Правоохранительные органы

Юст
иція України

260

Розділ IV. Правозахисні органи України

державною владою, конституційного устрою, повноважень і взаємовідносин органів державної влади, судоустрою та судочинства, цивільного і кримінального законодавства; у подальші роки кількість розроблених та опрацьованих законопроектів значно збільшилась;

• здійснення правової експертизи (висновків) щодо відповідності Конституції та законам України основних положень законодавства Європейського Союзу, вимог нормопроектної техніки проектів законів, інших актів законодавства, що подаються на розгляд до органів державної влади. Наприклад, лише за один 1998 рік за дорученням Президента України Міністерством юстиції проведено 2722 правові експертизи проектів нормативно-правових актів, опрацьовано 1814 проектів міжнародних договорів1;

• розробку пропозицій щодо усунення суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин у ньому;

• здійснення відповідно до законодавства державної реєстрації нормативних актів органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, ведення реєстру цих актів, надання інформації з бази даних реєстру;

• систематизацію законодавства України;

• легалізацію всеукраїнських, міжнародних та місцевих об'єд нань громадян, реєстрацію політичних партій, міжнародних гро мадських організацій, відділень, філій, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав в Україні та їхньої символіки, контроль за до держанням ними положень їх статутів; •

• сприяння розвиткові юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб, здійснення у випадках, передбачених законодавством, державної реєстрації юридичних осіб та реєстрації прав на нерухоме майно, ведення реєстру застави майна, організація у системі органів юстиції надання громадянам і юридичним особам додаткових платних послуг правового характеру;

• організацію роботи установ нотаріату, перевірку їх діяль? ності, здійснення контролю законності вчинення нотаріальних дій державними і приватними нотаріусами;

1 Станік С. Оптимізація нормотворчої діяльності як правового засобу утвердження прав і свобод людини // Право України. — 1999. — № 5. — С, 3.

• підготовку нотаріально оформлених документів для їх консульської легалізації, надання допомоги консульським установам з питань вчинення нотаріальних дій; , • реєстрацію адвокатських об'єднань;

• здійснення заходів щодо вдосконалення роботи органів реєстрації актів громадянського стану, контроль їх діяльності, забезпечення виконання законодавства з питань реєстрації фізичних осіб;

• надання допомоги консульським установам та дипломатичним представництвам України за кордоном щодо реєстрації актів громадянського стану;

• здійснення нормативно-методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації щодо проведення реєстрації прав власності на нерухоме майно;

• здійснення методичного керівництва правовою роботою в органах виконавчої влади, перевірку стану цієї роботи, надання рекомендацій щодо її поліпшення та приведення їх нормативних актів відповідно до законодавства;

• координацію діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо правової освіти населення, розробку і розповсюдження освітніх програм у сфері захисту прав людини;

• здійснення правової експертизи на відповідність Конституції України, законам України проектів міжнародних договорів України;

• забезпечення підготовки відповідних документів та представництво інтересів держави в Європейському Суді з прав людини під час розгляду справ про порушення прав людини в Україні, направлення спостерігачів у місії з контролю за додержанням прав і свобод людини і громадянина;

• виступ як представника інтересів Президента України і Кабінету Міністрів України під час розгляду справ судами України і судами іноземних держав або міжнародними судовими органами та установами;

• організацію розгляду звернень громадян з питань, які належать до компетенції органів юстиції, виявлення та усунення причин, що породжують скарги громадян.

Одним із основних напрямів діяльності органів юстиції є діяльність, спрямована на виконання рішень (вироків), постанов судових органів.

При цьому органи юстиції організують заходи щодо своєчасного, повного і неупередженого примусового виконання рішень судових органів. Виконання покладених завдань у

262

Розділ IV. Правозахисиі органи України

263

Глава 2. Юстиція України

цьому плані виявляються у здійсненні добору кадрів, методичному керівництві діяльністю державних виконавців, підвищенні їх професійного рівня, фінансовому і матеріально-технічному забезпеченні органів державної виконавчої служби, розгляді скарг на дії державних виконавців. Органи юстиції організовують виконання законів і здійснюють керівництво відділами державної виконавчої служби, координують і контролюють їх діяльність; організовують професійну підготовку й атестацію державних виконавців; заохочують їх за успіхи в роботі та накладають стягнення за порушення трудової дисципліни.

Відповідно до покладених на органи юстиції завдань і повноважень вони мають право:

1) залучати вчених, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до їхньої компетенції;

2) утворювати у разі потреби комісії та експертні групи, залучати на договірній основі фахівців для підготовки проектів актів законодавства, здійснення їх експертизи та надання консультацій;

3) одержувати у встановленому законодавством порядку безплатно від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, а від органів статистики — статистичні дані для виконання своїх завдань;

4) перевіряти у центральних та місцевих органах виконавчої влади, установах та організаціях додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, стан організації нормотворчої діяльності, вносити пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень та притягнення до відповідальності винних посадових осіб;

5) скасовувати рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій;

6) залучати до перевірок з питань організаційного забезпечення діяльності та діловодства судів (крім Верховного Суду України та господарських судів) голів і заступників голів інших судів або суддів, які перебувають у резерві на ці посади;

7) разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контролювати цільове використання державних коштів, виділених на реалізацію прийнятих програм, проектів, заходів, а також міжнародних програм, у межах своєї компетенції;

8) користуватися іншими правами, передбаченими чинними положеннями про органи юстиції України.

Юстиція України

260

Розділ IV. Правозахисні органи України

державною владою, конституційного устрою, повноважень і взаємовідносин органів державної влади, судоустрою та судочинства, цивільного і кримінального законодавства; у подальші роки кількість розроблених та опрацьованих законопроектів значно збільшилась;

• здійснення правової експертизи (висновків) щодо відповідності Конституції та законам України основних положень законодавства Європейського Союзу, вимог нормопроектної техніки проектів законів, інших актів законодавства, що подаються на розгляд до органів державної влади. Наприклад, лише за один 1998 рік за дорученням Президента України Міністерством юстиції проведено 2722 правові експертизи проектів нормативно-правових актів, опрацьовано 1814 проектів міжнародних договорів1;

• розробку пропозицій щодо усунення суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин у ньому;

• здійснення відповідно до законодавства державної реєстрації нормативних актів органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, ведення реєстру цих актів, надання інформації з бази даних реєстру;

• систематизацію законодавства України;

• легалізацію всеукраїнських, міжнародних та місцевих об'єд нань громадян, реєстрацію політичних партій, міжнародних гро мадських організацій, відділень, філій, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав в Україні та їхньої символіки, контроль за до держанням ними положень їх статутів; •

• сприяння розвиткові юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб, здійснення у випадках, передбачених законодавством, державної реєстрації юридичних осіб та реєстрації прав на нерухоме майно, ведення реєстру застави майна, організація у системі органів юстиції надання громадянам і юридичним особам додаткових платних послуг правового характеру;

• організацію роботи установ нотаріату, перевірку їх діяль? ності, здійснення контролю законності вчинення нотаріальних дій державними і приватними нотаріусами;

1 Станік С. Оптимізація нормотворчої діяльності як правового засобу утвердження прав і свобод людини // Право України. — 1999. — № 5. — С, 3.

• підготовку нотаріально оформлених документів для їх консульської легалізації, надання допомоги консульським установам з питань вчинення нотаріальних дій; , • реєстрацію адвокатських об'єднань;

• здійснення заходів щодо вдосконалення роботи органів реєстрації актів громадянського стану, контроль їх діяльності, забезпечення виконання законодавства з питань реєстрації фізичних осіб;

• надання допомоги консульським установам та дипломатичним представництвам України за кордоном щодо реєстрації актів громадянського стану;

• здійснення нормативно-методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації щодо проведення реєстрації прав власності на нерухоме майно;

• здійснення методичного керівництва правовою роботою в органах виконавчої влади, перевірку стану цієї роботи, надання рекомендацій щодо її поліпшення та приведення їх нормативних актів відповідно до законодавства;

• координацію діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо правової освіти населення, розробку і розповсюдження освітніх програм у сфері захисту прав людини;

• здійснення правової експертизи на відповідність Конституції України, законам України проектів міжнародних договорів України;

• забезпечення підготовки відповідних документів та представництво інтересів держави в Європейському Суді з прав людини під час розгляду справ про порушення прав людини в Україні, направлення спостерігачів у місії з контролю за додержанням прав і свобод людини і громадянина;

• виступ як представника інтересів Президента України і Кабінету Міністрів України під час розгляду справ судами України і судами іноземних держав або міжнародними судовими органами та установами;

• організацію розгляду звернень громадян з питань, які належать до компетенції органів юстиції, виявлення та усунення причин, що породжують скарги громадян.

Одним із основних напрямів діяльності органів юстиції є діяльність, спрямована на виконання рішень (вироків), постанов судових органів.

При цьому органи юстиції організують заходи щодо своєчасного, повного і неупередженого примусового виконання рішень судових органів. Виконання покладених завдань у

262

Розділ IV. Правозахисиі органи України

263

Глава 2. Юстиція України

цьому плані виявляються у здійсненні добору кадрів, методичному керівництві діяльністю державних виконавців, підвищенні їх професійного рівня, фінансовому і матеріально-технічному забезпеченні органів державної виконавчої служби, розгляді скарг на дії державних виконавців. Органи юстиції організовують виконання законів і здійснюють керівництво відділами державної виконавчої служби, координують і контролюють їх діяльність; організовують професійну підготовку й атестацію державних виконавців; заохочують їх за успіхи в роботі та накладають стягнення за порушення трудової дисципліни.

Відповідно до покладених на органи юстиції завдань і повноважень вони мають право:

1) залучати вчених, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до їхньої компетенції;

2) утворювати у разі потреби комісії та експертні групи, залучати на договірній основі фахівців для підготовки проектів актів законодавства, здійснення їх експертизи та надання консультацій;

3) одержувати у встановленому законодавством порядку безплатно від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, а від органів статистики — статистичні дані для виконання своїх завдань;

4) перевіряти у центральних та місцевих органах виконавчої влади, установах та організаціях додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, стан організації нормотворчої діяльності, вносити пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень та притягнення до відповідальності винних посадових осіб;

5) скасовувати рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій;

6) залучати до перевірок з питань організаційного забезпечення діяльності та діловодства судів (крім Верховного Суду України та господарських судів) голів і заступників голів інших судів або суддів, які перебувають у резерві на ці посади;

7) разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контролювати цільове використання державних коштів, виділених на реалізацію прийнятих програм, проектів, заходів, а також міжнародних програм, у межах своєї компетенції;

8) користуватися іншими правами, передбаченими чинними положеннями про органи юстиції України.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 1. Правозахисна діяльність юстиції - Правоохранительные органы
 3. Адвокатура Словенії - Адвокатское право
 4. § 6. Участь прокурора в цивільному процесі іноземних держав - Гражданский процесс
 5. § 1. Поняття правоохоронного органу та правоохоронної діяльності - Правоохранительные органы
 6. § 3. Поняття судової та правозахисної діяльності - Правоохранительные органы
 7. § 4. Предмет дисципліни Суд, правоохоронні та правозахисні органи України та її місце серед інших юридичних дисциплін - Правоохранительные органы
 8. § 2. Класифікація нормативно-правових актів про діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів - Правоохранительные органы
 9. Список використаної та рекомендованої літератури - Правоохранительные органы
 10. § 2. Суспільна роль адвокатури у правовій державі - Правоохранительные органы
 11. Правоохранительные органы Учебники по праву
 12. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы
 13. § 3. Загальний порядок прийняття на роботу - Трудовое право
 14. Органи держави: поняття, ознаки, види. Правове закріплення їхньої діяльності - Теория государства и права
 15. Список використаної літератури - Теория государства и права
 16. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 17. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 18. § 2. Принципи утворення адвокатури - Адвокатское право
 19. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 20. Адвокатура Англії - Адвокатское право

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002