Таможенное право

Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с.
5.5. Посередницькі угоди
Зовнішньоекономічні товарні операції досить складні за реалізацією, особливо на практиці.

Експортер може безпосередньо виходити на зовнішній ринок, тобто укладати торговельні угоди самостійно. Крім того, можливо здійснення експортної стратегії та тактики

132

Гл, 5 Зовнішньоторговельні угоди

через торговельних посередників [14,17,18,29, 32,40]. Залучення посередників дозволяє експортерові підвищити економічну ефективність експортної політики за рахунок того, що посередник краще знає свій національний торговельний ринок та його товарні потреби, зменшити транспортні витрати за рахунок збільшення обсягів однієї товарної партії, ефективно використати національні особливості митно-тарифного та нетарифного регулювання. Отже, укладення посередницьких угод — це найефективніший шлях до невідомого зовнішнього ринку.

Низка авторів [14,17,18,29,31,32] розглядає посередницькі операції тільки з погляду укладення та здійснення угоди купівлі-продажу. Але ж, водночас просування товару на певний зовнішній ринок потребує проведення операцій з транспортування, зберігання, страхування ризиків і таке інше. Ми пропонуємо класифікувати посередницькі угоди за їхнім ставленням до предмета купівлі-продажу — товару.

У такому разі усі посередницькі угоди в зовнішньоторговельних відносинах можна поділити на торговельно-посередницькі та забезпечуючі.

5.5.1. Варіанти класифікації посередницьких угод

Однією зі спроб класифікації посередницьких угод [17] є їх поділ на чотири види: угоди з перепродажу, комісійні, агентські та брокерські. Цей поділ здійснено за ставленням до операцій купівлі та перепродажу товарів, виконаних за дорученням виробника-експортера незалежними від нього торговельними посередниками на підставі укладення відповідної угоди або доручення.

Операції з перепродажу здійснюються посередником від свого імені та за свій рахунок. Розрізняються операції, за якими торговельний посередник виступає як покупець стосовно експортера та перепродує товар на своєму національному ринку без будь-яких обмежень. Крім того, існують угоди, за якими посередник, що придбав товар, має певні, зазначені в угоді купівлі-продажу, обмеження щодо його реалізації: територіальні, у термінах і т. ін. Такими посередниками є дилери та дистриб'ютори.

Комісійні операції полягають у тому, що одна сторона угоди — комісіонер за дорученням другої сторони угоди —

133

С. Терещенко Основи митного законодавства України______

комітента, здійснює угоди продажу товару від свого імені, але за рахунок комітента, який лишається власником товару до укладення угоди з кінцевим покупцем. За здійснення угоди комісіонер отримує винагороду у вигляді певного відсотка від вартості проданого товару або різниці між ціною консигнанта та ціною продажу.

У залежності від особливих умов укладення комісійної угоди, розрізняють угоди з делькредере, індент та консигнаційні. Угоди з делькредере передбачають перекладання ризику несплати імпортером за товар на комісіонера шляхом внесення додаткового застереження про те, що комісіонер мусить у будь-якому разі сплатити комітентові вартість товару. Індент — це разова угода між імпортером та іноземним комісіонером про купівлю партії певного товару узгодженого обсягу. В такому разі купівля здійснюється у експортера країни комісіонера. Якщо в угоді визначено конкретного виробника товару (експортера) та висунуто певні вимоги щодо особливих характеристик товару, такий індент називається закритим. Якщо комісіонеру надано можливість самостійного пошуку виробника-експортера та не висунуто вимог щодо особливостей товару, такий індент називається відкритим. Консигнаційні угоди передбачають продаж товару зі складів комісіонера, але право власності на нього належить консигнатору-експортеру.

Агентські операції полягають у тому, що одна сторона угоди (принципал) доручає ітптгій стороні (агенту) здійснити зовнішньоторговельні угоди від імені та за рахунок принципала. В агентській угоді обумовлюється територія, на якій агент виконує свої обов'язки.

Брокерські операції визначають дії посередника-броке-ра щодо пошуку покупця або продавця, страхової організації, а також здійснення контролю за виконанням окремого контракту, проведення обмеженого маркетингового дослідження ринку, здійснення пошуку партії товару певного асортименту або беруть на себе ризик несплати імпортером своєї країни (делькредере).

Розглянуту класифікацію посередницьких угод представлено на малюнку 5.5.

У [14] визначено посередницьких виконавців цих угод.

Це брокери, комісіонери, консигнатори, повірені посередники, торговельні агенти, дилери. І хоча всі вони називаю-

Гл. 5 Зовнішньоторговельні угоди

Класифікація посередницьких угод

Операції з перепродажу

Кгагісй

JL

Агентські

Брокерські

З делькреде

- Відкритий

Мал. 5.5. Класифікація посередницьких угод.

ться по-різному, але за дорученням експортера виконують певні дії з товаром, тому можна усіх зазначених осіб вважати торговельними посередниками.

Дещо іншу позицію стосовно торговельно-посередницьких операцій, пов'язаних з купівлею-продажем товару, викладено у [29]. Зазначається, що доручення дає виробник-експортер незалежному від нього торговельному посереднику. Окремими угодами посереднику надаються повноваження щодо пошуку майбутніх іноземних контрагентів, підготовки та укладення торговельних угод, кредитування, гарантування продавцеві сплати за товар, здійснення транспортно-експедиційних послуг, виконання митних формальностей, проведення рекламної кампанії, технічного обслуговування і т. ін. Разом з цим, на відміну від класифікації, представленої на малюнку 5.5, надано стислу характеристику ще одного виду посередницьких угод — факторингових, які полягають у виконанні посередницьких обов'язків від імені експортера. Виконавець такої угоди (фактор) може здійснювати експорт товарів, фінансувати експортні операції шляхом надання делькредере, авансувати товаровиробників, кредитувати імпортерів, страхува-

134

135

Монопольні (виняткові) агентські угоди передбачають визначення не тільки номенклатури товарів, території, а також часу, впродовж якого посередник має здійснювати продаж.

Класифікацію посередників представлено на малюнку 5.6.

Можна зазначити, що у [18] агентські угоди додатково поділені на прості агентські, з правом «першої руки» та монопольні. Крім цього, консигнаційні угоди мають свої різновиди в залежності від обумовлений можливості зворотного повернення не проданого консигнантом товару.

Своєрідну класифікацію запропоновано у [31], де всі посередницькі угоди вважаються агентськими та поділяються на комісійні, з делькредере, торговельні, експедиторські, з необхідності та угоди з торговельними домами (фірмами).

Розглянемо зміст кожної з угод даного переліку.

Класифікація посередники

Мал. 5.6. Класифікація посередників за обсягом повноважень та місцем на ринку.

С. Терещенко Основи митного законодавства України

ти експортні кредити, проводити інкасацію платежів у країні імпорту. Фактори можуть також сприяти пошуку та підбору іноземних агентів.

Одна з версій класифікації посередницьких угод базується на обсязі повноважень, що надаються посереднику, та визначенні їхнього місця на торговельному ринку [18]. Перш ніж здійснити поділ угод за обсягами наданих повноважень слід визначити надається чи ні посереднику право підпису торговельних угод з третіми особами, а також за чий рахунок та від чийого імені він може їх здійснювати. За цими ознаками угоди поділяються на чотири основні групи.

До першої групи належать посередницькі угоди, що не надають посередникові права підпису торговельних угод з третіми особами. Його повноваження обмежуються пошуком можливих покупців та вивченням можливого ринку. Такі угоди мають назву брокерських або представницьких.

Другу групу складають угоди, якими посереднику надається право укладення та підпису торговельних угод з третіми особами від свого імені, але за рахунок довірителя. Такі угоди мають назву договорів консигнації та комісії.

Враховуючи що консигнатор може повернути представлений на комісію (продаж) товар, проведено додатковий поділ консигнаційних угод на угоди з поверненням, частковим поверненням та без повернення товару.

Угоди, які підписані посередниками з третіми особами від імені та за рахунок довірителя, утворюють третю групу і називаються агентськими.

Угоди, укладеш посередником з третіми особами від свого імені та за свій рахунок, утворюють четверту групу — дилерські та дистриб'юторські.

Класифікація посередницьких угод на підставі повноважень посередника на певному торговельному ринку поділяє їх на прості агентські, агентські з правом «першої руки» та монопольні або виняткові агентські угоди.

Прості агентські угоди надають посереднику право продажу визначеної номенклатури товарів на обумовленій території. Такою угодою передбачається визначення комерційних умов продажу товарів на певному ринку.

Закладення до посередницької угоди обов'язку експортера запропонувати посередникові першому реалізовувати нові товари становить особливість угод з правом «першої руки».

136

У залежності від обсягів повноважень щодо укладення угод купівлі-продажу -

Е^з права підпису угод

(брокери)

о ПрвВОМ тпдмиї'у під

свого імені за рахунок довірителя (консигнанти, комісіонери)

І 3 правом часткового | поверненням товару

І 3 частковим правом ~| поверненням товару

І Без права повернення товару

3 правом підпису від імені та за рахунок довірителя (агенти)

3 правом підпису від свого імені та за свій рахунок (дилери, дистриб'ютори)

13?

Гл. 5 Зовнішньоторговельні угвди

У залежності від

-

Прості агенти

Агенти з правом «першої руки»

Монопольні (виняткові агенти) с.

енко Основи митного законодавства України

Гл. 5 Зовнішньоторговельні угоди

Комісійні угоди укладаються між експортером та комісіонером, який стосовно експортера є агентом, але для третіх осіб виступає покупцем чи продавцем. Комісіонер, у залежності від того, чи заявляє він у кінцевій угоді купів-лі-продажу третій особі, що він представляє певного експортера, може бути прямим або опосередкованим агентом. Якщо виходити з умов, закладених в угоді, розрізняють комісійні угоди прямі або опосередковані.

Угоди з делькредере вже згадувались у цьому розділі, але зазначимо, що делькредере у посередницькому договорі передбачає відшкодування збитків експортеру в разі невиконання покупцем, якого знайшов агент, обов'язків щодо оплати товару.

Посередницькі угоди, які виконують торговельні агенти (агенти, які володіють товаром), можуть стосуватися пропонування товару агентом-посередником покупцеві, отримання замовлення на експорт товару, його передачі товаровиробнику або виконання зобов'язання щодо збереження чи продажу певних товарів кінцевим покупцям.

Посередницькі угоди, що укладено з спеціалізованими комісійними фірмами (торговельними домами) — ймовірними імпортерами товару, можуть полягати у закушвлі посередниками (комісійними фірмами) у безпосереднього виробника товару та його експортуванні замовнику-імпорте-ру на підставі договору купівлі-продажу. Крім того, такі комісійні фірми можуть мати повноваження щодо пошуку товаровиробника-експортера на замовлення імпортера, а угоду купівлі-продажу укладатимуть безпосередньо товаровиробник та імпортер. Особливі посередницькі угоди укладаються з комісійними фірмами, коли купівля-продаж здійснюється безпосередньо між товаровиробником та імпортером, а посередник, окрім пошуку продавця, бере на себе повну фінансову відповідальність за здійснення цієї угоди.

Найпоширенішими посередницькими угодами (що розглянуті у [31] як агентські) є угоди експедиторські, які забезпечують виконання послуг з транспортування вантажів різними видами транспорту, пакування, складської обробки, перевантаження, страхування та інших дій з товаром на шляху його руху від продавця до покупця.

Незважаючи на певні відмінності розглянутих посередницьких угод автор класифікує їх тільки як агентські угоди [31].

138

Відмінний від розглянутих у [14,17, 18, 29, 31] варіант до класифікації викладено у [32], де до посередницьких угод віднесено агентські, угоди комісії, доручення, перевезення та зберігання, а окремо винесено угоди консигнації, які детальніше розглянуто у [40]. Автори зазначають, що на підставі агентських угод принципал (експортер або імпортер товару) уповноважує посередника-агента представляти його або діяти від його імені у відносинах з третіми особами, а зовнішньоекономічні угоди можуть укладатися як від імені принципала, так і від імені агента, в залежності від умов агентського договору.

Особливість комісійних угод полягає у зобов'язанні посередника укладати угоди кушвлі-продажу товару від свого імені.

Договір перевезення — посередницький договір, на підставі якого експедитор зобов'язується перевезти товар до місця призначення та здійснити з ним певні дії щодо його складування, зберігання та виконання інптрх операцій відповідно до зазначеного договору.

Договір зберігання у зовнішньоекономічних відносинах — це посередницький договір, на підставі якого одна сторона зобов'язується за певну плату забезпечити зберігання товарів та immnc предметів без переходу права власності на вантаж.

Консигнаційні угоди за особливостями укладення та виконання можна віднести до посередницьких зовнішньоторговельних операцій. Консигнаційну угоду виконують дві особи — консигнант, який здійснює поставку товару на продаж, та консигнатор, який здійснює продаж поставленого товару без набуття права власності на нього.

Розглянуту класифікацію посередницьких угод представлено на малюнку 5.7.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що на кожний з розглянутих підходів до класифікації посередницьких угод певним чином впливає національне законодавство. Посередницькі угоди можна поділити на угоди, пов'язані з укладенням договорів купівлі-продажу та угоди, які забезпечують зовнішньоторговельну діяльність.

139

С. Терещенко Основи митного законодавства України

5.5.2. Узагальнена класифікація посередницьких угод

Побудова узагальненої класифікації посередницьких угод базується на положеннях, розглянутих у попередньому розділі, з урахуванням особливостей та відмінностей угод, наведених кожним з авторів [14,17,18,29,31,32,40]. В основу класифікації покладено ставлення та обов'язки посередника щодо виконання вимог укладеної угоди стосовно товару.

Класифікацію посередницьких угод представлено на малюнку 5.8. Розглянемо особливості кожної з них.

Усі угоди можна умовно поділити на п'ять окремих груп, які, в свою чергу, в залежності від особливостей укладення, поділяються на окремі угоди, в назвах яких зазначаються особливості їх укладення та виконання.

Операції з перепродажу (колонка 1, мал. 5.8). Це дилерські та дистриб'юторські угоди, що відрізняються повноваженнями посередника з перепродажу товару. Дилерські угоди або операції з перепродажу без обмежень з боку това-ровиробника-експортера, здійснюються посередником-ди-лером від свого імені та за власні кошти. Дилер укладає угоду купівлі товару та, ставши його власником, укладає угоду продажу товару. Відмінність дистриб'юторськях угод полягає в тому, що товаровиробник-експортер, укла-даючи.угоду купівлі-продажу з посередником, встановлює

Класифікація посередницьких угод

Агентські

Консигнації

Перевезення

Комісії

Зберігання

Мал.

5.7. Класифікація посередницьких угод. 140

Гл. 5 Зовнішньоторговельні угоди

141

С. Терещенко Основи митного законодавства України

певні обмеження на можливість продажу товару дистриб'ютором. Вони можуть стосуватися певної території, на якій має продаватися товар. Крім того, визначається термін виконання угоди з реалізації певного товару на обумовленому ринку. В разі укладення угоди продажу товару дистриб'ютор так само, як і дилер, реалізує товар від свого імені та за свій рахунок.

Іншу групу посередницьких угод утворюють комісійні угоди (колонка 2, мал. 5.8). їх можна поділити на три підгрупи. Особливість та відмінність комісійних угод від інших посередницьких полягає у тому, що комісіонер-посередник не набуває права власності на товари експортера-комітента, а тільки здійснює угоди купівлі або продажу товарів за рахунок комітента. Посередник-комісіонер укладає угоди купівлі-продажу з покупцями від свого імені.

Комісіонер, який бере на себе обов'язок відшкодувати комітенту збитки, понесені від можливої несплати покупцем вартості проданого товару, укладає угоду з делькредере. За виконання такого зобов'язання комісіонер отримує додаткову винагороду. Посередницька комісійна угода з делькредере має певну перевагу для комітента, оскільки комісіонер краще знає свій внутрішній національний ринок та має можливість з'ясувати та оцінити фінансовий стан потенційного покупця. Виходячи з викладеного, екс-портеру-комітенту доцільно робити застереження про делькредере, що виконає захисну функцію від можливої несплати за товар.

Посередницька одноразова угода, яка виконується комі-сіонером-резидентом однієї країни за дорученням імпор-тера-покупця — резидента іншої країни стосовно купівлі визначеного товару певного обсягу, має назву індент. На виконання цієї угоди комісіонер зобов'язаний придбати у свого вітчизняного виробника товар та експортувати його. У разі визначення угодою певного товаровиробника та деталізації характеристик товару, така угода має назву закритого індента. Коли ж комісіонер має можливість самостійно визначати товаровиробника, деталізація необхідного товару відсутня, така угода має назву відкритого індента, Виконання посередницької угоди такого типу забезпечує імпортера необхідним товаром, виробленим визначеним товаровиробником.

142

____________________Гл. 5 Зовнішньоторговельні угоди

Консигнаційні угоди передбачають доручення однією стороною угоди — консигнантом, який є власником това-РУ. другій стороні угоди — консигнатору здійснити продаж товару зі складу від свого імені, але за рахунок консигнанта. Такою посередницькою угодою визначається термін продажу товару, який до кінцевого продажу консигнатором залишається у власності консигнанта.

У залежності від можливості повернення консигнанту непроданого товару, угоди консигнації можна поділити на угоди з можливим поверненням товару та угоди, що повернення товару не передбачають. Консигнант, укладаючи консигнаційну угоду, очікує, що на невідомому зовнішньому ринку з допомогою консигнатора можна буде реалізувати поставлений на консигнацію товар.

Агентські угоди (колонка 3, мал. 5.8) прості за своєю назвою, але не завжди прості щодо їх виконання. Певна кількість агентських угод зобов'язує агента сприяти укладенню та здійсненню угоди купівлі-продажу. В такому разі він виступає уповноваженим особи другої сторони агентської угоди — принципала. Такі агентські угоди мають назву представницьких та зобов'язують агента на визначеному ринку з узгодженим переліком товару проводити маркетингові пошуки, сприяти укладенню контрактів, досліджувати кон'юнктуру ринку і т. ін.

Поряд з агентськими представницькими угодами існують угоди, які зобов'язують агента за дорученням другої сторони угоди — принципала здійснити купівлю або продаж товару від імені та за рахунок принципала. Тіід-мітттті-сть таких угод від угод комісії полягає в тому, що комісіонер здійснює свої дії від свого імені, а виконання агентом вимог укладеної угоди обмежене певною територією. У залежності від повноважень, наданих агенту стосовно виконання дії на певному зовнішньому ринку, розрізняють прості агентські угоди, які передбачають виконання обов'язків агентом на визначеному ринку, угоди з наданням агенту права «першої руки», що зобов'язує принципала на виконання цієї угоди запропонувати даному агенту новий товар для продажу в першу чергу, та монопольні (виняткові) агентські угоди, що визначають монопольне становище агента на визначеному ринку стосовно певного товару.

143

С. Терещенко Основи митного законодавства України

Таким чином, агентськими угодами, в залежності від повноважень, наданих на визначеному ринку агентові, може передбачатись купівля-продаж товару аби тільки виконати доручення принципала щодо вивчення ринку та сприяння просуванню товару до споживача на визначеному ринку.

Слід зауважити, що зміст агентських угод та повноваження агентів залежать, у першу чергу, від особливостей національного законодавства, яким закріплено повноваження обох сторін агентської угоди [14].

Брокерські посередницькі угоди (колонка 4, мал. 5.8) передбачають, що брокер може бути посередником між продавцем та покупцем, а також здійснювати пошук однієї з сторін майбутньої угоди. Крім цього, посередник може мати повноваження щодо виконання маркетингових досліджень, тобто комплексних досліджень свого національного ринку та на організацію впливу на споживачів з метою збуту товарів. Такі дослідження можуть стосуватися вивчення майбутніх конкурентів та визначення найвшшвовіших конкурентних факторів, забезпечення цінової політики, формування збуту, організації реклами.

Брокер-посередник, слідкуючи за виконанням контракту, може контролювати обсяги відвантаженого товару, наглядати за збутом товару на визначеній території, перевіряти чи дотримується нокупець-імпортер цінових показників у разі роздрібної торгівлі.

Виконання брокером рекламаційних посередницьких угод може полягати у забезпеченні певного національного ринку матеріалами та комплектуючими для проведення рекламаційного та технічного обслуговування раніше проданих на цей ринок товарів.

Головною особливістю усіх брокерських угод є те, що брокер-посередник не має права підпису угод від імені довірителя.

Сукупність експедиторських угод (колонка 5, мал. 5.8) передбачає як доставку товару від продавця до покупця, так і його зберігання. Угоди щодо перевезення товарів від продавця до покупця поділяються, у залежності від виду транспорту, на угоди морського або річкового перевезення, перевезення залізничним, повітряним, автомобільним транспортом або різними транспортними засобами.

144

Гл. 5 Зовнішньоторговельні угоди

Чиста експедиторська угода передбачає, що власник вантажу доручає експедитору виконати чітко визначені дії з вантажем (товаром). Це може бути завантаження та розвантаження, зберігання та оформлення відповідних вантажних документів. Власник вантажу — експортер може також доручити експедиторові укладати від його імені та за його рахунок угоди на перевезення, ведення розрахунків з перевізниками. Порівнюючи експедиторські угоди з комісійними, слід зазначити, що експедиторські угоди є комісійними, але за змістом спрямовані на виконання специфічних посередницьких повноважень з перевезення вантажу.

Міжнародні перевезення регулюються окремими конвенціями.

Таким чином, розглянута узагальнена класифікація посередницьких угод дає уявлення про сукупність посередників, які можуть виконувати свої повноваження на національному або зовнішніх ринках. Такі посередницькі угоди як операції з перепродажу, комісії та агентські мають враховувати особливості національного законодавства.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с. - Таможенное право
 2. 5.5. Посередницькі угоди - Таможенное право
 3. 8.1. Методи кількісних обмежень - Таможенное право
 4. 9.6. Особливості змісту деяких видів посередницьких угод - Таможенное право
 5. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 6. Передмова - Таможенное право
 7. Глава 9 Вимоги українського законодавства щодо змісту зовнішньоторговельних (контрактів) - Таможенное право
 8. 9.1. Визначення характеру угоди. Основні види зовнішньоторговельних договорів (контрактів) - Таможенное право
 9. Додаток 2 Словник термінів - Таможенное право
 10. 1. Поняття та ознаки комерційного посередництва як різновиду господарської діяльності - Хозяйственное право
 11. 3. Суб´єкти зовнішньоекономічної діяльності - Хозяйственное право
 12. § 3. Суб´єкти приватизації - Хозяйственное право
 13. §4. Комерційні організації як юридичні особи - Гражданское право
 14. § 2. Система цивільно-правових договорів - Гражданское право
 15. § 2. Договір доручення - Гражданское право
 16. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 17. БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999 - Юридические документы
 18. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с - Хозяйственное право
 19. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 20. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с. - Гражданское право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Жорин Ф. Л.. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. 2001