Правоохранительные органы

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.
§ 1. Напрями правоохоронної діяльності органів внутрішніх Справ України
Напрями правоохоронної діяльності є відображенням внутрішньої політики держави, здійснення якої згідно з Конституцією покладено на Кабінет Міністрів України.

Міністерство внутрішніх справ України (далі — МВС) як головний (провідний) орган у системі центральних органів виконавчої влади спрямовує свою діяльність на формування і реалізацію державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, ведення боротьби зі злочинністю, охорону громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки, охорони та оборони особливо важливих державних об'єктів.

Правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ (далі — ОВС) є досить різнобічною і здійснюється водночас на трьох рівнях —центральному, регіональному та місцевому. МВС як центральний орган виконавчої влади реалізує державну політику у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства, організує і координує діяльність ОВС по боротьбі зі злочинністю, охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки. Потреби суспільства та інтереси держави у правоохоронній сфері перетинаються, оскільки забезпечення законності та правопорядку становить одну з головних функцій держави і є запорукою стабільності суспільства.

Держава, як і суспільство, заінтересована у громадському спокої, у впорядкованості внутрішніх державних відносин. Важливою гарантією правопорядку та законності є правоохоронна діяльність держави, яка здійснюється через систему органів внутрішніх справ.

Відповідно до законодавства України МВС створює необхідні умови безпеки працівників суду і правоохоронних органів, їх близьких родичів та осіб, які беруть участь у кримінальному су-

дочинстві1. На МВС покладено забезпечення безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки, а також забезпечення законності діяльності у системі органів внутрішніх справ.

Органи внутрішніх справ України виконують і специфічні завдання. Вони обумовлені, по-перше, загальнодержавною концепцією боротьби зі злочинністю, у зв'язку з якою на ОВС покладено завдання реалізації державної політики у боротьбі зі злочинністю, охорони органами внутрішніх справ громадського порядку на вулицях, майданах, у парках, скверах та інших громадських місцях, запобігання та припинення адміністративних правопорушень і забезпечення провадження у справах, розгляд яких законом покладено на органи внутрішніх справ. По-друге, у цій правоохоронній діяльності акцент робиться на запобіжні заходи. Тому ОВС здійснюють профілактичні та оперативно-роз-шукові заходи щодо запобігання, виявлення, припинення та розкриття злочинів2. Крім того, в ОВС проводяться дізнання і попереднє слідство у справах про злочини, розслідування яких покладено на них законом. Для забезпечення безпеки працівників суду, органів прокуратури, внутрішніх справ, митних органів, органів державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, Антимонопольного комітету України, їх близьких родичів, а також безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, МВС організує здійснення необхідних заходів3.

Для профілактики правопорушень МВС та його підрозділи на місцях вносять до центральних і місцевих органів державної

Див.: Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 11. — Ст. 50; Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 11. — Ст. 51; Указ Президента України "Положення про Міністерство внутрішніх справ України" від 17 жовтня 2000 р. №1138 // Офіційний вісник України. — 2000. - № 42. - С. 22.

Див.: Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 22. — Ст. 304.

' Див.: Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" від 23 грудня 1993 року// Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 11. — Ст. 50; Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" від 23 грудня 1993 року// Відомості Верховної Ради України. — 1994. — N° 11. — Ст. 51; Указ Президента України " Положення про Міністерство внутрішніх справ України" від 17 жовтня 2000 року № 1138 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 42. - С. 22.

178

179

Розділ III. Правоохоронні органи України

Глава 2. Органи внутрішніх справ України

виконавчої влади, підприємств, установ і організацій подання про необхідність усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень, організують проведення серед населення роз'яснювальної роботи з питань охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю. ОВС організують проведення наукових, кримінологічних і соціологічних досліджень, розробляють на їх основі програми боротьби зі злочинністю і охорони правопорядку, вживають разом з іншими державними органами заходів щодо запобігання дитячій безпритульності та правопорушенням серед неповнолітніх.

При цьому накопичено великі масиви інформації.

Існування цієї інформації та її використання у правоохоронній діяльності дає підставу стверджувати про окремий обліковий напрям правоохоронної діяльності МВС. Згадану інформацію використовують у деяких правоохоронних діях, а саме: при проведенні розшуку громадян у випадках, передбачених законодавством та міжнародними угодами; при проведенні експертиз у кримінальних справах і криміналістичних дослідженнях за матеріалами оперативно-розшукової діяльності, використовується спеціалістами криміналістичної служби у слідчих діях з кримінальних справ. Для обробки, поповнення та застосування накопиченої інформації у структурі ОВС формуються центральний та регіональні (обласні) довідково-інформаційні фонди, здійснюючи при цьому оперативно-пошуковий та криміналістичний облік, а у межах своїх повноважень ведуть також державну статистику1.

Органи внутрішніх справ проводять паспортизацію населення країни, а також здійснюють паспортний контроль за іноземними громадянами та особами без громадянства, використовуючи накопичену інформацію. Обліковий напрям правоохоронної діяльності не обмежується формуванням інформаційних масивів лише про міграцію населення, розшук громадян та про об'єкти криміналістичної ідентифікації. Обліковий напрям охоплює також створення інформаційних масивів про зберігання, придбання та використання зброї, придбання транспортних засобів тощо.

Окремий напрям правоохоронної діяльності ОВС складається з дій, спрямованих на охорону громадської безпеки, тобто забезпечення пожежної безпеки, кримінологічної безпеки об'єктів народного господарства, юридичних та фізичних осіб, збережен-

1 Закон України "Про державну статистику" від 17 вересня 1992 року //Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 43. — Ст. 609; Закон України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України - 1992. - № 48. — Ст 651

ня майна, врятування людей у разі стихійного лиха, аварій, проведення заходів з охорони навколишнього середовища, а також здійснення операцій з конвойної охорони. Для розвитку цього напряму діяльності в МВС та його органах на місцях впроваджуються досягнення науки і передового досвіду, забезпечується розробка озброєнь, спеціальних, технічних і криміналістичних засобів для ОВС, військ внутрішньої і конвойної охорони.

На даному етапі адміністративної та судово-правової реформ ОВС перебувають у стані перебудови. Основні напрями реформи передбачені Концепцією розвитку системи МВС України, яка визначає головну мету та основні принципи функціонування і розвитку системи МВС України.

Питання для самоконтролю

1. На вирішення яких завдань спрямована правоохоронна діяльність Міністерства внутрішніх справ України?

2. Які права має Міністерство внутрішніх справ України?

3. Дайте характеристику правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 1. Напрями правоохоронної діяльності органів внутрішніх Справ України - Правоохранительные органы
 3. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 4. § 1. Поняття правоохоронного органу та правоохоронної діяльності - Правоохранительные органы
 5. § 2. Класифікація нормативно-правових актів про діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів - Правоохранительные органы
 6. § 3. Координація правоохоронної діяльності - Правоохранительные органы
 7. § 4. Міліція громадської безпеки - Правоохранительные органы
 8. § 1. Основні напрями правоохоронної діяльності державної податкової служби - Правоохранительные органы
 9. § 2. Система та компетенція органів державної податкової служби - Правоохранительные органы
 10. § 3. Засади розслідування злочинів - Правоохранительные органы
 11. Правоохранительные органы Учебники по праву
 12. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 13. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 14. 4.1. Методи державного управління - Административное право
 15. 7.3. Основні напрями державного регулювання економіки - Административное право
 16. 9.1. Управління охороною здоров´я - Административное право
 17. 10.1 - Поняття підприємницької діяльності та її суб´єкти - Административное право
 18. ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА З НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА - Административное право
 19. § 4. Професійна культура юриста - Правовая деонтология
 20. § 4. Службовий етикет юриста - Правовая деонтология

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002