Правоохранительные органы

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.
§ 2. Система органів юстиції та організація їх роботи
Як уже зазначалося вище, керівництво органами юстиції здійснює Міністерство юстиції України, що є правоохоронним органом держави, діяльність якого спрямована на забезпечення законності та правопорядку в Україні. Правоохоронні функції Міністерства юстиції реалізуються ним як безпосередньо, так і органами, що входять до його системи.

Система органів юстиції протягом свого існування змінювалася залежно від завдань, які на неї покладалися. Історія становлення та розвитку органів юстиції в Україні налічує понад 80 років — від створення міністерства судових справ і Народного секретарства юстиції до сучасного центрального органу виконавчої влади — Міністерства юстиції з його складною розвинутою системою підрозділів, державних служб, інститутів та підприємств.

Проголошення незалежності України, здійснення політичної, правової та економічної реформ зумовили необхідність кардинальних змін пріоритетів у діяльності Мін'юсту, значного розширення його повноважень, покладення на нього нових функцій, що в свою чергу привело до істотних структурних перетворень та змін у центральному апараті. У 1992 році на Мін'юст покладено обов'язки з організаційного та кадрового забезпечення діяльності військових судів, а також судів, які здійснюють правосуддя на особливо режимних об'єктах. У 1993 році розпочато реєстрацію благодійних фондів та державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, з 1994 року — експертне забезпечення правосуддя1.

Поступово Міністерство юстиції України починає виконувати принципово нові завдання, зокрема здійснення державної правової політики. Відповідно до покладених на Мін'юст завдань у структурі міністерства утворюються нові департаменти — правової політики, державної виконавчої служби, громадянства і реєстрації фізичних осіб, реорганізовано управління цивільного та комерційного законодавства, значно розширено законопроект-не управління. Сьогодні Міністерство юстиції України має понад ЗО структурних підрозділів центрального апарату, в яких працює

1 В системі юстиції існують два науково-дослідні інститути з проведення судових експертиз (у містах Києві ^а Харкові), а у кожній області — бюро з судових експертиз (товарознавчих, автотехнічних, криміналістичних тощо).

264

Глава 2. Юстиція України

Розділ IV. Правозахисні органи України

265

370 осіб. Усього в системі Мін'юсту працює близько 14,5 тис. працівників, у тому числі: в територіальних (місцевих) управліннях юстиції — близько 7,5 тис., нотаріальних конторах — трохи більше 2 тис., у державній виконавчій службі — понад 4,5 тис. Організаційно Мін'юст побудовано на принципі розмежування повноважень структурних підрозділів центрального апарату, виконання завдань за функціональним, а не за галузевим принципом, що наближує Мін'юст за його роллю і функціями до аналогічних міністерств європейських країн1.

Міністерство юстиції України очолює міністр, якого за поданням Прем'єр-міністра призначає Президент України.

Міністр несе персональну відповідальність перед Президентом і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на міністерство завдань і здійснення ним своїх функцій.

Міністр має заступників, які призначаються відповідно до законодавства. Заступники міністра виконують за дорученням міністра окремі його функції та заміщають міністра у разі його відсутності або неможливості здійснювати свої повноваження.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мін'юсту України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у міністерстві утворюється колегія у складі міністра (голова колегії), заступників міністра за посадою, а також інших керівних працівників міністерства. Склад колегії періодично змінюється. На сьогоднішній день колегія міністерства складається з 15 чоловік. До складу колегії можуть входити керівники місцевих управлінь юстиції. Членів колегії затверджує та звільняє від обов'язків Кабінет Міністрів України за поданням Міністра юстиції. Рішення колегії оформляються наказами Міністра юстиції.

Структура Мін'юсту побудована залежно від функцій, які він виконує. Однією з важливих функцій Мін'юсту і його територіальних органів є організаційне та матеріально-технічне забезпечення судів загальної юрисдикції (крім Верховного Суду України та господарських судів), організація виконання судових рішень. Щоб забезпечити своєчасне, повне і неупереджене виконання рішень судів та інших органів відповідно до законів України та на виконання Закону України "Про державну виконавчу службу", в структурі центрального апарату створено Департамент державної виконавчої служби, а у складі місцевих ор-

1 Станік С. Реформування органів юстиції — нагальна потреба сьогодення // Право України. - 1999. - № 8. - С. 4.

ганів юстиції — відділи державної виконавчої служби. Крім того, відносно новим є також Департамент громадянства та реєстрації фізичних осіб. Створення цього департаменту зумовлено реальним забезпеченням прав людини щодо набуття громадянства, вільного вибору місця проживання. Паспортну та міграційну роботу покладено на Міністерство юстиції відповідно до міжнародної практики (висновок Ради Європи № 190; 1995 p.). Міністерство юстиції повинно контролювати переміщення іноземців і осіб без громадянства в пунктах пропуску через кордон, а також перевіряти законність їх в'їзду, виїзду, додержання правил перебування та реєстрації. На Департамент громадянства та реєстрації фізичних осіб також покладено обов'язок щодо створення єдиної системи документування населення в Україні (згідно з Указом Президента України "Про службу громадянства та реєстрації фізичних осіб").

У зв'язку з поглибленням демократичних процесів в українському суспільстві та для забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина відповідно до міжнародних стандартів при Мін'юсті створено інститут Уповноваженого у справах додержання Конвенції про захист прав і основних свобод людини. Водночас цей Уповноважений є заступником Міністра юстиції, що в свою чергу надає Уповноваженому більшої ваги і можливостей у виконання завдань, покладених на нього. Виконання Уповноваженим своїх функцій забезпечується Національним бюро у справах додержання Конвенції, створеним у складі центрального апарату Міністерства юстиції та регіональними відділеннями Національного бюро при Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київському і Севастопольському міських управліннях юстиції.

Відповідно до Положення про Уповноваженого у справах додержання Конвенції про захист прав і основних свобод людини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1998 року № 557, Уповноважений є посадовою особою, на яку Кабінетом Міністрів України покладено повноваження щодо забезпечення представництва під час розгляду справ про порушення положень Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року в Європейській комісії з прав людини та Європейському Суді з прав людини. Основними завданнями Уповноваженого є:

а) представництво України в Комісії та Суді під час розгляду справ про порушення Україною положень Конвенції, а також під

Глава 2. Юстиція України

267

266

Розділ IV. Правозахисні органи України

час розгляду справ за позовами України стосовно порушень положень Конвенції іншими державами — учасницями Конвенції;

б) координація роботи заінтересованих органів виконавчої влади, пов'язаної з підготовкою матеріалів для розгляду справ у Комісії та Суді;

в) підготовка і внесення на розгляд Комісії та Суду письмових доповідей, участь у слуханнях справ, які розглядаються ними;

г) інформування Комісії про хід виконання Україною рішень Комісії та Суду;

д) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій про усунення порушень положень Конвенції, недопущення таких порушень у майбутньому;

е) надання необхідної інформації уповноваженим особам, які прибуватимуть в Україну для проведення перевірок додержання Конвенції.

Серед функцій Мін'юсту, спрямованих на забезпечення законності, додержання прав і свобод людини і громадянина, є здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств та інших органів центральної виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер. Таку реєстрацію здійснюють відповідні структурні підрозділи Мін'юсту; крім реєстрації актів центральних органів виконавчої влади, реєструються також акти обласних, районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів та інших підрозділів. Як свідчить практика, сьогодні до виконання досить часто надсилаються нормативні акти, які порушують чинне законодавство України. Лише в 1998 році після заходів, вжитих Мін'юстом та його територіальними органами, вдалося запобігти прийняттю близько 2 тис. незаконних правових актів, виявлено понад 700 незареєстрованих актів, які підлягали обов'язковій державній реєстрації1.

Місцеві органи юстиції мають реалізовувати завдання, покладені на Міністерство юстиції, на регіональному рівні, стежити за точним додержанням законності у державі.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про систему органів юстиції" від ЗО квітня 1998 року № 592 до органів юстиції, крім Міністерства юстиції, належать його територіальні (місцеві) органи:

1 Зазначена стаття С. Станік// Право України. — 1999 — № 8. — С 7

Головне управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим;

обласні, Київське і Севастопольське міські управління юстиції;

районні, районні у містах управління юстиції;

міські (міст обласного значення) управління юстиції.

Нині створено 745 районних та міських управлінь юстиції, розроблено нормативно-правову базу забезпечення їх належного функціонування.

Згідно з Положенням про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 5 лютого 1999 року № 9/5, районні, районні у містах, міські управління юстиції є територіальними органами Мін'юсту і підпорядковуються Мін'юсту та безпосередньо Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням юстиції.

Структурними підрозділами управлінь юстиції є відділи державної виконавчої служби та відділи реєстрації актів громадянського стану. Керівники зазначених відділів є заступниками начальників управлінь юстиції. Керівників управлінь юстиції на місцях призначає на посаду Міністр юстиції за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій. Основними завданнями управлінь юстиції є:

• участь в організації здійснення державної правової політики та сприяння розвиткові системи надання правової допомоги для реалізації прав і свобод громадян, захист законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

• організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районних (міських) судів, нотаріату, державної виконавчої служби, підпорядкованих відділів реєстрації актів громадянського стану, служби громадянства та реєстрації фізичних осіб, інших органів та установ юстиції, а також експертне забезпечення правосуддя;

• державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств, республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів та місцевих органів господарського управління і контролю;

• легалізація місцевих об'єднань громадян та реєстрація інших юридичних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством;

268

Розділ IV.

Правозахисні органи України

269

Глава 2. Юстиція України

— у випадках, передбачених законодавством, реєстрація прав на нерухоме майно, ведення реєстру застави рухомого майна;

— методичне керівництво правовою роботою у місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах і організаціях, надання зазначеним органам, а також органам місцевого самоврядування методичної допомоги у приведенні їх нормативних-правових актів відповідно до чинного законодавства;

— представлення у межах своєї компетенції за дорученням Мін'юсту інтересів Президента України, Кабінету Міністрів України і Мін'юсту під час розгляду справ у судах, підготовка матеріалів до розгляду цих справ;

— розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду.

До структури органів юстиції входять також органи нотаріату та реєстрації актів громадянського стану.

Повноваження цих органів визначені в Законі України "Про нотаріат", Кодексі про шлюб та сім'ю України та інших нормативно-правових актах.

ВісМйІи реєстрації актів громадянського етапу районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції проводять реєстрацію народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, зміни прізвища, імені, по батькові, приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень, поновлення, а також анулювання записів актів громадянського стану та у встановленому порядку зберігають актові книги. Основними завданнями цих відділів є:

— засвідчення від імені держави юридичних фактів одруження;

— забезпечення повної, своєчасної і правильної реєстрації актів про укладення шлюбу відповідно до чинного законодавства;

— видача громадянам свідоцтв про одруження;

— внесення до актових записів про одруження змін, доповнень та виправлень відповідно до чинного законодавства;

— збереження архівного фонду;

— забезпечення у межах визначеної компетенції захисту особистих майнових прав громадян;

— реалізація державної політики щодо розвитку та зміцнення сім'ї;

— пропаганда здорового способу життя;

— культурно-освітня робота серед молоді та молодого подружжя;

— встановлення міжнародних контактів та співробітництво з аналогічними службами за кордоном;

— забезпечення громадян і організацій додатковими послугами правового, технічного характеру, іншими державними послугами для реалізації їх прав, свобод і законних інтересів.

Відділ очолює начальник, що його призначає відповідне управління юстиції, а в деяких випадках безпосередньо Мін'юст (наприклад, стосовно начальника Центрального відділу реєстрації шлюбів міста Києва).

Крім зазначених органів, у систему юстиції України входять також державні підприємства "Укрспец'юст" та "Інформаційний центр", установи та організації, що належать до сфери управління Мін'юсту (наприклад, науково-дослідні інститути, центр правової реформи і законопроектних робіт, координаційна рада з проблем судової експертизи, центральна експертно-кваліфікаційна комісія).

Зазначені територіальні (місцеві) органи юстиції, підприємства, установи та організації, що входять у систему органів юстиції, як і Міністерство юстиції України, виконують правоохоронні функції. Зокрема, функціонування державного підприємства "Укрспец'юст" спрямовано на виконання рішень судів та інших органів відповідно до законів України. 1 липня 1999 року почав діяти Закон України "Про виконавче провадження", яким регламентовано умови та порядок виконання судових рішень. Саме на державну виконавчу службу покладається примусове виконання судових рішень в Україні. Згідно зі ст. 61 Закону України "Про виконавче провадження" реалізація арештованого майна, за винятком майна, виключеного за законом з обігу, здійснюється державним виконавцем шляхом його продажу через торговельні організації, відповідні структури Міністерства фінансів, на прилюдних торгах, аукціонах, якщо інше не передбачено законом, у двомісячний строк з дня накладення арешту.

Для сприяння державним виконавцям у зберіганні та реалізації вилученого ними Кабінет Міністрів України 14 липня 1999 року прийняв постанову № 1270 "Про створення спеціалізованого державного підприємства "Укрспец'юст".

Основними завданнями діяльності цього підприємства є забезпечення належного зберігання вилученого державними виконавцями майна, організація і проведення аукціонів з продажу такого майна, реалізація такого майна на комісійних та інших договірних засадах.

270

Розділ IV. Правозахисні органи України

Підприємство також має право здійснювати операції з нерухомим майном у частині, передбаченій статтями 61 і 66 Закону України "Про виконавче провадження". Тобто "Укрспец'юст" та його філії організовують та проводять прилюдні торги (аукціони) з реалізації нерухомого майна.

Певні правозахисні функції щодо надання юридичної допомоги виконує державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції, головні функції якого визначені постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 року № 1272. Відповідно до цієї постанови державне підприємство "Інформаційний центр" — адміністратор реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Мін'юсту. Підприємство "Інформаційний центр" є адміністратором Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Єдиного реєстру доручень, засвідчених у нотаріальному порядку, Єдиного реєстру нотаріусів, Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного державного реєстру об'єднань громадян та благодійних організацій.

Питання для самоконтролю

1. Які правоохоронні функції виконують органи юстиції?

2. Якими нормативпо-правовими актами встановлюється юридичний статус і повноваження органів юстиції у правоохоронній сфері?

3. Назвіть органи, підприємства, організації, що входять до системи юстиції України.

4. Дайте загальну характеристику кожного органу системи юстиції.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 2. Система органів юстиції та організація їх роботи - Правоохранительные органы
 3. § 4. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини - Трудовое право
 4. Вступ - Теория государства и права
 5. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 6. Розділ 4. Проблеми застосування іноземного права (тлумачення, кваліфікація, застереження) - Международное право, европейское право
 7. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 8. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 9. § 2. Принципи утворення адвокатури - Адвокатское право
 10. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 11. Адвокатура Англії - Адвокатское право
 12. Адвокатура Китайської Народної Республіки - Адвокатское право
 13. Адвокатура Латвії - Адвокатское право
 14. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 15. Адвокатура США - Адвокатское право
 16. ДОДАТКИ - Адвокатское право
 17. 3.2. Президент України - Административное право
 18. 6.3. Провадження у справах про адміністративні правопорушення - Административное право
 19. 7.3. Основні напрями державного регулювання економіки - Административное право
 20. 8.4. Управління юстицією - Административное право

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002