продукції, можливість продажу готової продукції у країні переробки або повернення до країни власника сировини чи продажу у треті країни.

Питання для самоперевірки.

Характеристика документів, що регулюють в Україні операції з давальницькою сировиною.

Визначення термінів «давальницька сировина», «гото ва продукція», «замовник», «виконавець».

Законодавче закріплені схеми здійснення операцій з давальницькою сировиною.

Порядок розрахунків за переробку давальницької си ровини.

Особливості змісту договору (контракту) про перероб ку давальницької сировини.

6. Обов'язкові додатки до договору (контракту), їхня стисла характеристика та необхідність їх укладення.

Лекція 23. Особливості змісту та виконання лізингових договорів (контрактів)

Лізинг. Фінансовий та оперативний лізинг. Зміст лізингових операцій. Міжнародний лізинг. Особливості лізингових договорів (контрактів) у зовнішньоекономічних відносинах.

382

383

С. Терещенко Основи митного законодавства України

Література: [29, 32, 36, 45,186, 227, 236]. Методичні рекомендації.

Законодавство України передбачає лізингові (орендні) операції У зовнішньоекономічних відносинах. Окремим законом закріплено та визначено такі категорії, як фінансовий та оперативний лізинг, міжнародний лізинг, лізингові платежі. Визначено вимоги до змісту розділів зовнішньоекономічної лізингової угоди.

Міжнародний лізинг передбачає або укладення відповідного договору (контракту) з інопартнером, або перерахування лізингових платежів за межі України.

Особливості здійснення таких угод, що знаходять своє відображення у змісті договорів (контрактів), — це строк, на який укладається договір, розмір, склад та графік сплати лізингових платежів. Окремо слід зазначати права та обов'язки сторін угоди - лізингодавця та лізингоодержува-ча. Разом з тим договором (контрактом) може визначатися джерело фінансування, виробник-постачальник об'єкта лізингу, суттєві вимоги до нього та характеристики самого об'єкта лізингу- Окрім того слід узгодити валюту контракту, валюту лізингових платежів та низку заходів щодо запобігання ризику невиконання умов лізингової угоди.

Питання для самоперевірки.

1. Зміст лізингової (орендної) угоди.

Зміст термінів «фінансовий лізинг», «оперативний лізинг» «міжнародний лізинг», «лізингові платежі».

Особливості змісту лізингових договорів (контрактів) у зовнішньоекономічних відносинах.

Схеми здійснення лізингових операцій, їхня стисла характеристика.

Основні положення Оттавської конвенції з міжнарод ного лізингу.

Лекція 24. Види посередницьких угод,

що передбачені законодавством України

Агентські угоди. Угоди доручення та комісії. Консигнаційні угоди та схеми їх здійснення. Вимоги до посередницьких угод.

Література: [45,133,186,237].

384

Додаток 1 Методичні рекомендації...

Методичні рекомендації.

Посередницькі угоди відіграють значну роль у разі здійснення зовнішньоторговельних операцій, а саме - сприяють доставлению товару від продавця до покупця, забезпечують страхування товару, пошук покупця тощо.

Особливість посередницьких угод визначається їх ставленням до об'єкта купівлі-лродажу - товару. Всі посередницькі угоди спрямовані на виконання певних дій з товаром без переходу права власності на нього до посередника.

Найпоширеніші в Україні угоди доручення, комісії та консигнаційні. Останні важливі для імпортерів іноземних товарів. Схеми здійснення консигнаційних угод в Україні підкреслюють, що право власності на товар до посередника не переходить.

Зміст посередницьких, консигнаційних та агентських угод більше відповідає практиці, що існує в Україні.

Питання для самоперевірки.

Особливості укладення та здійснення посередницьких угод.

Стисла характеристика угод доручення, комісії, пере везення, зберігання, консигнації.

Особливості здійснення консигнаційних угод в Україні.

Зміст агентської угоди.

385

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с. - Таможенное право
 2. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 3. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 4. Хозяйственное право Учебники по праву
 5. Трудовое право Учебники по праву
 6. Уголовное право Учебники по праву
 7. История государства и права Учебники по праву
 8. Таможенное право Учебники по праву
 9. В.Д. Волков Основы права: Учебное пособие. – Донецк: ДонНУ, 2001. – 254 с. - Теория государства и права
 10. Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с. - Таможенное право
 11. § 2. Громадяни як суб´єкти трудового права України - Трудовое право
 12. § 1. Поняття трудових спорів та їх класифікація - Трудовое право
 13. § 4. Наука гражданского права и гражданское право как учебная дисциплина - Гражданское право
 14. §4. Система общей части уголовного права - Уголовное право
 15. Методологія, функції теорії держави і права. Роль цієї науки у підготовці юриста - Теория государства и права
 16. Список використаної літератури - Теория государства и права
 17. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 18. Адвокатура Канади - Адвокатское право
 19. 2.1. Предмет і метод адміністративного права - Административное право
 20. 10.2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Административное право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Жорин Ф. Л.. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. 2001