Правоохранительные органы

Мельник М. Л, Хавронюк М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2002.- 576 с.
ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ
1. Бандурка О. М. Основи управління в ОВС України: теорія, досвід, шляхи удосконалення- Харків: Основа, 1996.

2. Бельсон Я. М. Международная организация уголовной полиции (Интерпол).- М., 1981.

3. Васшькевич Я. /., Гаркуша В. С, Заоояний М. Т. Вдосконалення діяльності податкової міліції в процесі модернізації ДПС України-К.: Атіка, 2001.

4. Виправно-трудовий кодекс України: Науково-практичний коментар (Відп. ред. Ша-кун В. /.).- К.: НАВСУ - «Правові джерела», 2000.

5. Військові суди - органи правосуддя у Збройних Силах України / За заг.

ред. В. В. Де-нисенка-К.: Реферат,2002.

6. ГиггесЛ. Организация пенитенциарной системы в условиях демократии. Новая концепция пенитенциарной системы- К., 199S.

7. ГолунскийС. А., Карев Д. С. Судоустройство-М., 1946.

8. Гротграйн Э. Статья 6 Европейской конвенции по правам человека: Право на справедливое судебное разбирательство-Страсбург, 1994.

9. Гуценко К. Ф., Ковалев М. А. Правоохранительные органы. Учебник для юридических вузов и факультетов. Издание 5-е, переработанное и дополненное /Под. ред. К. Ф. Гуценко- М.: Издательство «Зерцало», 2000.

10. Ершов В. В. Статус суда в правовом государстве- М., 1992.

11. Жвалюк В. Р. Податкові органи Російської імперії в Україні у другій половині XIX - на початку XX ст.: ОрганізацШно-правові засади діяльності: Монографія / За наук. ред. проф. О. Н. Ярмиша-К.: Атіка, 2001.

12. Зимин В. П. Международное сотрудничество правоохранительных органов-М., 1990.

13. Люшер Ф. Конституционная защита прав й свобод личности: пер. с франц.- М., 1993.

14. Мельник М. /., Омельченко Г. О.. Хавронюк М. I. Комментарий к Закону Украины «О борьбе с коррупцией» / Клименко В. А. та ін. Кримінальна відповідальність за посадові злочини-К.: «Блиц-Інформ», 19%.

15. Мельник М. /., Хавронюк М. І Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність: закони і коментарі: Друге видання, виправлене і доповнене. Навчальний посібник- К.: Атіка, 2001.

16. Михайпенко А. Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан.-К., 1999.

17. Молдован В. В. Правоохоронні органи: опорні конспекти-К., 1998.

18. Новий судовий устрій в Україні (коментар та нормативне викладення Закону України «Про судоустрій України») / За заг. редакцією докт. юрид. наук, проф. А. О. Се-ліванова- К.: Верховна Рада України, 2002.

19. Організація судових та правоохоронних органів. Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіта / /. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабко-ва та ін.; За ред. /. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Тапочка- Харків: Право, 2000.

20.

Организация суда и прокуратуры в СССР- М., 1966.

21. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник / Под ред. В. П. Бажъе-ва. 3-е изд., испр. и доп.- М.: Спарк. 1999.

22. Родионов К. С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра- М., 1990.

23. Святоцький О. Д., Міхеєнко М. М. Адвокатура України: Навч. посібник для вузів-К.: Ін-Юре, 1997.

24. Сервецькип I. В. Науково-практичний коментар Закону України «Про оперативно розшукову діяльність».- К.: Парламентське видавництво, 2000.

25. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посіб. / В. С. Ковальський, В. Т. Білоус, С. Е. Демськийта ін- К.: Юрінком Інтер, 2002.

26. Сучасні системи адвокатури /Заред. О. Д. Святоцького- К.: Право України, 1993.

27. Тертьаиник В. М. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуаль-ному кодексу Украины-3-е изд., дополн. и перераб-К.: А. С. К., 2001.

28. Тимощук О. В. Охоронний апарат Української Держави (квггень - грудень 1918 p.): Монографія- Харьків: Видавництво Університету внутрішніх справ, 2000.

29. Тооика Ю. М., Марцеляка О. В. Конституційний Суд України і прокуратура в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав громадян- X., 1998.

30. Тюріна О. В. Сучасні системи правоохоронних органів (порівняльно-правове дослідження) / Автореф. дис. канд. юрид. наук- К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2001.

31. Шумський П. Прокуратура в системі державних органів України: Навч. Іюсібник-Хмельницький, 1996.

574

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 2. Правоохранительные органы Учебники по праву
 3. Список використаної літератури - Теория государства и права
 4. 10.2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Административное право
 5. ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА З НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА - Административное право
 6. § 1. Формування юриста як професіонала - Правовая деонтология
 7. Методичні вказівки по самостійному вивченню курсу «Юридична деонтологія» - Правовая деонтология
 8. § 2. Шляхи українського ораторського слова в XIV-XX ст. Українське ораторство XIV—XVIH cm. - Риторика
 9. § 1. Ділова гра Судові дебати - Риторика
 10. Рекомендована література - Риторика
 11. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 12. Вступ - Хозяйственное право
 13. РОЗДІЛ II ДОСТУП ДО УРЯДОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ПРАВА ТА ОБМЕЖЕННЯ Гарольд РЕЛЕЯ - Теория государства и права
 14. ВСТУП - Таможенное право
 15. - Конституционное право
 16. Хозяйственное право Учебники по праву
 17. Трудовое право Учебники по праву
 18. Гражданское право Учебники по праву
 19. Уголовное право Учебники по праву
 20. История государства и права Учебники по праву

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. B.C. Ковальський. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник. 2002