Курсовые работы по праву

Організація роботи в районному (міському) суді
ВСТУП
У відповідності до ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і достоїнство, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Права, свободи людини і їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Воно відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Даний аспект його діяльності, у контексті побудови правової держави і цивільного суспільства, є досить актуальним.
У зв’язку з тим, що відповідно до Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом [1, ст.55], рівень демократії в суспільстві і статус правової держави визначається ефективністю роботи судової системи.
Там, де суд сформувався в ефективну систему, придбав необхідні елементи незалежної владної структури і почав виконувати лише йому властиві функції, держави досягли стабільності, передбачуваності в соціально-економічній і політичній сферах [2, с.18]. Місцеві загальні суди розглядають по першій інстанції біля 90% всіх судових справ, тобто ці суди є первинною і основною ланкою судової системи, а тому їх робота є індикатором стану судочинства в державі.
Проголошення України суверенною, правовою, демократичною державою [3, с.1] з реалізацією принципу розподілу влад [1, ст.6], здійснення багатьох реальних кроків у цьому напрямі суттєво змінили статус місцевих загальних судів і їх суддів.
Разом з тим вітчизняна правова наука приділяє належну увагу вивченню організації роботи Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого господарського суду, апеляційних судів, однак з поля зору випустила основну ланку правосуддя місцеві загальні суди.
Поза увагою науковців залишилася динаміка становлення місцевих загальних судів, організаційно – правове забезпечення діяльності місцевих загальних судів, проблеми реалізації міжнародно-правових стандартів у цій сфері, тому актуальність розробки названих проблем не викликає сумнівів.
Втілення в життя визначених Конституцією орієнтирів побудови судової системи, визначення правового статусу місцевих загальних судів в цій системі потребує насамперед, проведення ґрунтовного наукового аналізу.
В той же час, у сучасній правовій науці, проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів ще жодного разу не ставали предметом спеціального дослідження.
Тобто реалізація положень Концепції судово-правової реформи, схваленої Верховною Радою України 28 квітня 1992 року [4] щодо перебудови вітчизняної судової системи в цілому і в місцевих загальних судів, як первинної ланки системи, зокрема, далеко не проста і швидкоплинна в часі справа. Тому об’єктом дослідження визначимо систему місцевих судів, а предметом дослідження – ефективність організації її роботи.
Таким чином, метою курсової роботи є дослідження ефективності організації суду, аналіз сучасного законодавства, що регламентує питання судової діяльності, особливо на місцевих рівнях та висвітлення існуючих проблем. Задачею курсової роботи є вироблення визначених пропозицій по удосконаленню організації роботи місцевих судів. Вищевказані проблемні питання будуть розглянуті з погляду історичного аналізу становлення та розвитку місцевих судів. Розкриття теми курсової роботи буде проводитися в широкому спектрі навчальної літератури і нормативно-правових актів України.
На мій погляд, вивчення механізму роботи місцевих судів є доцільним з позиції закріплення теоретичних знань по предмету судових і правоохоронних органів України і проблемності реалізації окремих його положень у практичній діяльності судійства.
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Конституционное право Учебники по праву
 2. Курсовые работы по праву Учебники по праву
 3. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 4. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 5. Мельник М. Л, Хавронюк М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2002.- 576 с. - Правоохранительные органы
 6. Риторика загальна та судова: Навч. посіб. / С.Д. Абрамович, В.В. Молдован, М.Ю. Чикарькова — К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с. - Риторика
 7. Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с. - Семейное право
 8. КОHСТИТУЦИЯ ЯПОHИИ - Конституционное право
 9. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 10. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с. - Гражданское право
 11. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. — К.: ІСДО, 1994. — 112 с. - Теория государства и права
 12. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ - Теория государства и права
 13. Уголовный процесс. Учебник для вузов. А. С. Кобликова. — М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999. — 384 с. - Уголовный процесс
 14. Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с. - Таможенное право
 15. 1.1. Законодательство Российской Федерации, регулирующее предпринимательскую деятельность - Хозяйственное право
 16. 1.2.2. Опубликование и вступление в силу нормативных актов - Хозяйственное право
 17. 7.1.4. Порядок исполнения обязательств - Хозяйственное право
 18. § 1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці - Трудовое право
 19. § 5. Функції трудового права України - Трудовое право
 20. § 2. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин - Трудовое право

Другие научные источники направления Курсовые работы по праву:

  1. Курсовая работа. Банкротство, как условие прекращение деятельности юридических лиц. 2001
  2. Курсовая работа. Вещественные доказательства в гражданском процессе: понятие, виды, особенности исследования и оценки. 2001
  3. Курсовая работа. Гражданские процессуальные правоотношения. 2001
  4. Курсовая работа. Правові проблеми кредитування в сучасних умовах. 2001
  5. Курсовая работа. Обвиняемый и гарантии его процессуальных прав . 2001
  6. Курсовая работа. Співучасть у злочині. 2009