Правоохранительные органы

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.
§ 1. Основні напрями правоохоронної діяльності державної податкової служби
Державна податкова служба (далі — ДПС) України становить собою єдину централізовану систему, побудовану за принципом багаторівневої ієрархічної організації: загальнодержавного, республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, міського та районного рівнів. Кожен рівень має специфіку інформаційного забезпечення, необхідного для організації ефективної роботи в усіх напрямах відповідно до компетенції.

Важливе місце в її діяльності, як і для держави в цілому, посідає формування бюджету — грошового доходу, необхідного для забезпечення діяльності держави як цілісного інституту (реалізації економічних та соціальних програм, забезпечення безпеки та обороноздатності тощо). Чи не найголовнішим джерелом формування бюджету є податки, що їх сплачують юридичні та фізичні особи (платники податків). Податки — це обов'язкові загальнодержавні та місцеві збори у вигляді податку на додану вартість, прибуткового податку, плати за землю, акцизного збору тощо, які сплачуються господарюючими суб'єктами (юридичними і фізичними особами) за ставками, встановленими законодавством.

Постійне надходження до бюджетів податків та інших обов'язкових платежів є важливим чинником належного функціонування держави, запорукою успішного соціального, економічного розвитку та добробуту, розвитку місцевого самоврядування громадян.

Проте не всі платники податків сумлінно виконують один з найголовніших обов'язків перед державою, вдаються до різних порушень податкового законодавства — від несвоєчасної сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету відповідного рівня до умисного ухилення від їх сплати. Зважаючи на це, держава створює систему обліку платників податків та

контролю за своєчасною і повною сплатою нарахованих податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Цю функцію виконує центральний орган державної виконавчої влади — Державна податкова адміністрація України.

Основними завданнями органів ДПС є:

• здійснення контролю за виконанням податкового законодавства;

• правильне обчислення повноти і своєчасності сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових надходжень, встановлених законодавством;

• внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

• прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

• формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб;

• роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;

• запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, розслідування, а також провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Органи державної податкової служби України у своїй діяльності керуються Конституцією, законами України, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, а також рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань оподаткування, прийнятими у межах їх повноважень.

Правовий статус ДПС України визначено Законом України "Про державну податкову службу в Україні".

Одним з головних напрямів компетенції органів ДПС України є правоохоронна функція, яку здійснюють підрозділи податкової міліції, що організаційно входять до відповідних структурних підрозділів податкової служби та ведуть боротьбу з податковими правопорушеннями і здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, виконують оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.

Податкова міліція — новий правоохоронний орган. Його створення було обумовлено реформуванням суспільно-економічних відносин у державі та пов'язаним з ними реформуванням по-

'

216

217

Глава 3. Державна податкова служба

Розділ III. Правоохоронні органи України

даткової системи. Державна податкова служба, яку спочатку було створено тільки як систему контролю за додержанням податкового законодавства, була не спроможна ефективно вести боротьбу з протиправними, у тому числі злочинними, посяганнями на податкові відносини. Підрозділи з податкових розслідувань, що функціонували при ДПС України, враховуючи їх обмежену компетенцію та нераціональну функціональну належність, не могли ефективно замінити процесуальне самостійний правоохоронний орган, який би виконував весь комплекс завдань, пов'язаних з боротьбою з податковими злочинами. Тому у 1998 році в новій редакції Закону України "Про державну податкову службу в Україні" було вміщено новий розділ, присвячений організаційним принципам побудови та компетенції нового органу у складі ДПС — податкової міліції.

Основними напрямами правоохоронної діяльності податкової міліції згідно з зазначеним Законом1 є:

• запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, насамперед у кредитно-фінансовій і банківській системах, агропромисловому та паливно-енергетичному комплексах, сферах зовнішньоекономічної діяльності, виробництві і реалізації підакцизних товарів, гральному та шоу-бізнесі, виявлення контрабанди, діяльності фіктивних фірм, протиправного використання подвійних рахунків, приховування коштів та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також їх розкриття та розслідування; провадження у справах про адміністративні правопорушення;

• розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

• запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

• забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захист їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків.

Отже, відповідно до чинного законодавства податкова міліція здійснює правоохоронну діяльності за такими напрямами:

1. Адміністративна діяльність податкової міліції, що здійснюється у справах про податкові правопорушення. За наявності підстав підозрювати суб'єктів — платників податків у вчиненні

1 Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 29. - Ст. 190.

адміністративного правопорушення працівники податкової міліції мають право перевіряти у громадян та посадових осіб документи, що посвідчують особу, здійснювати адміністративне затримання, складати протоколи про адміністративні правопорушення, застосовувати інші заходи, передбачені законодавством про адміністративні правопорушення.

2. Оперативно-розшукова діяльність підрозділами податкової міліції проводиться відповідно до Закону України "Про опера-тивно-розшукову діяльність" і здійснюється гласними та негласними заходами.

Оперативні працівники податкової міліції мають право:

• проводити опитування громадян, використовувати їх добровільну допомогу;

• брати участь у перевірці фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій та окремих осіб;

• витребувати, збирати і вивчати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їхніх доходів;

• проводити операції із захоплення озброєних злочинців, припинення тяжких злочинів;

• здійснювати візуальне спостереження у громадських місцях із застосуванням фото-, кіно- і відеозйомки, оптичних та радіоприладів, інших технічних засобів обстеження приміщення;

• залучати громадян з їхньої згоди до співробітництва на конфіденційній основі;

• здійснювати проникнення у злочинну групу із збереженням у таємниці достовірних даних щодо власної особи;

• мати гласних і негласних штатних працівників;

• застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю на підставах і в порядку, встановлених чинним законодавством для працівників правоохоронних органів;

• знімати інформацію з каналів зв'язку та застосовувати інші технічні засоби отримання інформації;

• негласно проникати до житлових приміщень, здійснювати візуальне спостереження у них та інші оперативно-розшукові заходи відповідно до чинного законодавства1.

1 Закон України "Про боротьбу з корупцією" // Відомості Верховної Ради України. — 1995. - № 34. - Ст. 266.

218

219

Розділ НІ. Правоохоронні органи України

Глава 3. Державна податкова служба

3. Досудове слідство співробітники слідчих підрозділів податкової міліції проводять згідно з кримінальним та кримінально-процесуальним законодавством України.

У зв'язку з прийняттям у 2001 році нового Кримінального кодексу України та внесенням змін до Кримінально-процесуального кодексу України у справах про злочини, передбачені статтями 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), 207 (Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті), 208 (Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків), 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом), частинами 2, 3, 4 статті 212 (Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів), статтями 216 (Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок), 218 (Фіктивне банкрутство) Кримінального кодексу України, досу-дове слідство проводиться слідчими податкової міліції.

Якщо під час цих злочинів будуть встановлені злочини, передбачені статтями 191, 192, 200, 201, 202, 203, 205, 213, 215, 219, 220, 221, 255, 358, 364, 366 та 367 КК, вчинені особою, щодо якої ведеться слідство, або іншою особою, якщо вони пов'язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться слідство, вони розслідуються слідчими податкової міліції.

У разі-1 викриття злочину, який віднесений до компетенції слідчих податкової міліції, вони порушують кримінальну справу і розслідують її у повному обсязі, застосовуючи передбачені законодавством заходи для всебічного, повного й об'єктивного дослідження усіх обставин справи.

Слідче управління податкової міліції забезпечує організаційно-методичне керівництво діяльністю слідчих підрозділів органів ДПС.

Воно здійснює процесуальний контроль за провадженням попереднього слідства та надає практичну допомогу у розслідуванні найбільш складних злочинів. Слідче управління та регіональні слідчі відділи або відділення становлять єдиний централізований слідчий апарат податкової міліції з виключно процесуальною підлеглістю і підзвітністю нижчих органів вищим.

4. Боротьба :> корупцією в органах ДПС проводиться спеціально створеними підрозділами податкової міліції, які у свою чергу підпорядковуються Управлінню по боротьбі з корупцією та безпеки в органах ДПС. Законодавчою базою діяльності цих під-

розділів є Закон України "Про боротьбу з корупцією". Відповідно до нього уповноважені підрозділи здійснюють оперативні та слідчі дії для запобігання та викриття корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією у системі органів ДПС.

5. Забезпечення безпеки працівників органів державної податкової служби та захист їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними посадових обов'язків, здійснюється спеціально уповноваженими підрозділами податкової міліції. Створення зазначених підрозділів обумовлено специфікою діяльності працівників податкової служби, які при виконанні посадових обов'язків часто стикаються з образами, погрозами щодо себе та близьких осіб, нанесенням ушкоджень, вбивством чи знищенням належного їм майна, залякуванням, психічним тиском, хуліганськими або провокуючими діями з боку осіб, які повинні сплачувати податки.

6. Охорона особистої та громадської безпеки. Крім того, згідно з Законом України "Про державну податкову службу в Україні" на співробітників податкової міліції покладено обов'язок незалежно від посади, яку вони обіймають, місцеперебування і часу в разі звернення до них громадян або посадових осіб із заявою чи повідомленням про загрозу особистій чи громадській безпеці або в разі безпосереднього виявлення такої загрози вжити заходів щодо запобігання правопорушенню і його припинення, рятування людей, подання допомоги особам, що її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомлення про це в найближчий орган внутрішніх справ.

Податкова міліція відповідно до покладених на неї завдань має право:

• приймати і реєструвати заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до її компетенції, у встановленому порядку перевіряти їх та приймати щодо них передбачені законом рішення;

• здійснювати досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, вживати заходів щодо відшкодування заподіяних державі збитків;

• виявляти причини й умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживати заходів щодо їх усунення;

220

Розділ III. Правоохоронні органи України

221

Глава 3. Державна податкова служба

• збирати, аналізувати й узагальнювати інформацію щодо порушень податкового законодавства, прогнозувати тенденції розі витку негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням.

Посадова особа податкової міліції у межах повноважень, наданих законодавством, самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну або іншу, передбачену законодавством відповідальність. Посадова особа податкової міліції, яка виконує свої обов'язки відповідно до наданих законодавством повноважень та у межах закону, не несе відповідальності за заподіяні збитки. Такі збитки компенсуються за рахунок держави.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 1. Основні напрями правоохоронної діяльності державної податкової служби - Правоохранительные органы
 3. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 4. § 3. Координація правоохоронної діяльності - Правоохранительные органы
 5. § 1. Напрями правоохоронної діяльності органів внутрішніх Справ України - Правоохранительные органы
 6. § 2. Система та компетенція органів державної податкової служби - Правоохранительные органы
 7. Правоохранительные органы Учебники по праву
 8. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 9. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 10. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 11. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 12. § 4. Службовий етикет юриста - Правовая деонтология
 13. Глава 3. Поняття правоохоронної діяльності, правоохоронних функцій та правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 14. 2. Державний рівень організації господарської діяльності та керівництво нею - Хозяйственное право
 15. 1.2. Система нормативно-правових актів про спеціальні (вільні) економічні зони - Хозяйственное право
 16. § 1. Поняття правоохоронного органу та правоохоронної діяльності - Правоохранительные органы
 17. § 2. Класифікація нормативно-правових актів про діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів - Правоохранительные органы
 18. § 4. Міліція громадської безпеки - Правоохранительные органы
 19. § 2. Засади виявлення злочинів - Правоохранительные органы
 20. § 3. Система і загальна характеристика органів, що здійснюють правоохоронну діяльність - Правоохранительные органы

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002