Правоохранительные органы

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.
§ 4. Склад та повноваження Вищого господарського суду України
Вищий господарський суд України є вищим судовим орга- ї ном господарських судів України у здійсненні правосуддя в гос подарських відносинах.

І Вищий господарський суд складається з обраних до нього Верховною Радою України суддів, зі складу яких загальними зборами суду обираються Голова суду та його заступники.

Кількісний склад суддів у Вищому господарському суді ви-I значається Президентом України за поданням Голови Вищого господарського Суду України.

Законом України "Про господарські суди" (ст. 12) визначено І повноваження Вищого господарського суду України, а саме:

— переглядає у касаційному порядку рішення апеляційних і місцевих господарських судів;

— вивчає й узагальнює практику застосування законодавства, забезпечує однаковість практики, аналізує статистику вирішення господарських спорів; дає роз'яснення господарським судам з питань практики застосування законодавства України, яке регулює відносини в господарській сфері та порядок вирішення господарських спорів;

— веде роботу, спрямовану на запобігання правопорушенням у сфері господарських відносин;

— здійснює організаційне керівництво апеляційними господарськими судами, а також господарським судом Автономної Республіки Крим, господарськими судами областей, міст Києва і Севастополя, несе відповідальність за організацію, стан і вдоско-

т

124

•, Розділ II.

Суд Украніи

125

Глава 7. Господарські суди

налення їх діяльності, перевіряє і;поширює позитивний досвід роботи господарських судів республіки;

. :*- забезпечує добір і підготовку кандидатів у судді, підвищення кваліфікації працівників господарських судів, організовує роботу з матеріально-технічного забезпечення господарських судів і створення належних умов для їх діяльності, нормативного забезпечення, ведення статистичного обліку;

— забезпечує діяльність кваліфікаційної комісії суддів господарських: судів;

— здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.

Очолює Вищий господарський суд України Голова, який має першого заступника та заступників.

Відповідальність за належну організацію роботи Вищого господарського суду України покладено на йо.гр Голову. З цією метою він виконує такі завдання:

— виконує функції судді у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України;

— організовує діяльність Вищого господарського суду України і несе відповідальність за виконання завдань, покладених на Вищий господарський суд України; видає у межах своїх повноважень накази та інші акти; призначає на посади та звільняє з посад працівників апарату Вищого господарського суду України, вживає заходів щодо заохочення і накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату Вищого господарського суду України;

— здійснює організаційне керівництво роботою господарських судів України;

— розподіляє обов'язки між заступниками Голови та суддями Вищого господарського суду України; формує склад колегій суддів Вищого господарського суду України і розподіляє між ними судові справи;

— затверджує структуру, штатний розпис, кошторис витрат на утримання господарських судів України, положення про структурні підрозділи Вищого господарського суду України;

— вносить у встановленому законодавством порядку подання щодо призначення та обрання суддів господарських судів та щодо тлумачення законів України;

— вносить подання про затвердження кількісного та персонального складу президії Вищого господарського суду України, скликає її засідання та головує на них;

— вносить пропозиції до Верховного Суду України про внесення до Конституційного Суду України питань про відповід-

«ість Конституції України (конституційність) законів та поста* нов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабіне» ту Міністрів України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

— здійснює інші повноваження, встановлені законом. г На заступників Голови Вищого господарського суду України

покладено такі функціональні обов'язки (ст. 14 Закону України

"Про господарські суди"): ::•.••>'.'.

— здійснює функції судді та інші повноваження, передбачені Господарським процесуальним кодексом України;

— здійснює повноваження Голови Вищого господарського суду за його дорученням або у разі його відсутності; f

— здійснює відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату Вищого господарське1 госуду;

— здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

Важливе місце в діяльності Вищого господарського суду України належить президії, яка утворюється при Голові суду як консультативно-дорадчий орган.

Президія Вищого господарського суду України утворюється у складі Голови Вищого господарського суду України (головуючий) та заступників Голови за посадою і кількох суддів.

За поданням Голови Вищого господарського суду України зборами суддів затверджується склад президії.

Засідання президії Вищого господарського суду України є повноважними за наявності не менш як двох третин членів президії.

Згідно зі ст. 18 Закону України "Про господарські суди" президія Вищого господарського суду України в межах своїх повноважень:

— розглядає питання організації та діяльності, добору кадрів господарських судів України;

— розглядає матеріали узагальнення практики, аналізу статистики та дає роз'яснення щодо практики застосування законодавства України, яке регулює відносини в господарській сфері та порядок розгляду господарських спорів;

— розглядає інші питання, які вносяться Головою або членом президії Вищого господарського суду України.

Справи у Вищому господарському суді України розглядаються у колегіях суддів, які утворюються Головою суду з числа суддів Вищого господарського суду України. Колегія суддів

т

126

Розділ II. Суд України

складається з трьох або п'яти суддів залежно від категорії і складності справи.

Склад судової колеги затверджує президія Вищого господарського суду з числа суддів. Судова колегія розв'язує господарські спори; переглядає у порядку нагляду рішення та ухвали Вищого господарського суду, рішення, ухвали та постанови господарських судів низової ланки; переглядає у разі виявлення нових обставин рішення, ухвали, постанови, які було прийнято цією колегією.

З метою вдосконалення діяльності господарських судів постійно проводяться вивчення та узагальнення практики, аналізується статистика, здійснюються систематизація і кодифікація законодавства. Ці важливі функції, пов'язані з діяльністю Вищого господарського суду, виконують відповідні управління, відділи, інші структурні підрозділи апарату суду. Крім того, в апараті Вищого господарського суду є посади помічників суддів спеціалістів та інших працівників.

Вищий господарський суд України підтримує зв'язки з органами, що розв'язують господарські спори в інших державах на підставі угод і договорів.

Вищий господарський суд України розробляє пропозиції щодо організації і діяльності третейських судів на території України.

Інформація про діяльність господарських судів публікується у спеціальному друкованому органі Вищого господарського суду України "Вісник господарського судочинства".

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте систему господарських судів в Україні.

2. Які склад та повноваження місцевих господарських судів?

3. Які склад та повноваження апеляційних господарських судів?

4. Назвіть склад та повноваження Вищого господарського суду України.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 4. Склад та повноваження Вищого господарського суду України - Правоохранительные органы
 3. §11. Порядок звільнення з роботи - Трудовое право
 4. § 6. Порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів) - Трудовое право
 5. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 6. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 7. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 8. 5. Питання вдосконалення господарського законодавства - Хозяйственное право
 9. 2. Основи правового статусу суб´єктів господарювання - Хозяйственное право
 10. § 1. Правове становище арбітражних судів - Хозяйственное право
 11. § 4. Вирішення спорів арбітражним судом - Хозяйственное право
 12. § 3. Установчі договори - Гражданское право
 13. § 2. Класифікація нормативно-правових актів про діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів - Правоохранительные органы
 14. § 1. Порядок обрання, склад та повноваження апеляційних судів - Правоохранительные органы
 15. § 2. Склад та повноваження місцевого господарського суду Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва і Севастополя. Голова місцевих господарських судів Автономної Республіки Крим, обласних, міст Киева і Севастополя та Його заступники - Правоохранительные органы
 16. § 3. Склад та повноваження апеляційних господарських судів. Голова апеляційного господарського суду та його заступники - Правоохранительные органы
 17. § 1. Загальна характеристика судової системи України - Правоохранительные органы
 18. § 7. Арбітражний суд України - Правоохранительные органы
 19. § 1. Вимоги до кандидатів у судді. Порядок зайняття посади судді - Правоохранительные органы
 20. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с. - Гражданское право

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002