Правоохранительные органы

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.
Список використаної та рекомендованої літератури
Бандурка ОМ., Вишневська М.К., Жвалюк В.Р. та ін. Податкова міліція: Коментарі та роз'яснення чинного законодавства. — Харків: Ун-т внутр. справ, 1999.

Бандурка ОМ. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. — Харків: Основа, 1996.

Басков 5.Я.Прокурорский надзор. — М.: БЕК, 1996.

Бондарев В.В., Дячук С.І. Стан забезпечення судового захисту конституційних прав і свобод військовослужбовців // ВВС України. - 2000. - № 4.

Варфоломеева Т.В. Защита в уголовном судопроизводстве. — К., 1998.

Гуценко К.Ф., Ковалев МАПравоохранительные органы. — М.: Зерцало, 1977.

Загальна теорія держави та права: Навч. посібн. / За відп. редакцією В.В. Копєйчикова — К: Юрінком Інтер, 2001.

Ідеологія державотворення в Україні: історія і сучасність. Матеріали науково-практичної конференції 22—23 листопада 1996 року. - К., 1997.

Карпачова Н. Народный правозащитник всегда в оппозиции к власти: Интервью // Голос Украины. — 1998. — 26 сентября.

Кодекси України. — К.: Юрінком Інтер. — Т. 1.

Колодій А. Принципи права України. — К: Юрінком Інтер, 1998.

Колпаков В.К. Адміністративне право України. — К: Юрінком Інтер, 1999.

Кримінальне право України: Особлива частина / За ред. Ба-жанова М.І., Сташиса В.В., Тація В.Я. — Київ—Харків: Юрінком Інтер - Право, 2002.

Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних спар-вах. — К.: Юрінком Інтер, 1999.

Курс кримінології: Загальна частина. О.М. Джужа та інші. — К, 2001. - Кн. 1. - Гл. 1.

Кучма Л. Життя вимагає рішучих кроків у протидії злочинності // Право України. — № 4. — 1999.

Мала енциклопедія етнодержавознавсгва. — К.: Генеза, 1996.

Марочкін І. та ін. Організація судових і правоохоронних органів. — Харків, 2000.

Матишевский П. Преступления протав собственности и смежные с ними преступления. — К.: Юрінком, 1996.

Михайленко А.Р. Расследоваение преступлений и обеспечение прав граждан. — К: Юринком Интер, 1999.

Международные акты о правах человека. — М.: Норма-ИНФРА.

Михеенко ММ., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України. - К: Либідь, 1999.

Михеенко М.М. Проблекми розвитку кримінального процесу в Україні. — К: Юрінком Інтер, 1999.

Молдован В.В., Молдован А.В. Судоустрій України. — К., 2000.

Основи конституційного права України / За ред. В.В. Копєйчикова. - К, 2001.

Політологічний енциклопедичний словник. — К.: Генеза, 1997.

Потебенько М. Роки становлення і утвердження // Вісник прокуратури. — 1999. — № 2.

Притика О. Зміцнення законності та протидія проявам злочинності в економічній сфері // Право України. — 1999. — № 5.

Радзієвська Л.К., Пасічник СТ. Нотаріат в Україні: Навчальний посібник / За відп. ред. Л.К. Радзієвської. — К: Юрінком Інтер, 2001. - С. 6-105.

Реабілітація репресованих: Законодавство та судова практика. — К.: Юрінком Інтер, 1997.

Стпанік С. Оптимізація нормотворчої діяльності як правового

засобу утвердження прав і свобод людини // Право України. — 1999. - № 5.

Станік С. Реформування органів юстиції — нагальна потреба сьогодення // Право України. — 1999. — № 8.

Стефанюк В. Судова система України та судова реформа. — К: Юрінком Інтер, 2001.

296______________________________________

Стефанюк B.C. Верховний Суд, судова влада і правосуддя в Україні // Вісник ВСУ. - 1998. - № 3.

Стефанюк В. Правозахисна діяльність судів України // Право України. - 1999. — № 5.

Стефанюк В. Судова влада як основна юридична гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право України. - 2000. - № 1.

Стецовский ЮЛ. Советская адвокатура. — М., 1989.

Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність. — К.: Атіка, 2000.

Україна в міжнародно-правових відносинах. — К.: Юрінком Інтер. - 1999. - Т. 2.

Футей Б. Становлення правової держави: Україна 1991—

2001 pp. - К: Юрінком Інтер, 2001. - С. 34-49; 109-124, 196-303.

Шишкіп В.І. Забезпечення прав людини в судочинстві США. — К.: Юрінком Інтер, 2001.

Шумський П.В.

Покуратура України. — К.: Вентурі, 1998.

Юридичний словник-довідник: Юридична енциклопедія / За ред. Ю.С. Шемшученка. — К.: Українська енциклопедія імені М.П. Бажана. - 2000-2001.

Конституція України

Збірники нормативних актів

Адвокатура в Україні: Збірник нормативних актів / Упорядник С.Ф. Гончаренко. — К: Юрінком Інтер, 2000.

Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність: Збірник нормативних актів / Відп. ред. B.C. Стефанюк. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 352 с.

Преступность в Украине // Бюллетень законодавства і юридичної практики України. — 1994. — № 2.

Прокуратура в Україні: Збірник нормативних актів // Відп. ред. М.О. Потебенько. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — 400 с.

І. Акти Верховної Ради України

1. Закон УРСР "Про судоустрій України" від 7 лютого

2002 р. № 3018-ІП.

2. Закон України "Про статус суддів" від 15 грудня 1992 р. № 2862-ХП.

297

Додаток

3. Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 р. № 422/96-ВР.

4. Закон України "Про арбітражний суд" від 4 червня 1991 р. № 1142-ХП.

5. Закон України "Про Вищу раду юстиції" від 15 січня 1998 р. № 22/98-ВР.

6. Закон України "Про органи суддівського самоврядування" від 2 лютого 1994 р. № 3909-ХІІ.

7. Закон України "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України" від 2 лютого 1994 р. № 3911-ХІІ.

8. Закон України "Про державну виконавчу службу" від 24 березня 1998 р. № 202/98-ВР.

9. Закон України "Про адвокатуру" від 19 грудня 1992 р. № 2887-ХІІ.

10. Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р. № 1789-ХІІ.

11. Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 р. № 565-ХІІ.

12. Закон України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" від 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР.

13. Закон України "Про Службу безпеки України" від 25 березня 1992 р. № 2229-ХІІ.

14. Закон України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" від 4 березня 1998 р. № 160/98-ВР.

15. Закон України "Про Прикордонні війська України" від 4 листопада 1991 р. № 1779-ХІІ.

16. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" від 4 грудня 1990 р. № 509-ХІІ.

17. Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" від 20 грудня 1991 р. № 2011-ХІІ.

18. Закон України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" від 9 квітня 1992 р. № 2262-ХІІ.

19. Закон України "Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист" від 24 березня 1998 р. № 203/98-ВР.

298______________________________________

20. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18 лютого 1992 р. № 2135-ХІІ.

21. Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від ЗО червня 1993 р. № 3341-ХІІ.

22. Закон України "Про боротьбу з корупцією" від 5 жовтня 1995 р. № 356/95-ВР.

23. Закон України "Про попереднє ув'язнення" від ЗО червня

1993 р. № 3352-ХП.

24. Закон України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" від 15 лютого 1995 р. № 62/95-ВР.

25. Закон України "Про державну таємницю" від 21 січня

1994 р. № 3855-ХП.

26. Закон України "Про державний кордон України" від 4 листопада 1991 р. № 1777-ХІІ.

27. Закон України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" від 1 грудня 1994 р. № 264/94-ВР.

28. Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" від 23 грудня 1993 р. № 3781-ХП.

29. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" від 23 грудня 1993 р. № 3782-ХП.

30. Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів Служби безпеки України по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю. Затверджене постановою Верховної Ради України 12 жовтня 1994 р. № 199/94-ВР.

П. Акти Президента України

1. Указ Президента України "Про утворення Державного департаменту України з питань виконання покарань" від 22 квітня 1998 р. № 344/98.

2. Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань. Затверджене Указом Президента України від 31 липня 1998 р. № 827/98.

299

Додаток

3. Національна програма боротьби з корупцією. Затверджена Указом Президента України від 10 квітня 1997 № 319.

4. Концепція боротьби з корупцією в Україні на 1998—2005 роки. Затверджена Указом Президента України від 24 квітня 1998 р. № 367/98.

5. Положення про Міністерство юстиції України. Затверджене Указом Президента України від ЗО грудня 1997 р. № 1396/97.

III. Акти Кабінету Міністрів України

1. Перелік відомостей для термінового інформування Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та їх регіональних органів міністерствами, відомствами, іншими державними установами з питань державної, громадської безпеки та боротьби зі злочинністю. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 1994 р. № 847.

2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Національне центральне бюро Інтерполу" від 25 березня 1993 р. № 220.

3. Правила перетинання державного кордону громадянами України. Затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995р. № 57.

4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про прикордонний режим" від 27 липня 1998 р. № 1147 (із змінами, внесеними згідно з постановою від 23 квітня 1999 р. № 679).

IV. Міжвідомчі та відомчі акти

1. Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України. Затверджене постановою Верховної Ради України від 16 грудня 1993 р. № 3720-ХІІ.

2. Інструкція про взаємодію правоохоронних та інших державних органів України у боротьбі із злочинністю. Затверджена спільним наказом МВС, Голови СБУ, Голови Держкомкордону, Голови Держмиткому, Командуючого Національної гвардії, Міністра оборони, Міністра юстиції України від 10 серпня 1994 р. №4348/138/151/11-2-2870/172/148/407/2-90-442.

ЗОЇ

300______________________________________

3. Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтер-полу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів. Затверджена наказом МВС, Генпрокуратури, СБУ, Держ-комкордону, Держмиткому, Державної податкової адміністрації України від 9 січня 1997р. № 3/1/2/5/2/2.

4. Інструкція про порядок виконання європейських конвенцій з питань кримінального судочинства. Затверджена наказом Мін'юсту України, Генпрокуратури України, СБУ, МВС України, ВС України, Державної податкової адміністрації України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 29 червня 1999 р. № 34/5/22/ 103/512/326/73.

5. Інструкція про порядок знищення вилучених із незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, використання яких в законному обігу визнано недоцільним, а також обладнання для їх виготовлення. Затверджена спільним наказом МВС України, СБУ, Генпрокуратури України, МОЗ України, Мін'юсту України і ВС України від 27 червня 1995 р. № 437-дск.

6. Інструкція про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини. Затверджена наказом МОЗ України, Генпрокуратури України, МВС України, Мін'юсту України від 10 жовтня 1997 р. № 306/680/21/66/5.

7. Порядок проведення медичного огляду та медичного обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами. Затверджений наказом МОЗ України та МВС України від 16 червня 1998 р. № 158/417.

8. Положення про порядок придбання, видачі, обліку, зберігання та застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів індивідуального захисту працівниками судів і правоохоронних органів, а також особами, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Затверджене наказом МВС України від 24 липня 1996 р. № 523.

9. Інструкція про порядок зберігання відомостей про спец-абонентів місцевих телефонних мереж та документів, що їх містять. Затверджена наказом Мінзв'язку України від 23 квітня 1996 р. № 69.

10. Тимчасове положення про спеціальний підрозділ міліції для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних ор-

Додаток

ганів, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів. Затверджене наказом МВС України від 23 липня 1997 р. № 467.

V. Постанови Пленуму Верховного Суду України

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" від 1 листопада 1996 р. № 9.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів" від 12 квітня 1996 р. № 4.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві" від 19 червня 1999 р. № 10.

VI. Накази Генерального прокурора України

1. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство. Наказ від 4 жовтня 1998 р.

№ 4. .

2. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю. Наказ від 7 жовтня 1999 р. № 3.

3. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів у сфері боротьби з корупцією. Наказ від 23 квітня 1997 р. № 12.

4. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів Службою безпеки, органами охорони державного і митного кордонів України. Наказ від 5 квітня 2000 р. № 4.

5. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України, які проводять оперативно-розшукову діяльністю. Наказ від 17 вересня 1999 р. № 2.

6. Про організацію роботи органів прокуратури у здійсненні нагляду за додержанням законів щодо прав і свобод громадян та захисту інтересів держави. Наказ від 2 жовтня 1998 р. N° 2.

7. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру,

302 ___________________________________

пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Наказ від 5 квітня 2000 р. )* 3.

8. Про організацію роботи органів прокуратури щодо забезпечення нагляду за додержанням законів, спрямованих на попередження правопорушень серед неповнолітніх, захист їх прав. Наказ від 26 жовтня 1998 р. № 9.

VII. Міжнародно-правові документи

1. Конвенція про рабство від 25 вересня 1926 р. (із змінами, внесеними протоколом від 7 грудня 1953 р.) Ратифіковано 29 серпня 1956 р.

2. Міжнародна конвенція по боротьбі з підробленням грошових знаків. Прийнято 20 квітня 1929 р. Ратифіковано 3 травня 1931 р.

3. Конвенція 29 Міжнародної Організації Праці про примусову чи обов'язкову працю. Прийнято 28 червня 1930 р. Ратифіковано 9 червня 1956 р.

4. Конвенція про попередження злочинові геноцид та покарання за нього. Прийнято резолюцією 260 А (III) Генеральної Асамблеї ООН 9 грудня 1948 р. Ратифіковано 18 березня 1954 р.

5. Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами. Ухвалена резолюцією 317 (IV) Генеральної Асамблеї ООН. Прийнято 21 березня 1949 р. Приєднання — 15 листопада 1954 р.

6. Конвенція про захист прав і основних свобод людини. Прийнято 4 листопада 1950 р. Ратифіковано 17 липня 1997 р,

7. Протоколи №№ 1, 2, 4, 7, 11 до Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р. Прийнято 4 листопада 1950 р. Ратифіковано 17 липня 1997 р.

8. Протокол про внесення змін до Конвенції про рабство. Ухвалений резолюцією 794 (VIII) Генеральної Асамблеї ООН. Прийнято 23 жовтня 1953 р. Приєднання - ЗО квітня 1957 р.

9. Додаткова конвенція про скасування рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв подібних до рабства. Прийнято 7 вересня 1956 р. Ратифіковано УРСР 16 лютого 1957 р.

10. Європейська конвенція про видачу правопорушників. Прийнято 13 грудня 1957 р. Ратифіковано 16 січня 1998 р. (із застереженнями).

303

Додаток

11. Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень. Прийнято 10 червня 1958 р. Ратифіковано 22 серпня 1960 р.

12. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах. Прийнято 20 квітня 1959 р. Ратифіковано 16 січня 1998 р. (із застереженнями).

13. Єдина конвенція про наркотичні засоби. Прийнято ЗО березня 1961 р. Ратифіковано 10 січня 1964 р.

14. Конвенція про злочини та деякі інші акти, що вчинюються на борту повітряних суден. Прийнято 14 вересня 1963 р. Приєднання — 21 грудня 1987 р. (із застереженнями).

15. Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками від ЗО листопада 1964 р. Приєднання — 22 вересня 1995 р.

16. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Прийнято 7 березня 1965 р. Ратифіковано 21 січня 1969 р.

17. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Прийнято 16 грудня 1966 р. Ратифіковано 19 жовтня 1973 р.

18. Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Прийнято 16 грудня 1966 р. Приєднання — 25 грудня 1990 р.

19. Конвенція про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства від 26 листопада 1968 р. Прийнято резолюцією 2391 (XXII) Генеральної Асамблеї ООН. Ратифіковано 25 березня 1969 р.

20. Конвенція про заходи, спрямовані на заборону й запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності від 14 листопада 1970 р. Ратифіковано 10 лютого 1988 р.

21. Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден від 16 грудня 1970 р. Ратифіковано 27 грудня 1971 р. (із застереженнями).

22. Конвенція про психотропні речовини. Прийнято 21 лютого 1971 р. Ратифіковано 27 жовтня 1978 р.

23. Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації. Прийнято 23 вересня 1971 р. Ратифіковано 16 січня 1973 р.

305

304

Додаток

24. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм. Прийнято 29 жовтня 1971 р. Приєднання — 15 червня 1999 р.

25. Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах. Прийнято 15 травня 1972 р. Приєднання — 22 вересня 1995 р.

26. Конвенція про припинення злочину апартеїду та покарання за нього від ЗО листопада 1973 р. Ратифіковано 15 жовтня 1975 р.

27. Конвенція про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів. Прийнято 14 грудня 1973 р. Ратифіковано 26 грудня 1975 р.

28. Додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників. Прийнято 15 жовтня 1975 р. Ратифіковано 16 січня 1998 р.

29. Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників. Прийнято 17 березня 1978 р. Ратифіковано 16 січня 1998 р.

30. Додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах. Прийнято 17 березня 1978 р. Ратифіковано 16 січня 1998 р.

31. Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників. Прийнято 17 грудня 1979 р. Приєднання — 8 травня 1987 р. (із застереженнями).

32. Конвенція про передачу засуджених осіб. Прийнято 21 березня 1983 р. Приєднання — 22 вересня 1995 р.

33. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Прийнято 10 грудня 1984 р. Ратифіковано 26 січня 1986 р.

34. Європейська конвенція про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Прийнято 26 листопада 1987 р. Ратифіковано 24 січня 1997 р.

35. Протокол про боротьбу з незаконними актами насильства в аеропортах, що обслуговують міжнародну цивільну авіацію, який доповнює Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, прийняту в Мон-

реалі 23 вересня 1971 р. Прийнято 24 лютого 1988 р. Ратифіковано 20 лютого 1989 р.

36. Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства. Прийнято 10 березня 1988 р. Ратифіковано 17 грудня 1993 р.

37. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. Прийнято 20 грудня 1988 р. Ратифіковано 25 квітня 1991 р.

38. Резолюція 1989/65 Економічної Соціальної Ради ООН від 24 травня 1989 р. "Принципи ефективного попередження і розслідування незаконних, свавільних і сумарних страт".

39. Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців. Прийнято 4 грудня 1989 р. Ратифіковано 14 липня 1993 р.

40. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Прийнято 8 листопада 1990 р. Ратифіковано 17 грудня 1997 р. (із застереженнями).

41. Конвенція про правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах. Прийнято 22 січня 1993 р. Ратифіковано 10 листопада 1994 р. (із застереженнями).

42. Протокол до Конвенції про правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах (СНД). Прийнято 28 березня 1997 р. Ратифіковано 3 березня 1998 р. (із застереженнями).

43. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля. Прийнято 25 червня 1998 р. Ратифіковано 6 липня 1999 р.

Крім того, Радянським Союзом та Україною були укладені двосторонні договори про правову допомогу з такими країнами: Албанія, Алжир, Болгарія, Угорщина, В'єтнам, Греція, Ірак, Ємен, Кіпр, Північна Корея, Куба, Румунія, Туніс, Фінляндія, Чехословаччина, Югославія, Італія. Азербайджан, США, Молдова, Велика Британія, Канада, Китай, Польща, Литва, Словаччина, які також зберігають своє правове значення.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. Список використаної та рекомендованої літератури - Правоохранительные органы
 3. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 4. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 5. Список використаної літератури - Теория государства и права
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ - Правовая деонтология
 7. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ - Административное право
 9. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 10. Правоохранительные органы Учебники по праву
 11. Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право (у запитаннях та відповідях). Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2000.- 336 с. - Международное право, европейское право
 12. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 13. Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с - Хозяйственное право
 14. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. — К.: ІСДО, 1994. — 112 с. - Теория государства и права
 15. Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник /За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, Еспада, 2000. - 368с. - Административное право
 16. Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с. - Таможенное право
 17. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ - Международное право, европейское право
 18. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРА ТУРИ - Кримминалистика
 19. Додаток І Загальні методичні рекомендації до семінарських занять - Правовая деонтология
 20. Додаток 2 Як написати і оформити реферат - Правовая деонтология

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002