Гражданский процесс

М. Й. Штефан Цивільний процес, 1997
§ 4. Підготовча стадія в цивільному процесі іноземних держав
Підготовча стадія цивільного процесу в іноземних державах характеризується сукупністю процесуальної діяльності, спрямованої на реалізацію повноважень суду, процесуальних прав і обов'язків сторін, інших осіб з метою забезпечення розгляду справи в першому судовому засіданні та винесення у ній рішення. Вид і зміст такої процесуальної діяльності в різних країнах має диференційований характер2.

Підготовка справи провадиться до її судового розгляду в судовому засіданні. Але в Болгарії — в першому судовому засіданні. До її змісту входять: усна доповідь судді, метою якої є роз'яснення сторонам предмета справи та її правової кваліфікації; з'ясування фактичної сторони і уточнення предмета доказування з метою доповнення справи фактичним матеріалом; роз'яснення сторонам обов'язку з доказування своїх вимог і заперечень та допустимість використання ними доказів; вирішення клопотань сторін про докази; пред'явлення і вирішення заперечень сторін з приводу територіальної підсудності, пред'явлення зустрічного позову та інше. Якщо у справі будуть подані всі необхідні докази для винесення рішення, то вона може бути розглянута в першому судовому засіданні (статті 108—110 ЦПК)

У цивільному процесі Англії підготовка справи провадиться під наглядом і керівництвом помічника судді (master'a). Сторони обмінюються процесуальними документами з метою встановлення предмета спору і визначення фактів, які підлягають доказуванню в судовому засіданні. Після пояснення відповідача на вимогу (позов) позивача останній може подати протягом встановленого строку свої заперечення на такі пояснення. Відповідач з дозволу суду може подавати нові міркування, за якими можуть бути подані відповідні судження позивача. Мета таких процесуальних дій в основному полягає у встановленні того фактичного складу, на якому позивач обґрунтовує свої вимоги, а відповідач — захист проти позову.

Правові питання — які юридичні висновки належить зробити із встановлених фактів — не входять до змісту підготовки справи до розгляду, але сторони можуть в цій стадії на захист своїх матеріальних прав висувати заперечення правового характеру, зокрема, що вимога чи заперечення другої сторони юридичне безпідставні. А в певних випадках вони зобов'язані порушувати питання правового характеру: про дійсність чи спірність укладеної між ними угоди; про закінчення строку позовної давності; про здійснення за зобов'язанням платежів тощо.

У цій стадії кожна із сторін може вимагати від другої додаткових і більш детальних відомостей щодо позовних вимог, пояснень відповідача чи з будь-яких інших питань, порушених в процесі підготовки.

Може бути застосована процедура з розкриття наявних у справі документів чи письмового опитування сторін. Застосування процедури з розкриття наявних у другої сторони документів у справі можливе тоді, коли: про будь-який документ було зазначено в процесуальних паперах однієї із сторін; коли є припущення про наявність у розпорядженні другої сторони документа, відомості про який в процесуальних документах відсутні; коли сторона не знала і не припускала, які конкретно істотні для справи документи с в розпорядженні другої сторони, то звертається до помічника судді, щоб він зобов'язав таку сторону скласти список наявних у неї документів. Він може зобов'язати обидві сторони провести обмін такими списками.

Застосування письмового опитування сторін спрямоване на те, щоб одержати визнання від них тих чи інших істотних у справі обставин, що є основним у позовній вимозі чи захисті другої сторони в процесі. А для цього сторона, яка звертається з вимогою про письмове опитування другої сторони, має подати письмово сформульовані питання, на які належить одержати відповідь

У стадії підготовки позивач може заявити про відмову від позову або про зупинення процесу, або про визнання пояснень відповідача такими, що не мають юридичної сили. Сторони можуть заявити про виключення чи зміну окремих положень, зазначених в процесуальних документах. В цій стадії вирішується також питання про час розгляду справи у судовому засіданні з участю чи без такої присяжних засідателей.

У цивільному процесі США в підготовчій стадії у справах, які підлягають розгляду в федеральних судах, застосовуються правила і вчиняються процесуальні дії, властиві для цієї стадії в цивільному судочинстві Англії, але з певними особливостями.

Відповідно до Федеральних правил цивільного процесу в стадії підготовки можливе застосування таких процесуальних процедур: одержання показань і опитування будь-яких осіб до розгляду справи в судовому засіданні по суті; письмове опитування сторін; постановка в процесі питання про визнання фактичних обставин або справжності документів; розкриття і ознайомлення з документами.

На бажання кожної із сторін у справі можуть бути одержані показання будь-яких осіб, в тому числі й сторін, шляхом усного їх опитування чи одержання від них показань у письмовій формі. Вони можуть стосуватися будь-яких питань, пов'язаних із суттю процесу, вимог позивача і заперечень відповідача, за винятком даних, що знаходяться під забороною (користуються привілеєм неможливості їх розголошення). Правилами передбачається можливість одержання показання за межами США співробітниками посольства США, консульськими працівниками чи спеціально на те уповноваженими особами, звичайно, за згодою держави, в якій має бути проведене опитування.

При застосуванні опитування у стадії підготовки суд може обмежити його лише деякими питаннями, виключити окремі з них, допустити його тільки закритим шляхом з участю сторін та їх адвокатів тощо. Суд може зобов'язати сторони, щоб вони одночасно виклали свої показання письмово і щоб ті не розкривалися до судового засідання і з цією метою зберігалися у опечатаних конвертах.

Процесуальний порядок одержання показання і опитування будь-яких осіб може бути застосований до пред'явлення позову в суді, але для цього заінтересована особа повинна звернутися в суд і обґрунтувати неможливість пред'явлення позову в даний час, в чому буде полягати суть позову і які факти шляхом одержання показання припускається отримати, а також назву і адресу можливих відповідачів (евентуальних), назву і адресу осіб, які мають дати показання.

Позитивне вирішення такого звернення залежить від визнання судом того, що за відсутності таких показань здійснення правосуддя буде неможливим або супроводжуватиметься затримками.

При письмовому опитуванні сторін шляхом постановки в письмовій формі питань, які стосуються істотних у справі фактів, не дозволяється вимагати відповіді на правові питання, зокрема, що містять судження про окремі положення справи і процесу.

У процесі підготовки після обміну процесуальними документами кожна із сторін може звернутися до другої сторони з вимогою про визнання справжніми (автентичними) істотних у справі документів чи визнати, що певні факти обставин справи мали місце насправді. Сторона може використати процесуальну процедуру, спрямовану на розкриття і ознайомлення з документами (паперами, торговими книгами, рахунками, листами, фотографіями, певними предметами), яка надає можливість оглянути документи, що підлягають поданню, знімати з них копії, фотографувати.

На підготовку справи спрямована така процесуальна процедура як нарада суду з адвокатами, що призначається на розсуд суду для розгляду встановлених Федеральними правилами наступних питань: про спрощення питань, з яких має бути винесене рішення; про необхідність і бажаність внесення змін в процесуальні папери, подані сторонами; про можливість досягнення визнання сторонами фактів і справжності документів; про обмеження складу свідків та вирішення інших питань, які можуть сприяти підготовці справи до судового розгляду і вирішення.

Участь позивача в нараді суду є обов'язковою, оскільки не участь може бути розцінена судом як відмова його від пред'явленого позову.

У цивільному процесі Франції стадія підготовки провадиться під наглядом одного з членів цивільного трибуналу (суду). До його повноважень належить вжиття заходів до прискорення розвитку (руху) процесу, розгляд непринципових питань, пов'язаних з таким рухом, прийняття розпоряджень з окремих процесуальних дій і доповідь в судовому засіданні про обставини справи при її розгляді по суті (статті 80-82 ЦПК).

Він контролює, щоб сторони у встановлені строки подали свої пояснення у справі і обмінялися документацією, надає в необхідних випадках для цього відстрочку, викликає судових повірених сторін з питань розвитку процесу, проводить з ними і адвокатами нараду. На їх заяву чи за своєю ініціативою з метою одержання необхідної у справі інформації може зробити розпорядження про допит свідків, призначення експертизи тощо.

В цій стадії такий член трибуналу (судця) може приймати також постанови з приводу заявлених відводів, подання судових доказів, викладення і уточнення позовних вимог тощо. Він вирішує заявлений відвід стороні-іно-земцю, яка, пред'явивши у Франції позов, не забезпечила позивачу відшкодування судових витрат на випадок відмови йому в позові, а також відвід за тотожністю справи, в зв'язку з неподанням документів, з метою використання їх в процесі у цивільній справі.

Член трибуналу, який наглядає за розвитком процесу, може спрямовувати свої дії на примирення сторін і закінчення справи миром, яке оформляється відповідним протоколом.

До його компетенції входить також обов'язок підготувати доповідь, в якій викладаються обставини справи і котра розглядається судом.

Підготовка справи до судового розгляду в цивільному процесі Угорщини складається з діяльності суду, спрямованої на перевірку позовної заяви і проведення підготовчих дій, яка сприяє встановленню об'єктивної істини, повному, обґрунтованому і швидкому вирішенню справ по можливості в одному судовому засіданні.

Відповідно до § 124 ЦПК Угорщини суддя після одержання позовної заяви перевіряє відповідність її вимогам закону і визначає, чи не слід повернути її стороні для виправлення недоліків, чи не потрібно передати справу в інший суд або відмовити в прийнятті заяви без направлення повістки про виклик в суд, і негайно вживає необхідних заходів.

Якщо позовна заява відповідає необхідним умовам, то суддя з метою підготовки розгляду і швидкого здійснення провадження вживає всіх необхідних заходів для того, щоб спір можна було розглянути по можливості в одному судовому засіданні. Такі заходи можуть мати місце до призначення справи до слухання, а також за необхідності, в будь-який час провадження у справі. Зокрема, суд: може зробити розпорядження про одержання документів від органів влади й інших органів; у справах про стягнення аліментів на дітей, спорах про дітей, справах про стягнення витрат, пов'язаних з пологами, при встановленні батьківства й інших справах про встановлення походження дитини, якщо місце проживання (місце перебування) відповідача, матері чи дитини невідоме, може запропонувати органам поліції розшукати місце проживання (місце перебування) відповідача, матері чи дитини; може провести попереднє доказування, якщо успішне проведення його під час процесу буде неможливим або пов'язане з великими труднощами тощо (§ 207); може провадити тимчасові заходи (про сплату аліментів, про видачу необхідних предметів особистого користування, поновити первісне становище стосовно володіння чи припинення порушення володіння — § 156 ЦПК).

У цивільному процесі Польщі попередня підготовка справи до розгляду покладена на суддю і містить процесуальні дії, пов'язані з прийняттям позовної заяви до провадження суду, а також дії, спрямовані на приєднання до справи необхідного доказового матеріалу, залучення учасників процесу тощо.

Суддя вирішує питання про: розгляд справи в закритому засіданні; вручення відповідачу позовної заяви, а позивачу — відповіді на позов; виклик сторін або їх представників; виклик в суд свідків і експертів; подання до суду документів, предметів огляду, книг, планів, листів, звітів, фільмів, фотокопій, фотографій, малюнків, платівок, стрічок тощо (ст. 208 ЦПК).

Суддя призначає строк розгляду справи, про що повідомляє сторін шляхом направлення їм повідомлення. Стороні, місце перебування якої невідоме, призначається опікун.

У процесі підготовки справи можуть вирішуватися питання про забезпечення доказів, про заміну сторони, вступ у справу співучасників, третіх осіб, про внесення змін в позовний спір, про відвід заяви і відмову від позову.

У процесуальній літературі Польщі попередня підготовка справи до розгляду не виділяється в самостійну стадію цивільного процесу, а визначається як частина стадії судового розгляду.

У цивільному процесі Румунії підготовка справи до судового розгляду провадиться після прийняття позовної заяви до провадження суду і в першому судовому засіданні.

Прийнявши позовну заяву, суддя своєю резолюцією призначає строк розгляду справи, вирішує питання про виклик сторін в суд, про надіслання відповідачу з повісткою копії заяви з доданими до неї документами і з пропозицією подати заперечення на позов не пізніше як за п'ять днів до розгляду справи.

Позивач може: порушувати питання про виклик відповідача в суд на співбесіду, змінювати заяву, подавати докази у встановлені судом строки. Відповідач може пред'явити зустрічний позов, а позивач — подати на нього свої заперечення. До першого судового засідання вступають у справу треті особи, надаються докази і процесуальні заперечення та вчиняються і виконуються інші необхідні процесуальні дії й процедури.

Посилання до глави 16

1. Справочник по подготовке гражданских дел к судебному разбирательству. — М., 1989; Чупрун В. Д. Підготовка цивільних справ до розгляду. Юридичний довідник. — К., 1994.

2. Кейлин А. Д. Судоустройство и гражданский процесс капиталистических государств. Часть 2. — М., 1958. — С. 112-128; Гражданский процесс в социалистических странах — членах СЭВ. — М., 1977. — Т. 1. — С. 134, 135, 258-260; М., 1978 — Т. 2. — С. 298, 299; М., 1978. — Т. 3. — С. 43, 61; Пучинский В. К. Гражданский процесс США. — М., 1980; Рональд Уолкер. Английская судебная система. — М., 1980. — С. 348-351; Шишкін В. І. Забезпечення прав людини в судочинстві США. — К., 2000. — С. 69-111

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. М. Й. Штефан Цивільний процес, 1997 - Гражданский процесс
 2. Передмова - Гражданский процесс
 3. § 4. Підготовча стадія в цивільному процесі іноземних держав - Гражданский процесс
 4. § 4. Правова організація єдиної системи запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації - Экологическое право
 5. § 6. Участь прокурора в цивільному процесі іноземних держав - Гражданский процесс
 6. § 6. Представництво в цивільному процесі іноземних держав - Гражданский процесс
 7. § 5. Докази і доказування в цивільному процесі іноземних держав - Гражданский процесс
 8. § 2. Судове засідання — процесуальна форма розгляду цивільних справ - Гражданский процесс
 9. § 8. Рішення суду в цивільному процесі іноземних держав - Гражданский процесс
 10. § 2. Правове становище іноземців у цивільному процесі - Гражданский процесс
 11. § 4. Адвокат, його права та обов´язки - Правоохранительные органы
 12. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 13. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 14. Розділ 7. Держава як суб´єкт міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 15. Розділ 8. Право власності - Международное право, европейское право
 16. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 17. Розділ 11. Шлюбно-сімейні відносини - Международное право, европейское право
 18. § 2. Походження адвокатури - Адвокатское право
 19. Адвокатура України - Адвокатское право
 20. ДОДАТКИ - Адвокатское право

Другие научные источники направления Гражданский процесс:

  1. В. А. Кройтор . Гражданский процесс Учебное пособие для подготовки к зачетам и экзаменам. 2000