Правоохранительные органы

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.
§ 3. Засади розслідування злочинів
Процес розслідування є предметом курсу кримінально-процесуального права та криміналістики. В полі зору предмета нашого курсу перебувають лише засади діяльності з розслідування злочинів уповноважених органів.

Органами, уповноваженими проводити розслідування злочинів, є органи слідства, органи дізнання та прокуратура.

Органи слідства за законодавством уповноважені проводити досудове слідство у кримінальних справах. Посадовими особами, які конкретно і безпосередньо виконують цю функцію, є слідчі прокуратури, слідчі органів внутрішніх справ, а у справах про державні злочині — слідчі органів безпеки. У справах про економічні злочини (приховування валютної виручки, ухилення від сплати податків, фіктивне банкрутство тощо) розслідують злочини слідчі податкової міліції.

Незалежно від відомчої належності слідчі органи керуються єдиним кримінально-процесуальним законодавством, мають однакові повноваження, єдиний процесуальний статус. Під час розслідування конкретної кримінальної справи їхні вказівки для інших учасників розслідування мають однакову юридичну силу.

У кожному випадку виявлення ознак злочину слідчий зобов'язаний порушити кримінальну справу, організувати розкриття злочину, встановити винних осіб, захистити права та законні інтереси осіб, вжити заходів щодо усунення причин та умов вчинення злочину, відшкодування заподіяної шкоди. Для реалізації цих завдань слідчі органи наділені широкими повноваженнями

Вони приймають рішення з питань організації розслідування кримінальних справ як процесуальне незалежні особи, доручають органам дізнання провадження розшукових та слідчих дій, вимагають від оперативних підрозділів активної участі у розкритті злочину.

Слідчий не може виконувати водночас завдання, які суперечать суті правоохоронної діяльності.

Так, він не може брати участі у розслідуванні справи, якщо є потерпілим, свідком, цивільним позивачем або цивільним відповідачем; якщо він брав участь у цій справі як спеціаліст, експерт, перекладач або якщо його родичі заінтересовані у результатах розслідування справи тощо. За наявності цих обставин слідчий повинен заявити прокуророві або безпосередньому керівникові самовідвід.

Досудове слідство полягає у діяльності слідчих органів (слідчого) з пошуку, перевірки, дослідження, оцінки, використання

встановлених фактів та доказів для захисту прав та законних інтересів громадян, підприємств, установ та організацій. Досудове слідство створює умови для належного розгляду та вирішення кримінальних справ у суді. Воно має сприяти таким чином здійсненню правосуддя. Помилки досудового слідства можуть спричинити судові помилки, тому матеріали досудового слідства підлягають ретельній і незалежній оцінці в суді.

Термін досудового слідства становить два місяці з моменту порушення кримінальної справи. За цей період слідчий встановлює наявність або відсутність складу злочину; він має обгрунтувати та довести предмет доказування, встановити (разом з оперативними підрозділами) особу, яка вчинила злочин, скласти обвинувальний висновок та направити матеріали справи прокуророві для їх затвердження та передачі до суду. Слідчий приймає також рішення про застосування примусових заходів медичного характеру, про закриття або зупинення провадження у справі. Термін досудового слідства може бути продовжений до трьох місяців (районним, міським або прирівняним до них прокуро-ром), а в особливо складних справах — до шести місяців (проку-рором Автономної Республіки Крим, прокурором області, міста Києва, військовим прокурором округу або їх заступниками). На більший термін досудове слідство може продовжити Генеральний прокурор України або його заступники у виняткових випадках.

Органи дізнання вказані у ст. 101 КПК. Серед них:

• міліція (виконує найбільший обсяг робіт з провадження дізнання);

• податкова міліція (у справах про ухилення від сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), а також у справах про приховування валютної виручки);

• органи безпеки (у справах, віднесених законом до їх відання);

• командири військових частин, з'єднань, начальники військових установ (у справах, про всі злочини, вчинені підлеглими їм військовослужбовцями і військовозобов'язаними під час проходження ними зборів, а також у справах про злочини, вчинені робітниками і службовцями Збройних Сил України у зв'язку з виконанням службових обов'язків або в розташуванні частини, з'єднання, установи);

• митні органи (у справах про контрабанду);

• начальники виправно-трудових установ, слідчих ізоляторів, лікувально-трудових профілакторіїв і виховно-трудових профі-

244

245

Розділ ПІ. Правоохоронні органи України

Глава 4. Виявлення та розслідування злочинів

лакторіїв (у справах про злочини, що порушують встановлений порядок несення служби, вчинені працівниками цих установ, а також у справах про злочини, вчинені в розташуванні зазначених установ);

• органи державного пожежного нагляду (у справах про пожежі і порушення протипожежних правил);

• органи охорони державного кордону (у справах про порушення державного кордону);

• капітани морських суден, що перебувають у далекому плаванні.

Безумовно, для всіх перелічених органів провадження дізнання не є основним видом діяльності. Ці органи розслідують злочини лише у випадках, коли це є продовженням їх основної діяльності, тобто виконанням тих основних обов'язків, які визначені у законодавстві.

Особливості компетенції органів міліції, органів служби безпеки, митних органів та органів охорони державного кордону як органів дізнання полягають у тому, що вони можуть поєднувати провадення як процесуальних, так і оперативно-розшукових дій, узгодуючи ці обидва напрями для виконання одного із завдань правоохоронної діяльності — боротьби зі злочинністю.

Дізнання та досудове слідство співвідносяться як певні етапи розслідування кримінальних справ. Вони мають деякі спільні риси. Уповноважені органи на обох етапах займаються розкриттям злочинів, викриттям або розшуком винних у вчиненні злочину осіб, а також діяльністю із запобігання злочинам; вирішуються типові процесуальні завдання, хоч і за різних категорій злочинів; загальним є предмет доказування; суб'єкти правоохоронної діяльності мають застосовувати однакові кримінально-процесуальні норми, правові наслідки для учасників розслідування як при дізнанні, так і при попередньому слідстві мають однакову силу.

Діяльність органів Дізнання полягає у прийнятті, реєстрації, розгляді та перевірці заяв і повідомлень про злочини. Вони приймають рішення щодо порушення кримінальних справ за наявності ознак злочину й проваджують дізнання у справах про тяжкі злочини та злочини, які не є тяжкими; готують матеріали у протокольній формі, а також виконують окремі доручення слідчих.

Дізнання у справах про злочини, що не є тяжкими або особливо тяжкими првадиться у строк не більше десяти днів, починаючи з моменту встановлення особи, яка його вчинила.

Якщо таку особу не встановлено, дізнання зупиняється. Проте органи дізнання вживають заходів до встановлення такої особи.

У справах про тяжкий або особливо тяжкий злочин дізнання проводиться у строк не більше десяти днів з моменту порушення справи.

Дізнання у справах, у яких здійснюється провадження за протокольною формою доєудової підготовки матеріалів, зменшує навантаження на слідчі органи, дає їм можливість зосередитись на розслідуванні небезпечних резонансних злочинах. Даний вид провадження відомий у кримінально-процесуальному праві як протокольна форма (див. тл, 35 КПК).

Основним органом, який проводить дізнання у більшій кількості категорій справ, є міліція. Міліція — складова частина органів внутрішніх справ України (див. главу 5 розділу III цього посібника). У складі міліції за функціональним розподілом існують кримінальна міліція, міліція громадської безпеки, державна автомобільна інспекція та податкова міліція. Серед основних обов'язків зазначених органів важливе місце посідає провадження у кримінальних справах.

Прокурор у межах своєї компетенції (про компетенцію про' курора див. главу 1 розділу III) може брати участь у проведенні дізнання та досудового слідства. У разі потреби він може особисто проводити попереднє слідство або окремі слідчі дії у будь-якій справі. Він може підключитися до розслідування злочину на будь-якій стадії, давати вказівки слідчому, вимагати їх виконання. Вказівки прокурора з питань здійснення нагляду за виконанням законів органами дізнання і попереднього слідства є обов'язковими для них. При оскарженні слідчим отриманих вказівок вищестоящому прокуророві не може зупинити їх виконання, за винятком незгоди слідчого з найістотніших питань розслідування, а саме: з притягнення конкретної особи (групи осіб) як обвинуваченого, про кваліфікацію злочину, про обсяг обвинувачення, направлення справи для віддання обвинуваченого до суду, а також про закриття справи. У таких випадках передбачено окремі процедури скасування вказівок прокурора вищестоящим прокурором або передачі кримінальної справи для розслідування іншому слідчому. Якщо ж прокурор розслідує кримінальну справу особисто, то на нього поширюються вимоги, властиві слідчим органам.

Суд виконує функцію правосуддя (див. глави 1 та 2 розділу II). Суд (суддя) розглядає справу з додержанням усіх принципів правосуддя, тобто всебічно, повно, об'єктивно досліджує

246

Розділ III. Правоохоронні органи України

всі обставини справи, встановлює об'єктивну істину, вживає заходів щодо захисту прав та законних інтересів громадян, а також юридичних осіб, усуває причини та умови вчинення злочину тощо. При цьому під час розгляду кримінальної справи суд не пов'язаний висновками органів, які здійснювали виявлення та розслідування злочинів. Судовий розгляд справи відбувається на законних підставах, за внутрішнім переконанням судді, основаному на всебічному, повному й об'єктивному розглядові обставин справи, їх системному зіставленні та сукупності, за умови виключення зовнішнього впливу на результати розгляду кримінальної справи.

При вирішенні питання по суті у протокольній процедурі до-судової підготовки матеріалів прокурор порушує кримінальну справу та формулює висновок щодо обвинувачення особи, яка стала перед судом (гл. 35 КПК). Розглянувши при цьому матеріали, надані органом дізнання, складає обвинувальний висновок та направляє справу до суду або повертає матеріали для провадження досудового слідства. В разі відсутності підстав прокурор приймає рішення про відмову в порушенні кримінальної справи.

Питання для самоконтролю

1. Дайте загальну характеристику організації розслідування злочинів.

2. Якими е особливості розслідування кримінальних справ органами дізнання та органами слідства?

3. Чи може прокурор проводити розслідування кримінальних справ?

4. Назвіть органи дізнання та слідства.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 3. Засади розслідування злочинів - Правоохранительные органы
 3. Адвокатура США - Адвокатское право
 4. Адвокатура України - Адвокатское право
 5. 8.2. Управління безпекою - Административное право
 6. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 7. 10.1. Поняття і сутність правових основ одержання інформації технічними засобами - Кримминалистика
 8. 10.2. Загальні положення щодо збирання криміналістичної інформації технічними засобами - Кримминалистика
 9. Глава 4. Майбутнє системи правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 10. Глава 2. Недержавні правоохоронні організації - Правоохранительные органы
 11. §2. ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВА СЛУЖБА міліції - Административное право
 12. §2. ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВА СЛУЖБА міліції - Административное право
 13. § 2. Класифікація нормативно-правових актів про діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів - Правоохранительные органы
 14. § 3. Координація правоохоронної діяльності - Правоохранительные органы
 15. § 1. Правосуддя, його ознаки та принципи - Правоохранительные органы
 16. § 1. Місце прокуратури в системі органів державної влади - Правоохранительные органы
 17. § 2. Функції прокуратури - Правоохранительные органы
 18. § 2. Система органів внутрішніх справ України - Правоохранительные органы
 19. § 3. Кримінальна міліція - Правоохранительные органы
 20. § 2. Засади виявлення злочинів - Правоохранительные органы

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002