Правоохранительные органы

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.
§ 3. Голова Конституційного Суду України та його заступники
ч Очолює Конституційний Суд України та організує його діяльність Голова Конституційного Суду, який обирається таємним голосуванням на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України з числа суддів Конституційного Суду не пізніше двомісячного строку з дня, коли посада Голови стала вакантною.

На спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду головує один із заступників Голови. Якщо до списку кандидатур на посаду Голови внесено кандидатуру судді, який є головуючим, то на засіданні головує старший за віком суддя, не внесений до списку кандидатур.

Спеціальне пленарне засідання вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менш як, дванадцять суддів. Відкритим голосуванням затверджується форма бюлетеня для голосування по виборах Голови та форма протоколу голосування.

До списку кандидатур на посаду Голови вноситься будь-яка кількість кандидатів, які дали згоду балотуватися на посаду Голови. Список затверджується на спеціальному пленарному засіданні відкритим голосуванням і оформляється протоколом, який підписує головуючий на засіданні. Для організації та проведення виборів Голови обирається комісія у складі трьох суддів з числа тих, які не балотуються на посаду Голови. Комісія забезпечує виготовлений бюлетенів для таємного голосування. Після^ проведення таємного голосування комісія перевіряє дійсність бюлетенів, підраховує голоси, складає протокол голосування, який підписує голова і члени комісії. Протокол голосування оголошується на спеціальному пленарному засіданні і затверджується більшістю голосів від загальної кількості суддів, які беруть участь у засіданні. Обраним на посаду Голови вважається той з

кандидатів, за якого проголосувало не менш як десять суддів Конституційного Суду України.

Відповідно до ст. 21 Закону України "Про Конституційний Суд України" до повноважень Голови Конституційного Суду належать:

• організація роботи колегій Конституційного Суду, комісій, секретаріату;

• скликання і проведення засідань, пленарних засідань Конституційного Суду;

• розпорядження бюджетними коштами на утримання і забезпечення діяльності Конституційного Суду відповідно до кошторису.

Докладніше повноваження Голови Конституційного Суду визначені в Регламенті Конституційного Суду України. Так, зокрема, Голова:

• подає на затвердження суддів Конституційного Суду проект кошторису на кожний наступний рік;

• подає на затвердження суддів Конституційного Суду план роботи суду на кожний квартал року;

• скликає чергові засідання Конституційного Суду з організаційних та інших питань діяльності Суду, а також позачергові засідання з власної ініціативи або на вимогу не менше трьох суддів Конституційного Суду;

• видає розпорядження;

• призначає на посади радників та помічників Голови Конституційного Суду України* наукових консультантів та помічників суддів Конституційного Суду за пропозицією суддів, заступників керівника секретаріату, керівників самостійних структурних підрозділів секретаріату та їх заступників, керівників інших структурних підрозділів, кандидатури яких погоджуються на засіданні Конституційного Суду, та їх заступників;

• присвоює ранги державного службовця працівникам секретаріату;

•, застосовує до працівників секретаріату заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;

•.звітує протягом січня кожного року на пленарному засіданні Конституційного Суду про діяльність Суду, а також щоквартально інформує суддів про свою діяльність;

• представляє Конституційний Суд України у відносинах з органами державної влади України та органами інших держав і міжнародних організацій;

• виступає від імені Конституційного Суду з офіційними заявами

134

Розділ II.

Суд України

Глава 8. Конституційний Суд України

135

Голова Конституційного Суду України має двох заступників. Вони виконують за дорученням Голови окремі його розпорядження. У разі відсутності Голови або неможливості здійснення ним своїх повноважень його обов'язки виконує заступник, який є старшим за віком.

У разі відсутності обох заступників обов'язки Голови виконує найстарший за віком суддя.

Обираються заступники Голови за його пропозицією на один трирічний строк таємним голосуванням.

Голова Конституційного Суду, його заступники мають право достроково звільнитися з посад, які вони обіймають. Рішення про дострокове звільнення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини конституційного складу суддів.

Звільнення з посади Голови, заступника Голови не позбавляє їх повноважень судді.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 3. Голова Конституційного Суду України та його заступники - Правоохранительные органы
 3. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 4. Адвокатура України - Адвокатское право
 5. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 6. 7.3. Основні напрями державного регулювання економіки - Административное право
 7. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 8. § 2. Функціонально-процедурне забезпечення реалізації права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 9. § 10. Оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні - Гражданский процесс
 10. Тема 15. Становлення незалежної України - История государства и права
 11. § 2. Пленум Верховного Суду України. Судові палати, Військова судова колегія Верховного Суду України. Президія Верховного Суду України - Правоохранительные органы
 12. § 3. Склад та повноваження апеляційних господарських судів. Голова апеляційного господарського суду та його заступники - Правоохранительные органы
 13. § 4. Склад та повноваження Вищого господарського суду України - Правоохранительные органы
 14. § 2. Система органів юстиції та організація їх роботи - Правоохранительные органы
 15. § 1. Загальна характеристика судової системи України - Правоохранительные органы
 16. § 6. Верховний Суд України - Правоохранительные органы
 17. § 8. Конституційний Суд України - Правоохранительные органы
 18. § 2. Права та обов´язки судці - Правоохранительные органы
 19. § 1. Міністерство юстиції, його завдання, структура та повноваження - Правоохранительные органы
 20. РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ І РОЛЬ МІСЦЕВИХ СУДІВ У ЗАГАЛЬНІЙ СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИИ - Курсовые работы по праву

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002