Правоохранительные органы

Роз
діл І містить 4 глави, розділ II - 2 глави, розділ III - 3 глави, розділ IV - 2 глави, розділ VI - 2 глави, а розділ V - лише деякі загальні положення. У них висвітлені питання про предмет, метод і систему курсу «Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність», законодавство про правоохоронні органи, про поняття правоохоронної діяльності, правоохоронних функцій та правоохоронні органи, загальні положення про суд, правосуддя і судоустрій, структуру, чисельність, повноваження, організацію діяльності, комплектування правоохоронних органів, соціальний статус і соціальний та правовий захист їх працівників, про

напрямки правоохоронної діяльності, про органи, установи і організації, діяльність яких пов'язана з діяльністю правоохоронних органів, тобто суто теоретичні питання, які звичайно не мають і не можуть мати належного відображення у відповідних актах законодавства.

Що ж стосується усіх інших питань (про правовий статус правоохоронних органів та їх працівників, про окремі напрямки правоохоронної діяльності тощо), що звичайно виносяться на розгляд семінарських, практичних занять, на іспити і зал|ки, то вони цілком доступно і детально визначені у відповідних законах та інших нормативно-правових актах, які наводяться у додатках до кожного розділу цього навчального посібника.

По-третє.

При підготовці збірника автори виходили із того, що не всі норми законів є нормами прямої дії, певна їх частина відсилає до інших нормативно-правових актів. Тому у виносках до тих чи інших статей законів, наведених, у додатках, зроблені посилання на конкретні підзаконні акти, а у багатьох випадках наводиться їх короткий зміст чи окремі важливі положення, або короткий зміст відповідних рішень Конституційного Суду України, в яких давалося офіційне тлумачення тих чи інших норм законів. Таким чином, користувачі цієї книги матимуть можливість ознайомитись не лише зі змістом відповідних законів та їх офіційним тлумаченням, але й матимуть у своєму розпорядженні перелік підзаконних актів, виданих на виконання цих законів. Це суттєвим чином полегшить з'ясування відповідних положень законів України з певних питань і дозволить оволодіти найбільш повною інформацією щодо нормативно-правового регулювання правоохоронної діяльності.

Розділ II навчального посібника підготовлено канд. юрид. наук, доцентом М. І. Мельником, розділи І, III-VI -канд. юрид. наук М. І. Хавронюком.

Розділ І містить 4 глави, розділ II - 2 глави, розділ III - 3 глави, розділ IV - 2 глави, розділ VI - 2 глави, а розділ V - лише деякі загальні положення. У них висвітлені питання про предмет, метод і систему курсу «Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність», законодавство про правоохоронні органи, про поняття правоохоронної діяльності, правоохоронних функцій та правоохоронні органи, загальні положення про суд, правосуддя і судоустрій, структуру, чисельність, повноваження, організацію діяльності, комплектування правоохоронних органів, соціальний статус і соціальний та правовий захист їх працівників, про

напрямки правоохоронної діяльності, про органи, установи і організації, діяльність яких пов'язана з діяльністю правоохоронних органів, тобто суто теоретичні питання, які звичайно не мають і не можуть мати належного відображення у відповідних актах законодавства.

Що ж стосується усіх інших питань (про правовий статус правоохоронних органів та їх працівників, про окремі напрямки правоохоронної діяльності тощо), що звичайно виносяться на розгляд семінарських, практичних занять, на іспити і зал|ки, то вони цілком доступно і детально визначені у відповідних законах та інших нормативно-правових актах, які наводяться у додатках до кожного розділу цього навчального посібника.

По-третє.

При підготовці збірника автори виходили із того, що не всі норми законів є нормами прямої дії, певна їх частина відсилає до інших нормативно-правових актів. Тому у виносках до тих чи інших статей законів, наведених, у додатках, зроблені посилання на конкретні підзаконні акти, а у багатьох випадках наводиться їх короткий зміст чи окремі важливі положення, або короткий зміст відповідних рішень Конституційного Суду України, в яких давалося офіційне тлумачення тих чи інших норм законів. Таким чином, користувачі цієї книги матимуть можливість ознайомитись не лише зі змістом відповідних законів та їх офіційним тлумаченням, але й матимуть у своєму розпорядженні перелік підзаконних актів, виданих на виконання цих законів. Це суттєвим чином полегшить з'ясування відповідних положень законів України з певних питань і дозволить оволодіти найбільш повною інформацією щодо нормативно-правового регулювання правоохоронної діяльності.

Розділ II навчального посібника підготовлено канд. юрид. наук, доцентом М. І. Мельником, розділи І, III-VI -канд. юрид. наук М. І. Хавронюком.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Конституционное право Учебники по праву
 2. Курсовые работы по праву Учебники по праву
 3. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 4. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 5. Мельник М. Л, Хавронюк М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2002.- 576 с. - Правоохранительные органы
 6. Риторика загальна та судова: Навч. посіб. / С.Д. Абрамович, В.В. Молдован, М.Ю. Чикарькова — К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с. - Риторика
 7. Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с. - Семейное право
 8. КОHСТИТУЦИЯ ЯПОHИИ - Конституционное право
 9. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 10. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с. - Гражданское право
 11. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. — К.: ІСДО, 1994. — 112 с. - Теория государства и права
 12. ПИТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ - Теория государства и права
 13. Уголовный процесс. Учебник для вузов. А. С. Кобликова. — М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999. — 384 с. - Уголовный процесс
 14. Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с. - Таможенное право
 15. 1.1. Законодательство Российской Федерации, регулирующее предпринимательскую деятельность - Хозяйственное право
 16. 1.2.2. Опубликование и вступление в силу нормативных актов - Хозяйственное право
 17. 7.1.4. Порядок исполнения обязательств - Хозяйственное право
 18. § 1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці - Трудовое право
 19. § 5. Функції трудового права України - Трудовое право
 20. § 2. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин - Трудовое право

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. B.C. Ковальський. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник. 2002