Правоохранительные органы

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.
§ 3. Статус, правовий та соціальний захист нотаріусів
Нотаріус (від. лат. notarius - писар, секретар) — посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії1.

Хто має право на нотаріальну діяльність? Відповідно до ст. З Закону України "Про нотаріат" нотаріусом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, пройшов стажування протягом шести місяців у державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, склав кваліфікаційний іспит та одержав свідоцтво про право займатися нотаріальною діяльністю.

Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість.

Нотаріус не може перебувати в штаті інших державних, приватних і громадських підприємств та організацій, займатися підприємницькою і посередницькою діяльністю, а також виконувати іншу оплачувану роботу, за винятком викладацької і наукової.

За Законом України "Про нотаріат" (ст. 4) нотаріус має право:

• вимагати від підприємств, установ та організацій відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій;

• складати проекти угод і заяв, виготовляти копії документів та виписки з них, а також давати роз'яснення з питань вчинення нотаріальних дій і консультації правового характеру.

Чинним законодавством нотаріусу можуть бути надані й інші права.

Обов'язки нотаріуса:

• здійснювати свої професійні обов'язки відповідно до закону і даної ним присяги; '

• сприяти громадянам, підприємствам, установам та організаціям у здійсненні їх прав, захищати їхні законні інтереси, роз'яснювати права та обов'язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду;

• зберігати у таємниці відомості, одержані при вчиненні нотаріальних дій;

• відмовляти у вчиненні нотаріальної дії у разі її невідповідності законодавству України або міжнародним договорам.

' Юридичний словник-довідник / За ред.

Ю. С. Шемшученка. — К., 1999. — С. 388.

Для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір займатись нотаріальною діяльністю, при управліннях юстиції Ради міністрів Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій утворюється кваліфікаційна комісія нотаріату, Положення про яку затверджується Міністерством юстиції (ст. 10 Закону України "Про нотаріат").

Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату затверджено наказом Міністерства юстиції України від 28 грудня 1993 року № 22/5 із змінами, внесеними згідно з наказом Мін'юсту від 25 грудня 1997 року № 89/5. Це Положення регламентує статус, завдання та функції кваліфікаційної комісії нотаріату.

Повноваження кваліфікаційної комісії (п. 12 Положення):

• розглядає заяви осіб та проводить конкурсний відбір для визначення професійного рівня осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю;

• зараховує до резерву на заміщення посади стажиста;

• визначає керівника стажування;

• допускає осіб або відмовляє їм у допуску до складання кваліфікаційного іспиту;

• приймає кваліфікаційний іспит;

• приймає рішення про можливість чи неможливість допуску особи до нотаріальної діяльності.

При Міністерстві юстиції України створюється Вища кваліфікаційна комісія нотаріату, її діяльність регламентовано Положенням про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 року № 114 з наступними змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 року № 1640.

Основним завданням комісії є розгляд скарг на рішення кваліфікаційних комісій нотаріату, тому комісія:

• розглядає скарги на рішення кваліфікаційних комісій нотаріату про відмову в допуску особи до нотаріальної діяльності;

• вирішує питання про можливість складання повторного кваліфікаційного іспиту комісії особою, яка подала скаргу;

• розробляє і затверджує програму та порядок складання кваліфікаційних іспитів особами, які виявили намір займатися нотаріальною діяльністю (п. 10 Положення).

На підставі рішення кваліфікаційної комісії нотаріату Міністерство юстиції України видає свідоцтво про право на здійснення нотаріальної діяльності (ст. 11 Закону України "Про нотаріат").

1

283

Глава 3. Нотаріат в Україні

282

Розділ IV. Правозахисні органиУкра'ши

Відмова у видачі свідоцтва може бути оскаржена до суду в місячний термін з дня її одержання (ч.

2 ст. 11 Закону).

Кабінет Міністрів України встановлює розмір плати, яка вноситься за видачу свідоцтва про право на здійснення нотаріальної діяльності.

Міністерство юстиції може анулювати свідоцтво про право на здійснення нотаріальної діяльності (ст. 12 Закону):

1) з власної ініціативи нотаріуса;

2) за поданням Міністерства юстиції Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у випадках:

а) втрати громадянства України або виїзду за межі України на постійне проживання;

б) винесення щодо нотаріуса обвинувального вироку суду, який набрав чинності;

в) винесення ухвали про застосування щодо нотаріуса примусових заходів медичного характеру, що набрала законної сили;

г) винесення постанови про припинення щодо нотаріуса кримінальної справи з нереабілітуючих підстав;

д) винесення рішення суду, що набрало законної сили, про обмеження дієздатності особи, яка виконує обов'язки нотаріуса, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, оголошення її померлою;

е) неодноразового порушення нотаріусом чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій або грубого порушення закону, яке завдало шкоди інтересам держави, підприємств, установ, організацій, громадян; є) невідповідності нотаріуса посаді, яку він обіймає, внаслідок стану здоров'я, що перешкоджає нотаріальній діяльності.

Рішення про анулювання свідоцтва про право на здійснення нотаріальної діяльності може бути оскаржено до суду в місячний термін з дня його одержання.

Для захисту соціальних і професійних прав нотаріуси можуть об'єднуватися у загальнодержавні, міжнародні спілки та асоціації. В Україні існує Нотаріальна палата, яка захищає професійні інтереси нотаріусів.

Об'єднання нотаріусів здійснюють методичну і видавничу роботу, можуть створювати спеціальні фонди і діють відповідно до своїх статутів.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть та охарактеризуйте принципи нотаріальної діяльності.

2. Якою є структура нотаріальних органів?

3. Назвіть конкретні нотаріальні дії, дайте їх приклади.

4. Хто ще, крім нотаріусів, має право здійснювати нотаріальні дії?

5. Який орган має повноваження визначати рівень професійної підготовки нотаріусів та осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю?

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 3. Статус, правовий та соціальний захист нотаріусів - Правоохранительные органы
 3. § 1. Система та повноваження державної виконавчої служби - Правоохранительные органы
 4. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 5. Мельник М. Л, Хавронюк М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2002.- 576 с. - Правоохранительные органы
 6. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право
 7. § 3. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини - Трудовое право
 8. § 6. Значення керівних роз´яснень Верховного Суду України для однакового застосування судами чинного законодавства про працю - Трудовое право
 9. § 7. Диференціація трудового законодавства України - Трудовое право
 10. § 1. Поняття суб´єкта трудового права України - Трудовое право
 11. § 2. Громадяни як суб´єкти трудового права України - Трудовое право
 12. § 6. Профспілковий орган підприємства як суб´єкт трудового права України - Трудовое право
 13. § 4. Поняття працевлаштування та його правові форми - Трудовое право
 14. § 8. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу - Трудовое право
 15. § 6. Трудові відпустки - Трудовое право
 16. § 10. Порядок надання відпусток - Трудовое право
 17. Правовий статус особи: поняття, види. Конституційне закріплення прав людини в Україні - Теория государства и права
 18. Поняття суб´єктивного та об´єктивного юридичного, публічного і приватного права - Теория государства и права
 19. Об´єктивна необхідність права і його взаємозв ´язок з державою - Теория государства и права
 20. Список використаної літератури - Теория государства и права

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002