Теория государства и права

ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ
ТИТУЛ
Друге доповнене видання цього Посібника стало можливим завдяки підтримці, наданій бюро ODST офісу Агенції Міжнародного Розвитку Сполучених Штатів (USAID) в Україні, відповідно до угоди № CAN 121-A-00-97-09003-00.
Позиція авторів може не співпадати з позицією USAID.

Перше видання здійснено за підтримки Агенції Міжнародного Розвитку Сполучених Штатів (USAID) в Україні, відповідно до угоди № CAN 100-007-G-60-00-4012-00.

Посібник "Питання відкритості влади" підготовлений працівниками "Програми сприяння парламентові України"(ПСП), одним із напрямків діяльності якої є розробка теми "Зв'язки законодавчої влади з громадськістю". У посібнику вміщено статті американських експертів ПСП, які висвітлюють роль відкритості влади у демократичних країнах і світовий досвід демократизації державного і суспільного життя шляхом участі в ньому громадян та їх об'єднань. Значне місце в посібнику посідає тема пошуків, вдосконалення і ефективності засобів відкритості законодавчої і виконавчої влади. У згаданих аспектах ґрунтовному аналізові піддається український досвід.

Посібник може бути цікавим і корисним для народних депутатів України та місцевих рад, працівників виконавчої влади всіх рівнів, політологів, працівників засобів масової інформації.

Авторами розділів і окремих статей посібника є головним чином науковці іпедагоги Університету штату Індіяна (США), які є постійними консультантами ПСП.

Серед авторів - директор Програми проф. Чарльз Вайз. Розділ про український досвід відкритості влади підготував та здійснив загальну редакцію посібника Юрій Гнаткевич - віце президент Асоціації народних депутатів України попередніх скликань Верховної Ради.

Переклади, включені до посібника, зроблено перекладачами Програми сприяння парламентові України: Віктором Поліщуком, Людмилою Лісковською, Абрамом Волошиним.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с - Хозяйственное право
 2. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ - Теория государства и права
 3. § 1. Понятие права собственности и его содержание - Гражданское право
 4. § 2. Владение. Понятие • виды - Гражданское право
 5. §6. ОЦЕНКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОРГАНАМИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ - Уголовный процесс
 6. ТЕМА 19. РЕАБИЛИТАЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ - Уголовный процесс
 7. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 8. § 2. Генезис вадобщинных структур и образование протогосударств - История государства и права
 9. § 3. Падение республики и переход к империи - История государства и права
 10. § 4. Римская империя - История государства и права
 11. § 1. Развитие источников права - История государства и права
 12. § 3. Римское право классического и постклассического периодов - История государства и права
 13. § 2. Основные черты средневекового права в Западной Европе - История государства и права
 14. § 1. Сеньориальная монархия - История государства и права
 15. § 2. Сословно-представительная монархия - История государства и права
 16. § 3. Абсолютная монархия - История государства и права
 17. Глава 17. Средневековое государство в Германии - История государства и права
 18. § 1. Становление и развитие раннефеодального государства - История государства и права
 19. § 2. Феодальное государство в период территориальной раздробленности - История государства и права
 20. § 3. Сословно-представительная монархия - История государства и права

Другие научные источники направления Теория государства и права:

  1. Щедрова Г.П.. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. 1994
  2. В. С. НЕРСЕСЯНЦ, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. ПОСТЫШЕВ, Н. С. СОКОЛОВА. Правовое государство и законность. 1997
  3. В. М. Корельский, В.Д. Перевалов. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 1997
  4. Комаров С.А.. Общая теория государства и права: Учебник. 1998
  5. Скакун О.Ф.. Теория государства и права: Учебник. 2000
  6. В.Д. Волков. Основы права: Учебное пособие. 2001
  7. Кравчук М. В.. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. 2002