Таможенное право

Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с.
8.6. Обмеження за цінами

та режимом розрахунків за імпорт

Цінова політика держави як засіб нетарифного регулювання ЗЕД стосовно деяких видів імпортних товарів, являє собою примусове адміністративне регулювання зовнішньоторговельних відносин. У цій роботі неодноразово зверталась увага на наявність у законодавчих актах України певних цінових категорій, що обмежують суб'єктів ЗЕД У застосуванні «вільних цін» у разі декларування товарів у митних органах. До таких категорій можна віднести поняття: «митна вартість» як базова вартість товару для нара-

277

С. Терещенко Основи митного законодавства України

хування митних платежів, «мінімальна митна вартість», «максимальна митна вартість», «ціна подібного товару», тощо [44, 46-51, 56, 57].

Таке національне регулювання цін імпортованих товарів, по-перше — забезпечує захист вітчизняного ринку від проникнення дешевих іноземних товарів, по-друге — підвищує конкурентоспроможність товарів вітчизняних товаровиробників, по-третє — здійснює адміністративний, не-тарифний вплив на зовнішню торгівлю. Класифікуючи засоби нетарифного регулювання ми зазначали, що обмеження за цінами імпортованого товару має подвійне трактування, яке полягає у неперевищенні певної верхньої цінової межі за визначеними товарними групами, а також у застосуванні нижньої цінової межі до інших товарних груп, що суттєво перевищує фактурну (контрактну) вартість товару.

Крім того, з метою запобігання антидемпінгових заходів та можливого застосування компенсаційного мита країни імпорту до українських товарів, суб'єктам ЗЕД запропоновано укладаючи зовнішньоторговельні експортні угоди, керуватись індикативними цінами, які визначаються на підставі аналізу попиту та пропозицій провідних світових товарних ринків.

Таким чином, українське законодавство передбачає застосування обмежень цін по імпортних та експортних зовніш-ньотоцговельних операціях суб'єктів ЗЕД, що забезпечує державне регулювання цін на товари внутрішнього ринку, підтримує товари вітчизняних товаровиробників на національному споживчому ринку, а крім того регулює цінові показники призначених для експорту товарів з метою уникнення антидемпінгових та компенсаційних заходів країни імпорту.

Відомо, що зовнішньоекономічна операція купівлі-про-дажу товару передбачає перехід права власності на товар від продавця до покупця та проведення розрахунку за поставлений товар.

За час незалежності України у національну систему валютного контролю вміщено весь досвід із захисту вітчизняних експортерів та імпортерів від ризиків, які могли виникнути у разі виконання зовнішньоторговельних контрактів. З метою захисту вітчизняних експортерів та товаровиробників від ризику несплати коштів за експортований товар спільною Постановою Кабінету Міністрів та Національного банку України [219] визначено типові

278

Гл. 8 Особливості нетарифного регулювання...

платіжні умови і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів. Нею запропоновано суб'єктам ЗЕД — експортерам використовувати як умови платежу документарний акредитив, інкасо або попередню оплату за партію товару.

З метою забезпечення своєчасних розрахунків в іноземній валюті за зовнішньоторговельними контрактами, що укладаються суб'єктами ЗЕД України, виконання положень Постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 10.09.98 за N° 1413 стосовно антик-ризових заходів фінансової стабілізації, МЗЕЗторгом розроблено типові рекомендації щодо базових платіжних умов зовнішньоторговельних контрактів [223]. Ці рекомендації запропоновано суб'єктам ЗЕД для запобігання можливих втрат внаслідок кризових явищ на валютно-фінансових ринках країн СНД. При цьому, на думку автора, найвагомішою пропозицією є визначення в контракті курсу перерахунку валюти ціни у валюту платежу в разі, коли вони не збігаються.

Умови розрахунку за імпортовані в Україну товари розглянуто у попередніх розділах стосовно системи валютного контролю. Вони передбачають адміністративне ускладнення процедури купівлі іноземної валюти по розрахунках за ввезений товар. Особливість розрахунків за імпортований товар полягає в тому, що товар обов'язково має надійти на митну територію України, бути заявлений митному органу з метою вільного використання та пройти митне оформлення зі сплатою всіх належних платежів. Тільки після цього імпортер може здійснити валютні розрахунки за зовнішньоекономічним контрактом.

Таким чином, обмеження щодо цін та режиму розрахунків за імпорт є одним з методів нетарифного регулювання зовнішньоторговельних операцій суб'єктів ЗЕД України. Вони забезпечують державне регулювання цін на імпортовані товари на внутрішньому споживчому ринку, підтримують споживання товарів вітчизняного виробництва національними споживачами та забезпечують вітчизняних експортерів надійним механізмом валютних розрахунків за експортними операціями.

279

С. Терещенко Основи митного законодавства України

Висновки:

1. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяль ності в Україні, як комплекс адміністративних заходів, від дзеркалює реалії державної політики стосовно товарів, що є об'єктом експортно-імпортних операцій суб'єктів ЗЕД. Засоби та методи нетарифного регулювання можна класи фікувати, виходячи з різних позицій, основними з яких є розподіл дозвільних документів по державних структурах, які їх видають, за напрямками впливу на процедуру митно го оформлення товарів за експортними чи імпортними опе раціями або з урахуванням державного впливу на експорт та імпорт товарів певних товарних груп.

Класифікуючи засоби та методи нетарифного регулювання ЗЕД з урахуванням напрямків державного впливу на експорт та імпорт товарів, їх можна умовно розділити на методи кількісних обмежень, прихованого протекціонізму, стимулювання експортного потенціалу, обмежень митного оформлення, правового забезпечення ЗЕД, обмежень за цінами та режимом розрахунків за імпортовані в Україну товари.

Методи кількісних обмежень, які впроваджено в Украї ні у вигляді квотування, ліцензування та реєстрації (обліку) зовнішньоекономічних контрактів, визначають кількість та номенклатуру товарів, дозволених для експорту чи імпорту. Ці методи є проявом адміністративної форми державного регулювання зовнішньоторговельного обороту. Вони забез печують виконання Україною вимог міжнародних зобов'я зань стосовно добровільного обмеження експорту.

Методи прихованого протекціонізму, як прояв держа вної політики, спрямованої на захист національного спо живчого ринку від іноземної конкуренції, стимулювання національної економіки утворюють поряд з засобами тари фного регулювання перешкоди для проникнення імпорто ваних товарів на внутрішній ринок України.

До таких методів можна віднести національні технічні бар'єри, що ускладнюють випуск товару у вільний обіг, систему оподаткування експортованих та імпортованих товарів, політику державної закупівлі та вимоги стосовно місцевих компонентів. З метою зменшення витрат часу та коштів, плануючи зовнішньоекономічні операції суб'єктам ЗЕД України слід ураховувати вплив національних техніч-

280

Гл. 8 Особливості нетарифного регулювання...

них бар'єрів на шляху здійснення експортно-імпортних операцій.

4. Стимулювати експорт товарів, можна низкою методів, до яких належать експортні субсидії та кредити, демпінг та деякі адміністративні заходи. Експортні субсидії, можуть застосовуватися щодо державних програм підтримки віт чизняних виробників сільськогосподарської продукції за умови, що дані субсидії не впливають на рівень цін.

Крім того, можливе застосування субсидій у разі імпорту товарів з країн, що розвиваються, та за державними програми фі нансування, спрямованими на охорону довкілля.

Експортне кредитування як нетарифний метод стимулювання експортного потенціалу має певні перспективи в Україні, пов'язані з застосуванням у практиці зовнішньоекономічної діяльності форфейтингу, факторингу та фінансового прогнозування.

В Україні створено нормативно-правове підґрунтя, спрямоване на запобігання експорту товарів, що походять з України, за демпінговими цінами. Крім того, суб'єкти ЗЕД, розробляючи плани експортної політики, використовуючи положення цієї нормативно-правової бази, можуть проводити попереднє обрахування ефективності здійснення зовнішньоторговельних операцій та, з метою уникнення антидемпінгових процедур країни імпорту, визначати цінові показники експортного товару.

Система адміністративних заходів як сукупність нета- рифних методів стимулювання експорту проявляється у національній податковій політиці та системі валютного контролю, інформаційному забезпеченні, системі підготов ки фахівців зовнішньоторговельної діяльності та диплома тичній підтримці українських підприємців на зовнішньо му ринку. На думку автора, системи інформаційного забез печення та підготовки кадрів потребують суттєвого вдоско налення з метою підвищення ефективності впливу на здійс нення зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів ЗЕД Ук раїни.

Найяскравішим проявом державного впливу на регу лювання зовнішньоторговельної діяльності є обмеження митного оформлення, до яких можна віднести обов'язко вість державної реєстрації суб'єктів ЗЕД, проведення акре-

281

С. Терещенко Основи митного законодавства України

дитації у митних органах, вітчизняні методи оперативного регулювання експортно-імпортних операцій.

Вимога дотримання суб'єктами зазначених обмежень суттєво ускладнює процедуру митного оформлення та, як визначено при розгляді всієї сукупності національних засобів нетарифного регулювання, комплексно впливає на здійснення зовнішньоторговельних операцій.

7. Державні законодавчі акти України здійснюють пра вове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності та дот римуються головного принципу міжнародного права, за яким юридичні та фізичні особи, що знаходяться на тери торії нашої держави, підпадають під її юрисдикцію. Крім того, торговельні відносини з іншими державами закріпле ні Україною дво- та багатосторонніми торговельно-економі чними угодами, які визначають режими стосовно товарів походженням з інших країн.

Наближення нашої держави до норм ГАТТ/ВТО відбувається шляхом послідовного ухвалення державних актів, що регулюють зовнішньоторговельну діяльність суб'єктів ЗЕД в Україні в цілому.

Обмеження щодо цін імпортованих товарів як метод нетарифного регулювання запроваджено українським за конодавством з метою захисту внутрішнього споживчого ринку від проникнення дешевих іноземних товарів та під вищення конкурентоспроможності за ціновими показника ми товарів вітчизняного виробництва. Додатковим адміні стративним регулюючим заходом держави є режим роз рахунків суб'єктів ЗЕД України за імпортовані товари, який передбачає попереднє надходження товару та його митне оформлення, що фактично зобов'язує іноземних ек спортерів здійснювати товарне кредитування вітчизняних імпортерів.

Уважний аналіз систематизованих у даній роботі ме тодів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної дія льності України дозволяє виявити їх взаємопов'язаність за напрямками впливу на здійснення експортних та імпорт них операцій, а крім того, дозволяє уявити комплексність адміністративних методів, спрямованих на стимулювання потенціалу національних експортерів та захист внутріш нього споживчого ринку від проникнення імпортних това рів.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с. - Таможенное право
 2. 8.6. Обмеження за цінами та режимом розрахунків за імпорт - Таможенное право
 3. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 4. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 5. 3.4. Основи визначення країни походження товару. Вплив сертифіката походження на застосування ставок мита - Таможенное право
 6. 4.4. Класифікація засобів ; нетарифного регулювання - Таможенное право
 7. 7.2. Визначення митної вартості - Таможенное право
 8. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 9. Додаток 2 Словник термінів - Таможенное право
 10. § 3. Предмет договору. Ціна в договорі. Форма договору - Гражданское право
 11. Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с - Хозяйственное право
 12. § 3. Режим роботи і облік робочого часу - Трудовое право
 13. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 14. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 15. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 16. Адвокатура Англії - Адвокатское право
 17. Адвокатура Франції - Адвокатское право
 18. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 19. 9.1. Управління охороною здоров´я - Административное право
 20. Глава 82 Загальні положення сімейного права - Семейное право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Жорин Ф. Л.. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. 2001