Таможенное право

Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с.
9.4. Особливості укладення

зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на переробку давальницької сировини

Укладення договорів (контрактів) на переробку давальницької сировини у зовнішньоекономічних відносинах передбачає певну обізнаність з особливостями таких угод суб'єктів ЗЕД України. Проте представникам митних органів часом бракує досвіду щодо здійснення процедур митного оформлення вантажів за такими угодами. Захист інтересів національних контрагентів угод на переробку давальницької сировини починається з моменту укладення контракту, який має відповідати вимогам чинного законодавства. Договірні відносини регламентуються вимогами Закону України [179] та нормами двох відомчих документів МЗЕЗторгу [138, 229].

Особливості укладення договорів (контрактів) на переробку давальницької сировини випливають з визначення операції з давальницькою сировиною. Законом зазначено, що операція з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах — це операція з переробки (обробки, збагачення чи використання) давальницької сировини (незалежно від кількості замовників та виконавців), а також етапів (операцій) з перероблення цієї сировини, ввезеної на митну територію України (чи закупленої іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезеної за її межі з метою отримання готової продукції за відповідну плату. До операцій з давальницькою сировиною належать операції, в яких сировина замовника на конкретному етапі Ті переробки становить не менше 20 відсотків загальної вартості готової продукції.

Виходячи з цього визначення, операція з переробки давальницької сировини може мати такі особливості:

332

Гл. 9 Вимоги українського законодавства щодо змісту „.

переробка на готову продукцію на митній території України ввезеної давальницької сировини іноземного за мовника;

переробка на митній території України на готову про дукцію давальницької сировини, придбаної іноземним за мовником в Україні;

переробка давальницької сировини українського за мовника на готову продукцію за межами України;

кількість виконавців та замовників в одній операції з переробки не обмежується;

кількість етапів переробки давальницької сировини не обмежується;

сировина замовника на конкретному етапі її перероб ки має становити не менше 20 відсотків загальної вартості готової продукції.

Давальницька сировина — це сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником (чи закуплені ним за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для використання у виготовленні готової продукції з подальшим поверненням цієї продукції або її частини до країни власника ( чи реалізації в країні виконавця замовником або за його дорученням виконавцем) або вивезені до іншої країни. Додаткові особливості здійснення операції з переробки давальницької сировини, що випливають з цього визначення, окреслюють такі можливі дії з готовою продукцією:

повернення готової продукції у країну, де знаходить ся власник давальницької сировини;

реалізація готової продукції на територїї країни ви конавця;

продаж готової продукції у «третю» країну.

Іще одну особливість укладення та здійснення зовнішньоторговельної угоди про переробку давальницької сировини закладено у визначенні терміну «готова продукція», що зобов'язує контрагентів угоди визначити у контракті кінцевий продукт (товар), який буде вироблено з давальницької сировини у процесі переробки.

Законом також передбачено особливості здійснення розрахунків між замовником та виконавцем за переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сирови-

333

С. Терещенко Основи митного законодавства України

ни при виготовленні кінцевого продукту — готової продукції. Розрахунки між контрагентами угоди можуть проводитись у грошовій формі, виділенням частини давальницької сировини чи готової продукції або з використанням трьох форм одночасно, що зобов'язує замовника та виконавця обрати одну з наведених форм розрахунку та зазначити це у зовнішньоторговельному контракті.

Низкою постанов Кабінету Міністрів України [230,231] встановлено відмінні від вимог Закону [179] показники питомої ваги вартості давальницької сировини в готовій продукції, а саме: вартість давальницької сировини має становити 80 відсотків вартості загальної продукції. Такі обмеження стосуються переробки давальницької сировини, яка вивозиться з митної території України, на готову продукцію, що класифікується за кодами товарних груп 1-24 Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності, а також такої готової продукції, як папір, друковані видання, поліетилен, деякі кольорові метали, тощо.

Термін переробки давальницької сировини на готову продукцію визначено Законом [179]. Він становить 90 календарних днів з моменту оформлення ввізної/вивізної вантажної митної декларації на імпорт чи експорт давальницької сировини. Водночас, на виконання вимог Закону, на окремі види давальницької сировини встановлено інші терміни переробки і конкретизовано, на яку саме готову продукцію може бути" перероблено ту чи іншу давальницьку сировину. Так, наприклад, у разі вивезення відходів, брухту, сплавів та шламів металів платинової групи як давальницької сировини з метою отримання готової продукції — каталізаторних сіток для виробництва сірчаної кислоти на основі платини та металів платинової групи, термін переробки становить 180 календарних днів. Термін переробки ввезеного цукру-сирцю на готову продукцію на митній території України становить 180 днів. Найтриваліший термін переробки — 600 днів встановлено на переробку давальницької сировини для виготовлення яхт та вітрильних суден у разі виготовлення готової продукції у вигляді яхт та вітрильних суден.

Особливі терміни переробки деяких видів давальницької сировини мають бути узгоджені контрагентами угоди та зазначені у відповідному розділі зовнішньоторговельного договору (контракту).

334

Гл. 9 Вимоги українського законодавства щодо змісту...

Проведення переговорів на етапі узгодження умов контракту між замовником — власником давальницької сировини та виконавцем, що планує виготовити готову продукцію, має базуватися на певних нормах, що стосуються обмежень на здійснення операцій з давальницькою сировиною, установлених законодавством України [232,233,234]. Обмеження стосуються вивезення за межі України деяких видів готової продукції, коди та опис яких збігаються з кодами та описом товарів згідно з Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності, стосовно яких законодавством України встановлено обов'язкову сплату акцизного збору. Крім того, обмеження стосуються вивезення з митної території України шкіряної сировини (коди ТН ЗЕД 41.01-41.03) за зовнішньоекономічними контрактами про переробку давальницької сировини на виробничих потужностях іноземного виконавця. Аналогічні обмеження запроваджено стосовно вивезення брухту та відходів чорних і кольорових металів, які експортуються за зовнішньоекономічними контрактами про переробку давальницької сировини. Здійснення таких операцій без обмежень можливо за умови виготовлення за межами України та ввезення в Україну окремих видів готової продукції для забезпечення потреб підприємств національної електротехнічної промисловості.

Таким чином, вимоги національного законодавства зобов'язують суб'єктів ЗЕД ураховувати цілу низку обмежень щодо операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах. Ці обмеження стосуються показників питомої ваги вартості давальницької сировини у вартості готової продукції, термінів здійснення таких операцій (за окремими кодами ТН ЗЕД на сировину та готову продукцію).

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України з метою вдосконалення порядку оформлення та здійснення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про переробку давальницької сировини та на виконання державних заходів щодо повернення в Україну валютних цінностей [235] розробило додаткові вимоги до змісту контрактів про здійснення таких операцій. Ці вимоги стосуються обов'язкового узгодження контрагентами технологічної схеми переробки давальницької сировини на готову продукцію. Технологічна схема, яка є складовою частиною

335

С. Терещенко Основи митного законодавства України

контракту, має відображати усі основні етапи переробки сировини та процес перетворення ЇЇ на готову продукцію, кількісні показники сировини на кожному етапі переробки з обгрунтуванням технологічних втрат сировини, а крім того — витрати виконавця переробки на кожному її етапі. Наявність такої технологічної схеми дозволяє визначити:

кількість одиниць готової продукції, яку можна отри мати в процесі переробки з одиниці або всієї партії даваль ницької сировини;

собівартість одиниці готової продукції в разі застосу вання такої технологічної схеми переробки.

Крім того, можна визначити орієнтовну суму, що буде основою для проведення розрахунків між замовником та виконавцем, якщо контрагенти узгодили грошову форму розрахунків.

Таким чином, узгодження, укладення та виконання угоди про переробку давальницької сировини вимагає від сторін зовнішньоторговельного контракту врахування багатьох аспектів, що регламентують здійснення такої операції. Наведені у цьому розділі особливості укладення угоди та здійснення зовнішньоторговельної операції з переробки давальницької сировини є основними. Проте, слід зазначити, що в разі укладення конкретного контракту обов'язково виникнуть додаткові аспекти, пов'язані з особливостями самої давальницької сировини, можливим застосуванням додаткових компонентів у виготовленні готової продукції, умовами пакування, проведення розрахунків за переробку, повернення чи неповернення готової продукції у країну замовника тощо.

На думку автора, укладення контракту про переробку давальницької сировини у зовнішньоекономічних відносинах потребує від українських суб'єктів ЗЕД найвищої фахової підготовки та спеціальних знань щодо особливостей національної законодавчої бази, яка регламентує такі операції, та технології переробки давальницької сировини на готову продукцію.

Розглянуті особливості укладення контракту про переробку давальницької сировини проілюструємо на прикладі.

Як вхідні дані використовується інформація про те, що в Україну ввозиться давальницька сировина для переробки на готову продукцію. Переробка здійснюється в один етап одним виконавцем.

336

Гл. 9 Вимоги українського законодавства щодо змісту-.

Пркклад:

Контракт № «п»/»к»

на переробку давальницької сировини

м.Київ « » 1999 року

Мале підприємство «Зоря», надалі «Замовник», в особі комерційного директора Іванова Івана Івановича, який діє на підставі статуту підприємства, зареєстрованого Краснопресненською районною адміністрацією мМоскви, РФ, за № 311/12 від 21 січня 1994 року, та Акціонерне товариство закритого типу «Альфа», надалі «Виконавець», в особі генерального директора Петренка Петра Петровича, який діє на підставі статуту товариства, зареєстрованого Ватутінською райдержадміністрацією м. Києва за № 112/4 від 12 березня 1993 року, уклали цей контракт про таке.

1. Предмет контракту

Замовник надає на переробку давальницьку сировину (опис давальнииької сировини}.а Виконавець зобов'язується здійснити на своїх виробничих потужностях й переробку на готову продукцію (опис готової продикиїї). Після завершення переробки Виконавець зобов'язаний направити готову продукцію до Замовника.

Переробка здійснюється на підставі технологічної схеми, де відображені основні етапи переробки давальницької сировини та перетворення її на готову продукцію, кількісні показники сировини на кожному етапі переробки із зазначенням технологічних витрат давальницької сировини та витрат Виконавця на кожному етапі переробки. Ця технологічна схема складає невід'ємну частину цього контракту та викладена у додатку за № 1.

2. Кількість та якість давальницької сировини та готової продукції

Замовник надає на переробку (опис давальнииької сирови ни) у кількості (одиниия виміру згідно з ТН ЗЕД) вартістю (одинииі давальнииької сировини). Загальна та заставна вар тість давальницької сировини становить f вартість давальни иької сировини за контрактом). Якість давальницької сировини має бути засвідчена f назва документа та організаиії. шо його буде видавати). За основні показники беруться f показники, за якими Виконавеиь може здійснити оиінку якості давальнииької сировини).

Виконавець зобов'язаний прийняти давальницьку сирови ну за кількістю та якістю і здійснити її переробку на готову продукцію. Вихід готової продукції з f одинииі давальнииької си ровини) має становити f кількість одиниць готової продикиїї). Якість готової продукції має відповідати технічним умовам, ви кладеним у додатку 2, що є невід'ємною частиною цього контра кту. Загальна кількість готової продукції, виробленої з давальни цької сировини, (опис готової поодикиії) має становити (кіль кість та одиниия виміру).

337

С. Терещенко Основи митного законодавства України

3. Базисні умови та терміни поставки

3.1. Замовник поставляє давальницьку сировину автомобіль ним транспортом по Ґкількість.одиниия виміру) у кожній пар ти на умовах (умови поставки згідно з *Інкотермс-90* до (місив поставки}. Перша поставка здійснюється у термін до (кіль кість) днів після' підписання цього контракту. Наступна пос тавка — за (кількість) днів до вичерпання кількості давальни цької сировини за контрактом.

Датою поставки вважається дата митного оформлення експорту сировини Замовником.

Виконавець зобов'язаний впродовж (кількість) днів пере робити давальницьку сировину на готову продукцію. Відванта ження готової продукції здійснюватиметься в міру переробки ко жної партії давальницької сировини.

Термін переробки кожної партії давальницької сировини не має перевищувати 70 днів від дати митного оформлення сирови ни Виконавцем.

4. Ціна та загальна вартість контракту

Заставна вартість одиниці давальницької сировини ста новить (иіна одинииі). Загальна заставна вартість давальниць кої сировини становить ( ).

Вартість одиниці готової продукції становить (иіна оди нииі). Загальна вартість готової продукції становить ( ).

Валюта платежів за цим контрактом — долари США.

Загальна вартість переробки давальницької сировини на готову продукцію становить (сума) доларів США. Розрахунки вартості переробки одиниці давальницької сировини на готову продукцію та загальної вартості переробки за контрактом на ведено у додатку 3. що є невід'ємною частиною цього контракту.

5. Умови платежів, порядок розрахунків

5.1.

Загальна вартість переробки усієї давальницької сировини за контрактом становить (сума) доларів США.

52. Розрахунки Замовника з Виконавцем здійснюються за кожну виготовлену партію готової продукції протягом (кількість) днів з моменту митного оформлення готової продукції Замовником, але не більше 85 днів з моменту митного оформлення Замовником експорту давальницької сировини.

5.3. Розрахунки здійснюються у грошовій формі, банківським переказом. Валюта платежів — долари США. Переказ здійснюється Замовником з рахунку (банківські реквізити, назва банківської установи) на рахунок (банківські реквізити, назва банківської установи) Виконавця на підставі товаросупроводжуваль-них документів (перелік документів), що надходять з кожною партією готової продукції.

в. Умови здачі/приймання

6.1. Виконавець приймає давальницьку сировину за кількістю на підставі товарних та транспортних документів Із складай-

338

Гл. 9 Вимоги українського законодавства щодо змісту...

ням акта приймання сировини на свої складські приміщення у день завершення її митного оформлення.

Приймання давальницької сировини за якісними показни ками здійснюється за документами, що засвідчують якість та проведення Виконавцем лабораторних перевірок на своїх вироб ничих потужностях.

У разі невідповідності заявленої кількості давальницької сировини Виконавець зобов'язаний залучити фахівців Торгово- промислової палати для укладення акта невідповідності.

Виконавець, у разі не підтвердження якісних показників, зобов'язаний провести незалежну експертизу якості у (назва ор- $ани. узгодженого для проведення експертизи).

6.5. Замовник приймає готову продукцію за кількістю та складає відповідний акт одноосібна. Оцінка якісних показників готової продукції на відповідність технічним умовам додатка 2 здійснюється незалежними експертами (назва органи, узгодже ного для проведення експертизи).

7. Упаковка та маркування

Давальницька сировина надходить до Виконавця у (вид тари).розфасована по (вага.одиниия виміри). На кожній упаков ці нанесене маркування (зміст та особливості маркування).

Готова продукція пакується Виконавцем (вимоги до упа ковки). Кожна одиниця пакується (зазначається можлива та ра). Кожна упаковка одиниці готової продукції маркується (текст маркування, торговельний знак, тощо).

8. Форс-мажорні обставини

8.1. Сторони контракту не несуть відповідальності за затримки щодо виконання цього контракту або виконання будь-якого зобов'язання, якщо це викликано обставинами непереборної сили, а саме (перелік узгоджених обставин).які були невідомі та не могли бути враховані сторонами угоди на момент укладення контракту.

82. У разі наявності обставин непереборної сили строк виконання контракту переноситься на час дії таких обставин.

Наявність форс-мажорних обставин засвідчується доку ментом Торгово-промислової палати.

Сторони зобов'язуються у триденний термін письмово спо вістити одна одну про виникнення обставин непереборної сили.

І

9. Претензії

Сторони угоди мають право заявити претензії стосовно кількості давальницької сировини або готової продукції упро довж 20 днів від дати митного оформлення експорту з вимогами допоставки відповідної кількості.

Претензії щодо якості сировини чи готової продукції мають бути заявлені не пізніше 10 днів з моменту оформлення експорту в митних органах,що має бути засвідчено відповідни ми позначками митниць у товаросупроводжувальних докумен-

339

С. Терещенко Основи митного законодавства України

max. Додатково сторона, що заявила претензію, подає експерт? ний висновок незалежної експертної організації про невідповідність товару узгодженим показникам якості.

Усі претензії заявляються лише письмово з доданням від повідних документів.

Непред'явлення претензій у зазначені терміни позбавляє будь-яку зі сторін права звертатись до арбітражного суду.

10. Санкції

10.1. Уразі порушення терміну поставки давальницької сировини Замовник відшкодовує Виконавцеві збитки.що виникли,на підставі наданих Виконавцем розрахунків. Крім того,додатково Замовник сплачує штраф у розмірі 0,3 відсотка вартості непос-тавленої на переробку сировини.

102. У разі порушення недотримання термінів переробки та поставки готової продукції. Виконавець за кожний день простро-чки відшкодовує на користь Замовника 0,3 відсотка вартості непоставленої готової продукції.

11. Порядок вирішення спорів

11.1. Усі суперечки за цим контрактом контрагенти вирішуватимуть шляхом проведення переговорів, з фіксацією результатів у письмовій формі.

113. Неврегульовані шляхом переговорів суперечки підлягають розгляду в арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України у м. Києві. У розгляді справи верховенствує право України.

12. Особливі умови

Усі зміни, доповнення до цього контракту вважаються дійсними за умови їх укладення письмово та підписання повнова жними представниками сторін угоди.

Усі витрати, пов'язані з виконанням контракту на те риторії країни Замовника, відшкодовує Замовник. Решту вит рат відшкодовує Виконавець,

Жодна зі сторін угоди не може передавати свої права за цим контрактом третій особі.

Контракт укладено українською мовою у двох примірни ках на ... сторінках кожний. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

12Л. Цей контракт набуває чинності від дати його підписання та діє до повного його виконання,

13. Юридичні адреси та платіжні реквізити сторін

У цьому розділі наводяться адреси та банківські реквізити сторін контракту.

Висновки.

1. Договори (контракти) на переробку давальницької сировини у зовнішньоекономічних відносинах є найскладні-

340

Гл. 9 Вимоги українського законодавства щодо змісту...

шими за змістом та передбачають наявність, окрім основного тексту, додатку, в якому має бути наведено технологічну схему переробки сировини на готову продукцію із зазначенням основних етапів переробки, кількісних показників витраченої сировини та витрат виконавця на кожному з них.

Вимоги національного законодавства зобов'язують су б'єктів ЗЕД України враховувати цілу низку обмежень що до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоеко номічних відносинах. Вони стосуються показників питомої ваги давальницької сировини у вартості готової продукції, термінів розрахунків між замовником та виконавцем, строків здійснення таких операцій та обмежень на ввезен ня або вивезення сировини і готової продукції за окремими кодами ТН ЗЕД.

Узгодження, укладення та виконання угоди про пере робку давальницької сировини вимагають від сторін зовні шньоторговельного контракту врахування багатьох аспек тів, що регламентують проведення таких операцій. Слід за значити, що в разі укладення контракту неодмінно вини кають додаткові особливості, пов'язані з особливостями са мої давальницької сировини, можливим застосуванням додаткових компонентів в процесі виготовлення готової продукції, умовами пакування та маркування, здійснен ням розрахунків за переробку, поверненням чи неповерне нням готової продукції до країни замовника тощо.

Укладення та виконання контрактів про переробку да вальницької сировини в зовнішньоекономічних відносинах потребує найвищої фахової підготовки та спеціальних знань стосовно особливостей національної законодавчої бази, що регламентують такі операції, а також знань техно логій переробки давальницької сировини на готову проду кцію.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с. - Таможенное право
 2. 9.4. Особливості укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на переробку давальницької сировини - Таможенное право
 3. Передмова - Таможенное право
 4. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 5. 5.3. Угоди зустрічної торгівлі - Таможенное право
 6. 8.3. Національні методи стимулювання експорту - Таможенное право
 7. Глава 9 Вимоги українського законодавства щодо змісту зовнішньоторговельних (контрактів) - Таможенное право
 8. 9.2. Основні вимоги до змісту зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу товарів - Таможенное право
 9. Додаток 2 Словник термінів - Таможенное право
 10. 4.2. Договірна форма іноземного інвестування - Хозяйственное право
 11. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 12. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 13. 4.4. Класифікація засобів ; нетарифного регулювання - Таможенное право
 14. 5.6. Угоди про переробку давальницької сировини - Таможенное право
 15. 8.2. Методи прихованого, побічного протекціонізму - Таможенное право
 16. 9.3. Особливості бартерних (товарообмінних) контрактів - Таможенное право
 17. 9.6. Особливості змісту деяких видів посередницьких угод - Таможенное право
 18. § 4. Правова організація єдиної системи запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації - Экологическое право
 19. 3. Види господарської діяльності - Хозяйственное право
 20. 1.2. Договір поставки - Хозяйственное право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Жорин Ф. Л.. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. 2001