Таможенное право

Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с.
5.7. Угоди про переуступлення боргу
Зовнішньоторговельна діяльність — процес досить складний. Його можна прогнозувати, але водночас, особливо в країнах з перехідною економікою, планування кінцевих результатів носить імовірний характер та постійно залежить від мінливості державного регулювання, що може виявлятися у зміні законодавчої бази, валютної та податкової політики, встановленні обмежень щодо здійснення певних зовнішньоторговельних операцій тощо.

Усе це спонукає сторони торговельної угоди до пошуків шляхів, які забезпечували б виконання взятих зобов'язань.

Міжнародна практика має певний досвід передачі зобов'язань щодо іноземного партнера третім особам. Особливо це стосується угод зустрічної закупівлі [29,39]. Водночас слід зауважити, що така передача боргу, наприклад, експортером .угоди зустрічної закупівлі третій особі, має під собою визначену національну законодавчу базу.

Така угода про переуступку боргу у зовнішньоторговельних стосунках має назву цесія, а третя сторона, яка приймає на себе певні зобов'язання щодо зустрічної закупівлі — цесіонарій.

Така ж сама схема передавання імпортером цесіонарію боргу щодо експортної поставки товару до країни, з якої імпортер отримав товар.

Особливість цієї зовнішньоторговельної операції полягає у необхідності укладення окремої угоди про експорт чи імпорт товару. Попри це, треба визначитись, яким чином здійснюватиметься взаємозалік вартості зустрічних поставок товарів та яка (державна чи комерційна) структура його здійснюватиме. Взагалі ж у разі виконання угоди цесії, крім експортера, імпортера чи цесіонарія, з'являється четвертий суб'єкт, у ролі якого найчастіше виступають банкі-

146

Гл. 5 Зовнішньоторговельні угоди

вські заклади, що здійснюють вартісний взаємозалік зустрічних боргових зобов'язань. Особливістю є те, що банківські заклади не контролюють борги у товарній формі, а беруть участь у забезпеченні фінансових зобов'язань за договорами цесії шляхом надання кредиту.

Таким чином, угоди цесії передбачають передачу боргу за договором зустрічної торгівлі від експортера чи імпортера цесіонарію, який, на виконання угоди, здійснює зворотну поставку товару. Банківський заклад контролює вартісний взаємозалік зустрічної поставки товарів. Процедура можливого укладення та здійснення угод щодо переуступки боргу регламентується національним законодавством з питань зовнішньоторговельної діяльності.

Висновки.

I. Зовнішньоторговельні угоди — це конкретна реаліза ція стратегічного прогнозування та тактичного плануван ня, їх укладення має спиратися на накопичений світовий досвід контрактної (договірної) практики та враховувати особливості національного законодавства країн експорту та імпорту стосовно укладення тих чи інших видів угод.

II. Планування та реалізація експортної політики мають передбачати можливість впливу законодавства іноземної держави на зміст та умови виконання зовнішньоторговель ної угоди, зміст та умови якої викладено з урахуванням вимог тільки національного законодавства. Доцільно як альтернативний варіант опрацювати можливість трансфо рмування одних видів угод в інші.

ПІ. Міжнародними регулюючими документами визначаються основні умови угод купівлі-продажу, порядок їх укладення та виконання, право, яке застосовується до них, моменти переходу ризиків з доставки товарів від продавця до покупця та набуття права власності на товар. Особливістю угод купівлі-продажу є проведення розрахунків за товар у грошовій формі. В такому разі не суттєво, яким чином вони проводитимуться - попередньою оплатою, авансом чи у кредит.

IV. Зустрічна торгівля характеризується наявністю двох видів експортних угод: з країни експортера та з країни імпортера. Угоди зустрічної торгівлі мають особливості щодо процедури укладення зовнішньоекономічного договору та предмету самої угоди. Крім того, за винятком бартерної

147

С. Терещенко Основи митного законодавства України

операції, передбачають наявність двох взаємопов'язаних угод купівлі-продажу та, за певних умов, можливість передачі товарних або фінансових зобов'язань третій стороні.

V. Орендні операції у зовнішньоекономічній діяльності називаються лізинговими.

Вони спрямовані на інвестуван ня вільних або залучених фінансових засобів. Відповідно до угоди орендодавець зобов'язується придбати у власність у конкретного продавця визначене договором майно та пе редати його за плату у тимчасове користування орендареві для підприємницьких цілей. Лізингові операції характери зують юридичні стосунки трьох сторін угоди, які оформ люються двома контрактами - купівлі-продажу та лізингу» що розглядаються як одна угода.

VI. Наведена узагальнена класифікація посередницьких угод у зовнішньоторговельній практиці не є загальнопри йнятою. В її основу покладено обов'язки посередника сто совно виконання вимог посередницької угоди щодо товару, який є об'єктом торговельної угоди. Класифікація дає уявлення про сукупність посередників, які можуть викону вати свої повноваження на національному або зовнішніх ринках, що полегшує пошук потрібної посередницької угоди на підставі можливих обов'язків посередника в разі здійснення експортно-імпортних операцій.

VII. Зовнішньоторговельний контракт на переробку дава льницької сировини зазвичай укладається між замовником, який володіє та здає на переробку давальницьку сировину, та виконавцем, який, згідно з договірними зобов'язаннями, переробляє її на готову продукцію. Особливості даного виду полягають у тому, що замовник є власником давальниць кої сировини та готової продукції, виробленої з неї. Крім того, можливі форми розрахунків за переробку давальниць кої сировини та варіанти розпорядження готовою продук цією замовником суттєво відрізняють дану угоду від інших, що існують у зовнішньоторговельній практиці.

VIII. Угоди про переуступку боргу (цесія) посідають пев не місце у міжнародній торговельній практиці. Зміст уго ди даного виду полягає у передачі зобов'язань однієї сто рони зовнішньоторговельного контракту перед іноземним партнером третім особам. Особливості укладення та здійс нення угод даного виду суттєво залежать від наявності на ціональної законодавчої бази.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с. - Таможенное право
 2. 5.7. Угоди про переуступлення боргу - Таможенное право
 3. БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999 - Юридические документы
 4. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с. - Гражданское право
 5. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 6. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 7. Адвокатура України - Адвокатское право
 8. Адвокатура Франції - Адвокатское право
 9. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 10. Передмова - Таможенное право
 11. 8.3. Національні методи стимулювання експорту - Таможенное право
 12. Додаток 2 Словник термінів - Таможенное право
 13. 2. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство - Хозяйственное право
 14. 3. Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство - Хозяйственное право
 15. 4.2. Договірна форма іноземного інвестування - Хозяйственное право
 16. § 5. Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ - Хозяйственное право
 17. § 4. Наслідки визнання боржника банкрутом - Хозяйственное право
 18. § 1. Поняття та види кредиту. Кредитний договір - Хозяйственное право
 19. §4. Комерційні організації як юридичні особи - Гражданское право
 20. § 2. У ступка вимоги і переведення боргу - Гражданское право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Жорин Ф. Л.. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. 2001