Правоохранительные органы

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.
§ 2. Система та компетенція органів державної податкової служби
Державну податкову службу в Україні створено за рішенням Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1990 року № 70. 4 грудня того ж року Верховна Рада УРСР прийняла Закон "Про державну податкову службу в Українській РСР". Податкову систему України було започатковано на початку 90-х років минулого сторіччя прийняттям низки законодавчих актів, зокрема законів України "Про систему оподаткування", "Про оподаткування доходів підприємств і організацій", "Про Державний реєстр фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів" тощо. Створюючи її, законодавець мав на меті побудувати таку податкову систему, яка б відповідала соціально-економічним реаліям сьогодення та становила важливий складовий елемент функціонування незалежної держави.

Якісно новий етап у розвитку податкової системи та її складових — податкової служби і системи оподаткування — почався у 1996—1997 роках з прийняттям Указу Президента України "Про заходи по реформуванню податкової політики" від 31 червня 1996 року, а 22 серпня 1996 року Президент України підписав Указ "Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій". Нині в Україні діє понад ЗО нормативно-правових актів вищого рівня юридичного значення, які регулюють порядок обчислення і сплати різних видів податків і відрахувань. Усього чинне законодавство про систему оподаткування передбачає на даний час 20 за-

гальнодержавних податків, зборів, відрахувань у різні фонди і 14 місцевих податків та зборів.

Прийняттям 5 лютого 1998 року Верховною Радою України у новій редакції Закону України "Про державну податкову службу в Україні" в основному завершилося законодавче врегулювання діяльності державної податкової служби. Таке відбулося вперше серед країн СНД та Східної Європи.

Таким чином були поєднані зусилля податкової служби та органів внутрішніх справ щодо посилення контролю за виконанням податкового законодавства. Було ліквідовано паралелізм і дублювання в роботі, можливість перекладання відповідальності за низьку якість роботи. Податкова служба, як оновлена структура державного управління, посіла основне місце в системі органів управління бюджетно-податковими відносинами.

Зазначеними вище нормативно-правовими актами було сформовано оптимальну систему органів державної податкової служби та визначено її структурно-функцюнальні характеристики.

До системи органів державної податкової служби належать:

• Державна податкова адміністрація України;

• державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

• державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах.

Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі — відповідні підрозділи податкової міліції.

У Державній податковій адміністрації України та державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються колегії. Чисельність і склад колегії Державної податкової адміністрації України затверджуються Кабінетом Міністрів України, а колегій державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі — Державною податковою адміністрацією України. Колегії є дорадчими органами, що розглядають найважливіші напрями діяльності відповідних державних податкових адміністрацій.

Структуру Державної податкової адміністрації України затверджує Кабінет Міністрів України.

Глава 3. Державна податкова служба

223

222

Розділ ПІ. Правоохоронні органи України

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі підпорядковуються Державній податковій адміністрації України.

Державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції підпорядковуються відповідним державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Органи ДПС України координують свою діяльність з фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими органами, установами банків, а також з податковими службами інших держав.

Державну податкову службу України очолює Голова Державної податкової адміністрації України, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України.

Заступники Голови Державної податкової адміністрації України призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Державної податкової адміністрації України.

Кількість заступників Голови Державної податкової адміністрації України визначає Кабінет Міністрів України.

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють голови, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Державної податкової адміністрації України.

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції очолюють начальники, що їх призначає на посаду і звільняє з посади Голова Державної податкової адміністрації України за поданням голів відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Начальники управлінь податкової міліції призначаються Головою Державної податкової адміністрації України.

Державна податкова адміністрація України (далі — ДПА) як центральний орган ДПС здійснює насамперед організаційно-розпорядчі функції, пов'язані з роботою регіональних ланок ДПС. Державна податкова адміністрація України отримує, узагальнює

і аналізує звіти та статистичні дані податкових органів про виконану роботу; проводить безпосереднє обстеження і перевірку діяльності податкових органів; контролює додержання податкового законодавства, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, встановлених законодавством.

ДПА виконує і функцію, безпосередньо пов'язану з впливом на податкову політику держави: вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства; приймає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові акти й методичні рекомендації з питань оподаткування; роз'яснює законодавство з питань оподаткування серед платників податків; вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування, виконує в межах, визначених законодавством, міжнародні договори з питань оподаткування.

Крім того, ДПА здійснює й організаційно-методичну функцію шляхом затвердження форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, декларацій про валютні цінності, зразка картки фізичної особи — платника податків та інших обов'язкових платежів, форми повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами, фізичними особами — суб'єктами підприємницької діяльності банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену органами державної податкової служби. ДПА також організовує роботу зі створення інформаційної системи автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт органів державної податкової служби; розробляє основні напрями, форми й методи проведення перевірок додержання податкового та валютного законодавства.

Функція з організації роботи з особовим складом полягає у здійсненні заходів щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби.

ДПА України, ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції спрямовують свою діяльність на:

• облік платників податків;

224

Розділ III. Правоохоронні органи України

225

; Глава 3. Державна податкова служба

• перевірку додержання податкового законодавства платна ками податків;

• застосування податкової санкції за порушення податкового законодавства;

• запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Облік платників податків — безпосередній обов'язок органів ДПС. Він здійснюється шляхом формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб. Платникові податку, який став на облік, відповідний регіональний орган ДПС видає довідку з ідентифікаційним номером. Для платників податків нарахування заробітної плати, користування послугами банків та кредитних установ тощо можливо лише за наявності такого номера. Для всіх потенційних платників податків постановления на податковий облік є обов'язковим.

Для виконання цієї функції органи ДПС мають право: одержувати безплатно необхідні відомості для формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів від підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, включаючи Національний банк України та його установи, комерційні банки, та громадян — суб'єктів підприємницької діяльності — про суми доходів, виплачених фізичним особам, і утриманих з них податків, інших платежів, від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію, а також видавати спеціальні дозволи (ліцензії, патенти тощо) на здійснення деяких видів підприємницької діяльності — про видачу таких дозволів суб'єктам підприємницької діяльності, від органів внутрішніх справ — про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього, від органів реєстрації актів громадянського стану — про громадян, які померли.

Перевірка (додержання податкового законодавства здійснюється шляхом контролю за додержанням законодавства про податки, інші платежі, валютні операції, порядку розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем і товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги, а також контролю за наявністю свідоцтв про дер-

жавну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності; контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття та обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету. З.цією метою органи ДПС мають право:

— здійснювати на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та у громадян, у тому числі громадян—суб'єктів підприємницької діяльності, перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій, товарно-касових книг, показників електронних контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем, що застосовуються для розрахунків за готівку із споживачами, та інших документів незалежно від способу подання інформації (включаючи комп'ютерний), пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, наявності свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на її здійснення, а також одержувати від посадових осіб і громадян у письмовій формі пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час перевірок; перевіряти у посадо-.вих осіб, громадян документи, що посвідчують особу, під час проведення перевірок з питань оподаткування; викликати посадових осіб, громадян для пояснень щодо джерела отримання доходів, обчисленля і сплати податків, інших платежів, а також проводити перевірки достовірності інформації, одержаної для занесення до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів;

— запрошувати громадян, у тому числі громадян — суб'єктів підприємницької діяльності, для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати ними податків, інших платежів;

— одержувати безплатно від підприємств, установ, організацій, включаючи Національний банк України та його установи, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, від громадян — суб'єктів підприємницької діяльності довідки, копії документів про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та громадян про розрахункові, валютні та інші рахунки, інформацію про наявність та обіг коштів на цих рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від суб'єктів підприємницької діяльності, та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків,

8 2—174

226

227

Розділ III. Правоохоронні органи України

Глава 3. Державна податкова служба

інших платежів у порядку, визначеному законодавством, входити в будь-які інформаційні системи, зокрема комп'ютерні, для визначення об'єкта оподаткування;

— обстежувати будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та житло громадян, якщо вони використовуються як юридична адреса суб'єкта підприємницької діяльності, а також для отримання доходів.

У разі відмови керівників підприємств, установ, організацій і громадян допустити посадових осіб органів державної податкової служби для обстеження зазначених приміщень і обладнання та неподання документів про отримані доходи і проведені витрати органи ДПС мають право визначати оподатковуваний дохід (прибуток) таких підприємств, установ, організацій та громадян на підставі документів, що свідчать про одержані ними доходи (прибутки), а стосовно громадян — також з урахуванням оподаткування осіб, які займаються аналогічною діяльністю;

— одержувати щомісяця безплатно від митних органів звітні дані про ввезення на митну територію України імпортних товарів і справляння при цьому податків, інших платежів та інформацію про експортно-імпортні операції, що їх здійснюють резиденти і нерезиденти, за формою, погодженою з Державною податковою адміністрацією України, та від органів статистики дані, необхідні для використання у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності1.

Застосування податкових санкцій за порушення податкового законодавства визначається законодавством як один з найважливіших напрямів діяльності органів ДПС. Податкові санкції застосовуються у вигляді стягнення недоїмки, накладення адміністративного штрафу або нарахування пені, а також у вигляді зупинення операцій на розрахункових рахунках. Недоїмка — це сума заниженого чи прихованого прибутку або сума податку за інший прихований чи неврахований об'єкт оподаткування. Штраф — грошове стягнення за порушення податкового законодавства. Пеня — сума, яка нараховується у разі затримки сплати податків, інших обов'язкових платежів. Операції платників податків на ра-

1 Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 29. - Сг. 190.

хунках в установах банків, інших фінансово-кредитних установах можуть зупинятися, за винятком операцій щодо сплати податків та інших платежів.

Стягнення недоїмки, накладення адміністративного штрафу, нарахування пені та зупинення операцій на розрахункових рахунках податкові органи застосовують за:

• відмову у проведенні документальної перевірки чи недопущення посадових осіб органів державної податкової служби для обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів або пов'язані з утриманням інших об'єктів оподаткування незалежно від їх місцезнаходження, обладнання, електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем, що застосовуються для розрахунків за готівку із споживачами, вагокасових комплексів, систем та засобів штрихового кодування;

• неподання або несвоєчасне подання органам державної податкової служби податкових декларацій, розрахунків, аудиторських висновків та інших документів, необхідних для обчислення податків, інших платежів, а також за неподання або несвоєчасне подання установам банків платіжних доручень на сплату податків, інших платежів;

• непред'явлення свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на її здійснення, сертифікатів відповідності електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем;

• порушення встановленого законом порядку реєстрації в органі державної податкової служби як платників податків, відсутності обліку об'єктів оподаткування або коли існує реальна загроза витрачання коштів чи відчуження майна, вилучення яких у встановленому законом порядку є єдиним засобом відшкодування збитків, завданих державі, у зв'язку з неплатоспроможністю юридичної особи, що перевіряється та інші податкові правопорушення1.

Один з найважливіших напряміів діяльності органів ДПС — запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення. Зазначений напрям діяльності був висвітлений у § 1 цієї глави.

1 Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" // ВВР України. — 1998. — № 29. — Ст. 190.

229

Глава 3. Державна податкова служба

228

Розділ III. Правоохоронні органи України

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також базові структурні підрозділи ДПС — державні податкові інспекції у районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції виконують аналогічні функції, але у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

До системи органів Державної податкової адміністрації України належить і податкова міліція. Про повноваження цього органу ДПС України вже йшлося у § 1 цієї глави. Додамо, що систему органів податкової міліції становлять:

Департамент боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, Слідче управління, Управління по боротьбі з корупцією та безпеки в органах ДПС, Головне управління податкової міліції, до складу якого входять: Управління по організації боротьби з незаконним обігом товарів, Управління по оперативному документуванню, Оперативно-аналітичне управління, Оперативне управління, Управління дослідчих перевірок, Управління по оперативному супроводженню збиткових підприємств, Управління організації оперативних заходів по скороченню податкової заборгованості та інші підрозділи, що забезпечують виконання функціональних завдань відповідно до повноважень, наданих податковій міліції чинним законодавством;

управління податкової міліції, слідчі відділи вадаткової міліції, відділи по боротьбі з корупцією та безпеки в органах державної податкової служби відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

відділи податкової міліції, слідчі відділення (групи) податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій у районах, містах, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій.

Податкову міліцію очолює начальник податкової міліції — перший заступник Голови Державної податкової адміністрації України, а в державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі — начальники управлінь податкової міліції — перші заступники голів відповідних державних податкових адміністрацій.

Посадові особи органів ДПС зобов'язані додержуватися Конституції і законів України, інших нормативних актів, прав та охо-ронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, ор-

ганізацій, забезпечувати виконання покладених на органи ДПА функцій та повною мірою використовувати надані їм права1.

Питання для самоконтролю

1. За якими напрямами правоохоронної діяльності діє ДПС?

2. Дайте характеристику структури ор/анів податкової служби України.

3. Яка посадова особа має право пршначити та звільнити з посади Голову ДПА?

4. У чому полягає перевірка додержання податкового :Іаконо~ давства?

5. Які органи становлять систему податкової міліції?

1 Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — N° 29. - Ст. 190.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 2. Система та компетенція органів державної податкової служби - Правоохранительные органы
 3. § 5. Правові відносини органів державної служби зайнятості з підприємствами - Трудовое право
 4. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 5. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 6. ВСТУП - Правоохранительные органы
 7. Глава 2. Законодавство про правоохоронні органи. Концепція судово-правової реформи в Україні та її етапи - Правоохранительные органы
 8. § 3. Координація правоохоронної діяльності - Правоохранительные органы
 9. § 1. Основні напрями правоохоронної діяльності державної податкової служби - Правоохранительные органы
 10. § 3. Ознаки судової влади - Правоохранительные органы
 11. § 3. Завдання, компетенція, система і структура органів попереднього слідства - Правоохранительные органы
 12. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 13. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы
 14. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 15. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 16. 2.4. Співвідношення адміністративного права з іншими правовими галузями - Административное право
 17. 3.1. Поняття суб´єктів адміністративного права - Административное право
 18. 4.2. Адміністративний примус - Административное право
 19. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 20. 6.1. Поняття адміністративного процесу - Административное право

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002