Правоохранительные органы

18
Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" протягом першого кварталу кожного року Уповноважений подає Верховній Раді України щорічну доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями (незалежно від форми власності)

256

Розділ IV. Правозахисні органи України

та їх посадовими і службовими особами, які порушували своїми діями (бездіяльністю) права і свободи людини і громадянина, та про виявлені недоліки в законодавстві щодо захисту прав і свобод людини і громадянина.

У цьому документі Уповноважений повинен проаналізувати найпоширеніші порушення прав і свобод людини і громадянина, відзначити недоліки у діяльності органів державної влади, посадових осіб, навести дані про неправильне тлумачення чи застосування законів, зробити висновки та подати рекомендації, спрямовані на поліпшення стану забезпечення прав і свобод людини і громадянина, на вдосконалення законодавства у частині прав людини і практики його застосування.

Щорічна доповідь має містити посилання на випадки порушень прав і свобод людини і громадянина, щодо яких Уповноважений уживав необхідних заходів, на результати перевірок, що відбувалися протягом року.

У разі потреби Уповноважений може представити Верховній Раді спеціальну доповідь (доповіді) з окремих питань додержання в Україні прав і свобод людини і громадянина.

За щорічною та спеціальною (спеціальними) доповідями Уповноваженого Верховна Рада приймає постанову1.

Щорічні та спеціальні доповіді разом з прийнятою постановою Верховної Ради України публікуються в офіційних виданнях Верховної Ради.

Для здійснення своїх повноважень Уповноважений з прав людини формує секретаріат, який є юридичною особою, має свій рахунок у банку та печатку встановленого зразка.

Структура секретаріату, розподіл обов'язків та інші питання щодо організації його роботи регулюються Положенням про секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Призначає на посаду та звільняє працівників секретаріату Уповноважений.

При Уповноваженому для надання консультативної підтримки, проведення наукових досліджень, а також вивчення пропозицій щодо поліпшення захисту прав і свобод людини і громадянина може створюватися консультативна рада (вона може діяти і на громадських засадах) з осіб, які мають досвід роботи у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина.

Глава 1. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини___257

Уповноважений має право призначати своїх представників у межах виділених коштів, затверджених Верховною Радою України. Це будуть представники Уповноваженого на місцях1.

Питання для самоконтролю

1. Дайте загальну характеристику інституту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

2. У чому полягають повноваження омбудсмана?

3. Який порядок обрання та припинення повноважень Уповноваженого?

4. Якими є вимоги щодо особи омбудсмана?

5. Назвіть акти Уповноваженого та охарактеризуйте їх.

1 Перша доповідь Уповноваженого "Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні" відбулася у жовтні 2000 року.

1 Карпачева Н. Народный правозащитник всегда в оппозиции к власти: Интервью // Голос Украины. — 1998. — 26 сентября.

9 2-174

18 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" протягом першого кварталу кожного року Уповноважений подає Верховній Раді України щорічну доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями (незалежно від форми власності)

256

Розділ IV. Правозахисні органи України

та їх посадовими і службовими особами, які порушували своїми діями (бездіяльністю) права і свободи людини і громадянина, та про виявлені недоліки в законодавстві щодо захисту прав і свобод людини і громадянина.

У цьому документі Уповноважений повинен проаналізувати найпоширеніші порушення прав і свобод людини і громадянина, відзначити недоліки у діяльності органів державної влади, посадових осіб, навести дані про неправильне тлумачення чи застосування законів, зробити висновки та подати рекомендації, спрямовані на поліпшення стану забезпечення прав і свобод людини і громадянина, на вдосконалення законодавства у частині прав людини і практики його застосування.

Щорічна доповідь має містити посилання на випадки порушень прав і свобод людини і громадянина, щодо яких Уповноважений уживав необхідних заходів, на результати перевірок, що відбувалися протягом року.

У разі потреби Уповноважений може представити Верховній Раді спеціальну доповідь (доповіді) з окремих питань додержання в Україні прав і свобод людини і громадянина.

За щорічною та спеціальною (спеціальними) доповідями Уповноваженого Верховна Рада приймає постанову1.

Щорічні та спеціальні доповіді разом з прийнятою постановою Верховної Ради України публікуються в офіційних виданнях Верховної Ради.

Для здійснення своїх повноважень Уповноважений з прав людини формує секретаріат, який є юридичною особою, має свій рахунок у банку та печатку встановленого зразка.

Структура секретаріату, розподіл обов'язків та інші питання щодо організації його роботи регулюються Положенням про секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Призначає на посаду та звільняє працівників секретаріату Уповноважений.

При Уповноваженому для надання консультативної підтримки, проведення наукових досліджень, а також вивчення пропозицій щодо поліпшення захисту прав і свобод людини і громадянина може створюватися консультативна рада (вона може діяти і на громадських засадах) з осіб, які мають досвід роботи у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина.

Глава 1. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини___257

Уповноважений має право призначати своїх представників у межах виділених коштів, затверджених Верховною Радою України. Це будуть представники Уповноваженого на місцях1.

Питання для самоконтролю

1. Дайте загальну характеристику інституту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

2. У чому полягають повноваження омбудсмана?

3. Який порядок обрання та припинення повноважень Уповноваженого?

4. Якими є вимоги щодо особи омбудсмана?

5. Назвіть акти Уповноваженого та охарактеризуйте їх.

1 Перша доповідь Уповноваженого "Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні" відбулася у жовтні 2000 року.

1 Карпачева Н. Народный правозащитник всегда в оппозиции к власти: Интервью // Голос Украины. — 1998. — 26 сентября.

9 2-174

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 3. Акти Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. - Правоохранительные органы
 3. § І. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація - Трудовое право
 4. § 3. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини - Трудовое право
 5. Список використаної літератури - Теория государства и права
 6. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 7. 8.2. Управління безпекою - Административное право
 8. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 9. § 3. Екологічний ризик у системі правовідносин екологічної безпеки - Экологическое право
 10. § 1. Правові засади національної екологічної безпеки - Экологическое право
 11. Міжнародне право:5. Законодавство України про міжнародні договори - Международное право, европейское право
 12. Міжнародне право:5. Міжнародні акти про права людини і законодавство України - Международное право, европейское право
 13. § 2. Класифікація нормативно-правових актів про діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів - Правоохранительные органы
 14. § 3. Координація правоохоронної діяльності - Правоохранительные органы
 15. § 1. Правосуддя, його ознаки та принципи - Правоохранительные органы
 16. § 1. Статус Конституційного Суду України. Його склад та повноваження - Правоохранительные органы
 17. § 2. Функції прокуратури - Правоохранительные органы
 18. § 2. Компетенція Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини - Правоохранительные органы
 19. § 3. Ознаки судової влади - Правоохранительные органы
 20. - Конституционное право

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002