Правоохранительные органы

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.
§ 2. Організаційні засади діяльності адвокатури
Діяльність адвокатури регламентується Конституцією України, Законом України "Про адвокатуру" іншими законодавчими актами України та статутами адвокатських об'єднань (ст. З Закону).

Відповідно до Закону України "Про адвокатуру" адвокат має право займатися адвокатською діяльністю індивідуально, відкрити своє адвокатське бюро, об'єднуватися з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми, контори та інші адвокатські об'єднання, які діють відповідно до закону та статутів адвокатських об'єднань.

Закон України "Про адвокатуру" закріплює, що адвокатські об'єднання діють на засадах добровільності, самоврядування, колегіальності та гласності. Реєстрація адвокатських об'єднань проводиться у Міністерстві юстиції України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Адвокатські об'єднання письмово повідомляють місцеві органи влади про свою реєстрацію, а адвокати — про одержання свідоцтва на право займатися адвокатською діяльністю.

Порядок утворення, діяльності, реорганізації та ліквідації адвокатських об'єднань, структура, штати, функції, порядок витрачання коштів, права та обов'язки керівних органів, порядок їх обрання та інші питання, що належать до їх діяльності, регулюються статутом відповідного об'єднання.

Адвокатські бюро, колегії, контори та інші адвокатські об'єднання є юридичними особами. Адвокати та адвокатські об'єднання відкривають розрахунковий рахунок та інші рахунки в банках на території України, а у встановленому чинним законодавством

Ifl

291

290

Розділ IV.

Правозахисні органи України

Глава 4. Адвокатура в Україні

порядку — і в іноземних банках; можуть мати печатку і штампи зі своїм найменуванням.

Для визначення рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі створюються строком на три роки кваліфікащшю-дисципліііарні комісії адвокатури.

Порядок організації та діяльності такої комісії визначається Положенням про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженим Указом Президента України від 5 травня 1993 року № 155/931.

Формування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій та організаційне забезпечення їх діяльності здійснюють відповідно Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міські ради.

Комісію очолює голова, який обирається більшістю голосів від загальної кількості членів комісії таємним голосуванням та на альтернативній основі з числа членів палат на першому засіданні комісії.

Заступниками голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії за посадою є голови палат комісії.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія діє у складі двох палат — атестаційної та дисциплінарної.

Атестаційна палата створюється у складі 11 членів. До неї входять 4 адвокати, 4 судді, по одному представникові від відповідної міської ради, Головного управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та Севастопольського міського управління юстиції, відділення Спілки адвокатів України (п. 8 Положення).

Дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії складається з 9 членів. До неї входять 5 адвокатів, 2 судді, по одному представникові відповідно від Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та Севастопольського міського управління юстиції, відділення Спілки адвокатів України (п. 9 Положення).

За своїми повноваженнями атестаційна палата: розглядає заяви осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю і

Бюлетень законодавства І юридичної практики України. — 2000. — № І. — С. 19-32

допускає осіб або відмовляє їм у допуску до складання кваліфікаційних іспитів; приймає кваліфікаційні іспити; ухвалює рішення про видачу або відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Дисциплінарна палата має право розглядати скарги громадян, окремі ухвали судів, постанови судів, постанови або подання слідчих органів, голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або її членів, заяви адвокатських об'єднань, підприємств, установ, організацій на дії адвокатів. Вона може вирішувати питання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та розглядає порушені з цих питань справи, приймає рішення про застосування дисциплінарного стягнення або про відмову у притягненні адвоката до дисциплінарної відповідальності; узагаль-н кк дисциплінарну практику палати.

Рішення про відмову у передачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю або на притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності можуть бути оскаржені до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

Порядок діяльності Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури регулюється Положенням, затвердженим Указом Президента України від 5 травня 1999 року № 155/931.

Відповідно до Закону України "Про адвокатуру" та Положення Вища кваліфікаційна комісія адвокатури утворюється при Кабінеті Міністрів України. Строк повноважень комісії становить 3 роки.

Утворюється Вища кваліфікаційна комісія адвокатури з представників від кожної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України, Спілки адвокатів України.

Відповідно до Закону України "Про адвокатуру" та п. 10 Положення Вища кваліфікаційна комісія адвокатури:

— розглядає скарги: на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури або їх палат про відмову в допуску до кваліфікаційних іспитів, відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, про анулювання рішення атестаційної палати про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, розглядає скарги про накладення на адвоката дисциплінарного стягнення, про припинення адвокат-

1 Бюлетень законодавства і юридичної практики України.

— 2000. — N° 1. — С. 32-38.

10*

293

Глава 4. Адвокатура в Україні

292

Розділ IV. Правозахисні органи України

ської діяльності та анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

— розробляє і затверджує програми та порядок складання кваліфікаційних іспитів особами, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю, порядок видачі та анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

— здійснює контроль за діяльністю кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, аналізує практику застосування ними Закону України "Про адвокатуру", Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, актів, прийнятих Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури, розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення роботи цих комісій;

— схвалює Правила адвокатської етики;

— встановлює порядок здійснення контролю за додержанням адвокатами зобов'язань, що випливають із Присяги адвоката України, актів законодавства України, Правил адвокатської етики, порядок організації та проведення перевірок, передбачених п. 181 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури;

— затверджує Положення про Єдиний реєстр адвокатів України, складає, веде і систематично оприлюднює цей Реєстр;

— затверджує зразок ордера, що використовується адвокатом для підтвердження своїх повноважень і представництва або захисту клієнта;

— виготовляє за встановленим зразком бланки свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

— встановлює порядок і форми підвищення кваліфікації адвокатів та координує роботу кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з цих питань;

— вживає заходів щодо усунення порушень вимог несумісності адвокатської діяльності з іншими видами роботи та причин і умов, що сприяли вчиненню інших порушень законодавства.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури в межах своїх повноважень приймає або затверджує положення, рекомендації, роз'яснення, рішення, обов'язкові для виконання кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури, адвокатами та адвокатськими об'єднаннями, на яких поширюється їх дія.

Сильна, незалежна адвокатура, завдання якої визначено в Конституції України, можлива лише за умов існування єдиної професійної організації адвокатів. Про створення такої ще у 1994 році заявила Спілка адвокатів, і ця ініціатива була підтримана адвокатами. На створенні професійної всеукраїнської орга-

нізації адвокатів наполягала і Рада Європи, а Україна при вступі до цієї поважної організації дала зобов'язання утворити професійну асоціацію адвокатів, але не виконала його до цього часу1.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть та дайте характеристику принципів адвокатської діяльності.

2. Якими нормативно-правовими актами регламентується діяльність адвокатури?

3. Яким чином визначається рівень професійних адвокатів та осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю?

4. Назвіть права та обов'язки адвокатів, якими вони наділені для виконання професійної діяльності.

1 Українська адвокатура: яка її подальша доля //Адвокат. — 1999. — № 2. — С. 23.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 2. Організаційні засади діяльності адвокатури - Правоохранительные органы
 3. Адвокатура Латвії - Адвокатское право
 4. Адвокатура України - Адвокатское право
 5. Адвокатура Франції - Адвокатское право
 6. § 1. Правосуддя, його ознаки та принципи - Правоохранительные органы
 7. § 4. Адвокат, його права та обов´язки - Правоохранительные органы
 8. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 9. Правоохранительные органы Учебники по праву
 10. Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура історія і сучасність —К:Ін Юре 1997 - 320 с - Адвокатское право
 11. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 12. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы
 13. § 3. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини - Трудовое право
 14. § 2. Загальна характеристика міжнародних правових норм, що регулюють порядок укладення колективних договорів - Трудовое право
 15. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 16. Передмова - Адвокатское право
 17. § 1. Загальні засади організації та діяльності адвокатури - Адвокатское право
 18. § 2. Принципи утворення адвокатури - Адвокатское право
 19. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 20. Адвокатура Англії - Адвокатское право

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002