Правоохранительные органы

Мельник М. Л, Хавронюк М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2002.- 576 с.
Глава 1. Державні органи і установи, діяльність

яких безпосередньо пов'язана з діяльністю

правоохоронних органів

Усі органи, установи і організації, діяльність яких безпосередньо пов'язана з діяльністю правоохоронних органів, за їх правовим статусом можна поділити на дві групи:

1) державні органи і установи;

2) недержавні правоохоронні організації.

У свою чергу, серед державних органів та установ за критерієм наявності безпосереднього зв'язку з діяльністю правоохоронних органів можна виділити: 1) органи та установи, діяльність яких безпосередньо пов'язана з діяльністю правоохоронних органів; 2) органи та установи, діяльність яких, хоча і не безпосередньо, але значним чином пов'язана з діяльністю правоохоронних органів; 3) органи та установи, які, виконуючі не правоохоронні функції, постійно взаємодіють з правоохоронними органами в окремих сферах боротьби із злочинністю.

Про безпосередній зв'язок діяльності відповідних державних органів і установ з діяльністю правоохоронних органів свідчить, зокрема те, що вони здійснюють організаційне, кадрове або інше забезпечення правоохоронних органів, або у взаємодії з правоохоронними органами виконують окремі правоохоронні функції та завдання. Так, відповідно до статусних законів та інших нормативно-правових актів про ці органи:

а) Вища рада юстиції є незалежним органом, відповідальним за формування високопрофесійного суддівського корпусу, а також за прийняття рішень стосовно порушень суддями і прокурорами вимог щодо несумісності та у межах своєї компетенції про їх дисциплінарну відповідальність;

б) органи державної виконавчої служби, які входять до системи органів Міністерства юстиції України, здійс-

489

нюють виконання рішень судів та інших органів відповідно до законів України;

в) органи державної контрольно-ревізійної служби за постановою прокурора або слідчого, винесеною в ході розслідування кримінальної справи, проводять ревізії та перевірки суб'єктів підприємницької діяльності, а за дорученням Прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, податкових інспекцій - ревізії та перевірки на підконтрольних підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності.

При цьому працівники правоохоронних органів зобов'язані сприяти службовим особам державної контрольно-ревізійної служби у виконанні їх обов'язків;

г) органи державної судової адміністрації, правовий статус яких регулюється розділом VI Закону України «Про судоустрій України», здійснюють організаційне забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, а також інших органів та установ судової системи;

д) розвідувальні органи крім інших завдань виконують ще й таке як: беруть участь у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, в тому числі з тероризмом, незаконним обігом наркотичних засобів, незаконною торгівлею зброєю і технологією її виготовлення, незаконною міграцією. Відповідно до законодавства вони мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, а їх працівники користуються соціальним і правовим захистом нарівні з працівниками правоохоронних органів;

е) Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України відповідно до Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» здійснює координацію діяльності всіх державних органів, на які цим Законом покладено обов'язки здійснювати цю боротьбу;

є) Міністерство юстиції України, яке є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади в забезпеченні реалізації державної правової політики, виконує, зокрема, такі завдання, як: підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, сприяння розвитку правової науки; забезпечення реалізації державної правової політики, експертне забезпечення правосуддя; розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду тощо;

490

ж) науково-дослідні та інші установи судових експертиз Міністерства юстиції України і Міністерства охорони здоров'я України, експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України здійснюють судово-експертну діяльність з метою забезпечення правосуддя України незалежною, кваліфікованою і об'єктивною експертизою.

До державних органів, діяльність яких значним чином пов'язана з діяльністю правоохоронних органів, слід віднести:

- окремі органи внутрішніх справ, Служби безпеки, Прикордонних військ України, державної податкової і державної митної служби* які не є правоохоронними у вузькому розумінні, а також внутрішні війська МЕС України, органи рибоохорони і мисливського господарства тощо;

- Раду національної безпеки і обороны Украяли. Згідж з Законом України «Про Раду національної безпеки і обо рони України» функціями цього органу є: внесення пропозицій Президентові України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки оборони; координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час; координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України;

- Рахункову палату України - постійно діючий орган контролю, на який покладено, зокрема, завдання щодо: організації і здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової частини Державного бюджету України, витрачанням бюджетних коштів за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням; контролю за фінансуванням загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

- окремі постійні комітети Верховної Ради Укроїти (з питань правової політики, з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією) та тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України. Наприклад, відповідно до

491

Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією здійснює: контроль за виконанням законодавства про боротьбу з корупцією і організованою злочинністю, перевірку діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України; підготовку законопроектів, спрямованих на боротьбу з корупцією і організованою злочинністю; вивчення практики застосування законів органами, які ведуть боротьбу з корупцією і організованою злочинністю; дає згоду на створення і ліквідацію спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю, призначення на посаду і звільнення з неї керівників цих спеціальних підрозділів, прокурорів по нагляду за виконанням законів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю;

- Головне управління з питань діяльності військових формувань та правоохоронних органів Адміністрації Президента України, утворене відповідно до указів Президента України від 20 грудня 2000 р. № 1357/2000 і від 4 грудня 2001 р. № 1184/2001. До завдань цього Управління відноситься, зокрема: експертно-аналітичне, консультативне, інформаційне та організаційне забезпечення здійснення Президентом України *к Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України повноважень щодо контролю за діяльністю Збройних Сил України, Прикордонних військ України та інших військових формувань, гарантування додержання правоохоронними органами Конституції та законів України, прав і свобод людини і громадянина, його взаємодії із зазначеними військовими формуваннями та органами, з органами юстиції і судами;

- Комісію з питань реформування правоохоронних органів в Україні, утворену відповідно до указу Президента України від 17 січня 2001 р.

№ 17/2001. Основними завданнями цієї Комісії є: здійснення аналізу організації та практики діяльності правоохоронних органів в Україні та іноземних державах; підготовка пропозицій щодо вдосконалення та оптимізації системи правоохоронних органів в Україні, їх структури, організації діяльності, з урахуванням загальновизнаних міжнародних норм і стандартів; організація

492

підготовки та розгляд проектів законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, програм, заходів з питань удосконалення організації та діяльності правоохоронних органів, координації їх роботи щодо посилення боротьби із злочинністю, корупцією, захисту прав і свобод громадян.

Нарешті, до групи державних органів і установ, які, виконуючі не правоохоронні функції, постійно взаємодіють з правоохоронними органами в окремих сферах боротьби зі злочинністю відносяться, наприклад:

- Національний банк України, Міністерство фінансів України, Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Фонд державного майна України, Анти-монопольний комітет України та інші міністерства і відомства, що мають право контролю за дотриманням організаціями і громадянами законодавства України - у сфері боротьби з організованою злочинністю (ст. 16 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»);

- Головне управління державної служби України, завданням якого є, зокрема, здійснення методичного керівництва проведенням конкурсного відбору, атестації державних службовців та заходів, спрямованих на запобігання проявам корупції серед державних службовців, а також керівники міністерств і відомств, державних підприємств, установ та організацій та їх структурних підрозділів (ст. 10 Закону України «Про боротьбу з корупцією», Положення про Головне управління державної служби України, затверджене указом Президента України від 2 жовтня 1999 року №1272/99);

- Державний департамент молодіжної та сімейної полі-і тики, служби у справах неповнолітніх обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських і районних у містах рад, школи соціальної реабілітації та професійні училища соціальної реабілітації органів освіти, центри медико-со-ціальної реабілітації неповнолітніх закладів охорони здоров'я, притулки для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх- у сфері боротьби із злочинністю неповнолітніх (ст. 1 Закону України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх»;

493

- Міністерство охорони здоров'я України та інші відповідні органи і установи - у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (ст. З Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними») тощо.

Цей перелік можна продовжувати. Наприклад, відповідно до п. 39 ч. 1 ст. 26 і п. 1 ч. 1 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до компетенції сільських, селищних, міських рад відноситься питання про створення міліції, яка утримується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, затвердження і звільнення керівників та дільничних інспекторів цієї міліції. Певні обов'язки у сфері забезпечення правопорядку виконують виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, а також інші органи.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Мельник М. Л, Хавронюк М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2002.- 576 с. - Правоохранительные органы
 2. Глава 1. Державні органи і установи, діяльність яких безпосередньо пов´язана з діяльністю правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 3. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 4. 4.3. Форми державного управління - Административное право
 5. 8.2. Управління безпекою - Административное право
 6. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 7. Глава 2. Законодавство про правоохоронні органи. Концепція судово-правової реформи в Україні та її етапи - Правоохранительные органы
 8. Глава 3. Поняття правоохоронної діяльності, правоохоронних функцій та правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 9. § 1. Поняття юридичної особи - Гражданское право
 10. § 3. Координація правоохоронної діяльності - Правоохранительные органы
 11. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 12. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право
 13. Адвокатура Польщі - Адвокатское право
 14. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 15. 2.1. Предмет і метод адміністративного права - Административное право
 16. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 17. 3.4. Державні службовці - Административное право
 18. 4.4. Правові акти державного управління - Административное право
 19. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 20. 6.3. Провадження у справах про адміністративні правопорушення - Административное право

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. B.C. Ковальський. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник. 2002