Таможенное право

Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с.
8.4. Обмеження митного оформлення
Обмеження митного оформлення — один із засобів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності — проявляється, як уже зазначалось у розділі 4.5, у обов'язковій державній реєстрації суб'єктів ЗЕД, особливостях декларування експортно-імпортних вантажів та національ-

270

Гл. 8 Особливості нетарифного регулювання-.

них методах регулювання зовнішньоторговельних відносин.

Державну реєстрацію суб'єктів ЗЕД запроваджено в Україні низкою законодавчих актів [45,215,216,217], які стосуються підприємств, що працюють на зовнішньому та внутрішньому ринках. Однією з підстав для оформлення експортно-імпортних вантажів у митних органах України є проведення акредитації суб'єкта ЗЕД. Процедура акредитації полягає у представленні до митниці певного пакета документів та отриманні відповідної облікової картки, скріпленої особистою номерною печаткою інспектора митниці, що засвідчує факт акредитації.

Слід зазначити, що реєстрація суб'єктів ЗЕД [217] здійснюється у Державній адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання суб'єкта. Для реєстрації суб'єкт ЗЕД має подати:

статут, якщо відповідно до законодавства він потрібен для створеної організаційно-правової форми суб'єкта підп риємницької діяльності;

реєстраційну картку встановленого зразка, яка є од ночасно заявою про державну реєстрацію;

документ, що свідчить про сплату за державну реєст рацію;

документ, що засвідчує сплату внеску до статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності в розмірі, пере дбаченому законом.

Особливість державної реєстрації полягає в тому, що місцезнаходження суб'єкта — юридичної особи може визначатися за місцезнаходженням одного із засновників або місцезнаходження може бути за іншою адресою, яка підтверджується договором, що передбачає передачу у власність або оренду приміщення або його частки.

На підставі розгляду поданих документів орган державної реєстрації, у разі відсутності зауважень, видає суб'єкту свідоцтво про державну реєстрацію та три його копії з позначками органів державної реєстрації.

Копії свідоцтва про державну реєстрацію є однією з підстав для взяття на облік в органах державної податкової адміністрації та одержання дозволу на виготовлення печаток і штампів.

271

С.

Терещенко Основи митного законодавства України

Свідоцтво про державну реєстрацію та копія документа, що засвідчує взяття суб'єкта на облік в органах державної податкової служби, є підставою для відкриття рахунків у будь-яких банках в установленому порядку.

Суб'єкт ЗЕД зобов'язаний, в разі зміни місцезнаходження, у семиденний термін з моменту настання такої зміни, подати до органів державної реєстрації реєстраційну картку зі внесеними до неї з відповідними змінами та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію. Невиконання цієї вимоги у зазначений термін є підставою для звернення органу державної реєстрації до суду з позовом про скасування державної реєстрації суб'єкта ЗЕД.

Постановою Кабінету Міністрів України [218] визначено порядок ліцензування певних видів діяльності окремих суб'єктів ЗЕД та перелік державних органів, що здійснюють видачу ліцензій на окремі види підприємницької діяльності.

Після одержання свідоцтва про державну реєстрацію майбутній суб'єкт ЗЕД має зареєструватися у митних органах України. Для цього слід представити:

копію статутних документів (ухвалу власників майна про утворення суб'єкта підприємницької діяльності або ста тут підприємства, якщо законодавством це передбачено);

копію свідоцтва про державну реєстрацію;

— довідку органів Держстатистики про занесення суб'єкта підприємницької діяльності до Державного реєст ру підприємств і організацій України з визначенням кодів території та форми власності;

довідку обслуговуючого банку про наявність гривне- вого та валютного рахунків;

наказ по підприємству про призначення осіб, відпові дальних за роботу з митницею, їхні паспортні дані та зраз ки підписів;

картку акредитації, заповнену відповідним чином, із зазначенням даних керівників підприємства, головного бу хгалтера та зразками їхніх підписів.

Уся ця інформація заноситься до бази даних суб'єктів ЗЕД митниці, на підставі якої формується центральна база даних суб'єктів ЗЕД України. Після проведення акредитації картці акредитації присвоюється номер, що свідчить

272

^ Гл. 8 Особливості нетарифного регулювання...

про здійснення акредитації суб'єкта у певній митній установі.

Отже, державна реєстрація підприємства як суб'єкта ЗЕД в Україні має певні особливості, ігнорування яких призведе до неможливості митного оформлення вантажів за експортно-імпортними операціями.

Особливості декларування вантажів становлять суттєву перешкоду в разі проведення митного оформлення експорту чи імпорту товару.

Фахівці митної справи вважають, що декларування полягає у заявленні митному органу суб'єктом ЗЕД відомостей про товар, який є об'єктом експортної чи імпортної операції, та сплати відповідних митних платежів.

Перша особливість митного оформлення вантажів в Україні полягає в тому, що декларування митним органам здійснює власник товару або особа, ним уповноважена.

До митного органу під час проведення декларування подається відповідний пакет документів, визначених державними або законодавчими актами. Основні документи розглянуто у підрозділі 8.1.3.4 цієї роботи, а зведений їх перелік наведено у таблиці 8.1.

Введення у практику здійснення імпортних операцій акцизних та попередніх декларацій, а також попереднього повідомлення є суттєвими національними вимогами щодо здійснення процедури декларування та можливості ввезення в Україну товарів. Слід зазначити, що в цьому разі (за умови оформлення акцизних та попередніх декларацій) сам імпортер виступає фінансовим гарантом завершення процедури митного оформлення імпорту, шляхом внесення всіх митних платежів на депозитний рахунок митниці.

Митне оформлення слід здійснювати за місцем державної реєстрації суб'єкта ЗЕД та його акредитації у митному органі. Можливо митне оформлення експорту товарів не за місцем акредитації суб'єкта ЗЕД, але це не стосується імпорту тих товарів, що надходять в Україну за попередніми та акцизними деклараціями та попереднім повідомленням.

До митного органу на момент митного оформлення слід подати декларацію, відповідний пакет документів та безпосередньо сам товар.

273

С. Терещенко Основи митного законодавства України

Таким чином, національне законодавство України особливостями декларування утворює додатковий бар'єр нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів ЗЕД.

Методи оперативного регулювання зовнішньоторговельних операцій, як адміністративного державного заходу, спрямовані на обмеження обсягу чи зменшення кількості експортно-імпортних операцій.

Низка законодавчих актів [45, 189, 202, 203] визначає заходи оперативного регулювання ЗЕД в Україні. До них належать індивідуальний режим ліцензування або тимчасове припинення зовнішньоторговельної діяльності. Аналогічно впливають на зовнішньоторговельні відносини антидемпінгові та антисубсидовані заходи, обмеження яких проявляється у введенні додаткового мита стосовно певних імпортованих товарів.

Крім того, на період проведення відповідного розслідування, можуть бути призупинені зовнішньоторговельні відносини з експортером, щодо якого планується застосування антидемпінгових або антисубсидованих заходів.

Законом України [221] передбачається можливість заборони товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності, а Постановою Кабінету Міністрів України [222] визначено перелік товарів, заборонених для ексцорту та імпорту за бартерними контрактами.

Ці заходи, що регулюють бартерні операції, можна вважати одним з методів регулювання зовнішньої торгівлі.

Разом з розглянутими методами можливо застосування оперативних заходів регулювання імпорту певних товарів з країн, що мають небезпечний епізоотичний стан [100,101, 102]. У цьому разі служба Державного ветеринарного контролю України визначає обмеження стосовно ввезення товарів тваринного походження. Аналогічні заходи може застосовувати Державна інспекція по карантину рослин [97, 98,99] щодо товарів рослинного походження. Слід зазначити, що оперативні заходи з обмеження або заборони імпорту певних груп товарів можуть відмінити тільки ті державні органи, які їх застосували.

Уважний розгляд обмежень митного оформлення, методів їхнього прояву дозволяє виявити, що ті чи інші обмеження вже зазначались при розгляді інших засобів нетари-

274

Гл. 8 Особливості нетарифного регулювання».

фного регулювання. Разом з цим, слід звернути увагу на те, що класифікацію засобів здійснено за напрямками їхнього впливу на експортно-імпортні операції, тому віднесення одного національного адміністративного засобу регулювання ЗЕД до декількох напрямків впливу одночасно зазначає, що кожний з заходів має комплексний вплив на здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Висновки.

Обмеження проведення процедури митного оформлен ня полягають у здійсненні державної реєстрації суб'єкта ЗЕД у державних органах влади та митних органах, наяв ності особливості попереднього заявления імпортних ван тажів митним органам та пов'язаних з цим особливостей декларування вантажів, наявності особливих методів регу лювання ЗЕД. Дані обмеження митного оформлення мають комплексний вплив на всі засоби нетарифного регулюван ня зовнішньоторговельної діяльності та при розгляді під певним кутом зору можуть бути віднесені також до мето дів прихованого протекціонізму та стимулювання експор ту.

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької дія льності здійснюється державною адміністрацією за місцез находженням суб'єкта. Документи, що свідчать про її про ведення, є підставою для відкриття гривневого та валютно го рахунків у банківському закладі, взяття на облік у пода тковій адміністрації та акредитації у митних органах як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

Особливості декларування експортно-імпортних ван тажів суб'єктами ЗЕД України полягають у проведенні по передньої акредитації у митному органі, а при здійсненні імпортних операцій — у попередньому оформленні акциз ної або попередньої декларації зі сплатою всіх, належних за вантажною митною декларацією, платежів. На інші ім портовані товари, які не підпадають під акцизне або попе реднє декларування, оформлюється попереднє повідомле ння, що є підставою для пропуску через митний кордон України.

Оперативне регулювання ЗЕД здійснюється з метою покращення зовнішньоторговельного балансу, призупинен ня експортно-імпортних операцій порушників валютного,

275

С. Терещенко Основи митного законодавства України

податкового чи митного законодавства України. До оперативних методів можна віднести заборону або припинення зовнішньоекономічної діяльності та заборону експорту чи імпорту окремих товарних груп.

Законодавче обмеження процедур митного оформлення тягне за собою фінансові та часові витрати, що пов'язані з державною реєстрацією суб'єкта ЗЕД та його акредитацією в митних органах. Все це слід ураховувати, плануючи зовнішньоекономічну діяльність.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с. - Таможенное право
 2. 4.3. Класифікація засобів та методів нетарифного регулювання фахівцями митної справи - Таможенное право
 3. 4.4. Класифікація засобів ; нетарифного регулювання - Таможенное право
 4. Глава 8. Особливості нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні - Таможенное право
 5. 8.4. Обмеження митного оформлення - Таможенное право
 6. 8.6. Обмеження за цінами та режимом розрахунків за імпорт - Таможенное право
 7. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 8. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 9. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 10. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 11. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 12. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 13. 8.2. Управління безпекою - Административное право
 14. 10.2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Административное право
 15. 3.3. Особливості класифікації товарів для митного оформлення та її вплив на формування стратегії та тактики - Таможенное право
 16. 3.4. Основи визначення країни походження товару. Вплив сертифіката походження на застосування ставок мита - Таможенное право
 17. 4.1. Класифікація засобів нетарифного регулювання фахівцями менеджменту - Таможенное право
 18. 4.2. Два підходи до класифікації засобів нетарифного регулювання з позицій економічного обгрунтування ЗЕД - Таможенное право
 19. 5.5. Посередницькі угоди - Таможенное право
 20. 7.2. Визначення митної вартості - Таможенное право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Жорин Ф. Л.. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. 2001