Таможенное право

Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с.
Глава 1. Загальна характеристика
Обмін товарами між різними країнами здійснюється на основі міжнародного розподілу праці, який призвів до спеціалізації певних країн на виробництві окремих видів товарів для задоволення потреб світового ринку. Така спеціалізація складається сьогодні в залежності від рівня розвитку науки і техніки, кваліфікації населення, системи державного регулювання економіки країни, механізмів державного впливу на зовнішньоекономічну діяльність, стабільності валютної системи та багатьох інших факторів.

Вихід незалежної України як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності на світовий торговельний ринок ускладнений.

Труднощі пов'язані з потребою формування незалежних національних фінансово-валютної та банківської систем, послабленням кооперації підприємств через ускладнення, породжені з розривом економічних зв'язків з країнами колишнього СРСР, що змушує шукати торговельних партнерів на світовому ринку.

Досвід зовнішньоекономічної діяльності, накопичений за роки незалежності України, дозволяє щорічно збільшувати обсяги експортних опе-

Гл. 1 Загальна характеристика управлінського рішення

рацій. Проте слід зазначити, що частка імпорту перевищує у вартісному визначенні частку експорту. Таким чином, створюється від'ємне сальдо по зовнішньоторговельних операціях.

У таблиці 1.1 представлено динаміку розвитку зовнішньоторговельних операцій України за 1993-1996 роки [1]. Лібералізація експортно-імпортних операцій сприяла збільшенню обсягів зовнішньоторговельного обігу, особливо експорту. Впродовж 1993-1996 років він зріс з 23,5 до 37,8 млрд доларів СІЛА або на 60,9%, у тому числі експорт — на 70,3%, імпорт — на 52,8%. Від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу зменшилося на 51,1%.

Таблиця 1.1

Динаміка розвитку зовнішньоторговельних операцій (у млрд доларів США)

1993р. 1994р. 1995р. 1996 р. Експорт 10841,46 13713,98 15576,40 18462,30 Імпорт 12669,47 14716,22 16774,20 19355,80 Сальдо -1828,00 -1022,24 -1197,80 -893,50 Аналіз статистичних даних таблиці 1.1 свідчить про те, що підприємствам України, а також окремим галузям промисловості та сільського господарства слід відпрацьовувати механізми експортної зовнішньоторговельної стратегії та тактики.

Основні показники зовнішньої торгівлі України у 1998 році наведено у статті А.

Кириченка «Внешняя торговля Украины на пороге нового тысячелетия» — К.: Зовнішня торгівля. — 1999. — № 1-2. Деякі показники з цієї статті наведено у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 Основні показники зовнішньої торгівлі України у 1998 році

Товарообіг 1998 рік (млрд дол.) 1997 рік (млрд дол.) 1998 рік до 1997 року

у% Весь товарообіг 27,32 35,04 78,05 Експорт 12,64 15,42 81,96 _Імпорт 14,68 19,62 74,82 Сальдо - 2,04 -4,20 15

С. Терещенко Основи митного законодавства України______

Аналізуючи показники зовнішньої торгівлі у 1997:1998 роках слід зазначити, що товарообіг має від'ємне сальдо, а у порівнянні з 1997 роком загальний товарообіг 1998 року зменшився приблизно на 22 відсотки. Причиною зменшення експорту можна вважати загальне погіршення кон'юнктури світових товарних ринків, високу собівартість та низьку конкурентоспроможність товарів вітчизняного виробництва.

Таким чином, виникає потреба у розвитку експортного потенціалу підприємства, регіону, країни в цілому. На думку автора, у підґрунті експортної політики лежить певне управлінське рішення, яке має бути спрямоване на розробку стратегічних прогнозів та тактичних планів, здійснюваних з урахуванням впливу митного законодавства країн експорту та імпорту. Розглянемо можливий підхід до оцінки впливу митного законодавства на процес планування заходів експортної політики.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 422 с. - Таможенное право
 2. Глава 1. Загальна характеристика - Таможенное право
 3. Теория государства и права Учебники по праву
 4. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. Юрінком Інтер, 1999. — 736 с. - Административное право
 5. Кримінальне право України. Загал, частина: Підруч. для студентів юрид. вузів - Уголовное право
 6. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 7. 1.1. Загальне поняття управління та його види - Административное право
 8. 1.2. Характеристика державного управління - Административное право
 9. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 10. 2.1. Предмет і метод адміністративного права - Административное право
 11. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 12. 3.4. Державні службовці - Административное право
 13. 3.5. Громадяни України та іноземці - Административное право
 14. 4.1. Методи державного управління - Административное право
 15. 4.2. Адміністративний примус - Административное право
 16. 4.3. Форми державного управління - Административное право
 17. 4.4. Правові акти державного управління - Административное право
 18. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 19. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 20. 6.3. Провадження у справах про адміністративні правопорушення - Административное право

Другие научные источники направления Таможенное право:

  1. Жорин Ф. Л.. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. 2001