Правоохранительные органы

Мельник М. Л, Хавронюк М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2002.- 576 с.
Глава 2. Судовий устрій України. Статус суддів
Судовий устрій передбачає певну побудову судової системи держави, яка забезпечує найбільш ефективне функціонування судової влади. Ключовими питаннями судового устрою є визначення: правових засад організації судової влади та здійснення правосуддя; системи судів; основних вимог щодо формування корпусу професійних суддів; системи та порядку здійснення суддівського самоврядування; загального порядку забезпечення діяльності судів. Ці та інші питання, які стосуються організації судової влади в Україні, врегульовані відповідно до Конституції України Законом України «Про судовий устрій України» від 7 лютого 2002 р. При цьому таке регулювання низки із зазначених питань кардинально відрізняється від попереднього.

Передусім це стосується судової системи України, яка являє собою сукупність всіх діючих в нашій державі відповідно до Конституції України судів, об'єднану єдністю завдань судової влади, принципів організації та функціонування судів, основних засад здійснення правосуддя, побудовану за принципом територіальності та спеціалізації.

Основні положення щодо судової системи України визначені статтями 124 та 125 Конституції України.

З цих статей випливає, що:

в Україні діє два види судів - Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції;

57

система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації;

найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України;

вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди;

відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди;

створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

Отже, судову систему України складають суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України. При цьому, суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів. Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.

Що стосується системи судів загальної юрисдикції, то її на сьогодні складають:

1) місцеві суди;

2) апеляційні суди, Апеляційний суд України;

3) Касаційний суд України;

4) вищі спеціалізовані суди;

5) Верховний Суд України.

У системі судів загальної юрисдикції утворюються загальні та спеціалізовані суди окремих судових юрисдикцій. На сьогодні в Україні діє лише один вид спеціалізованого суду- господарський. Адміністративний суд визначено у Законі України «Про судоустрій України» (ст. 19) як спеціалізований, але він ще не створений і тому адміністративну судову юрисдикцію здійснюють загальні суди. Військові суди, не дивлячись на особливість їх юрисдикції, законом віднесені до загальних судів і не вважаються спеціалізованими.

Конституційному Суду України у судовій системі нашої держави відведено особливе місце. Він утворює абсолютно відокремлену від судів загальної юрисдикції ланку, тобто Конституційний Суд України виділений із загального судочинства. Це єдиний орган у системі судової влади, який здійснює конституційне судочинство. При цьому, якщо Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції, то Конституційний Суд України є водночас єдиним і вищим органом в системі судів конституційної юрисдикції. Він один власне і складає цю систему. Одночасно рішення Конституційного Суду 58

України є обов'язковими для всіх існуючих у нашій державі судів, як і для інших державних органів.

Конституцією України визначено повноваження Конституційного Суду України, особливий порядок його формування, правовий статус та наслідки його рішень, а Законом України «Про Конституційний Суд України» докладно регламентовано ці та інші питання діяльності цього органу. Конституційний Суд України як орган єдиної судової І системи України не здійснює правосуддя у конкретних І кримінальних, адміністративних, цивільних, господарських f справах. На нього покладено принципово іншу функцію -здійснення конституційного контролю, який виступає засобом захисту Конституції України.

Що стосується повноважень Конституційного Суду ї України, то він приймає рішення та дає висновки у справах ? щодо:

1) конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради України;

2) відповідності Конституції України чинних міжнарод-1 них договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на 1 їх обов'язковість;

3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах.

Визначених статтями 111 та 151 Конституції України;

4) офіційного тлумачення Конституції та законів України.

* * *

Носіями судової влади є судді. На них Конституцією України покладено функцію здійснення правосуддя. У ч. 1 ст. 127 Основного Закону сказано: «Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених випадках, народні засідателі і присяжні». Судді є посадовими особами державної влади, які в конституційному порядку наділені повноваженнями здійснювати правосуддя і виконувати свої обов'язки на професійному рівні. Для реалізації своїх повноважень судді наділені відповідним правовим статусом. Цей статус в основі своїй є однаковим для всіх суддів, які

59

відрізняються між собою тільки компетенцією та повноваженнями. В Україні існує спеціальний закон, який регулює питання статусу суддів - Закон України «Про статус суддів». Крім того, певні положення щодо статусу судців, у тому числі особливостей статусу суддів судів спеціальної юрисдикції (суддів Конституційного Суду України, суддів військових судів) визначені законами України «Про Конституційний Суд України», «Про судоустрій України».

Враховуючи важливість здійснюваних суддями функцій, закон пред'являє відповідні вимоги до кандидатів у судді, передбачає особливий порядок їх відбору та призначення на посаду, звільнення суддів з посади. Незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією та законами України.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Мельник М. Л, Хавронюк М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2002.- 576 с. - Правоохранительные органы
 2. Глава 2. Судовий устрій України. Статус суддів - Правоохранительные органы
 3. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 4. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 5. § 4. Службовий етикет юриста - Правовая деонтология
 6. Глава 1. Предмет, метод і система курсу «Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність» - Правоохранительные органы
 7. Глава 2. Законодавство про правоохоронні органи. Концепція судово-правової реформи в Україні та її етапи - Правоохранительные органы
 8. Глава 1. Судова влада за концепцією розподілу влад. Правосуддя - Правоохранительные органы
 9. § 5. Докази і доказування в цивільному процесі іноземних держав - Гражданский процесс
 10. Тема 3. КНЯЖАДОБА: КИЇВСЬКА - История государства и права
 11. Тема 7. ГЕТЬМАНЩИ- НА. ЗАПОРІЗЬКА СІЧ. СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА. - История государства и права
 12. § 2. Класифікація нормативно-правових актів про діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів - Правоохранительные органы
 13. § 1. Правосуддя, його ознаки та принципи - Правоохранительные органы
 14. § 3. Атестація та дисциплінарна відповідальність суддів - Правоохранительные органы
 15. § 1. Правові засади діяльності Вищої ради юстиції України - Правоохранительные органы
 16. § 1. Поняття виявлення та розслідування злочинів - Правоохранительные органы
 17. - Конституционное право
 18. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы
 19. § 3. Підстави виникнення трудових правовідносин - Трудовое право
 20. Список використаної літератури - Теория государства и права

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. B.C. Ковальський. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник. 2002